AD 2018

4 sty­cz­nia 2018 r.

W DPS Bielawki w radośnie jed­noc­zono się przy Żłobku Maleńkiego Jezusa. Tegoroczne Jasełka przy­go­towane przez Inte­gra­cyjną Grupę Teatralną, zgro­madz­iły sporą wid­ownię. Na pokazach goś­cilili dzieci i młodzież ze szkół Pelplina,Gdańska, Rajkowych, Tech­nikum Eko­nom­icznego ze Starog­a­rdu. Jasełka obe­jrzeli goś­cie z DPS Rudno, Rokocin, Gniew, mieszkańcy Bielawek. W prz­er­wie między pokazami młodzi artyści otrzy­mali podz­iękowanie w formie paczek ze słody­czami z rąk Siostry Goretti. Kosz ze słody­czami wręczył też pos­tu­lant do Orderu Mar­iusz Dworakowski, zaś przeor Pomorski Ste­fan Kukowski omówił z siostrą dyrek­tor dal­szą współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W Pelplinie Orszak Trzech Króli stanowi ważny punkt w kalen­darzu litur­gicznym. Wspom­i­nane jest wów­czas wydarze­nie, w którym Mędrcy ze Wschodu Kacper, Mel­chior i Bal­tazar wyruszyli do Betle­jem, by pokłonić się Nowonar­o­d­zonemu Jezu­sowi. Zebranie uczest­ników orszaku było w trzech różnych miejs­cach. Przy Urzędzie Gminy odbyło się przy­wi­tanie przez bur­mistrza Patryka Dem­skiego wszys­t­kich grup, następ­nie cały Orszak wyruszył w stronę Bazy­liki Kat­e­dral­nej. W kat­e­drze spra­wowana była Msza św. przez bpa pelplińskiego Ryszarda Kasynę. Po Mszy świętej uczest­nikom Orszaku roz­dano cer­ty­fikaty i ciepłe napoje w kruż­gankach pelplińskiej kat­edry. W przy­go­towa­ni­ach uczest­niczył i na sce­nie uroczys­tości prowadził Koman­dor Pelpliński Orderu Bog­dan Wiśniewski. Akty­wnie uczest­niczyła też dama w Orderze Alicja Słyszewska. Wielkim dar­czyńcą był, jak zawsze, kawaler Leszek Meler. Trady­cyjnie już Koman­do­ria Pelplińska zbier­ała hojne datki na misje kapucyńskie.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Tczewski Orszak Trzech Króli to wspólne świę­towanie uroczys­tości Objaw­ienia Pana Jezusa, pole­ga­jące na wspól­nym kolę­dowa­niu w trak­cie prze­marszu uli­cami Tczewa z trzema królami, dworami, wojskiem, aniołami. Orszak naw­iązał do trady­cji jasełek i jest oparty na przekazie bib­li­jnym. Całe rodziny, uczniowie, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, sto­warzyszenia zespoły i chóry często pod swoimi sztan­darami lub szyl­dami wyruszali z trzech miejsc. Wśród muzyki kolę­dowej pobier­ano gadżety orsza­kowe, śpiewniki oraz cer­ty­fikat udzi­ału w Orszaku. Król pieczę­cią potwierdzał udział w orszaku. Wszys­tko staraniem Zespołu Szkół Katolic­kich. Na początku grupy szedł sam Król Mel­chior Pier­wszy — ks. Szy­mon Chamier Ciemiński. Za nim jechali konno ryc­erz i dama na koni­ach (Alicja i Janusz Konkel), królowa Jad­wiga — patronka Tczewa z dwórkami w stro­jach dwors­kich. Na początku orszaku wiernych idzie ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann, ks. Pro­boszcz Adam Gadom­ski i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. Drugi orszak wyruszył z Fab­ryki Sztuk, głównego orga­ni­za­tora tego orszaku z drugim królem (Jarosławem Bar­toszewskim — kawalerem w Orderze ŚS) oraz Prezy­den­tem Miasta Mirosławem Pobłockim. Rozbaw­iony i rozśpiewany orszak był dzięki uczest­niczą­cym zespołom muzy­cznym. Trzeci orszak wyruszył z placu przy pom­niku Jana Pawła II Świętego na Suchostrzy­gach na czele z trzecim królem (panem Lud­wikiem Kiedrowskim) oraz ze Starostą Tczewskim, Tadeuszem Dzwonkowskim. Orszak prowadził konno ryc­erz Eligiusz Micha­lak w towarzys­t­wie dwóch dwórek, też na koni­ach. Wszyscy szli śpiewa­jąc kolędy wraz z chórem Pas­sion­ata, gra­jąc na instru­men­tach prze­brani i radośni. Królowie pokłonili się Dzieciątku, złożyli swe cenna dary wspól­nie zaśpiewali kolędy przy sta­jence wspól­nie z Prze­mysławem Radziszewskim, naszym wielce uty­tułowanym solistą. Słowo boże i homilię głosił ks. dziekan, życzenia składał starosta tczewski, prezy­dent miasta Tczew, a podz­iękowa­nia wszys­tkim dar­czyń­com, zaan­gażowanym orga­ni­za­cjom i ludziom w piąty już Orszak składał Ste­fan Kukowski, inic­ja­tor i główny koor­dy­na­tor. Towarzystwo Kul­tur­alne Brama przed­staw­iło scenkę z udzi­ałem świętej rodziny, pas­tuszków i królów.

Każdy uczest­nik Orszaku otrzy­mał cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc pieczę­cie trzech króli. Każda rodz­ina prze­brana i god­nie uczest­nicząca w Orszaku uzyskała duży, imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Cer­ty­fikat świad­czy o prze­by­ciu całej trasy królewskiej, jest pamiątką i stanowi wartość kolekcjon­er­ską udzi­ału w Orszaku Trzech Króli w Tczewie. Po pokłonie Dzieciątku i Świętej Rodzinie wszyscy uczest­nicy zostali poczęs­towani gorącą kawą, herbatą, ciastem, słody­czami, jabłkami. Każdy otrzy­mać dar­mowy śpiewnik z kolę­dami, by wspól­nym śpiewem uczest­niczyć w pokłonie Dzieciątku. Patronat nad tym wydarze­niem objął J.E. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. Wszyscy mogli czuć się bez­piecznie mając zabez­piecze­nie przez policję i ochot­niczą straż pożarną.

Mając na uwadze godne, rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie przed udzi­ałem w uroczys­toś­ci­ach orsza­kowych, orga­ni­za­torzy także w tym roku ogłosili konkursy z nagro­dami: na najlep­szą włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę, na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli w dowol­nej tech­nice i for­ma­cie, oraz na godne prze­branie się rodziny w dowolne, artysty­czne stroje. Nagrody wynosiły nawet do 700 zł.

Do akty­wnych dar­czyńców Prze­o­ratu Pomorskiego należą: Grze­gorz Płaza, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Paweł Kasiarz. Do najak­ty­wniejszych współor­ga­ni­za­torów kawalerowie i damy: Koman­dor Tczewska Anna Bubka, Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski, Witold Sos­nowski, Halina Cybul­ska, Katarzyna Stu­dena. Ponad trzy tysiące mieszkańców grodu Samb­ora zadeklarowało udział w następ­nym orszaku.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Z inic­jatywy ks. dziekana Józefa Picka — Wielkiego Prałata w Orderze Świętego Stanisława bar­wny korowód przeszedł uli­cami Starog­a­rdu Gdańskiego. Hasło tegorocznego wydarzenia to „Bóg jest dla wszys­t­kich” miał przy­pom­nieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, nieza­leżnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy świato­poglądu. Wszys­tkie trzy orszaki oraz królowie spotkali się przy „domu Heroda”, czyli siedz­i­bie powiatu starog­a­rdzkiego. Rzesza wiernych, trzy dwory królewskie: Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara zgro­madz­iła uczest­nicząc w insc­eniza­cji ukazu­jącej wydarzenia u Heroda. Dalej orszak ruszył na plac przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie Mędrcy odd­ali pokłon Dziecię­ciu Jezus. Na zakończe­nie wspól­nie śpiewano kolędy i pastorałki.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Uli­cami Sztumu przeszedł uroczysty orszak w dniu Święta Trzech Króli. Pro­cesja wyruszyła z parafii Andrzeja Boboli, a zakończyła się na pl. Wol­ności i służyła przeży­wa­niu Święta Objaw­ienia Pańskiego i upamięt­nie­niu wydarzeń sprzed kilkuset lat w rodzin­nej atmos­ferze, ze śpiewem kolęd na ustach. W tym roku sztum­ski prze­marsz, który zawsze gro­madzi wielu uczest­ników, odbył się w takiej formie już czwarty rok. Włączył się Antoni Fila, a na czele z gwiazdą szedł Piotr Stec, akty­wny członek Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W Sub­kowach w koś­ciele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczen­nika mszą świętą odpraw­ianą przez ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego rozpoczął się po raz trzeci Orszak Trzech Króli, który przemierzył uli­cami wsi gro­madząc około 500 uczest­ników. Królami w tym roku byli Piotr Mogilski, Jacek Lisewski oraz Piotr Kubacki. Pro­cesja orsza­kowa zakończyła się w Domu Kul­tury, w którym dzieci przy­go­towały jasełka pod kierown­ictwem pani kat­e­chetki. Car­i­tas Sub­kowy dla wszys­t­kich uczest­ników przy­go­tował poczęs­tunek w postaci gorącej kawy, herbaty oraz ciasta. Młodzież z KSM Sub­kowy roz­dawała balony dla najmłod­szych oraz cer­ty­fikaty uczest­nictwa prze­by­cia drogi królewskiej — szczególne dla osób, które w jakikol­wiek sposób uhonorowali tak wielkie wydarze­nie przy­o­dziewa­jąc się w stosowne szaty. Głównymi orga­ni­za­torami (ale także dar­czyń­cami) byli dama Anna Par­tyka i kawaler Łukasz Par­tyka, udzielał się też kawaler Tomasz Jeschke, wszyscy z Orderu Świętego Stanisława. Włączali się do orga­ni­za­cji i patron­ami byli: Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, ks. pro­boszcz Feliks Kamecki, Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski i wójt Gminy Mirosław Murzy­dło. Ku radości wszys­t­kich — zapraszamy za Rok.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, już po raz trzeci Parafia p.w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu zor­ga­ni­zowała Orszak Trzech Króli, włącza­jąc się w ogólnopol­ską akcję przeży­waną w tym roku pod hasłem „Bóg jest dla wszys­t­kich”. Uczest­nicy Orszaku zgro­madzili się w koś­ciele parafi­al­nym na uroczys­tej Mszy Św. prze­wodził ks. Artur Winiarek ze Zgro­madzenia Księży Mis­jonarzy Świętej Rodziny, zapros­zony przez ks. pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego, który mimo poważnej kon­tuzji kolana był obecny i patronował całej uroczys­tości. W świą­tyni czekały na wszys­t­kich korony i śpiewniki, pon­adto wiele osób przyszło w prze­bra­niu naw­iązu­ją­cym do postaci ewan­gelicznych lub his­to­rycznych, zwłaszcza dzieci wcielały się w postaci aniołów i pas­tuszków. W stro­jach służbowych pojaw­ili się też strażacy. Wyz­nac­zone osoby wcieliły się w postaci królów-​mędrców Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara oraz Świętej Rodziny Maryi i Józefa. Po Mszy Św. wyruszył z koś­cioła radosny Orszak kolę­dowy, aż do Sta­jenki Betle­jem­skiej, gdzie czekała Święta Rodz­ina i ksiądz pro­boszcz, by pow­itać wędru­ją­cych. W słowach pow­i­ta­nia ksiądz pro­boszcz zwró­cił uwagę na to, że w tym roku trady­cyjna sym­bo­l­ika postaci mędr­ców, wyraża­jąca promieniowanie Ewan­gelii na ludzi z różnych kon­ty­nen­tów, została wzbo­ga­cona wyborem królów reprezen­tu­ją­cych różne pokole­nia. Następ­nie odbyły się pokłony i pozdrowienia Mędr­ców od najmłod­szego do najs­tarszego oraz taniec w wyko­na­niu dzieci. Potem wszyscy udali się na poczęs­tunek przy­go­towany przez parafian z DPS w Damaszce — naszego kawalera OŚS Arka­diusza Kiem­czyńskiego. Zaan­gażowali się też parafi­anie w tym kawaler OŚS Grze­gorz Płaza (wydruki graficzne) Hon­orowy patronat objął Ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Ksiądz Pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski oraz Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski. Kilka­set osób już szykuje się do następ­nego orszaku.

11 sty­cz­nia 2018 r.

W Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie odbył się kole­jny kon­cert kolęd w wyko­na­niu kwartetu smy­czkowego „Ves­per Quar­tet” i kwartetu wokalnego „Amoroso”. Kon­cert orga­nizuje ks. dyrek­tor Win­centy Pyt­lik przy znacznym wspar­ciu kawalerów naszego prze­o­ratu Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka, którego przed­staw­iciele firmy Iglo­tex byli również na sali. W tym roku także wszys­tkim słuchac­zom kon­certu przekaza­l­iśmy śpiewniki z kolę­dami, więc wspólny śpiew kolęd brzmiał bardzo donośnie. Patronat nad „Kon­cer­tami Czwartkowymi” od wielu lat jest przy znacznym wspar­ciu i pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego.

13 sty­cz­nia 2018 r.

Siostry Miłosierdzia w Tczewie przy­go­towały dla grupy młod­szej Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej (dzieci Maryi) bal kar­nawałowy w przed­szkolu przy ul. Kaszub­skiej. Była zabawa taneczna, konkursy jak i wspani­ały pokaz sukienek, stro­jów prze­bier­ańców. Na bal przy­było 35 dzieci, były księżniczki, kow­bo­jki , myszki, koty, Spider-​Man i stróże prawa. Jeden z ele­mentu balu był poczęs­tunek dostar­c­zony przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Była pizza, ciasteczka i słody­cze różno­rakie. Po takim posiłku zabawa dopiero nabrała tempa. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej było do obsługi całej tej wspani­ałej zabawy. Bal był inte­gracją dzieci i podz­iękowaniem za wielomiesięczną dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Piękna rzecz, piękna młodzież.

20 sty­cz­nia 2018 r.

Chór mieszany „Pas­sion­ata” przy Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie jest od początku ist­nienia związany ze Ste­fanem Kukowskim (pro­jekty całej wiz­ual­iza­cji chóru) a także z dzi­ałal­noś­cią społeczno-​patriotyczną Prze­o­ratu Pomorskiego. Uświet­niał swoimi kon­cer­tami orga­ni­zowane wspól­nie takie imprezy jak: od 2014 roku Orszaki Trzech Króli, chary­taty­wne Fes­tyny „Zad­baj o zdrowie” i „Dzień zdrowia” oraz patri­o­ty­czne uroczys­tości „17 wrześ­nia”. Każda z tych imprez gro­madz­iła tysiące mieszkańców Tczewa, przy­ciąg­nięte także kon­cer­tami chóru. Wszys­tkie dzi­ała­nia Pas­sion­aty były zawsze bez­in­tere­sowne. Ad maiorem Dei glo­riam jest nie­ofic­jalną dewizą tego świet­nego chóru. Dlat­ego Kapituła Medalu postanow­iła nagrodzić MEDALEM 250 LECIA 250 lecia Chór Pas­sion­ata ” za dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i chary­taty­wną zgod­nie z dewizą orderu Praemiando Inci­tat”. Dekret pod­pisał Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. dr prałat Józef Pick i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który medal wręczył w towarzys­t­wie Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego Witolda Sos­nowskiego. W cza­sie rautu wraz z władzami miasta, powiatu i chóru uzgod­niono dal­sze wspólne dzi­ała­nia patriotyczne.

25 sty­cz­nia 2018 r.

25 sty­cz­nia 2018. Mając na uwadze godne, rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie przed udzi­ałem w uroczys­toś­ci­ach orsza­kowych, orga­ni­za­torzy zor­ga­ni­zowali konkursy z nagro­dami a najlep­szą włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę (I m. 300 zł, II m. 200 zł, III m. 100 zł, wyr. po 50 zł), na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli w dowol­nej tech­nice i for­ma­cie (I m. 200 zł, II m. 150 zł, III m. 100 zł, wyr. po 50 zł), na godne prze­branie się rodziny (min­i­mum 4 osobowej) w dowolne, artysty­czne stroje (I m. 700 zł, II m. 500 zł, III m. 200 zł). Prze­wod­nicząca Konkursu była Koman­dor Tczewska Orderu Świętego Stanisława Anna Bubka, prze­wod­niczącą artysty­cznej komisji konkur­sowej pani Kamila Gillmeis­ter. Spec­jalne spotkanie przy słody­czach, herba­cie i kawie zor­ga­ni­zowała Fab­ryka Sztuk dzięki pani dyr. Alicji Gajew­skiej. Był też pokaz mul­ti­me­di­alny z tczewskiego Orszaku i wys­tawa prac plas­ty­cznych i koron. Nagrody wręczali Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski i starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Najbardziej zad­owoleni byli nagrodzeni uczest­nicy. Do następ­nego roku na orszaku.

28 sty­cz­nia 2018 r.

