październik

7 października 2016 r.

7 października odbyło ofic­jalne odd­anie do użytku prze­bu­dowanego kom­pleksu połąc­zone z Dniem Zdrowia, które to z inic­jatywy naszego prze­ora zor­ga­ni­zowal­iśmy dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa. W cza­sie uroczys­tości biskup pelpliński Ryszarda Kasyna, pobło­gosławił nową kapliczkę szpi­talną. Po odsłonie rozbu­dowanego szpi­tala setki osób ustaw­iało się w kole­jkach do badań lekars­kich, porad okulisty­cznych i badań słuchu. Szczególny nacisk położono na bada­nia mam­mo­graficzne, porady żywieniowe, diete­tyka. Najwięcej osób sko­rzys­tało z pomi­arów ciśnienia, tętna, poziomu cukru. Były też porady i ćwiczenia reha­bil­i­ta­cyjne, neu­ro­log­iczne i psy­cho­log­iczne. Dla urody były kos­me­tyki, mak­i­jaż i fryz­jer. Dla wszys­t­kich odwiedza­ją­cych star­czyło tortu, ciasta i grochówki. Prze­o­rat nasz zad­bał o sprawę ducha przyszłych chorych kładąc na noc­nych sto­likach spec­jalny mod­litewnik dla chorych. Po dar­mowych bada­ni­ach i poczęs­tunku przeor Ste­fan Kukowski wraz ze starostą Tadeuszem Dzwonkowskim i panią prezes Marzeną Mrozek wręczyli wszys­tkim spec­jalne podz­iękowa­nia. Jest to drugi w ciągu roku cyk­liczny fes­tyn orga­ni­zowany przez nasz Prze­o­rat. Szczególny udział mieli kawalerowie Zenon Żynda, Piotr Cymanowski, pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski. Wspier­ali to dzieło Tadeusz Wło­dar­czyk oraz Zbig­niew Ciecholewski.

8 października 2016 r.

8 października 2016. Jarosz Hen­ryk, nasz kawaler z Wejherowa prowadzi dzi­ałal­noś­cią społeczną i chary­taty­wną. Jest opiekunem prawnym osób całkowicie ubezwłas­nowol­nionych zapew­ni­a­jąc im pod­sta­wowych warunków w życiu codzi­en­nym. Pod­jął dzi­ała­nia na rzecz społeczności miasta Wejherowa: był współinic­ja­torem i ofi­ar­o­dawcą odsłonię­cia tabl­icy upamięt­ni­a­jącej tragedię smoleńską, która zna­j­duje się przy Kole­gia­cie Świętej Trójcy w Wejherowie ale także współor­ga­ni­za­torem nada­nia imienia Ronda Żołnierzy Wyk­lę­tych Armii Podziem­nej Państwa Pol­skiego. Szczegól­nie jego trwała troska o ludzi dotknię­tych przez los pięknie wpisuje się w naszą dzi­ałal­ność orderową.

20 października 2016 r.

20 października 2016 na zaprosze­nie kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przy­była reprezan­tacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: księża kapelani Orderu Świętego Stanisława prałaci Piotr Wysga i Józef Pick oraz Leszek Meler i przeor Ste­fan Kukowski. Mieliśmy okazję wręczyć gospo­dar­zowi podz­iękowa­nia i dyplomy za wielkie serce, hojność i stałe wspieranie dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu . W obec­ności domown­ików oraz księży Mirosława Prze­chowskiego i Mar­iusza Herolda każdy z nas miał za co dziękować gospo­dar­zowi. Omówiliśmy również najbliższe poczy­na­nia naszego Prze­o­ratu przyj­mu­jąc wszys­tkie uwagi do tych planów. Zgod­ność w chary­taty­wnym dzi­ała­niu nas wszys­t­kich dobrze rokuje na przyszłość całego Prze­o­ratu. Dzięku­jemy i jak zawsze liczymy na Ciebie, Kawalerze tak pięknie wspier­anego przez Twoją małżonkę Małogorzatę.


22 października 2016 r.

16 października 2016 r. odszedł do domu Pana Józef Bandzo „Jas­trząb” wierny i zau­fany niezłomny żołnierz „Łupaszki” pośmiert­nie nomi­nowany na stopień pod­pułkown­ika. Cześć Jego Pamięci ! 22 października we mszy na warsza­ws­kich Powązkach uczest­niczyli także kawalerowie naszego Prze­o­ratu z Piotrem Ste­cem na czele.

22 października 2016 r.

