marzec

1 marca 2021 r.

W Dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych została odpraw­iona Msza Św. w Parafii Chrys­tusa Króla w Wejherowie kon­cele­browana przez Dziekana Dekanatu Wejherowskiego ks. Infułat Daniela Nowaka. Na mszy były obecne władze Powiatu i Miasta Wejherowa, sto­warzyszenia , harcerze, Związek Sol­i­darność Emery­tów, Wejherowska Wspól­nota Pokoleń i oczy­wiś­cie Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława reprezen­towany przez kawalera Hen­ryka Jarosza. Przed koś­ciołem Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń, Hen­ryk Jarosz roz­dawał zdję­cia Żołnierzy Wyk­lę­tych. Następ­nie uczest­nicy uroczys­tości przes­zli pod Bramę Piaśnicką , gdzie kwiaty złożyli Starosta Gabriela Lisus wraz z zastępcą Jack­iem Thilem ‚ v-​ce Prezy­dent miasta Arka­diusz Kraszkiewicz wraz z Komen­dan­tem Straży Miejskiej. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych było spotkanie w Auli Jana Pawła II, gdzie zapoz­nano się z wys­tawą poświę­coną Żołnier­zom Wyk­lę­tym ‚ której pomysło­dawcą i współau­torem był Hen­ryk Jarosz .

3 marca 2021 r.

W Sztu­mie odbyła się druga część obchodów Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. Reprezen­tanci (ze względu na reżim pan­demiczny trzeba było zrezyg­nować z masowego uczest­nictwa) szkół z powiatu sztum­skiego wzięli udział w pieszym Rajdzie śladami Niezłom­nych, na trasie: Czernin– Ferma– Zajezierze– Sztum, odwiedza­jąc i upamięt­ni­a­jąc miejsca związane z pobytem Żołnierzy Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Kole­jny już rok z ramienia Orderu orga­ni­za­torem był Piotr Stec– Wielki Radca w Kon­fed­er­acji OŚS. Cześć i chwała Bohaterom!

19 marca 2021 r.

Rok św. Józefa, Oblu­bieńca NMP. Kuria met­ro­pol­i­talna Gdańska zor­ga­ni­zowała uroczys­tości Ku czci i zaw­ierze­niu św. Józe­fowi zaprasza­jąc środowiska Archi­diecezji Gdańskiej odwołu­ją­cych się do katolick­iej nauki społecznej: Akcję Katolicką, Katolickie Sto­warzysze­nie ”Civ­i­tas Chris­tiana”, Pol­ski Związek Katolicko-​Społeczny, Ruch Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej „Odrodze­nie”, Klub Inteligencji Katolick­iej. Zapros­zonym hon­orowym goś­ciem był Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tości odbyły się w Gdańsku w koś­ciele rek­toral­nym św. Józefa u Mis­jonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Pro­gram uroczys­tości obe­j­mował: nabożeństwo przyję­cia szkaplerza NMP z Góry Karmel, drogę krzyżową, Mszę świętą z homilią bpa Wiesława Szla­chetki, nabożeństwo do świętego Józefa. Do udzi­ału w spotka­niu w koś­ciele, ze względu na ograniczenia przepisów pan­demicznych, zapros­zono jedynie przed­staw­icieli poszczegól­nych ruchów i sto­warzyszeń. Pozostali wierni mogli uczest­niczyć w wydarze­niu poprzez udział w trans­misji inter­ne­towej na trzech różnych pro­fi­lach facebookowych.

Po mszy św. było okazja do wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu — Ste­fana Kukowskiego księdzu biskupowi Wiesła­wowi Szla­chetce Medalu Roku Świętego Jana Pawła II. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych wiernych w koś­ciele. Medal został przyz­nany już w cza­sie orga­ni­za­cji odsłony wys­tawy malarstwa czołowych artys­tów pol­s­kich „Odblask Tajem­nicy” na ziemi gdańskiej w marcu, Wys­tawa prze­nie­siona (ze względu na reżim pan­demiczny) na 26 listopada 2020 do Aresztu Śled­czego w Gdańsku. Od tej pory na polece­nie dyrekcji Okrę­gowej Służby Więzi­en­nej spot fil­mowy o wys­tawie, obrazach i artys­tach został przekazany do wszys­t­kich jed­nos­tek pen­i­tenc­jarnych okręgu gdańskiego i każdy osad­zony z aresztów śled­czych w Elblągu, Gdańsku, Starog­a­rdzie Gdańskim i Wejherowie, oraz z zakładów karnych w Gdańsku-​Przeróbce, Mal­borku, Kwidzynie i Sztu­mie ma możli­wość obe­jrzenia wys­tawy za pośred­nictwem lokalnych radiowęzłów.

Po uroczys­toś­ci­ach w koś­ciele było krótkie spotkanie z JE Wiesławem Szla­chetką w refek­tarzu zakonu, gdzie przekaza­l­iśmy: 550 stron­ni­cowy wydruk krót­kich notek udoku­men­towanych dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego i Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława, wydruk pro­jektu dzi­ałań w Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego, pro­jektu medalu, oraz albumy „Odblasku Tajem­nicy”. Umówiliśmy się na indy­wid­u­alne spotkanie w Kurii Gdańskiej w dogod­nym cza­sie. Z orga­ni­za­torem uroczys­tości — ojcem Marcinem Sza­farosem OMI — rek­torem koś­cioła, dyrek­torem oblack­iego Cen­trum Edukacji i Kul­tury zarysowal­iśmy zakres współpracy, który dopre­cyzu­jemy na oso­bistym spotka­niu. Ojciec Rek­tor otrzy­mał też duży zestaw albumów „Odblask Tajem­nicy”, które zaczął roz­dawać dos­to­jnym zapros­zonym goś­ciom. Także był czas na krótkie spotkanie z panem Zbig­niewem Toczkem — preze­sem Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Sto­warzysze­nie pow­stało w 1981, zrzesza ok. 12 000 członków, dzi­ała­ją­cych w odd­zi­ałach w 13 wojew­ództwach. Kon­fed­er­acja OŚS i PZK-​S przy­go­towuje umowę współpracy, która będzie uroczyś­cie pod­pisana w cza­sie 40 lecia Związku.