28 sty­cz­nia 2018. To już ponad rok od trag­icznego wypadku, w którym zginęła mama Dominika. Chłopczyk odniósł bardzo poważne obraże­nia. Przeszedł już szereg oper­acji cudem uniknął śmierci. Opiekują się nim dzi­adek i bab­cia, którzy są całym jego światem. Każdego dnia wal­czą o odzyskanie przy­na­jm­niej częś­ciowej sprawności. Ten mały bohater, pomimo ogrom­nego bólu często się uśmiecha. On dziel­nie wal­czy o każdy dzień. Podaruj mu szansę na życie bez barier. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława wspiera wszelkie dzi­ała­nia chary­taty­wne na rzecz rekon­wales­cencji Dominika, współpracu­jąc z jego dzi­ad­kiem, prawnym opiekunem. Druku­jemy więk­sze ilości fold­erów, przekazu­jemy setki fantów.

2 lutego 2018 r.

2 lutego 2018. Mszą świętą rozpoczęło się spotkanie księdza pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego z wszys­tkimi dobrodzie­jami, którzy przy­czynili sie do zor­ga­ni­zowa­nia w we wsi Turze wspani­ałego Orszaku Trzech Króli. Prawie 30 osób i rodzin została nagrod­zona spec­jal­nymi dyplo­mami, które wręczali hon­orowi patroni Orszaku: Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski i pro­boszcz ks. Mirosław Prze­chowski. Grupa parafian upiekła ciasto i przy­go­towała dla wszys­t­kich poczęs­tunek. Po wręcze­niu był czas na reflek­sje i wnioski do orga­ni­za­cji przyszłorocznego orszaku. Także parafi­anie naw­iązali do dzi­ałań orga­ni­za­cji 100. lecia koś­cioła i roli Prze­o­ratu Pomorskiego. Do wyróżnionych kawalerów za ogrom pracy zostali wyróżnieni Arka­diusz Kiem­czyński i Grze­gorz Płaza.

3 lutego 2018 r.

3 luty 2018. Rozdys­ponowal­iśmy w współpracy ze sto­warzysze­niem „Miłosierni”, którego współza­łoży­cielem jest wraz z mężem nasza pos­tu­lan­tka w Orderze Katarzyna Stu­dena. Przekaza­l­iśmy łącznie około 5 ton ubrań, które zgro­madził Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick. Dary otrzy­mali: DPS Gniew 20 worków (około tona), DPS Bielawki 15 worków, DPS Wol­sz­tyn 14 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Świeciu 8 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Wejherowie 12 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Chełm­nie 8 worków, Schro­nisko w Gdańsku, ul. Żaglowa 6 worków i około 50 rodzin wielodziet­nych z Tczewa. Wiele rzeczy było mało uży­wanych i dobrej jakości, więc radość obdarowanych była wielka. Potrzeby jeszcze więk­sze i akcja Prze­o­ratu Pomorskiego i Sto­warzyszenia trwać będzie nadal.

5 lutego 2018 r.

5 lutego 2018. Wraz ze starostą zaprosil­iśmy ponad 80 osób na pod­sumowanie orga­ni­za­cji Orszaku. Podz­iękowa­nia wręczali ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann, starosta Tadeusz Dzwonkowski, wiceprezy­dent Adam Bur­czyk i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Wręczenia przy­go­towała koman­dor Orderu Anna Bubka. W Orszaku tczewskim uczest­niczyło ok. 4000 osób. Każdy mógł otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału zdoby­wa­jąc pieczę­cie 3 króli. Wydano ponad 300 kg ciasta, 50 kg słody­czy, 250 kg jabłek. Podz­iękowano wszys­tkim orga­ni­za­cjom tworzą­cym orszak i osobom indy­wid­u­al­nym. Do wyróżnionych dam i kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zal­ic­zono: Annę Bubka, Andrzeja Zblewskiego, Jarosława Bar­toszewskiego, ale też Hal­inę Cybul­ską, Pio­tra Rezmera, Leszka Mel­era, Katarzynę Stu­deny, Witolda Sos­nowskiego. Wspier­ali hojnie Paweł Kasiarz, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Wło­dar­czyk. Kapituła Medalu 250. lecia Orderu Świętego Stanisława postanow­iła przyz­nać ten Medal rodzinie Stu­denych (Jizy, Katarzyna, Katarzyna mł., Marysia) za wielo­let­nie dzi­ała­nia chary­taty­wne i współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim. Medal wręczał Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski. Gorące oklaski świad­czyły o zaskocze­niu nagrod­zonych i trafności wyboru. Przy kawie i cias­tach wymienial­iśmy wspom­nienia i uwzględ­nial­iśmy wnioski na przyszłość. Do roku następnego.

1718 lutego 2018 r.

1718 lutego 2018. Wielki Prze­o­rat Świętego Stanisława w Niem­czech zaprosił na Inwest­y­turę w Monaco zor­ga­ni­zowaną przez fran­cuski Prze­o­rat Lazurowego Wybrzeża. Dzięki doświad­cze­niu Alek­sandry i Zbig­niewowi Nowakom (prze­orowi warsza­wskiemu) bardzo sprawnie porusza­l­iśmy się po księst­wie Monaco, zwiedza­jąc śred­niowieczną dziel­nicę z pałacem książąt Grimaldich, dziel­nicę Monte Carlo, port jach­towy. Inwest­y­tura przy­go­towana pięknie przez Tadeusza v. Liso­nia, bardzo sprawnie przeprowad­zona w koś­ciele dla wielu pos­tu­lan­tow z Europy. Przysięgę odbierał IX Wielki Mis­trz Senior Jan Zbig­niew Potocki w towarzys­t­wie Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego. Miecznikim był Zbig­niew Nowak — przeor warsza­wski, nakłada­ją­cym płaszcz Jacek Żyrkowski — przeor małopol­ski, prowadzą­cym­był legat niemiecki Tadeusz v. Lison. Wielki bankiet chary­taty­wny wraz kon­certem muzy­cznym odbył się w Cafe de Paris w Monaco. Wys­tąpili świa­towej sławy artyści: Daniel v. Lison oraz delia Grace Noble. W cza­sie banki­etu Wielki Kan­clerz zasłużonym damom i kawalerom wręczył Medale 250. lecia. Otrzy­mali: Paula Misar, Wenant Bronk — Mar­wicz, Krzysztof Leszek Porowski, Ilona Kan­clerz, Beata Drza­zga. Praemiando inci­tat — nagradza­jąc zachęć.

27 lutego 2018 r.

27 luty 2018 r. Wraz z kapelanem, ks. Prałatem Józe­fem Pickem przeor Ste­fan Kukowski wiz­y­tował zakład pracy kawalera Leszka Mellera wręcza­jąc mu kilka podz­iękowań za miesiące pracy społecznej i chary­taty­wnej, szczegól­nie na rzecz najuboższych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Ofi­arność i akty­wność kawalera jest przykła­dem dla innych członków naszego Prze­o­ratu. W roboczym spotka­niu przy kawie i cias­tach uczest­niczyli także inni kawalerowie omaw­ia­jąc dal­sze dzi­ała­nia na rzecz innych.

1 marca 2018 r.

Prawie sześdziesię­ciu uczest­ników wzięło udział w miejs­kich marszach na ori­en­tację Tropem Wilczym, które zor­ga­ni­zowane zostały w Nar­o­dowym Dniu Żołnierzy Wyk­lę­tych. Zawody te ucz­ciły pamięć o bohat­er­ach z cza­sów walki o wol­ność i niepodległość. Orga­ni­za­torem Marszów była Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna KOCIEWIE we współpracy z Powiatem Tczews­kich i wspar­ciem Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu św. Stanisława, Fab­ryki Sztuk i Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Tczewie. Marsze na ori­en­tację przez­nac­zone były dla uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych z terenu powiatu tczewskiego. Wys­tar­towało 11 drużyn z prawie wszys­t­kich szkół. Było współza­wod­nictwo, ale też duch inte­gracji i wspól­nego dzi­ała­nia. Każdy uczest­nik na mecie otrzy­mał ciepły napój i słodki poczęs­tunek, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem „Marsze na Ori­en­tację Tropem Wilczym — fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego. Wszys­tkim serdecznie grat­u­luję, zwłaszcza, że warunki pogodowe nie były najłaskawsze mówił Tadeusz Dzwonkowski, Starosta Tczewski wręcza­jąc wszys­tkim podz­iękowa­nia. Inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości „Tropem Wilczym” w Tczewie przeor Ste­fan Kukowski wręczył orga­ni­za­torom dyplom w imie­niu Prezy­denta i Starosty, doda­jąc pakiet „Biegu” z numerem 1.

3 marca 2018 r.

MEDAL 100. lecia Niepodległości

Medal nadaje się za zasługi dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jące do trady­cji pol­s­kich i chrześcijańskich.

Odz­nac­zony wraz z medalem otrzy­muje cer­ty­fikat przyz­na­nia medalu, który pod­pisują Kan­clerze Kapituły lub upoważnieni przez nich członkowie Kapituły. Medal nadaje się oby­wa­telom pol­skim i cud­zoziem­com oraz osobom prawnym i jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym mają­cym siedz­ibę w RP. Medal nadaje się za wielo­let­nią społeczną służbę dla chwały Rzeczy­pospo­litej lub za wielką akcję w roku 100.lecia odzyska­nia niepodległości. Medal może być nadany pośmiertnie.

- Ewidentne rezul­taty w zakre­sie wznoszenia miejsc pamięci Józefa Pił­sud­skiego i 100 lecia Niepodległości

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie współpracy z insty­tuc­jami kul­tury, szkołami i młodzieżą

- Osiąg­nię­cia w zakre­sie orga­ni­za­cji uroczys­tości patri­o­ty­czno — religijnych

Medal przyz­naje Kapituła medalu uch­wałą pod­jętą w głosowa­niu tajnym bezwzględną więk­szoś­cią głosów.

- Kan­clerze Kapituły i czterech członków

- I Kan­clerzem Kapituły staje się prezes Zarządu Kra­jowego Związek Pił­sud­czyków RP

- II Kan­clerzem Kapituły staje się Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

- Członków Kapituły powołują Kanclerze

- Kapituła stoi na straży hon­oru medalu

Kapituła po roz­pa­trze­niu przed­staw­ionych wniosków pode­j­muje uchwały:

1) o przyz­na­niu medalu

2) o odmowie przyz­na­nia medalu

3) o pozbaw­ie­niu medalu

Kapituła może, przed wydaniem ostate­cznej opinii zwró­cić się do wniosko­dawcy o uzu­pełnie­nie wniosku.

Wnioski o przyz­nanie medalu mogą składać w ter­minie co najm­niej 21 dni przed ter­minem wręczenia medalu. Wnioski o przyz­nanie medalu mogą przyj­mować wszyscy członkowie Kapituły.

Medal i cer­ty­fikat wręcza Kan­clerz Kapituły ewen­tu­al­nie wskazany przez nich członek Kapituły. Dopuszcza się do wręczenia wyz­naczenia god­nej osoby ze Związku Pił­sud­czyków RP lub Orderu Świętego Stanisława. Wskazane jest aby przed­staw­iciele orga­ni­za­cji byli w stro­jach galowych. W razie śmierci odz­nac­zonego, medal i cer­ty­fikat doręcza się rodzinie zmarłego.

Kadencja Kapituły kończy się wraz z pod­sumowaniem roku 100 lecia Rzeczypospolitej

Pozbaw­ie­nie medalu następuje uch­wałą Kapituły w wypadku gdy:

- nadanie medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd Kapituły,

- lub osoba odz­nac­zona dop­uś­ciła się czynu, wskutek którego stała się niegodna medalu.

Kapitułę tworzą:

I Kan­clerz Kapituły

- Stanisław Władysław Śliwa — gen­erał ZP, prezes Zarządu Kra­jowego Związek Piłsudczyków

Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego,

II Kan­clerz Kapituły

- Ste­fan Bro­nisław Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława

Członkowie Kapituły:

- Mar­ian Zbig­niew Nowak — Przeor Prze­o­ratu Warsza­wskiego Orderu Świętego Stanisława

- Julian Alek­sander Michaś - Prezes Związku Pił­sud­czyków RP Okręgu Pomorskiego w Gdyni

- Piotr Stec — Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Powiśle

- Jiri Stu­deny — Prezes Sto­warzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samulowskiej

4 marca 2018 r.

4 marca 2018. Bieg Tropem Wilczym w Tczewie był inic­jatywą patri­o­ty­czną Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

Głównymi orga­ni­za­torami byli: Starostwo Powia­towe, Prze­o­rat Pomorski O Ś S, Urząd Miejski w Tczewie, Powia­towe Cen­trum Sportu i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Tczewie im. Jana III Sobieskiego. Przy znacznym wspar­ciu orga­ni­za­cyjnym Fun­dacji Wol­ność i Demokracja. Tegoroczne wydarze­nie patri­o­ty­czne „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” jest najwięk­szym biegiem pamięci w Polsce i było wyjątkowe, gdyż przy­pada w 100-​lecie odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Kaz­imierz Smoliński — Poseł RP, Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku. Spon­sorem strate­gicznym była Firma Dekpol. W Tczewie uczcze­nie pamięci i zapoz­nanie się z bohat­erami tam­tych cza­sów rozpoczęło się już 12 lutego konkursem plas­ty­cznym dla dzieci i młodzieży szkół powiatu tczewskiego pt.” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Orga­ni­zował go Fab­ryka Sztuk.

1 marca Marsze na Ori­en­tację w przestrzeni miejskiej Tczewa, ze spec­jal­nie przy­go­towaną mapą dla wszys­t­kich tczews­kich szkół śred­nich, zor­ga­ni­zowała Lokalna Orga­ni­za­cja Turysty­czna Kociewie. Wszyscy otrzy­mali ciepłe napoje i słodki poczęs­tunek na mecie, a także gadżet — komin wielo­funkcyjny z logiem Tropem Wilczym (fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego).

1 marca zor­ga­ni­zowano też Spacer „Wilczym Tropem”. Wielka grupa chęt­nych mieszkańców spotkała się na dziedz­ińcu Fab­ryki Sztuk i pod­czas długiego spaceru odwiedz­iła miejsca związane z Żołnierzami Niezłom­nymi, II Wojną Świa­tową oraz orga­ni­za­c­jami niepodległoś­ciowymi, które dzi­ałały w naszym mieś­cie po 1945 roku.

4 marca (w niedzielę) odpraw­iona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. O intencję mszalną prosił Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc ponad tysią­clet­nią nieroz­er­wal­ność niepodległości i wol­ności Pol­ski z wiarą katolicką naszego nar­odu. Liturgii prze­wod­niczył ksiądz pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski. Orga­ni­zował kawaler Piotr Cymanowski. Mod­l­itwa wiernych, także poprzez stroje, pod­kreślała tą myśl prze­wod­nią. Dary ołtarza przy­go­towała młodzież z II LO. Przy Pan­teonie Katyńskim ks. Adam Gadom­ski poprowadził mod­l­itwę za tych co zginęli broniąc wol­ności. Złożono kwiaty i znicze pamięci. Każdy z uczest­ników otrzy­mał pamiątkowy śpiewnik patri­o­ty­czny z okolicznoś­ciową pieczę­cią i broszurę o tczewskiej orga­ni­za­cji niepodległoś­ciowej Vic­to­ria, przy­go­towaną przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną. W sali wid­owiskowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego rozpoczęto „Bogurodz­icą” w wyko­na­niu Męskiego Chóru Echo i wspól­nym śpiewem pieśni patriotycznych.

W pier­wszym tczewskim biegu wzięło udział ponad 230 bie­gaczy. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Przy­go­towano również bieg „mini” dla dzieci na dys­tan­sie 196 m. Na początku wys­tar­towała Grupa Kolarska Gryf Tczew. Bieg w Tczewie miał charak­ter nie tylko patri­o­ty­czny ale również chary­taty­wny. Zebrano kwotę 2840,00, która w całości została przekazana na reha­bil­i­tację uczen­nicy. Na jej rzecz przeprowad­zono też konkurs wiedzy patri­o­ty­cznej, wpła­ca­jąc dobrowolne kwoty, zebrawszy dodatkowo 656 zł. Orga­ni­za­cją chary­taty­wnej zbiórki zajęli się uczniowie II Liceum i Prze­o­rat Pomorski. Przy­go­towaniem i przeprowadze­niem biegu bardzo sprawnie zajął się Tomasz Tobi­ański, dyrek­tor Powia­towego Cen­trum Sportu. Po wręcze­niu medali przez orga­ni­za­torów wszyscy pos­zli na wojskową grochówkę, gorąca kawę, herbatę, ciasta i słody­cze dla dzieci. Akcja zajęła sie koman­dor Anna Bubka. Sios­tra zakonna wraz z grupą wolon­tar­iuszy uczyły robić biało-​czerwone różańce, co spotkało się z wielkim zaciekaw­ie­niem. Na sce­nie swoje umiejęt­ności wokalne zaprezen­towały pieśni patri­o­ty­czne chóry: Męski Chór Echo, Pas­sion­ata i Fisolki. Wysłuchano kon­certu w wyko­na­niu uczniów szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Mieliśmy też zaszczyt przekazać list, który skierował do uczest­ników Biegu Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Pan Andrzej Duda. Przesłanie przekazał nam także min­is­ter Jan Józef Kasprzyk. Orga­ni­za­cją na sce­nach zajął się kawaler Jarosław Cymanowski. Na tere­nie wokół szkoły odbyły się pokazy grup rekon­struk­cyjnych: Samodziel­nej Grupy Odt­worzeniowej „Pomorze” i Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z pokazem his­to­rycznej broni. Zawody strz­eleckie z broni pneu­maty­cznej przeprowadz­iła Liga Obrony Kraju wraz z Ochot­niczym Hufcem Pracy. Na zakończe­nie uroczys­tości starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski wraz z pomysło­dawcą, podz­iękowali wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tczewskiej edy­cji ” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Na zakończe­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Ode­brała pani dyrek­tor Dorota Kościjańczuk.