22 października 2016 na zaprosze­nie Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, na którym był różni przed­staw­iciele grup rekon­struk­cyjnych ziemi gdańskiej pojechała i del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor gdyński ppłk Grze­gorz Stańczyk i kawaler Grze­gorz Płaza. Za dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, społeczną i współpracę z naszym Prze­o­ratem wręczyliśmy gospo­dar­zom zestaw szk­lanic, śpiewniki z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi, ale też Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych. Na spotka­niu omówiliśmy wspólne dzi­ała­nia patriotyczne.

29 pazdziernika 2016 r.

29 października 2016. Na zaprosze­nie Prze­o­ratu Małopol­skiego w Krakowie del­e­gacja naszego prze­o­ratu Pomorskiego wzięła udział w 152 Inwest­y­turze Świa­towego Orderu Św. Stanisława B.M. w bazylice O.O. Paulinów na Skałce w Krakowie. To właśnie na Skałce 11 kwiet­nia 1079 roku roze­grały się wydarzenia, które wspom­i­namy po dzień dzisiejszy, a które to związały his­torię nar­odu z his­torią Koś­cioła. Tego dnia zginął w skałecznym koś­ciele męczeńską śmier­cią biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Mszy Świętej kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. Infułat z Krakowa, zaś nasz kapelan głosił przepiękną i poucza­jącą homilię. Po Mszy rozpoczęła się Inwest­y­tura. Inwest­owanych do Prze­o­rau Małopol­skiego zostało wielu nowych zac­nych dam i kawalerów. Ks. Prałat Józef Pick na wniosek Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego został pod­nie­siony do I klasy Orderu i deko­rowany przez Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego Krzyżem Wielkim ze Złotą Gwiazdą i otrzy­mał także tytuł Wielkiego Prałata Świa­towego Orderu — jest to najwyższa funkcja kapłańska w całym Orderze. W inwest­y­turze uczest­niczyli kawalerowie: Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke z żoną, Łukasz Par­tyka z żoną Anną, która wstąpiła do naszego Prze­o­ratu, pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski, który został kawalerem w Orderze (był w towarzys­t­wie swo­jej żony) oraz Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Nasz Przeor prowadził lau­dację swoich pos­tu­lan­tów, a jako Wielki Kan­clerz OŚS deko­rował kawalerów z Krakowa, którzy byli pod­niesieni do wyższej klasy Orderu. Po Inwest­y­turze w przepięknej, goty­ck­iej bazylice robil­iśmy pamiątkowe zdję­cia, po czym wzięliśmy udział w bankiecie w towarzys­t­wie zapros­zonych gości, dam i kawalerów Prze­o­ratu Małopol­skiego. Gospo­darze Jacek Żyrkowski i Marek Kra­marski podz­iękowali wszys­tkim za udział, Wielki Mis­trz Jan Z. Potocki za przeprowadze­nie Inwest­y­tury. Przeor pomorski Ste­fan Kukowski wręczył niek­tórym zac­nym goś­ciom 160. stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie doku­men­tu­jące dzi­ałal­ność Prze­o­ratu Pomorskiego.

31 pazdziernika 2016 r.

31 pażdziernika 2016 r. Rozśpiewany korowód przeszedł z placu przy Galerii Kociewskiej uli­cami miasta na Plac Hallera. Na placu oce­nia się, iż nawet dwa tysiące głównie młodych tczewian baw­iło się na placu. Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty „Świę­tość nie jest luk­susem zarez­er­wowanym dla nielicznych; jest zwykłym obow­iązkiem dla mnie i dla ciebie. Powin­niśmy stawać się świę­tymi nieza­leżnie od stanu życia, w jakim Bóg nas umieś­cił. Nieza­leżnie od tego kim jesteśmy lub gdzie się zna­j­du­jemy, w tym miejscu powin­niśmy przeży­wać naszą świę­tość”. My też możemy być święci, bo o świę­tości decy­duje dobro, jakie człowiek potrafi wynieść z życiowych wyzwań — mówił ks. Piotr Pruski, główny ani­ma­tor tczewskiego Balu. Hon­orowy patronat to: J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, oraz Wielki Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Nasz Prze­o­rat włączył się do orga­ni­za­cji dając 26 000 zaproszeń, plakaty, banery infor­ma­cyjne, wszys­tkie pro­jekty. Zaś kawalerowie Piotr Rezmer przy­go­tował setki por­cji zupy z dyni, Tadeusz Wło­dar­czyk ponad tysiąc bagi­etek i pizzerek, Grze­gorz Płaza wykonał mate­ri­ały reklam­owe, wsparli Bal Świę­tych w Tczewie Kaz­imierz Smolin­ski i Zbig­niew Ciec­holewski. Do następ­nego roku.