AD 2021

11 grud­nia 2011 r.

Przeor zaprosił wszys­tkie Damy i Kawalerów na Spotkanie Wig­ili­jne naszego Prze­o­ratu. Spotkanie przy­go­tował, jak zawsze na wysokim poziomie, kawaler Piotr Rezmer w swo­jej Restau­racji „Piaskowa”. Goś­cil­iśmy, m.in. ks. wicedziekana Feliksa Kameck­iego, pos­tu­lanta ks. prałata Józefa Picka , starostę Józefa Puczyńskiego oraz pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Przy­jechały damy z Łeby, kawalerowie ze Sztumu i Kwidzyna. Więk­szość z nas przy­było ze współ­małżonkami. Złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, spożyliśmy wiecz­erzę wig­ili­jną, śpiewal­iśmy kolędy. Omówiliśmy nasze dzi­ała­nia chary­taty­wne na rzecz potrze­bu­ją­cych osób w cza­sie bożonar­o­dzeniowym. Zde­cy­dowana więk­szość z nas pode­j­muje też własne inic­jatywy.