5 marca 2018 r.

5 marca 2018. W Pelplinie były obchody 90-​lecia ist­nienia Muzeum Diecez­jal­nego połąc­zonE z posiedze­niem Rady ds. Kul­tury i Ochrony Dziedz­ictwa Kul­tur­owego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski, której prze­wodzi biskup Michał Janocha z Warszawy. Uczest­nicy zjazdu najpierw zwiedzili Muzeum Diecez­jalne oraz wysłuchali kon­certu muzyki dawnej. Mszy św. kon­cele­browanej w kapl­icy Col­legium Mar­i­anum prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wśród kilkudziesię­ciu kon­cel­e­bran­sów znaleźli się również biskup Włodz­imierz Juszczak z Koś­cioła Grecko-​Katolickiego oraz biskup senior Piotr Krupa. Wśród zapros­zonych gości był Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wis­niewski i Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski, którzy zlożyli w imie­niu Orderu Świętego Stanisława życzenia i Medal 250. lecia Orderu na ręce ks. Dyrek­tora Muzeum Win­cen­tego Pyt­lika. Zasłużone oklaski świad­czyły o akcep­tacji wielo­let­niej współpracy Muzeum z Przeoratem.

10 marca 2018 r.

10 marca w Domu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich odbył się Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków 2018. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z ponad 50 orsza­kowych miejs­cowości. Pod­sumowano OTK 2018, podz­iękowa­nia otrzy­mali orga­ni­za­torzy Orszaku których wspierał lub poma­gał w orga­ni­za­cji Prze­o­rat Pomorski: Tczew (dama Anna Bubka, Andrzej Zblewski), Pelplin (koman­dor Bog­dan Wiśniewski), Turze (kawalerowie Arka­diusz Kiem­czyński, Grze­gorz Płaza), Starog­ard (ks. kapelan Orderu Józef Pick), Sub­kowy (Anna i Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke), Sztum (kawaler Piotr Stec). Wymie­nil­iśmy doświad­czenia i przed­staw­iliśmy plany na najbliższy czas. Orszaki wpółt­worzył i objął patronatem Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. On też na zjeździe Orsza­ków wręczył w towarzys­t­wie Zbig­niewa Nowaka (Prze­ora Warsza­wskiego) i Pio­tra Steca (Prezesa Samorządne Pow­iśle, kawalera Orderu Ś.S.) Kaz­imier­zowi Kar­dy­nałowi Nyc­zowi Medal 100. lecia Niepodległości z numerem 1. Po wysłucha­niu lau­dacji były bur­zliwe oklaski zgro­mad­zonych i wzrusze­nie nagrod­zonego. Zaś Przeor Pomorski w towarzys­t­wie damy Anny i kawalera Orderu Łukasza Par­tyków odz­naczył Fun­dację Orszaku Trzech Króli Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. To był piękny i wzrusza­jący czas — oce­nili orga­ni­za­torzy dzięku­jąc za szczególne wyróżnienie.

31 marca 2018 r.

Jak w lat­ach poprzed­nich, tak i w tym roku nasz Prze­o­rat Pomorski zad­bał o ubo­gie rodziny i orga­ni­za­cje przy­go­towu­jące posiłki dla potrze­bu­ją­cych i bez­dom­nych. W tym roku współpra­cow­al­iśmy z chary­taty­wnym Sto­warzysze­niem Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej, która zbier­ała żywność w gale­ri­ach Stokrotka i Netto. Zajęliśmy się pro­jek­tem i wydrukiem 2 tys. ulotek infor­ma­cyjnych dzięki kawalerowi Grze­gor­zowi Płaza. Z ramienia Prze­o­ratu orga­ni­za­cją całości zajęli się Jał­mużnik Prze­o­ratu Witold Sos­nowski i pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­deny, która była też inic­ja­torką i real­iza­torką świątecznych deko­racji sprzedawanych na jar­marku wielka­noc­nym. W sumie zebrano ponad 800 kg różnorod­nej żywności, od pro­duk­tów spoży­w­czych po słody­cze. Do tego roz­dano 100 kg mrożonej mieszanki warzy­wnej, 300 kg pierogów, 500 pizz otrzy­manych z firmy Iglo­tex naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dary trafiły w paczkach do 160 najuboższych rodzin, pozostałe pro­dukty do sióstr Miłosierdzia Win­cen­tego a Paulo w Tczewie i w Wol­sz­tynie, które prowadzą duże świ­etlice środowiskowe dla dzieci i jadło­da­jnie dla ubogich.

7 kwiet­nia 2018 r.

Na obrady II świa­towej kon­fer­encji Królewskiego Orderu Świętego Stanisława do Poz­na­nia zostal­iśmy zaproszeni w ramach zjed­noczenia z naszym Orderem. Wysłuchal­iśmy spra­woz­da­nia i wzięliśmy udział w dyskusji o dal­szym pro­ce­sie zjed­noczeniowym. Przez akla­mację przyjęto do wiado­mości Akt Zjed­noczenia i powoła­nia X Wielkiego Mis­trza w dniu 5 lipca 2017 w Poz­na­niu. W trak­cie obrad wybrano: Sąd Hon­orowy na kadencję 20182023 w skład którego wszedł kaw. Grze­gorz Stańczyk — koman­dor Koman­dorii Gdyńskiej, Radę Kon­sty­tucyjną w skład której wszedł kaw. Piotr Stec — reprezen­tu­jący Koman­dorię Sztum­ską oraz Wielką Kapitułę w skład której wes­zli kaw. Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej i Ste­fan Kukowski — przeor Prze­o­ratu Pomorskiego, który został Wielkim Kan­clerzem Orderu ŚS. Do Wielkiej Kapituły wes­zli też prze­orzy współpracu­jący z naszym prze­o­ratem: Zbig­niew Nowak — przeor Warsza­wski, Stanisław Syguła — przeor Łódzki, Janusz Wod­nicki –miecznik krakowski oraz Jacek Żyrkowski — przeor Prze­o­ratu Małopolskiego.Bęą także Dominik Górny — Konfr. Poz­nańska, Mirosław Mandryga — Konfr. Południowo-​Zachodnia, Roman orlicz — Konf. Mazowiecka, ks. gen. Stanisław Rospon­dek — konfr. Staropol­ska, Jan Szcześniewski — Konfr. Śląsko-​Zagłębiowska, Dar­iusz Śli­wiński– Konfr. Środkowo-​Wschodnia. Pod­jęto uch­wałę o przy­go­towa­niu w ciągu trzech miesięcy nowego Statutu połąc­zonych nurtów orderowych. Wybranym X Mis­trzem został dalej jedyny zgłos­zony kandy­dat Mar­ian Król. Wszys­tkim wybranym członkom najwyższych władz Orderu grat­u­lu­jemy i życzymy wytr­wałości i sukcesów w chary­taty­wnej dzi­ałal­ności orderowej.

8 kwiet­nia 2018 r.

Nad jeziorem Damaszka w Turzu odbył się V Bieg Morsa zor­ga­ni­zowany przez Tczewski Klub Morsów „Prz­erę­bel”. Impreza miała charak­ter chary­taty­wny, bowiem zbier­ano środki pieniężne na Hos­picjum Pomorze Dzieciom, a konkret­nie na lecze­nie Pauliny Citkowskiej podopiecznej hos­picjum. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława również włączył się w orga­ni­za­cję tej imprezy przekazu­jąc różno­rakie fanty na bazarek oraz ciasta dla bie­gaczy. Orga­ni­za­cją pomocy zajął się Kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski, który także uczest­niczył w biegu na 5 km i jako mors wziął udział w kąpieli, a ciasta dla uczest­ników ufun­dował Kawaler Leszek Meller. Pod­czas całej imprezy zebrano 12 tys. zło­tych! Spon­sorzy i wolon­tar­iusze otrzy­mali sym­bol­iczne kubki z imprezy w podz­iękowa­niu za dobre serce.

11 kwiet­nia 2018 r.

W Tczewie odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące Ofi­ary Zbrodni Katyńskiej. W tym roku tczewianie mogli uczest­niczyć w dwóch cer­e­mo­ni­ach — pier­wsza odbyła się przy Pan­teonie Katyńskim, a druga pod Pom­nikiem Ofiar Stal­in­izmu .13 kwiet­nia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 75 lat temu, w 1943 roku Niemcy opub­likowali infor­ma­cję o odkryciu na tere­nie ZSRR masowych grobów ze szczątkami ofiar mordów, których dop­uś­cili się sowieci. Z rąk żołnierzy Armii Czer­wonej zginęło wtedy blisko 22 tysiące Polaków — w tym żołnierze, polic­janci, nauczy­ciele czy naukowcy. Wśród ofiar byli także tczewianie oraz osoby związane z naszym miastem. To właśnie ku ich pamięci wznie­siono Tczewski Pan­teon Katyński. Jest tam także aleja dębów, a przy drzewach umieszc­zono tablice z imion­ami ofiar, które pochodz­iły z naszego regionu. Uroczys­tości prowadził nauczy­ciel his­torii, głos zabrał również ksiądz Jacek Spy­chal­ski, a młodzież z II LO przy­go­towała okolicznoś­ciowe wys­tąpi­enia — recy­ta­torskie i wokalne i wys­tawę o zbrod­ni­ach katyńs­kich. W drugiej uroczys­tości przy Pom­niku Ofiar Stal­in­izmu udział brali m. in. Jerzy Wierzbowski ze sto­warzyszenia Rodzin Katyńs­kich, ksiądz Adam Gadom­ski. Znicze pamięci składał Ste­fan Kukowski, autor obu pom­ników i inic­ja­tor Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego.

22 kwiet­nia 2018 r.

22 kwiet­nia 2018 r. z okazji 10. rocznicy obję­cia przez abp. Sła­woja Leszka Głódzia funkcji met­ro­pol­ity gdańskiego biskup włocławski Wiesław Mer­ing powiedział w niedzielę w homilii pod­czas mszy dziękczyn­nej w Kat­e­drze Oli­wskiej w Gdańsku — od początku two­jej paster­skiej drogi zab­ie­gasz o Pol­skę wolną, piękną i świętą. Zaz­naczył, że pamięć his­to­ryczną trzeba „cią­gle na nowo utr­walać i przekazy­wać kole­jnym pokole­niom – całą, niezafałs­zowaną”. — Najwyższe uznanie, księże arcy­biskupie, za rolę, jakiej w tej dziedzinie się pod­jąłeś – nad­mienił. Pod­czas mszy sekre­tarz stanu w Kance­larii Prezy­denta RP Adam Kwiatkowski odczy­tał list z życzeni­ami od Andrzeja Dudy. Z niezmi­enną kon­sek­wencją i odwagą stawał ks. Arcy­biskup w obronie najważniejszych prawd i zasad ewan­gelicznych leżą­cych u pod­staw suw­eren­nej – 1050-​letniej tożsamości – zaz­naczył w liś­cie skierowanym do met­ro­pol­ity gdańskiego prezy­dent Pol­ski Andrzej Duda.

Bóg, honor i Ojczyzna – tym wartoś­ciom jako met­ro­polita gdański, a wcześniej biskup diecez­jalny warszawsko-​praski czy biskup polowy Wojska Pol­skiego, ks. abp Sła­woj Leszek Głodź wiernie służy. Uroczys­tej pro­cesji wejś­cia towarzyszyło wyko­nanie przez Capella Geda­nen­sis Hymnu Korona­cyjnego Handla, następ­nie odśpiewano hymn nar­o­dowy. Pieśniom towarzyszył akom­pa­ni­a­ment Orkiestry Reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej. W koś­ciele była obecna kom­pa­nia reprezen­ta­cyjna Mary­narki Wojen­nej. Mszę kon­cele­browało kilkudziesię­ciu księży, obecni byli przed­staw­iciele świata poli­tyki, posłowie i sen­a­torowie, prezy­denci miast, samorzą­dowcy, przed­staw­iciele wojska, służb pub­licznych, mediów, nauki i kul­tury. Obecni byli także przed­staw­iciele innych Koś­ciołów chrześ­ci­jańs­kich oraz społeczności muzuł­mańskiej. Byli też reprezen­tanci Orderu Świętego Stanisława. W imie­niu dam i kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego mówił kaw. Piotr Cymanowski wręcza­jąc kwiaty i stosowny dar. Z wielkim zaciekaw­ie­niem i wdz­ięcznoś­cią przyjął dos­to­jny Jubi­lat Medal 100. lecia Niepodległości Pol­ski przyz­nany przez kapitułę medalu, a wręc­zony przez Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego i Pio­tra Steca. W trak­cie obiadu mieliśmy okazję spotka­nia i wspól­nego wspom­i­na­nia z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem, bp. Wiesławem Meringiem, z zaprzy­jaźnionymi pił­sud­czykami z gen. Stanisławem Śliwą na czele.

22 kwiet­nia 2018 r.

W niedzielę w Sali Wid­owiskowej Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie odbył się Jubileuszowy Kon­cert Wiosenny Chóru Męskiego Echo z okazji 95-​lecia ist­nienia na sce­nie. W trak­cie kon­certu na zaprosze­nie chórzys­tów gościn­nie wys­tąpili: Anna Fab­rello — sopran, solistka Opery Bał­ty­ck­iej, wykład­owca Akademii Muzy­cznej w Gdańsku, Łukasz Wroński — tenor, artysta Teatru Wielkiego Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie oraz Adam Wendt — sak­so­fony, jeden z wybit­niejszych jazzmenów w kraju. Solis­tom akom­pan­iował Leonard Gołąb. Chór poprowadził Dyry­gent Leszek Gołąb, akom­pa­ni­a­ment — Hanna Fal­ińska, kon­fer­an­sjer — Lud­wik Kiedrowski. Orga­ni­za­torem kon­certu było Sto­warzysze­nie Przy­jaciół Chóru Męskiego „ECHO” Tczew oraz Chór Męski „ECHO”. Patronat Hon­orowy nad obchodami Jubileuszu 95-​lecia Chóru Męskiego ECHO objęli: Min­is­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Poseł RP Ziemi Tczwskiej, Starosta Tczewski, Prezy­dent Miasta Tczewa, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który wręczył na ręce prezesa chóru Andrze­jowi Mer­chlowi Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława za dzi­ałal­ność społeczną i patri­o­ty­czną. Po oklaskach dla chóru dal­sze życzenia i grat­u­lacje składało wiele del­e­gacji. Słod­kim poczęs­tunkiem fun­dacji Cen­trum Kul­tury i Sztuki dla całej po brzegi wypełnionej sali zakońc­zono uroczys­tości jubileuszowe.

28 kwiet­nia 2018 r.

28 kwiet­nia 2018 r. Pre­mier RP Mateusz Moraw­iecki odwiedził Pelplin. Wiz­ytę rozpoczął od zwiedzenia Muzeum Diecez­jal­nego i spaceru po Ogrodzie Biskupim, po czym udał się na spotkanie z mieszkań­cami do Bib­lioteki Diecez­jal­nej, gdzie został przy­wi­tany gromkimi brawami. Na spotkanie został zapros­zony przez bur­mistrza Patryka Dem­skiego nasz przeor Ste­fan Kukowski. Pre­mier rozpoczął od stwierdzenia, iż ziemia pelplińska jest takim dla niego ” sym­bolem trwa­nia w naj­gorszych cza­sach. To słynne Col­legium Mar­i­anum i gazeta, która wychodz­iła tutaj przez lata do 1939 r., gdzie od zawsze wal­czyliśmy o pol­skość, jest swo­jego rodzaju zobow­iązaniem. Dla mnie takie miejsca, jak Pelplin, są zobow­iązaniem na przyszłość. I właśnie o tej przyszłości chci­ałbym z Państ­wem tutaj poroz­maw­iać”. Pre­mier Moraw­iecki mówił o pomocy niepełnosprawnym. Drugim pod­ję­tym tem­atem były drogi lokalne. Trzecim obszarem omaw­ianym przez pre­miera była pomoc dzieciom w wejś­ciu w rok szkolny. Pre­mier wspom­niał też o służ­bie zdrowia. Nie zabrakło także propozy­cji dla przed­siębior­ców. Wielokrot­nie żywiołowo reagu­jąca pub­liczność nagradzała Pre­miera długimi brawami. Potem rzeczniczka pra­sowego rządu Joanna Kop­cińska umożli­wiła krótkie spotkanie kan­cler­zowi, który w imie­niu kapituły Medalu wręczył panu Pre­mierowi Mateuszowi Moraw­ieck­iemu Medal „100. lecia Niepodległości”. Wręcza­jąc Medal Ste­fan Kukowski podał zasady jego pow­sta­nia i przyz­nawa­nia. Usłyszał od Pre­miera, iż z dumą przyj­muje takie wyróżnie­nie. Jako Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława przekazał też książkę o dzi­ałal­ności orderowej.

2 maja 2018 r.

Z inic­jatywy także naszej pos­tu­lan­tki Katarzyny Stu­dena zebrano żywność, głównie nabiał i mięso, które została przekazana do DPS w Pelplinie, do placówek prowad­zonych przez zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia w Kar­tuzach, do Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Wol­sz­tynie. Razem przekazano w ścisłej współpracy ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia w Tczewie prawie 1500 kg żywności. Także 30 paczek żywnoś­ciowych ode­brały rodziny ubo­gie z Tczewa. Swój udział miała także dama Anna Bubka — Koman­do­ria Tczewska. Dużą lodówko– zam­rażarkę przekazał kaw. Ste­fan Kukowski. Grupa dzieci ze świ­etl­icy uczest­niczyła w całod­niowej wycieczce do Szym­barku razem z s. Natalią, s. Mał­gorzatą i b. akty­wnym preze­sem Sto­warzyszenia p. Jirim Stu­deny. Nie tylko żywność dzieciom jest potrzebna, także radość zwiedza­nia, którą możemy im dać.

3 maja 2018 r.

Trady­cyjnie już odbyły sie uroczys­tości upamięt­ni­a­jące bło­gosław­ionego o. karmelitę Hilarego Januszewskiego z udzi­ałem kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział: Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke, Ryszard Rogaczewski, Tadeusz Serocki, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Mszy Świętej prze­wod­niczył ojciec Zbig­niew Czer­wień, przeor krakows­kich Karmelitów. Oprócz krakows­kich karmelitów byli również karmelici z Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Bolesnej w Obo­rach. Po mszy i złoże­niu kwiatów przy tabl­icy (pow­stałej z naszej inic­jatywy i fun­dacji) poświę­conej Bło­gosław­ionemu Hilaremu, ksiądz pro­boszcz Woj­ciech Jan Gruba z Parafii Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Maryi Panny poświę­cił tablicę z życio­ry­sem bło­gosław­ionego. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych z udzi­ałem wielu mieszkań­cach wsi na zaprosze­nie gospo­darzy spotkaliśmy się na poczęs­tunku omaw­ia­jąc współpracę Prze­o­ratu z zakonem krakowskim.

7 maja 2018 r.

Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Andrzej Duda spotkał się z mieszkań­cami Sztumu oraz z lokalnymi samorzą­dow­cami. Wiz­ytę rozpoczął od złoże­nia kwiatów przy Pom­niku Rodła w Sztu­mie postaw­ionemu ku czci bojown­ików o pol­skość Pow­iśla. Wśród zapros­zonych samorzą­dow­ców był nasz kawaler Piotr Stec, członek Kapituły „Medalu 100. lecia Niepodległej”, który wręczył Prezy­den­towi Medal przekazu­jąc też wiedzę o Medalu i wielkiej roli Orderu Świętego Stanisława w dzi­ałal­ności społecznej. Podarowano Prezy­den­towi również anioła wyko­nanego w uśnick­iej pra­cowni z dziećmi niepełnosprawnymi prowad­zonej też przez Pio­tra Steca. Wśród gości oczy­wiś­cie nasz kawaler poseł Kaz­imierz Smoliński.

W Pelplinie Prezy­dent odwiedził również Bazy­likę Kat­e­dralną Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny zal­iczaną do najpiękniejszych dzieł goty­c­kich w Polsce. Bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski pod­kreślił, że ziemia pelplińska naz­nac­zona jest krwią przod­ków, ale też „świet­nie może opowiedzieć his­torię małej ojczyzny wpisu­jącą się w stule­cie odzyska­nia niepodległości”. Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej szczegól­nie pod­kreślił rolę nowej kon­sty­tucji. Liczy, iż sen­a­torowie nie odbiorą swoich rodakom możli­wości decy­dowa­nia w ref­er­en­dum o ważnych sprawach. Prezy­dent Andrzej Duda:„Można też powiedzieć, że i Pol­ska, i Kociewie w tym wszys­tkim miały szczęś­cie, bo wartości muszą się zbu­dować po to, żeby mogły wros­nąć w men­tal­ność, w naturę ludzką, żeby mogły być przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie: muszą się pojawić, muszą zaist­nieć i tak się stało, i to było szczęś­cie tej ziemi” – zaz­naczył prezy­dent. Przeor pomorski wręcza­jąc kro­nikarskie zapiski Panu Prezy­den­towi pod­kreślił wielość dzi­ałań patri­o­ty­cznych i społecznych w ramach sze­rok­iej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława.

8 maja 2018 r.

Święto Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika, patrona naszego Orderu obes­zliśmy w koś­ciele pod takim wezwaniem w Sub­kowach. Od lat wielu zapraszani jesteśmy przez gościn­nego pro­boszcza kan. Feliksa Kameck­iego na uroczystą mszę odpus­tową. Pro­cesyjnie wnieśliśmy relik­wie Świętego Stanisława, nieśliśmy dary ofi­arne, uczest­niczyliśmy w czy­ta­niu. Po mszy wraz z wieloma księżmi diecezji pelplińskiej byliśmy na bogatej kolacji, gdzie mieliśmy możli­wość zapoz­na­nia wszys­t­kich z dzi­ałal­noś­cią Orderu i naszego Prze­o­ratu. Przeor zdał spra­woz­danie z wręczeń „Medalu 100 lecia Niepodległości”, który jest inic­jatywą naszego prze­ora. W tym roku udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli kawalerowie: Ryszard Rogaczewski, Tomasz Jeschke, Tadeusz Serocki, Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Antoni Fila, Piotr Cymanowski oraz damy: Halina Cybul­ska, Anna Par­tyka, Anna Bubka. Po uroczys­tej kolacji był czas na omówie­nie wewnętrznych spraw naszego Prze­o­ratu. Przeor pod­kreślił akty­wną dzi­ałal­ność rozwi­ja­jącej się Koman­dorii Sztumskiej.

8 maja 2018 r.

Tczewskie koło Pol­skiego Sto­warzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoś­cią Intelek­tu­alną zor­ga­ni­zował fes­tyn z okazji Dnia God­ności Osoby Niepełnosprawnej. Impreza odbyła się na pl. Hallera w Tczewie. Gwiazdą w tym roku był Czesław Śpiewa Solo Act. Wys­tąpiła również Paula Brzóska oraz Igor Wasiewicz-​Pawlaczyk z orkiestrą Ter­apia. W pro­gramie także m.in. konkursy, kier­masz, wys­tępy, żywa flaga, poczęs­tunek. Przy­go­towaną loterię fan­tową wsparł również w tym roku nasz Prze­o­rat Pomorski, przekazu­jąc na ten cel wiele fan­tów i wydrukował zapro­jek­towane losy. Cho­ciaż w ten sposób mogliśmy wesprzec tę szla­chetną imprezę.

11 maja 2018 r.

11 maja. Remont (de facto wybu­dowanie od nowych fun­da­men­tów pos­tu­mentu i posad­owie­nie na nim odrestau­rowanej przez kon­ser­wa­tora zabytków fig­ury) był okazją do uczczenia 80. rocznicy ufun­dowa­nia fig­ury (1937r.). Figura stoi w cen­tral­nym miejscu w Śli­winach (skrzyżowanie dróg Tczew, Rokitki, Gniszewo, Lubiszewo). To nie tylko obiekt sakralny, ale znak rozpoz­naw­czy wsi, ważny punkt kra­jo­bra­zowy i topograficzny, dziedz­ictwo przod­ków, wresz­cie sym­bol pol­skości. Figura Chrys­tusa stała się ważnym ele­mentem inte­gracji wspól­noty na 100-​lecie odzyska­nia Niepodległości. Fig­urę poświę­cił ks. pro­boszcz Krzysztof Niem­czyk. Możliwe to było dzięki hojności naszego pos­tu­lanta Pawła Kasiarza, którego porów­nano z hojnoś­cią funda­torów koś­ciołów z min­ionych wieków. Za wiele lat wspiera­nia dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława przeor pomorski Ste­fan Kukowski odz­naczył hojnego dar­czyńcę „Medalem 250 lecia Orderu Świętego Stanisława”.

19 maja 2018 r.

19 maja 2018 mieszkańcy Górek już po raz kole­jny przy­go­towali dla wszys­t­kich Tczewian wyjątkowy piknik. Na zain­tere­sowanych czekały konkurencje z nagro­dami dla całych rodzin, kącik dla najmłod­szych z zabawkami, mal­owanie twarzy. Nie zabrakło także jedzenia, które przy­go­towało koło gospodyń wiejs­kich. Wśród czeka­ją­cych na mieszkańców atrakcji był między innymi spływ kajakiem. Z inic­jatywy pos­tu­lan­tki Katarzyny Stu­dena, przy sil­nym wspar­ciu Sto­warzyszenia „Miłosierdzia” zor­ga­ni­zowal­iśmy loterię fan­tową na rzecz młodzieżowych wolon­tar­iuszy z wolon­tariatu siostry Samu­lowskiej. Zebrano ponad 800 zł. Prze­o­rat Pomorski zapewnił znaczną część fan­tów i całą wiz­ual­iza­cję akcji charytatywnej.

20 maja 2018 r.

20 maja 2018 r. Świ­etlica Środowiskowa „OAZA”, która obchodz­iła 15 urodziny, zor­ga­ni­zowała Fes­tyn Rodzinny. Były wys­tępy artysty­czne, liczne atrakcje dla dzieci, pokazy straży pożarnej, możli­wość wyko­na­nia pomi­aru ciśnienia i cukru oraz kaw­iarenka z domowymi cias­tami i pyszną grochówką. Dla zasłużonych przez 15 lat dar­czyńców przy­go­towano „Order Wdz­ięczności”, wręc­zony przez młodzież świ­etl­icy także naszemu Prze­orowi. Wielokroć wspier­al­iśmy tę świ­etlicę także darami, dostrze­ga­jąc potrzebę kilkudziesię­cioosobowej grupy z rodzin najuboższych. Za te wszys­tkie lata pracy społecznej inic­ja­torkę i prowadzącą świ­etlice panią Grażynę Antczak przeor Ste­fan Kukowski i kawaler Witold Sos­nowski odz­naczył „Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława”. Gorące słowa wdz­ięczności do wszys­t­kich skierował też ksiądz, były pro­boszcz Stanisław Cieniewicz.

26 maja 2018 r.

Na Bul­warze Nad­wiślańskim w Tczewie był fes­tyn z okazji Dnia Komu­nal­nika i Samorzą­dowca. Wśród atrakcji zna­j­dują się m. in. wys­tępy orkiestry Ochot­niczej Straży Pożarnej, dar­mowy poczęs­tunek, lote­ria z atrak­cyjnymi fan­tami. Swoje stoiska mają zarówno spółki komu­nalne, jak również jed­nos­tki podległe tczewskiemu samorzą­dowi. Fes­tyn jest adresowany do całych rodzin, a szczegól­nie do dzieci. gro­madzi tysiące Tczewian. Z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Miłosierni” i naszego Prze­o­ratu Pomorskiego mieliśmy stoisko 18 m2, w którym piętrzyły się stosy fan­tów do „Akcji chary­taty­wnej” z której dochód (kilka tysięcy zło­tych) przez­naczyliśmy na dzieci, które cały rok są wolon­tar­iuszami, głównie opieku­jąc się osobami starymi i chorymi. Najwięk­szy wkład w orga­ni­za­cję miała Katarzyna Stu­dena, ale także dama Halina Cybul­ska, Piotr Rez­maer i Grze­gorz Płaza. Cała grafika prze­ora Ste­fan Kukowski.

3 czer­wca 2018 r.

3 czer­wca 2018. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia „Siostry Miłosierdzia Świętego Win­cen­tego a Paulo” oraz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława (Katarzyna Stu­dena) zor­ga­ni­zowały akcje chary­taty­wne w cza­sie pch­lego targu na Placu Hallera oraz w dniu patronki Tczewa Królowej Jad­wigi. Udało się uzbierać na loterii fan­towej kilka­set zło­tych. Pozyskana gotówka została dodana do waka­cyjnego wyjazdu dzieci — wolon­tar­iuszy na wakacje do Zakopanego. Najczęś­ciej są to dzieci i młodzież z ubogich rodzin zrzes­zona w „Wolon­taria­cie Win­cen­tyńskim”, którzy w ciągu całego roku szkol­nego opiekują się chorymi i ubogimi na tere­nie miasta Tczew. Młodzież z rodzin uboższych jest zde­cy­dowanie empaty­czniejsza i pomocna w orga­ni­zowa­niu akcji chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych naszego Przeoratu.

3 czer­wca 2018 r.

3 czer­wca 2018 w Świą­tyni Opa­trzności Bożej w Warsza­wie odbyły się uroczys­tości z okazji XI Święta Dziękczynienia. Tegoroczne obchody stanow­iły podz­iękowanie Koś­cioła za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Kon­cele­brze z udzi­ałem ok. 100 biskupów z Pol­ski i zagranicy prze­wod­niczył Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. W uroczys­tości uczest­niczył prezy­dent Andrzej Duda. „Dzięku­jemy w tej w eucharys­tii Panu Bogu za wiel­kich ludzi tego trud­nego stule­cia” – zaz­naczył na początku Mszy św. met­ro­polita warsza­wski kard. Kaz­imierz Nycz. Abp Grze­gorz Ryś powiedział w homilii, że wol­ność jest miejscem spotka­nia wszys­tkiego, co najpiękniej ludzkie z Ewan­gelią Jezusa Chrys­tusa. „Ucieczka od wol­ności to także ucieczka od tego, co jest najgłęb­szym przeko­naniem chrześ­ci­jaństwa: że człowiek jest więk­szy, niż warunki, w których żyje – mówił abp Ryś. – Wiara w wol­ność, to wiara w człowieka, który jest więk­szy niż wszys­tkie warunki, które podobno są koniecznoś­cią” – dodał. Wskazał też, że Koś­ciół ma swoje tytuły do dziękowa­nia Bogu za niepodległą Pol­skę. Dodał, że Koś­ciół ma ogromny wkład w dzieło niepodległości, ale sam też powinien dziękować Bogu za odzyskanie wol­ności. „Koś­ciół dziękuje Bogu za niepodległą a Pol­skę i za każdego człowieka, który w niej jest niepodległy, bo każdy człowiek, który w tym kraju przeżywa swoja wol­ność jest nie tylko oby­wa­telem Pol­ski, ale jest także oby­wa­telem Królestwa Bożego” – powiedział abp Ryś.

Pod­czas Mszy – po raz drugi w his­torii Pol­ski – zapłonęła Świeca Niepodległości, znak wol­nej Pol­ski. Została zapalona przez prezy­denta RP Andrzeja Dudę w otocze­niu Marsza­łka Sejmu Marka Kuch­cińskiego, Pry­masa Pol­ski abp Woj­ciecha Polaka i kard. Kaz­imierza Nycza. Ogień, od którego została zapalona pochodzi z Grobu Niez­nanego Żołnierza. Świeca Niepodległości została przekazana pol­skim biskupom w 1867 roku przez papieża Piusa IX z polece­niem i komen­tarzem: zapal­cie ją, gdy odzyska­cie wol­ności. Rzeczy­wiś­cie w roku 1920 świeca ta została zapalona w archikat­e­drze warsza­wskiej przez przed­staw­iciela sen­atu – mówił met­ro­polita warsza­wski. Z uroczys­tości otrzy­mal­iśmy zdję­cia od kawalera Jerzego Drą­gowskiego. Obiad w towarzys­t­wie, m.in. władz najwyższych koś­cioła i Państwa spożyli: kaw. Jarosław Bar­toszewski (Koman­do­ria Tczewska), Piotr Stec (Koman­do­ria Sztum­ska) i Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu.

5 czer­wca 2018 r.

5 czer­wca 2018. Sre­brny jubileusz ks pro­boszcza parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie Adama Gadom­skiego pow­itał dos­to­jnego Jubi­lata ks. pro­boszcz senior prałat Piotr Wysga (nasz kawaler), wręcza­jąc przy­wiezione z Watykanu od papieża Fran­ciszka bło­gosław­ieństwo na dal­sze lata posługi kapłańskiej. Bło­gosław­ieństwo w pięknych sre­brnych ramach. Mszę Świętą kon­cele­brował ksiądz prałat Mar­ian Szczepiński z udzi­ałem około 30 kapłanów. W homilii kon­cel­e­brans pod­kreślił drogę życiową jubi­lata, jego dzi­ała­nia dusz­paster­skie, ale także społeczne. Niespodzianką, która rozrad­owała Jubi­lata, było wręcze­nie przez Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego Medalu 250 lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną na rzecz społeczności w kole­jnych parafi­ach koś­cioła pelplińskiego”. Wręcze­niu towarzyszyła Anna Bubka — koman­dor tczewski. Ks. Adam ze wzrusze­niem podz­iękował swoim rodz­i­com i rodzinie, kole­jnym pro­boszc­zom w których parafi­ach był wikar­iuszem. Podz­iękował też wszys­tkim obec­nym, którzy wypełnili koś­ciół, z władzami samorzą­dowymi na czele.

8 czer­wca 2018 r.

8 czer­wca 2028. Uroczys­tości patronalne w parafii ku czci Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. rozpoczęły się pro­cesyjnym wejś­ciem i wniesie­niem relik­wii Świętego Jana Pawła II przez del­e­gatów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ( Pio­tra Cymanowskiego, Ste­fana Kukowskiego, Łukasza Par­tykę, Ryszarda Szwocha, Bog­dana Wiśniewskiego). Mszę Świętą spra­wował wikar­iusz biskupi ks. prałat Mar­ian Szczepiński, który na początku pobło­gosławił nową mozaikę bł. s. Marty Wieck­iej. Niespodzianką, która rozrad­owała gospo­darza, Wielkiego Prałata ks. Józefa Picka było wręcze­nie przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego „Medalu 100. lecia Niepodległości”. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych, przy ogrom­nym tor­cie fun­dacji kawalera Leszka Mel­era i poczęs­tunku gospo­darza mieliśmy okazję zaprezen­tować dzi­ałal­ność Orderu Świętego Stanisława.

9 czer­wca 2018 r.

9 czer­wca 2018. Z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle” i Prze­o­ratu pomorskiego Orderu Świętego Stanisława zor­ga­ni­zowano II Rajd Rowerowy pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych z metą w Tuli­cach k/​Sztumu. To w tej wsi szwadron Bry­gady Armii Kra­jowej dowod­zony przez ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego” został zaatakowany przez grupę oper­a­cyjną Urzędu Bez­pieczeństwa i Mil­icji Oby­wa­tel­skiej. Mimo 3-​krotnej przewagi „utr­walaczy władzy ludowej” zostali oni kom­plet­nie rozbici. Ranny został dowódca „Żelazny”. Ran­nych, z oby­dwu prze­ci­wnych stron, opa­try­wała san­i­tar­iuszka Danuta Siedzikówna „Inka”. Żołnierze podziemia antyko­mu­nisty­cznego nie rabowali, nie mor­dowali lud­ności cywilnej, ale wal­czyli z siłą narzu­conym przez Związek Sowiecki sys­te­mem komu­nisty­cznym. Żołnierze Wyk­lęci wal­cząc o wolną Pol­skę ginęli, byli katowani i mor­dowani w więzieni­ach. Pod tablicą upamięt­ni­a­jącą te wydarzenia odśpiewano hymn Rzeczy­pospo­litej Pol­ski, złożono kwiaty i min­utą ciszy uczc­zono pomordowanych.Uczestnicy rajdu to młodzież ze Sztumu i okolic, Mal­borka, Tczewa — dla wszys­t­kich to doskon­ała lekcja his­torii. Wśród odd­a­ją­cych hołd wyróż­niał się Klub Gazety Pol­skiej z Elbląga im. Lecha Kaczyńskiego. Po uroczys­tości uczest­nicy Rajdu Wilczym Tropem spotkali się przy ognisku, kiełbasie z grilla i napo­jach. Wów­czas wręczano puchary: Prof. Mirosława Golona z Gdańskiego IPN, posła Kaz­imierza Smolińskiego, Pio­tra Steca — Prze­wod­niczącego Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle” i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława (także autora całej wiz­ual­iza­cji). Puchary były dla najliczniejszej grupy, najliczniejszej rodziny, dla najmłod­szego uczest­nika, najs­tarszego uczest­nika i najdłuższej trasy Rajdu. Z naszego Prze­o­ratu oprócz prze­ora udział w orga­ni­za­cji wziął Piotr Stec (główny orga­ni­za­tor), kawaler Andrzej Zblewski, wydruki wykonał kawaler Grze­gorz Płaza. Wspierał ten rajd kawaler Antoni Fila.

9 czer­wca 2018 r.

9 czer­wca nagrodę Prezy­denta miasta Tczew Mirosława Pobłock­iego Przeor Ste­fan Kukowski otrzy­mał „za osiąg­nię­cia w dziedzinie twór­c­zości artysty­cznej, upowszech­ni­a­nia i ochrony kultury…Gratulując sukcesów oraz dzięku­jąc za doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia, które rozsław­iły naszą małą ojczyznę życzę dal­szych sukcesów, wytr­wałości pracy, energii i pasji w zdoby­wa­niu kole­jnych celów”.

Grat­u­lacji i kwiaty otrzy­mał przeor także od prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Jarosława Bar­toszewskiego i innych orga­ni­za­cji współpracu­ją­cych z naszym prze­o­rem, który jest najak­ty­wniejszym dzi­ałaczem ziemi tczewskiej, autorem pom­ników, tablic, inic­ja­torem i orga­ni­za­torem wielu uroczys­tości patri­o­ty­cznych i religijnych.

10 czer­wca 2018 r.

10 czer­wca. Sto­warzyszenia Ogród Nadziei i Szpi­tale Tczewskie S.A. byli głównym orga­ni­za­torem akcji chary­taty­wnej, której celem jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw altru­isty­cznych, otwartych na drugiego człowieka, cier­piącego, dobi­ja­jącego do brzegu życia, rozpowszech­ni­anie idei opieki paliatywno-​hospicyjnej. Pon­adto udzielanie porad psy­cho­log­icznych osobom dotknię­tym przez los poprzez orga­ni­zowanie wypoczynku, rozry­wki, wspar­cia mate­ri­al­nego dla dzieci i młodzieży po star­cie najbliższej osoby (rodzic, opiekun, rodzeństwo) oraz niesie­nie pomocy duchowej pac­jen­tom i ich rodzi­nom. Zebrane datki( w tym roku prawie 30.000 zło­tych) przez­naczane są na zakup sprzętu ułatwia­jącego pielę­gnację chorego, popraw­ia­jącego kom­fort pobytu pac­jenta w odd­ziale. Tak jak od wielu lat nasz prze­o­rat wspiera tę akcję poprzez dostar­czanie fan­tów do loterii, grafiki ale tez w zbiórce do puszek (m. in. nasz jał­mużnik Witold Sosnowski).

1112 czer­wca 2018 r.

II Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Famil­i­o­log­iczne na Wydziale Teologii UWM w Olsz­tynie „Biznes rodzinny w kon­tekś­cie inte­gracji nauk human­isty­cznych, ekonomii i gospodarki”.

Główna teza, którą prezen­tował nasz kawaler, Antoni Fila, właś­ci­ciel firmy „Fila”: to, że u pod­staw każdego kryzysu, czy to społecznego, eko­nom­icznego rodzin­nego czy oso­bis­tego jest erozja zasad moral­nych. His­to­ria aż nadto to dowodzi. Do pow­sta­nia tego sym­pozjum nasz kawaler znacznie się przy­czynił i był jed­nym z czterech głównych pan­elistów. Fran­ciszkanin — pra­cownik naukowy Gre­go­ri­anum, postawił tezę, że prowadze­nie firmy jest też powołaniem, podob­nym do powoła­nia do życia kon­sekrowanego. Na zdję­ciu uczest­nicy spotka­nia. Pier­wszy z lewej ks. prof. dr habil­i­towany Marek Żmudz­iński, dziekan Wydzi­ału Teologii Uni­w­er­sytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsz­tynie w środku Antoni Fila. Grat­u­lu­jemy inic­jatywy i naukowego wkładu na Sympozjum.

15 czer­wca 2018 r.

15 czer­wca 2018 był finał i uroczysta gala IV Konkursu Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej, na które napłynęło wybranych 120 prac, miał miejsce w Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim, we wspaniale odrestau­rowanym pałacu Sier­akows­kich. Orga­ni­za­torami wydarzenia byli: Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle — Piotr Stec, wójt Gminy Stary Targ — Wiesław Kaźmier­ski, Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski oraz waplewskie Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej. Galę i wręcze­nie nagród uświet­nił wys­tęp Zespołu Pieśni i Tańca z Mal­borka. Każdy z wyróżnionych i nagrod­zonych uczest­ników oprócz dyplomu otrzy­mał wspani­ały prezent i medal okolicznoś­ciowy. Nagrod­zono także wielu nauczy­cieli. W trak­cie uroczys­tości Medal „100-​lecia Niepodległości” z rąk członków Kapituły Medalu Pio­tra Steca i Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego otrzy­mał Mar­iusz Krause — dzi­ałacz społeczny, inic­ja­tor i orga­ni­za­tor wielu wydarzeń kul­tur­al­nych i patri­o­ty­cznych, nauczy­ciel przekazu­jący wartości patri­o­ty­czne, pod­kreśla­jące 100. lecie niepodległości Polski.

20 czer­wca 2018 r.

W Pelplinie odbył się kon­cert „Pol­skie drogi do Niepodległości” w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Kon­cert inspirowany i przy­go­towany pod kierunk­iem Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora Pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława. W przy­go­towa­niu byli pomocni Ste­fan Kukowski (wiz­ual­iza­cja, także patronat) i Leszek Meler (dar­czyńca). Wspani­ały, na wysokim poziomie wykon­aw­czym, brawami zmus­zony do bisowa­nia, kon­cert będzie miał jeszcze swoje dwie edy­cje z innym reper­tu­arem. Tak przy­go­towu­jemy siebie, lud­ność Pelplina i całego powiatu tczewskiego do czczenia 100 rocznicy niepodległości.

27 czer­wca 2018 r.

100 lecie koś­cioła parafi­al­nego w Turzu. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna prze­wod­niczył Mszy św. z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy oraz set­nej rocznicy pow­sta­nia tamte­jszej świą­tyni. W cele­brze uczest­niczyło prawie 20 księży dekanatu skarszewskiego. Nasz Prze­o­rat Pomorski współt­worzył te uroczys­tości, dając w darze całą wiz­ual­iza­cję, w tym banery, zaproszenia, plakaty, okazjon­alne śpiewniki dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Mod­l­itwę wiernych prowadz­iła koman­dor Anna Bubka, dary ofi­arne także kawalerowie: Arka­diusz Kiem­czyn­ski, Grze­gorz Płaza, Andrzej Zblewski. W darach był także fun­dowany wspani­ały pur­purowy ornat. W uroczys­toś­ci­ach brał jeszcze udział kawaler Ryszard Szwoch. Koman­dor Bog­dan Wiśniewski asys­tował kan­cler­zowi Ste­fanowi Kukowskiemu przy wręcza­niu „Medalu 100 lecia Odzyska­nia Niepodległości”, który otrzy­mała parafia za utrzy­manie koś­cioła i pol­skości w cza­sie 100 lat koś­cioła. Medal wręc­zono na ręce pro­boszcza ks. Mirosława Prze­chowskiego. Bur­zliwe oklaski świad­czyły o wdz­ięczności wiernych za otrzy­mane wyróżnie­nie. Po mszy świętej na sce­nie wys­tępował z kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych zespół „Na cały głos” pod dyrekcją ks. Zbig­niewa Gieł­dona. Był także wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych z roz­danych śpiewników i dar­mowy poczęs­tunek. Na sce­nie tej przeor pomorski wręczył zespołowi „Na cały głos”, Grze­gor­zowi Płaza i Arka­dius­zowi Kiem­czyńskiemu wiele dyplomów za akty­wny udział w akc­jach charytatywnych.

29 czer­wca 2018 r.

Głównie „Sto­warzysze­nie Miłosierdzia” stale z naszym Prze­o­ratem współpracu­ją­cym, pomimo trud­ności z którymi się spo­tykamy, pozysku­jemy żywność krótkoter­mi­nową. Rozdys­ponowywana jest wśród rodzin potrze­bu­ją­cych taką pomoc, ale także świ­etlic środowiskowych prowad­zonych chary­taty­wnie przez siostry miłosierdzia. Przez ostat­nie tygod­nie pozyskaliśmy łącznie około 2500 kg mięsa, nabi­ału, warzyw i owoców które są sys­tem­aty­cznie dzielone i przekazy­wane naszym podopiecznym. Wysoko zam­rożone mięsa otrzy­mały także Siostry Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo z DPS Wol­sz­tyn, które również prowadzą sze­roką pomoc chary­taty­wną. Z ramienia Prze­o­ratu zaj­muje się tą dzi­ałal­noś­cią Katarzyna Stu­dena, wspier­ana przez Annę Bubka i Ste­fana Kukowskiego. Nasza dzi­ałal­ność została skierowana na pozyski­wanie środ­ków finan­sowych na wyjazd waka­cyjny do Zakopanego 70 dzieci z różnych środowisk, głównie najuboższych i z wolon­tariatu win­cen­tyńskiego — przez cały rok pracu­ją­cych chary­taty­wnie na rzecz potrzebujących.

30 czer­wca 2018 r.

III „Święto Ryby” to impreza chary­taty­wna orga­ni­zowana w Ocy­plu na rzecz Pawła z miejs­cowości Zel­go­szcz — chłopca czeka­jącego na przeszczep nerki i jego lecze­nie. Orga­ni­za­torami byli: soł­tys Ocy­pla, właś­ci­cielka ośrodka wypoczynkowego „Jubi­lat”, Gminny Ośrodek Kul­tury w Lubi­chowie i spir­i­tus movens Edward Dem­biński. Pod­czas imprezy ser­wowane były pyszna dania rybne i inne region­alne potrawy przy­go­towane przez koła Gospodyń Wiejs­kich. W ramach „ Święta” zor­ga­ni­zowano: powodze­niem cieszącą się loterię fan­tową, zawody węd­karskie dla dorosłych i dzieci, mecze siatkówki wcza­sow­icze — ocy­placy. Wys­tępowały zespoły region­alne, zespół szan­towy z Tczewa, znane w regionie piosenkarki i zespół muzy­czny gra­jący do tańca, który kończył imprezę. Każdy zespół i zaan­gażowane osoby otrzy­mały spec­jalne „Cer­ty­fikaty Dobra”. Całą wiz­ual­iza­cję przy­go­tował Ste­fan Kukowski, wspar­cia przy loterii fan­towej udzielił Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Pozyskana kwota dla Pawła wyniosła ponad 5 tyś.złotych.

1 lipca 2018 r.

1 lipca 2018. Dokład­nie 90 lat temu do Gdyni w asyś­cie ówczes­nego min­is­tra Euge­niusza Kwiatkowskiego zaw­itał marsza­łek Józef Pił­sud­ski. Aby ucz­cić tą his­to­ryczną wiz­ytę, Związek Pił­sud­czyków z Gdyni postanowił ją w niedzielę zrekon­struować. Rozpoczęto mszą św. w gdyńskiej kole­gia­cie. Przed połud­niem na Skw­erze Koś­ciuszki zain­sc­eni­zowano pow­i­tanie min­is­tra i marsza­łka przez Mieczysława Pożer­skiego, który w 1928 roku pełnił funkcję starosty grodzkiego w Gdyni (w rolę tę wcielił się główny orga­ni­za­tor Julian Michaś). Odd­ano pon­adto salwy hon­orowe z okrętu muzeum ORP „Błyskaw­ica” i odt­wor­zono chrzest statku parowego SS „Jad­wiga”, którym wyruszyliśmy następ­nie w wycieczkę po por­cie. Order Świętego Stanisława reprezen­towali przeor pomorski Ste­fan Kukowski wraz z Hen­rykiem Jaroszem. Z daleka przy­jechali bardzo akty­wni kawalerowie, których wielo­let­nia dzi­ałal­ność, także patri­o­ty­czna została zauważona i doce­niona przez kapitułę „Medalu 100 lecia Niepodległości”. Medale te Mirosła­wowi Mandry­dze i Dar­ius­zowi Śli­wińskiemu wręczał płk pił­sud­czyków RP Julian Michaś w asyś­cie kan­clerza Ste­fana Kukowskiego.

18 lipca 2018 r.

III Między­nar­o­dowy Plener Malarsko-​Rzeźbiarski w Pos­tolinie. Trzeci raz do Pos­tolina koło Sztumu zjechali artyści nie tylko z Pol­ski, ale także z zagranicy. Blisko dwudzi­estu malarzy, rzeźbiarzy, a także artyści zaj­mu­jący się pisaniem ikon, czy sztuką intarsji na ponad tydzień czasu zamieszkało w uroczym Białym Dworku. Staraniem Pio­tra Steca (Koman­do­ria Sztum­ska Orderu ŚS) i Mał­gorzaty Krause, przez osiem dni artyści tworzyli dzieła związane z regionem, miejs­cową kul­turą, a także 100-​leciem odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Pow­stały nie tylko piękne obrazy, ale także imponu­jące rzeźby: Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego, Chrys­tusa Fra­sobli­wego, czy Chrys­tusa Króla — dłuta Łukasza Zabłock­iego z Lutu­towa. Rzeźba ta stanie w kapliczce planowanej na 100-​lecie niepodległości . Adam Przy­bysz z Sanoka stworzył do miejs­cowego koś­cioła przepiękną ikonę wielkości 120 cm. Św. Michała Archan­ioła. Uczest­nicy Pleneru mieli też okazję poz­nać najpiękniejsze miejsca związane z naszym regionem — zespół zabytkowych śluz i przys­tań w Białej Górze, Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wlk., Galerię Pisanek Mał­gorzaty Krause w Dzierz­go­niu oraz goś­cić w tczewskiej pra­cowni malarskiej Jarosława Kukowskiego. Na zakończe­nie Pleneru odbyła się uroczysta Msza Święta połąc­zona z otwar­ciem wys­tawy w miejs­cowym koś­ciele, w której uczest­niczył kawaler Orderu poseł Kaz­imierz Smoliński. Wspól­nie z Piotrem Ste­cem i pro­boszczem Stanisławem Gadz­iną wręczali podz­iękowa­nia artys­tom i osobom wspier­a­ją­cym orga­ni­za­cję Pleneru, w tym kawalerowi Antoniemu Fila — za bardzo hojne wspar­cie. Patronat nad Plenerem objął Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Całość wiz­ual­iza­cji pleneru Ste­fana Kukowskiego.

612 lipca 2018 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej z preze­sem Jirym Stu­deny, dzięki grantom z UM i wielu dar­czyń­com, zor­ga­ni­zowało waka­cyjny wyjazd do Zakopanego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Towarzyszyły im Siostry Miłosierdzia ze zgro­madzenia św. Win­cen­tego a Paulo s. Natalia i s. Zdzisława, jak i również rodz­ice niek­tórych dzieci, którzy były jed­nocześnie wychowaw­cami obozu. Łącznie wyjechała 71 osobowa grupa z Tczewa, Wol­sz­tyna, Byd­goszczy. Dzieci mod­liły się i zwiedz­iły Jasną Górę w Częs­to­chowie, w Zakopanem skocznie Wielka Krok­iew, doliny: Koś­cieliską, Strążyską, Cho­chołowską, jask­inia lodową,wodospad Sik­law­ica, Gubałówkę, Krupówki, muzeum TNP, chatę Sabaly. Także mod­liły się w Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Fatim­skiej i były na mszy świętej w Sank­tu­ar­ium Cud­ownego Meda­lika. Dla rozry­wki były też zabawy, czas wolny, wyjś­cie do Aqua­parku, a w ostatni dzień całod­niowy wyjazd do parku rozry­wki Ener­gy­lan­dia w Zatorze​.To był wspani­ały i szczęśliwy czas dla dzieci, które radosne i uśmiech­nięte oder­wały się cho­ciaż na chwilkę ze swoich domów, w których sytu­acja jest trudna i prob­le­mowa. Inic­ja­torką i głównym ani­ma­torem była Katarzyna Stu­dena z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który starał się znacznie współt­worzyć to chary­taty­wne dzieło. Vide: kilka wpisów współpracy na poprzed­nich stronach.

68 lipca 2018 r.

Chorągiew Husarska Wojew­ództwa Kujawsko-​Pomorskiego współpracuje również z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, wzbo­ga­ca­jąc wiele naszych inic­jatyw patri­o­ty­cznych. Pasjonaci w Chorąg­wii real­izu­jąc swoje pasje, kul­ty­wują trady­cje pol­skiej jazdy dawnej, jaką była husaria. „Podróże w Przeszłość” pozwalają spotkać ryc­erzy najpotężniejszej jazdy w dzie­jach Europy wieku XVI-​XVIII w stro­jach i uzbro­je­niu sprzed wieków i ujrzeć wyjątkowo niebez­pieczne star­cia. Odd­ział PTTK im. Zyg­munta Kwiatkowskiego, jest gospo­darzem Zamku od 1967 r. i orga­nizuje Jest to najs­tarsza tego typu impreza w Polsce i Europie.Uczestniczą w nim reprezen­tacje Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Aus­tralii i Pol­ski. Uczest­niczyli w niej reprezen­tacje Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Kanady, Aus­tralii i Pol­ski. Wśród atrakcji zna­j­dują się także turnieje konne, kusznicze i łucznicze, młodych ryc­erzy oraz ryc­erzy pieszych, krusze­nie kopii (Joust).Odbył się także nocny pokaz „Koń i ogień – dwa żywioły”. Pięknym uhonorowaniem wielo­let­niej pracy wielu osób związanych z Odd­zi­ałem i Zamkiem jest nadanie „Medalu 100. lecia Niepodległości Pol­ski” Odd­zi­ałowi za wielo­let­nią dzi­ałal­ność na rzecz krzewienia his­torii i postaw patri­o­ty­cznych. Medal ode­brał Ste­fan Borkow­icz – prezes zarządu. Drugi Medal ode­brał Eligiusz Micha­lak, zasłużony ryc­erz, od lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Pomorskim. Wielki Między­nar­o­dowy Turniej Ryc­er­ski w roku Stule­cia był wymar­zoną okazją do wręczenia im Medali Niepodległości przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego w towarzys­t­wie damy Anny Par­tyki i kawalera Łukasza Partyki.

28 lipca 2018 r.

W tczewskim amfiteatrze odbył się wielki 4 godzinny kon­cert 8 solistów i zespołów w trak­cie którego zbier­ano fun­dusze na reha­bil­i­tację i lecze­nie Dominika, który w wyniku wypadku samo­chodowego stracił mamę, a sam poważnie ucier­piał. W trak­cie kon­certu zaprezen­towali się wykon­awcy z nurtu disco-​polo. Pod­czas imprezy zbier­ano fun­dusze do puszek, oprócz tego orga­ni­za­torzy prowadzili loterię. Wśród fan­tów były szk­lan­ice, vouch­ery kos­me­ty­czne, obi­ady czy kwiaty. Orga­ni­za­torem była fun­dacja Kawałek Nieba, Pani Mał­gorzata Kier­szka, Krzysztof Raczkowski — dzi­adek Dominika. Na tere­nie Tczewa trudno byłoby zor­ga­ni­zować tak wielki kon­cert bez życ­zli­wości prezy­denta miasta p. Mirosława Pobłock­iego (amfiteatr i wiele litrów wody). Wielkiego wspar­cia orga­ni­za­cyjnego i rzec­zowego udzielił Prze­o­rat Pomorski. Całość wiz­ual­iza­cji, kilka­dziesiąt podz­iękowań i scenografię przy­go­tował i darował Ste­fan Kukowski. Dostar­czyliśmy też 500 losów, kilka setek fan­tów, setki ciast i kawę oraz kubki, tacki. Obiad na całą rodz­inę dał kawaler Piotr Rezmer. Noclegi dla artys­tów od Zespołu Szkół Eko­nom­icznych. Mimo niesprzy­ja­jącej aury zebrano dla Dominika kilka tysięcy zło­tych. Dzięki Starostwu Powia­towemu otrzy­mal­iśmy wiele ciast z DPS Damaszka (kawaler Arka­diusz Kiem­czyński), DPS Pelplin (pos­tu­lan­tka Emilia Rze­niecka) oraz DPS Rudno. Pro­fesjon­alne prowadze­nie tego mara­tonu było w wyko­na­niu kawalera Jarosława Bar­toszewskiego. Kon­cert rozpoczął Przeor Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc także w imie­niu Prezy­denta Tczewa „Cer­ty­fikaty Dobra”. Z naszego Prze­o­ratu kon­cert wspier­ali: Zbig­niew Ciec­holewski, Halina Cybul­ska, Grze­gorz Płaza, Halina Klińska, Krystyna Puszcz, Anna i Łukasz Par­tyka. Jest to kole­jne wspar­cie chary­taty­wne naszego Prze­o­ratu Pomorskiego dla tego dziel­nego 4. latka.

29 lipca 2018 r.

Z okazji 20-​lecia utworzenia Parafii św. Jakuba Apos­toła w Łebie, na zaprosze­nie pro­boszcza, ks. kan. Zenona Myszk, włączyliśmy się do wyraże­nia wspól­noty i wdz­ięczności Panu Bogu za Jego łaski, których Parafii udzielał. Sumie odpus­towej prze­wod­niczył Biskup Pelpliński Bp Ryszard Kasyna, pole­ca­jąc Bogu dobroczyńców. Dzięki pro­jek­tom S.Kukowskiego i wielkiej hojności dam Haliny Klińskiej i Krystyny Puszcz z Łeby wyko­nano w darze orna­men­tykę sakralną na szy­bach w przed­sionku nowego koś­cioła. Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali Ryback­iego Cen­trum Kul­tury i For­ma­cji, gdzie obie damy wręczyły pro­boszc­zowi piękne życzenia, kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk podarował kolekcjon­er­ski zestaw włos­kich win, kawaler Hen­ryk Jarosz przekazał książki. Na uroczys­tości przy­był także koman­dor Sła­womir Flis­sikowski. Przeor Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie kawalera Tomasza Jeschke odz­naczył ks. Zenona Myszk, za 20 lat współpracy i dzi­ałań społecznych, Medalem 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława. W cza­sie rautu mieliśmy okazję przed­staw­ienia dzi­ałań naszego Prze­o­ratu wielu bardzo znamien­i­tym zapros­zonym goś­ciom, ale też omówienia patronatu Biskupa w następ­nym działaniu.

9 sierp­nia 2018 r.

9 sierp­nia w Łebie odbyła się wys­tawa malarstwa Jarosława Kukowskiego i uczniów w Cen­trum Kul­tury i For­ma­cji, która wieńczy cykl przez­nac­zony dla mieszkańców i rzeszy let­ników. Orga­ni­za­torem był Prze­o­rat Pomorski, a w szczegól­ności damy w Orderze Halina Klińska i Krystyna Puszcz, które przy­go­towały cały raut i goś­ciły artys­tów. Reprezen­tował nasz Prze­o­rat kawaler Hen­ryk Jarosz, wręcza­jąc podz­iękowa­nia obu Damom i gospo­dar­zowi księdzu pro­boszc­zowi. Na wernisażu zgro­madzili się ama­torzy sztuki zafas­cynowani tak wielkimi dziełami.

15 sierp­nia 2018 r.

15 sierp­nia, w Dniu Patrona Miasta Św. Bernarda już po raz dziesiąty zor­ga­ni­zowano w Pelplinie niezwykłą zbiórkę fun­duszy na misje kapucyńskie w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej i Czadzie. Grupa wolon­tar­iuszy pod wodzą koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego najpierw — przez wiele tygodni - przyj­mowała od dar­czyńców (m.in. od kawalera Ryszarda Rogaczewskiego) książki, zabawki i różne gadżety, aby w cza­sie świątecznego kier­maszu wys­tawić je na stra­ganie. Z zebranych dowol­nych kwot, zaku­pi­ono row­ery dla kat­e­chistów pracu­ją­cych w Afryce. Obok stoiska z książkami stały panie z kawą Mas­saia. W tym roku padł rekord: zebrano najwięk­szą sumę pieniędzy w ciągu trwa­jącej od kilku lat akcji. Zebrane fun­dusze stanowią wartość pię­ciu row­erów. W wielu przy­pad­kach rower stanowi jedyny środek loko­mocji, aby dotrzeć do najbardziej odległych i trudno dostęp­nych miejsc). Kole­jna akcja już 15 i 16 wrześ­nia w cza­sie Jar­marku Cysterskiego.

19 sierp­nia 2018 r.

W parafii pod wezwaniem Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu odpraw­iono Mszę Świętą za Ojczyznę. Przy­było wiele pocztów sztan­darowych. O mszę św. prosił kawaler Witold Sos­nowski, czy­tał koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Uczest­niczyliśmy też w darach ofi­arnych. Ks. pro­boszcz Alek­sander Ces­ling, wielki prop­a­ga­tor stworzenia mon­u­mentu na tere­nie parafii, porów­nał miłość do Ojczyzny do miłości do Matki. Po mszy sen­a­tor Antoni Szy­mański uwy­puk­lił wzrost tworzenia trwałych śladów w przestrzeni pub­licznej naszych his­to­rycznych fak­tów. Po mszy wymarsz do Kol­nika. Kolumnę rozpoczyna policja, straż pożarna, moto­cyk­liści z Tczewskiej Grupie Moto­cykli Cięż­kich „Tor­nado”, ułani, kawalerowie Orderu, goś­cie, członkowie koś­cioła, wierni, policja. W Kol­niku, na granicy dawnego Wol­nego miasta Gdańsk i Pol­ski stoi już pom­nik Michała Różanowskiego, pier­wszy żołnierz Rzeczy­pospo­litej, zamor­dowany przez hitlerow­ców 16 sierp­nia 1939 r. Pom­nik został rozbu­dowany przez dodanie wielkiego słupa granicznego flankowanego dwoma głazami, na których umieszc­zono herby Pol­ski i Wol­nego Miasta Gdańsk. Oba ele­menty łączy biało — czer­wona granica. Dodatkowo umieszc­zono tablicę infor­ma­cyjną o incy­den­cie granicznym i maszt na flagę. Wspól­nie z chórem Bel Canto odśpiewal­iśmy hymn Pol­ski. Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski przy­witał wielu dos­to­jnych gości. Obelisk poświę­cił i odmówił mod­l­itwę ksiądz Alek­sander Ces­ling. Prze­cię­cie wstęgi przed pom­nikiem. Poseł Kaz­imierz Smoliński w przemówie­niu pod­kreślił potrzebę i rozwój lokalnych dzi­ałań patri­o­ty­cznych. Wręcze­nie przez starostę, księdza i naszego Prze­ora podz­iękowań dla wielce zasłużonego współor­ga­ni­za­tora: Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Urzędu Gminy Tczew oraz dla chóru Bel Canto. Starosta tczewski podz­iękował inic­ja­torom tego patri­o­ty­cznego dzi­ała­nia, w szczegól­ności panu Ste­fanowi Kukowskiemu, za pomysł, całą wiz­ual­iza­cję i pro­jekty, orga­ni­za­cję i koor­dy­nację całości oraz zdoby­wanie dar­czyńców. Pan Adam Zając, szef Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w Miłobądzu podz­iękował licznie zebranym mieszkań­com za udział i grupie rekon­struk­cyjnej za pomoc w uroczys­tości. Składali wieńce: sen­a­tor RP i poseł RP, Zbig­niew Toczek — Prezes Naczelny Pol­skiego Związku Katolicko-​Połecznego, Samorządy Powiatu Tczewskiego, Związek Inwalidów Wojen­nych RP, Związek Sybi­raków RP, ofi­cerowie Wojska Pol­skiego i Policji, del­e­gacja Klubu Gazety Pol­skiej i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Po tym nastąpił pokaz grupy rekon­struk­cyjnej odt­warza­jącej wśród huku i dymu incy­dent graniczny, w którym zginął tczewski pogranicznik. W cza­sie kon­certu chóru Bel Canto wszyscy zgro­madzeni byli częs­towani ciastem, kawą, wodą przy­go­towaną przez starostwo tczewskie. Przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski i roz­dane 300 spec­jal­nych śpiewników umożli­wiły wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych. Starosta Tczewski i Wielki Kan­clerz Orderu wręczali dal­sze podz­iękowa­nia: panom Tadeuszowi i Daw­id­owi Mar­cińskim, Stanisła­wowi Smolińskiemu, Witoldowi Sos­nowskiemu, moto­cyk­lis­tom, Ochot­niczym Strażom Pożarnym, Tczewskiej Policji. Wszys­tkie wydruki to wkład kawalera Grze­gorza Płazy. Uroczys­tość czynem i obec­noś­cią wzbo­ga­cili: dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Hen­ryk Jarosz, Witold Sos­nowski, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Adam Wika-​Czarnowski, Zenon Żynda.

Patron­ami hon­orowym byli: Kaz­imierz Smoliński — poseł na Sejm RP, Antoni Szy­mański — sen­a­tor RP , Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Prof. Mirosław Golon — Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława.

25 sierp­nia 2018 r.

Walne Plachandry rozpoczęły się Mszą św. kon­cele­browaną, odpraw­ianą przez kilku księży diecezji pelplińskiej. Uczest­nicy Zjazdu Kociewiaków przes­zli bar­wnym korowo­dem do Studzienki. Po drodze zatrzy­mali się przy cmen­tarzu, gdzie del­e­gacja mod­liła się i złożyła kwiaty na gro­bie niezwykle zasłużonego region­al­isty kociewskiego Jana Ejankowskiego. Przy Studzience uroczyś­cie zain­au­gurowano I Walne Plachandry. Po raz pier­wszy wręc­zono plachandrowe nagrody za pro­mocję regionu: Ambasadora Kociewia Woj­ciechowi Cejrowskiemu — w kat­e­gorii indy­wid­u­al­nej i pelplińskim Mod­rakom — w kat­e­gorii zespołowej oraz Perełki Kociewia. Po uroczys­tej inau­gu­racji zjazdu Kociewiaków rozpoczął się XXV Przegląd Zespołów Folk­lo­rysty­cznych Kociewia im. Jana Ejankowskiego.Plachandrom towarzyszyły liczne konkursy, w tym rywal­iza­cja reprezen­tacji trzech kociews­kich powiatów: starog­a­rdzkiego, świeck­iego i tczewskiego. Bogaty pro­gram dopełnił wys­tęp gościn­nego zespołu z Białorusi oraz pelplińskiego zespołu Na cały Głos. Wśród hon­orowych gości byli: woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, poseł Kaz­imierz Smoliński, marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego Mieczysław Struk, ale też Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski (hon­orowy patron Plachan­drów) w towarzys­t­wie Bog­dana Wiśniewskiego — koman­dora Orderu, Jarosława Bar­toszewskiego, Ryszarda Szwocha, Ryszarda Rogaczewskiego. Kawalerowie byli też członkami juri. Nasz Prze­o­rat Pomorski przy­czynił się do orga­ni­za­cji poprzez dostar­cze­nie ponad 20 wiel­kich banerów, ele­men­tów scenografii, ponad 800 litrów napoi oraz wiele pizz i bagi­etek. Wśród dar­czyńców byli kawalerowie Tadeusz Wło­dar­czyk (Iglo­tex), Zbyszek Ciec­holewski i Leszek Meler. „Sto­warzysze­nie Miłosierdzia” wraz z naszym Prze­o­ratem zor­ga­ni­zowało zbiórkę chary­taty­wną na rzecz wolon­tariatu młodzieży wincentyńskiej.

26 sierp­nia 2018 r.

Z inic­jatywy pro­boszcza ks. dr. Krzysztofa Kocha i koman­dora pelplińskiego OŚS Bog­dana Wiśniewskiego w cza­sie dorocznego święta dożynek w Koś­ciel­nej Jani odbył się kon­cert znanych artys­tów w roku 100. lecia niepodległości „Pol­skie drogi do wol­ności”. Pełen koś­ciół wiernych wspaniale ode­brał to dzieło i włączał się do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych. Śpiewniki w darze wszys­tkim mieszkań­com przy­wiózł Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski. Na kon­cer­cie był również starosta starog­a­rdzki. Po kon­cer­cie wszyscy zostali zaproszeni na dożynkowy poczęs­tunek. Życ­zli­wość i staropol­ska gościn­ność jest wielka na pol­skiej wsi.

27 sierp­nia 2018 r.

Dzięki darom z firmy Iglo­tex naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka oraz z Banku Żywności (napoje) jał­mużnik naszego Prze­o­ratu Pomorskiego Witold Sos­nowski mógł zor­ga­ni­zować pomoc ludziom najuboższym. Wspar­cia udzielono ponad 40 rodzi­nom. Zor­ga­ni­zowano paczki w których były mrożone; pizze, bagi­etki, pierogi, warzywa. W więk­szości przy­pad­ków zaw­ieziono dary do domów. Mimo radykalnego wzrostu zamożności rodzin szczegól­nie wielodziet­nych, przyj­mowano dar­czyńców z wielką wdzięcznością.

1 wrześ­nia 2018 r.

Co roku w Tczewie obchodz­imy rocznicę wybuchu wojny, ale po raz pier­wszy uroczys­tości odbyły się o tak wczes­nej porze . W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach wziął udział prezy­dent RP Andrzej Duda, a także przed­staw­iciele sejmu, sen­atu, rządu, kom­bat­anci, przed­staw­iciele służb mundurowych, spółek kole­jowych, duchowieństwo i grono mieszkańców Tczewa. Uroczys­tości odbyły się z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym, w asyś­cie Kom­panii Hon­orowej Wojska Polskiego.Prezydenta RP oraz pozostałych uczest­ników uroczys­tości przy­witał Mirosław Pobłocki, prezy­dent Tczewa: Bardzo zależy nam na upamięt­nie­niu bohaterstwa naszych mieszkańców i żołnierzy, którzy przed laty sprostali his­to­rycznemu wyzwa­niu. „1 i 17 wrześ­nia to dwie czarne plamy na mapie roku stule­cia odzyska­nia niepodległości; przy­pom­i­nają, że Pol­ska została roz­darta na 6 lat pomiędzy naszych dwóch wiel­kich wrogów, hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki” — powiedział prezy­dent Andrzej Duda pod­czas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Drugie spotkanie odbyło się w Fab­ryce Sztuk, gdzie dyr. Alicja Gajew­ska oprowadz­iła po wys­tawie. O kondy­cji pol­skiego malarstwa mówił uznany w świecie malarz Jarosław Kukowski, którego dzieła były eksponowane na spotka­niu z Prezy­den­tem. O najbliższych dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS wspom­niał i książkę Prezy­den­towi wręczył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Całe śni­adanie dla Prezy­denta RP i zapros­zonych gości przy­go­towywał kawaler Piotr Rezmer ze swoim zespołem.

2 wrześ­nia 2018 r.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne i wid­owisko, upamięt­ni­a­jące sławetną szarżę 18 Pułku Ułanów Pomors­kich pod Kro­jan­tami nieopo­dal Cho­jnic odbyły się 2 wrześ­nia 2018 roku. Jest to najs­tarsze i najwięk­sze w Polsce kawaleryjskie wid­owisko historyczno-​militarne gro­madzące około 20 tysięcy widzów. Rozpoczęło się wprowadze­nie warty hon­orowej, pocztów sztan­darowych, Apelem Poległych. Uroczys­tości patriotyczno-​religijne odbyły się z udzi­ałem licznych gości, najwyższych przed­staw­icieli władz wojskowych (kilku­nastu gen­er­ałów), samorządu, kom­bat­an­tów oraz mieszkańców ziemi chojnickiej.

Wielkim zain­tere­sowaniem cieszyło się wręcze­niem przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego „Medalu 100. lecia Niepodległości Pol­ski” Fun­dacji Szarży pod Kro­jan­tami za wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i wielką insc­eniza­cję w 100 lecie niepodległości naszego kraju. Prze­wod­nicząca Fun­dacji Grażyna Winiecka ode­brała medal i przekazała go do izby pamięci — piękny gest. Mszy św. kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. kanonik Andrzej Szopiński, przed­staw­iciel biskupa pelplińskiego. W tumanach kurzu przed­staw­iano insc­eniza­cję bitwy pod Kro­jan­tami. Uczest­niczyło w niej około 130 koni oraz 250 aktorów. Jedną z atrakcji tegorocznego spotka­nia z his­torią była prezen­tacja sprzętu współczes­nej pol­skiej armii. Tysiące ludzi, którzy pojaw­ili się w Kro­jan­tach mogli podzi­wiać współczesne czołgi, roso­maki, były też Sokoły — śmigłowce będące na wyposaże­niu pol­skiego wojska. Bardzo duże wraże­nie na widzach zro­biła wspólna prezen­tacja jazdy kon­nej oraz tej powi­etrznej i lądowej. Po uroczys­toś­ci­ach kawaler Orderu Tomasz Winiecki zaprosił dos­to­jnych gości do pałacu na poczęstunek.

5 wrześ­nia 2018 r.

Kus­tosz wys­tawy kawaler Orderu Hen­ryk Jarosz, zachę­cił Jarosława Kukowskiego do zaprezen­towa­nia swoich prac w Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie. Na wernisaż do Fil­har­monii Kaszub­skiej „Kukowski i uczniowie” zapraszali Prezy­dent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Cen­trum Kul­tury. Oprócz obrazów Jarosława Kukowskiego była okazja obe­jrzeć w Wejherowie prace uczniów tego artysty – Jolanty Bukowskiej, Ewy Kukowskiej, Pio­tra Lemke i Krzysztofa Sprady. Patronat nad wys­tawą objęli: Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt i Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Orga­ni­za­cją i rautem zajął się Hen­ryk jarosz wkłada­jąc w to swój czas, finanse i wielkie zaan­gażowanie. Po przy­wi­ta­niu Dyrek­tor Wejherowskiego Cen­trum Kul­tury Jolanta Rożyńska oraz wiceprezy­dent Wejherowa Arka­diusz Kraszkiewicz oprowadzili gości po wspani­ałej Fil­har­monii. Kilka­dziesiąt gości z zaciekaw­ie­niem obe­jrzało wys­tawę. Brawo dla inic­ja­tora, kawalera Henryka.

„Jarosław Kukowski to artysta, który potrafi mal­ować jak najwięksi mis­tr­zowie! Maluje bowiem doskonale opanowaną tech­niką, dotyka­jąc różnych tem­atów, a nie naśladu­jąc nikogo. Swoją świeżoś­cią daleko wyrasta poza dekadencję współczes­nej sztuki i wpisuje się w jej europe­jskie i świa­towe kierunki” – uważa ks. dr Tomasz Czapiewski.

9 wrześ­nia 2018 r.

W Sank­tu­ar­ium Maryjnym w Piasecznie odbyły się uroczys­tości z okazji 50 – lecia koronacji fig­ury Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jed­ności. Wów­czas fig­urę koronował ks. kard. Karol Woj­tyła w obec­ności ówczes­nego dusz­pasterza diecezji pelplińskiej ks. bp. Kaz­imierza Kowal­skiego. Niedziel­nym uroczys­toś­ciom roczni­cowym w Piasecznie prze­wod­niczył ks. kard. Stanisław Dzi­wisz w kon­cele­brze czterech biskupów, dziesiątki księży i ok. 40.000 wiernych. W homilii przy­pom­niał o roli i obec­ności Maryi na ziemi piaseck­iej. Maryja została matką rodzącego się Koś­cioła na ziemi. Tę misję nieprz­er­wanie pełni; tę szer­szą rzeczy­wis­tość Koś­cioła. W obec­ności Matki Chrys­tusa wpisuje się też his­to­ria Piaseczna. (…) Ona jako Piękna Pani; urzeka pięknem Jej łaskawa figura – mówił ks. kard. Stanisław Dzi­wisz. Skrom­nym wkła­dem Prze­o­rat Pomorski wpisał się w przy­go­towa­nia uroczys­tości. Na zaprosze­nie orga­ni­za­torów wzięliśmy też udział w pro­cesji i wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach. Po mszy świętej, na ple­bani, w towarzys­t­wie naj­dos­to­jniejszych zapros­zonych gości mieliśmy okazję wspom­nieć o dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława i wręczyć książkowe wydanie krót­kich zapisków z dzi­ałań naszego Prze­o­ratu. W uzgod­nie­niu, kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Stanisła­wowi kard. Dzi­wis­zowi „Medal 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości”. God­nie nasz Prze­o­rat reprezen­towali dama Anna Par­tyka oraz kawalerowie: Piotr Cymanowski, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke, Ryszard Szwoch, koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Po rau­cie i wspom­nieni­ach wró­cil­iśmy do domów z gościn­nych progów „uśmiech­niętej Pani”.

9 wrześ­nia 2018 r.

Kole­jny, już 36. PKO Wrocław Mara­ton. Tym razem mara­tończycy byli na mecie zna­j­du­jącej się wewnątrz Sta­dionu Olimpi­jskiego, ale start mara­tonu był na his­to­rycznej are­nie. Zupełnie nowa impreza łącząca rekreację z his­torią i poz­nawaniem miasta, została na stałe wpisana do kalen­darza wrocławs­kich wydarzeń. Było 3560 star­tu­ją­cych, wśród nich nasz kawaler Antoni Fila na miejscu 1752 z cza­sem 4:13:25. Wzbudził zain­tere­sowanie koszulką z logo 100. lecia odzyska­nia niepodległości i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Brawo !

Takie same koszulki przekazał Antoni kilku innym, akty­wnym członkom naszego Prze­o­ratu, tak to będzie łącze­nie 100 lecia ze sportem i naszym Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława.

15 wrześ­nia 2018 r.

W podz­iękowa­niu za współpracę, a często za hojność na rzecz chorych, podopiecznych wolon­tariatu i ubogich z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Miłosierdzie” zor­ga­ni­zowal­iśmy dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa „Piknik dobroczynny”. Odbył się na tere­nie ogól­nie dostęp­nego terenu gril­lowego na Osiedlu Górki.Tym razem nie zbier­al­iśmy, lecz roz­dawal­iśmy wiele potraw z grilla, napoje zimne, kawę i herbatę oraz ciastka. W cza­sie 4 godzin ugoś­cil­iśmy prawie dwieś­cie osób. Dzieci mogły sko­rzys­tać z pob­liskiego placu zabaw. Dwo­jga sol­enizan­tom odśpiewal­iśmy sto lat. Prezes Jiri Stu­deny podz­iękował gospo­dar­zom za gościnę, zapros­zonym goś­ciom za przy­by­cie i współpracę na polu dobroczyn­ności. Spec­jalne podz­iękowanie otrzy­mał świa­towej malarz Jarosław Kukowski za dzi­ałal­ność społeczną i za przekazanie Sto­warzysze­niu „Miłosierdzi” otrzy­manej nagrody za zwycięski pro­jekt na mural. Decyzją zarządu Sto­warzyszenia otrzy­mał tez tytuł „Hon­orowego Członka Sto­warzysze­nie” z nr 1. Nasz przeor zaś podz­iękował Sto­warzysze­niu za inic­jatywę i orga­ni­za­cję, pos­tu­lantce Katarzynie Stu­dena za wielką pomoc przy współt­worze­niu tego pikniku.

17 wrześ­nia 2018 r.

„Dumni z Pol­ski” to marsz pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu do którego został zapros­zony nasz Prze­o­rat. Zwieńcze­nie marszu było przy pom­niku ofiar hitleryzmu i stal­in­izmu w Rokitkach, którym odd­al­iśmy hołd. Orga­ni­za­torami był Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie i Gmina Tczew. Uczest­niczył także pan Krzysztof Drażba z IPN Gdańsk, który wygłosił rys his­to­ryczny o 17 wrześ­nia. Złożyliśmy w imie­niu Orderu Świętego Stanisława wiązankę kwiatów. Potem, o godz. 13.00 na tere­nie Pan­teonu Katyńskiego II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące zor­ga­ni­zowało uroczys­tości kładąc szczególny nacisk na ofi­ary pol­skiej elity w zamor­dowanych Katyniu i innych miejs­cowoś­ci­ach. Tu także złożyliśmy biało-​czerwoną wiązankę.Dalsze uroczys­tości były orga­ni­zowane przez nasz Prze­o­rat Pomorski. O godz. 18.30 była Msza Święta za Ojczyznę kon­cele­browana przez pro­boszcza tczewskie Fary ks. Adama Gadom­skiego. Po mszy przy tabl­icy ofiar hitleryzmu umieszc­zonej na budynku Fab­ryki Sztuk ks. Adam Gadom­ski odmówił mod­l­itwę za zmarłych. Przy­byłe del­e­gacje złożyły znicze pamięci. Na dziedz­ińcuw płynny sposób prze­chodząc z jed­nej akcji do następ­nej. Uczniowie I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w ani­mowanej sce­nie przed­staw­iło napaść dwóch agre­sorów na Pol­skę. Sły­chać głośne odgłosy wybuchów, nalotów, krzyków, błysków. Z czarnego dymu wychodzi hitler, z czer­wonego Stalin. Po tym Chór Pas­sion­ata intonuje „Boże coś Pol­skę” wraz ze wszys­tkimi zebranymi uczest­nikami. Roz­da­jemy iki patri­o­ty­czne. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące insc­enizuje aut­en­ty­czny list żołnierza z radzieck­iej niewoli. Z chórem śpiewami „ Jak długo w ser­cach naszych”. O napaści dwóch wrogów — przemówie­nie bardzo emocjon­alne przed­staw­iciela IPN, pana Pio­tra Szubar­czyka. Krótkie przemówie­nie przed­staw­iciela młodzieży wszech­pol­skiej o zdradzie nar­odu pol­skiego przez aliantów, o potrze­bie umiłowa­nia Ojczyzny. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych. Przemówie­nie starosty Tadeusza Dzwonkowskiego o konieczności pamięci o naszych bohat­er­ach. Inic­ja­tor. Inic­ja­tor kole­jnego już spotka­nia 17 wrześ­nia Ste­fan Kukowski wraz ze starostą wręczają podz­iękowa­nia za udział i za przy­go­towanie tych patri­o­ty­cznych uroczys­tości. „Mod­l­itwa o pokój” na głosy chóru Pas­sion­ata z zad­umą pożeg­nała nas zgromadzonych…i na koniec „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”. Szczegól­nie akty­wni z naszego prze­o­ratu to dama Halina Cybul­ska i kawaler Andrzej Zblewski. Dzięku­jemy Fab­ryce Sztuk wielką i wsze­laką pomoc.

7 października 2018 r.

Tysiące mieszkańców Wejherowa i okolic wzięło udział w dorocznej uroczys­tości w Sank­tu­ar­ium Bło­gosław­ionej Męczen­nicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Cen­tral­nym punk­tem uroczys­tości była Msza Święta spra­wowana przez Met­ro­pol­itę Gdańskiego ks. abp. Sła­woja Leszka Głódzia. Ks. abp. Sła­woj Leszek Głódź dokonał poświęce­nia nowych pom­ników, mon­u­men­tów i płyt nagrob­nych na Paleniskach — Grobach Kre­ma­to­ryjnych. Ważnym ele­mentem uroczys­tości było prze­j­mu­jące „Requiem Piaśnickie” zaprezen­towane w Kapl­icy Leśnej przez aktorów Teatru Otwartego z Gdańska. W uroczys­tości wzięli udział m.in. marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego, prze­wod­niczący Rady Miasta Wejherowa, prezy­dent miasta Wejherowa, dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie Teresa Pat­sidis i inni. W uroczys­tości wzięli udział Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Ś. S. — Hen­ryk Jarosz (główny ani­ma­tor), Piotr Stec — koman­dor sztum­ski, Adam Wika-​Czarnowski i Grze­gorz Sobczyński. Księdzu dziekanowi Danielowi Nowakowi za wiele lat patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności, szczegól­nie w roku niepodległości, Piotr Stec i Hen­ryk Jarosz wręczyli Medal 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości, co spotkało się z akcep­tacją ks. Arcy­biskupa i zgro­mad­zonej pub­liczności. Kawalerowie złożyli wiązankę kwiatów pod pom­nikiem ofiar w Piaśnicy. Akcen­tem uroczys­tości było odsłonię­cie i złoże­nie kwiatów pod tablicą zna­j­du­jącą się przy drodze do mogił piaśnic­kich, upamięt­ni­a­jącą życie i przeogromne zasługi dla pol­skości Pomorza hra­biego Witolda Kukowskiego (18821939), patri­oty, ostat­niego właś­ci­ciela Kolibek. Zamor­dowanego w Piaśnicy. Tablicę ufun­dowali kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Po uroczys­tości goś­cie Orderu zostali zaproszeni przez kawalera Hen­ryka Jarosza do restau­racji na obiad.

7 października 2018 r.

Aby ucz­cić jubileusz 20 lecia Wielkiego Prze­o­ratu Świętego Stanisława Aus­trii spotkali się w Eggen­burgu damy i kawalerowie z Aus­trii, Niemiec, Wielkiej Bry­tanii i Pol­ski. Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk pod­pisał porozu­mie­nie o współpracy z księ­ciem Toskanii i Tran­syl­wanii San­dor i Hertą Mar­garete Hab­s­burg, wręcza­jąc im Pier­wszą Klasę orderu Świętego Stanisława. Otrzy­mał w zamian najwyższe odz­naczenia od Arcyk­się­cia. Po Mszy Świętej w goty­ckim koś­ciele odpraw­ianej przez Ojca Krzysztofa odbyła się uroczysta Inwest­y­tura przy­go­towana bardzo sprawnie przez Wielkiego Prze­ora dr. Alexan­dra Graff de Pancsova. Po tym na placu przed koś­ciołem było pow­i­tanie przez władze miasteczka Eggen­burg, salwa pow­italna, salwa z armaty i kon­cert orkiestry. Po czym uroczysta kolacja jubileuszowa w Stadtho­tel w cza­sie której zasłużonemu kawalerowi przekaza­l­iśmy Medal 250. lecia Orderu Ś.S. Na uroczys­tości aus­tri­ack­iego Jubileuszu został też zapros­zony Ste­fan Kukowski.

Była też okazja do przekaza­nia książki o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego Arcyk­siężnej i Wielkiemu Prze­orowi Austrii.

12 października 2018 r.

12 października członkowie Koman­dorii Pelplińskiej pożeg­nali ukochaną Krystynę, żonę naszego kawalera Ryszarda Rogaczewskiego. Po Mszy Świętej wraz z kilko­rga księżmi odprowadzil­iśmy cichą i dobrą do Domu Pana. Koman­dor Bog­dan Wiśniewski w imie­niu Orderu złożył wiązankę kwiatów, a proszeni na kon­so­lację wśród członków rodziny i w gronie wielu przy­jaciół wspom­i­nal­iśmy przy­jaciółkę Orderu. Mszę Świętą cele­brował ks. infułat Tadeusz Bziez­iński. Ta pamięć i spokój są potrzebne i trzy­ma­jąc się tego, nie usta­jemy w mod­l­itwach za naszych zmarłych. Wszys­t­kich zmarłych.

„Zmarli przy­ja­ciele nie spoczy­wają w ziemi, ale żyją w naszych ser­cach; tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami” — Alek­sander Dumas.

31 października 2018 r.

VI Tczewski Bal Świę­tych był kolorowy, rozśpiewany i roz­tańc­zony. Prze­masze­rował długim korowo­dem uli­cami miasta.Tysiące prze­branych za aniołów i świę­tych mieszkańcy (dzieci, ale i całe rodziny) spotkali się, by przez zabawę i mod­l­itwę wspom­i­nać tych, którzy wes­zli do chwały niebieskiej. Z placu przy Galerii Kociewskiej ruszył w stronę pl. Hallera roz­tańc­zony i rozśpiewany korowód. Tam rozpoczęła się zabawa z wodzire­jem, uczest­nicy zaczęli świę­towanie odtańcze­niem poloneza. Potem kon­cert sławnego zespołu Siewcy Led­nicy, zespół tańców z chorąg­wiami, mnóstwo wspól­nych zabaw . A z dyni, a z dyni to wspani­ała zupa dyniowa ser­wowana przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera. Liczną prze­braną grupę prowadz­iła pos­tu­lan­tka Orderu Katarzyna Stu­dena. Całą wiz­ual­iza­cję kole­jnego Balu przy­go­tował przeor Ste­fan Kukowski. Kilka­naś­cie tysięcy zaproszeń i plakaty fun­dacji kawalera Grze­gorza Płazy. Wśród dobrodziejów są też kawalerowie Zbyszek Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Główny orga­ni­za­tor to ks. Piotr Pruski, Parafia św. Krzyża, Zespół Szkół Katolic­kich, Prze­o­rat Pomorski. Patroni Balu to: Biskup Pelpliński, Starosta Tczewski, Prezy­dent Miasta Tczew i nasz Wielki Kanclerz.

3 listopada 2018 r.

Uroczysta kon­fer­encja w Muzeum 2 Pułku Szwoleżerów Rokit­ni­ańs­kich w Starog­a­rdzie. Odśpiewano pieśni okolicznoś­ciowych z solis­tami: Michałem Ole­jnikiem i Prze­mysławem Radziszewskim. Słowo o his­torii Batal­ionu mówił współor­ga­ni­za­tor Piotr Szubar­czyk z gdańskiego IPN. Goś­ciem spec­jal­nym był Janusz Morkowski z Rap­er­swill, (syn ppor. rez.,sedziego Feliksa Morkowskiego ze Starog­a­rdu), któremu kapituła medalu przyz­nała Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława na wniosek ks. pro­boszcza i IPN za wielo­let­nie propagowanie pol­skości i patri­o­tyzmu za granicą kraju. Medal wręczał Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick i przeor pomorski Ste­fan Kukowski. W uroczys­tości i kon­fer­encji brali też udział kawalerowie Andrzej Zblewski i Ryszrd Szwoch, którzy roz­dali śpiewniki patri­o­ty­czne wydane przez nasz Prze­o­rat Pomorski.

4 listopada 2018 r.

Uroczysty prze­marsz wokół Rynku z biało-​czerwoną flagą (5 x 20 m), która przy­wieziona została przez del­e­gację Polaków z Essen (Polen in Essen). Komen­tarz przez mega­fon Pio­tra Szubar­czyka, zaprosze­nie na mszę św. w intencji ofi­cerów i żołnierzy BAON-​u Starog­ard i 2 Pułku Szwoleżerów Rokit­ni­ańs­kich. Potem Msza św. kon­cele­browana — pod prze­wod­nictwem ks. pro­boszcza Dar­iusza Nency — w intencji Ofi­cerów i Żołnierzy Batal­ionu Obrony Nar­o­dowej Starog­ard, którzy polegli na szlaku bojowym 128 wrześ­nia od Starog­a­rdu do Warszawy. Wyek­sponowano gran­i­tową tablicę pamiątkową BAON-​u pro­jektu Ste­fana Kukowskiego. Potem wspólny raut. W uroczys­toś­ci­ach wzięła udział Koman­dor OŚS Anna Bubka, Koman­dor OŚS Bog­dan Wiśniewski, kawaler Ryszard Szwoch. Uzgod­nil­iśmy dal­sze dzi­ała­nia patri­o­ty­czne z 2 Pułkiem Szwoleżerów ze Starog­a­rdu Gdańskiego.

11 listopada 2018 r.

Cen­tral­nym wydarze­niem kul­tur­al­nym w Pelplinie z okazji set­nej rocznicy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości był wys­taw­iony w niedzielę 11 listopada musi­cal „Prze­budze­nie” wyko­nany przez czter­dziestoosobowy zespół „Na cały głos”.Ponad godzinne przed­staw­ie­nie naw­iązało do okresu II wojny świa­towej i bohater­skiego ducha nar­odu pol­skiego czasu zaborów oraz roli kul­tury pol­skiej w walce o odzyskanie niepodległości. Wprowadzenia do wid­owiska wyko­nanego przez ponad czter­dzi­estu młodych muzyków i aktorów w więk­szości z Pelplina, dokonał koman­dor pelpliński Orderu Bog­dan Wiśniewski — „Patri­o­tyzm nigdy nie stoi w opozy­cji do tych wartości, które budują człowieka, które kształtu¬ją jego moralny krę­gosłup”. Na zakończe­nie przed­staw­ienia pomysło­dawca musi­calu i szef zespołu „Na cały głos” ks. Zbig­niew Geł­don wyraził nadzieję, że „to Boże dzieło, wyko­nane z Bożego natch­nienia pomoże nam odkryć kim my, Polacy jesteśmy oraz jaki skarb his­torii niesiemy w naszych ser­cach”. Musi­cal obe­jrzało prawie pół­tora tysiąca osób. Po przed­staw­ie­niu Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski wraz z Jirym Stu­denym — preze­sem Fun­dacji Chary­taty­wnej (jako członkowie kapituły Medalu) wręczyli zespołowi na „Na cały głos” Medal 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości, za wiele lat dzi­ałań społecznych, patri­o­ty­cznych, oraz za uświet­ni­anie także wielu akcji Prze­o­ratu Pomorskiego. Medal ode­brał ks. Zbig­niew Gieł­don. Po kon­cer­cie odbył się raut dla zapros­zonych gości. Bło­gosław­ieństwa udzielił J.E. ks. Ryszard Kasyna. Hitem był potężny tort dar z pra­cowni cukier­niczej naszego kawalera Leszka Melera.

14 listopada 2018 r.

Z inic­jatywy Rady Parafi­al­nej, w szczegól­ności pana Woj­ciecha Maz­gaja oraz nowego pro­boszcza parafii Matki Bożej Królowej Polsk ks. Łukasza Syn­o­radzkiego pow­stała tablica poświę­cona budown­iczemu koś­cioła ks. Alfon­sowi Fon­farze. Poświęce­nia i odsłonię­cia tabl­icy dokon­ali po uroczys­tej Mszy Świętej księża: Adam Gadom­ski (poprzedni pro­boszcz), prał. Stanisław Cie­niewicz (kolega sem­i­naryjny śp. ks. A. Fon­fary). Pełen koś­ciół wiernych serdecznie wspom­i­na­ją­cych budown­iczego koś­cioła z zaciekaw­ie­niem i serdecznoś­cią przyjęło naszych kawalerów z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. W darze wykonał pro­jekt tabl­icy i pro­jekty graficzne przeor Ste­fan Kukowski. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli także kawalerowie Ryszard Szwoch, Leszek Meler, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Na spotka­niu kola­cyjnym omówiliśmy dal­szą współprace z naszym Przeoratem.

17 listopada 2018 r.

W roku 100. lecia odzyska­nia niepodległości Chór Męski ECHO zor­ga­ni­zował XXII Ogólnopol­skie Spotka­nia Chórów Męs­kich pod patronatem wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina i Wielkiego Kan­clerza Orderu Ś.Stanisława Ste­fana Kukowskiego. To doskon­ała plat­formą do pod­noszenia poziomu artysty­cznego renomowanych chórów męs­kich, wzbo­ga­ca­nia reper­tu­aru o nowe pozy­cje oraz pogłębia­nia przy­jaznej współpracy między zespołami. Pod­czas tegorocznych spotkań wys­tąpiło 6 męs­kich chórów Warunk­iem uczest­nictwa było kon­cer­towe wyko­nanie przy­na­jm­niej dwóch utworów patri­o­ty­cznych pod­kreśla­jącej niepodległość kraju. Wspólny śpiew sześ­ciu męs­kich chórów rozpoczął się „Bogurodz­icą”, a na bis wspólny śpiew wraz z pełną salą „Marsz Pier­wszej Bry­gady”. Za wielo­let­nie wspieranie pieśnią uroczys­tości patri­o­ty­cznych i orga­ni­za­cję XXII Ogólnopol­s­kich Spotkań chór został odz­nac­zony „Medalem 100. Lecia Odzyska­nia Niepodległości”. Medal wręczali członkowie Kapituły: płk Pił­sud­czyków RP Julian Michaś i kan­clerz Ste­fan Kukowski.

24 listopada 2018 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyła się kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa „Janusz St. Pasierb – twórca kul­tury i nauki Pomorza, Pol­ski i Europy”. Wiel­o­godzinne spotkanie rozpoczęła Msza św. w kapl­icy Col­legium Mar­i­anum. Głównym cel­e­bransem był biskup Michał Janocha, prze­wod­niczący Rady ds. Kul­tury i Ochrony Dziedz­ictwa Kul­tur­owego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. O tych różno­ra­kich przestrzeni­ach dzi­ałal­ności zmarłego w grud­niu 1993 roku znakomitego his­to­ryka sztuki mówiono pod­czas kon­fer­encji w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Bp prof. Michał Janocha przy­pom­niał bez­cenną pracę ks. prof. Pasierba nad tzw. polonikami w zbio­rach watykańs­kich. O Księdzu Poe­cie mówili: Dr Agnieszka Lad­dach, Biskup włocławski dr Wiesław Mer­ing (ukazał ks. Pasierba jako kapłana, który do końca dawał świadectwo wier­ności swo­jemu powoła­niu), ks. prof. Jan Sochoń (uczeń i przy­ja­ciel ks. Pasierba omaw­iał sym­bo­l­ikę i znacze­nie kat­edr „jako tek­stów kul­tury” w twór­c­zości ks. Pasierba). Drugą część kon­fer­encji otworzył prof. Tomasz Tomasik przedłoże­niem poświę­conym mias­tom: Rzy­mowi, Paryżowi i Jero­zolimie. Ks. kanonik Win­centy Pyt­lik przy­bliżył rolę ks. prof. J. Pasierba w trosce o zabytki, szczegól­nie poprzez udział w kon­serwacji Obrazu Jasnogórskiego oraz cen­nych obiek­tów diecezji chełmińskiej. Ks. Pasierb zmarł w 1993 roku w Warsza­wie. Jest pochowany, zgod­nie z jego wolą, na cmen­tarzu parafi­al­nym w Pelplinie. 15 grud­nia minie ćwierć wieku od jego śmierci. Głównym ani­ma­torem i orga­ni­za­torem całej Kon­fer­encji był Koman­dor Orderu Świętego Stanisława Bog­dan Wiśniewski a part­nerem w orga­ni­za­cji był Prze­o­rat Pomorski. Całą grafikę pro­jek­tował przeor Ste­fan Kukowski. Wśród uczest­ników byli kawalerowie Ryszard Rogaczewski, Ryszard Szwoch, Tadeusz Serocki. Eksponowana była także wys­tawa na 26 plan­szach o ks. Januszu St. Pasier­bie przy­go­towana przez kaw. Bog­dana Wiśniewskiego a opra­cow­ana i real­i­zowana przez Ste­fana Kukowskiego.

27 listopada 2018 r.

Wielkie święto Rodziny Wince­tyńskiej — Matki Bożej Objaw­ia­jącej Cud­owny Meda­lik. który jest znakiem wspól­nej miłości i wielu łask, które prag­nie nam ofi­arować. Powierze­niu się na nowo Najświęt­szej Maryi Pan­nie poprzez słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy”. W budynku przed­szkola prowad­zonego przez siostry odbyła się się Msza Święta kon­cele­browana przez trzech księży, czyn­nie wspo­ma­gana przez młodzież win­cen­tyńską. Potem była wspani­ała insc­eniza­cja objaw­ienia przed­staw­iana przez Apos­to­lat Cud­ownego Meda­lika. We wspól­nym świę­towa­niu uczest­niczył. Ste­fan Kukowski — we wspól­no­cie siła. Orga­ni­za­torem całości było Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej, (pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena), a dla wszys­t­kich ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler.

30 listopada 2018 r.

W ramach propagowanie idei hos­picyjnej, pozyski­wanie środ­ków finan­sowych real­i­zowane są roz­maite pro­jekty. Ostat­nia taka akcja miała miejsce w Galerii Nep­tun w Strog­a­rdzie Gdańskim. Na zdję­ciu nasza dama w OŚS Janka Lubawska przy deko­racji pier­niczków, które sam piekła i chary­taty­wnie rozprowadza. Jest to jedna z wielu form pozyski­wa­nia fun­duszy na hos­picjum. Wielki Prałat OŚS dr.Józef Pick od lat w swo­jej parafii prowadzi Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej, świ­etlice środowiskowe dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, Stację Opieki Car­i­tas nad chorymi i starszymi, punkt wypoży­cza­nia sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego, gabi­net reha­bil­i­ta­cyjny. Przy takim doświad­cze­niu, real­nym wspar­ciu i pomocy damy Janki Lubawskiej pow­staje starog­a­rdzkie hos­picjum, tak niezbędne temu rejonowi. Nie pow­stanie w nowym budynku, ale w już ist­nieją­cym. Wielkiej pomocy udziela miasto i powiat starog­a­rdzki. Z takiej inic­jatywy pow­staje zbożne dzieło.

10 grud­nia 2018 r.

Na oso­biste zaprosze­nie ks. Biskupa Pelplińskiego J.E. Ks. Ryszarda Kasyny do pałacu biskupiego przy­byli wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski, koman­dor sztum­ski Piotr Stec i prezes Fun­dacji im. Siostry Samu­lowskiej. Tem­atem godzin­nego spotka­nia przy kawie były dal­sze plany współpracy i omówie­nie pro­jek­tów budowy pom­nika pomor­dowanych przez Niemcy nazis­towskie księży diecezji chełmińskiej, utworze­nie pan­teony chwały na ścianie koś­cioła w Starog­a­rdzie, rocznicy wiz­yty Papieża w Pelplinie i innych dzi­ałań chary­taty­wnych. Kapituła Medalu 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości przyz­nała Jego Eksce­lencji Medal 100 lecia za wielo­let­nie wspieranie czynów patri­o­ty­cznych w Diecezji Pelplińskiej, w tym naszego Przeoratu.

10 grud­nia 2018 r.

W Pelplinie doroczne spotkanie opłatkowe przed­staw­icieli samorządów oraz wielu insty­tucji dzi­ała­ją­cych na tere­nie całej diecezji pelplińskiej z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną odbyło się z udzi­ałem wielu kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Doroczną uroczys­tość rozpoczął kon­cert współpracu­jącego z nami na polu patri­o­ty­cznym ale i sakral­nym tczewskiego chóru „Echo” w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie. Wys­tąpi­e­nie diecez­jal­nego dusz­pasterza samorzą­dow­ców ks. kanon­ika Andrzeja Szopińskiego rozpoczęło uroczys­tości. Ksiądz Biskup w podz­iękowa­ni­ach wymienił kawalerów Orderu jako przykład wspani­ałej współpracy. Życzenia i stosowny dar dos­to­jnemu gospo­dar­zowi składali: Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski, Ryszard Rogaczewski, Piotr Stec, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Tomasz Winiecki. Był z nami Jiri Stu­deny, prezes sto­warzyszenia win­cen­tyńskiego współor­ga­ni­za­tor wielu akcji dobroczyn­nych. Potem poczęs­tunek i wiele, wiele życzeń.

10 grud­nia 2018 r.

Doroczne spotkanie opłatkowe Prze­o­ratu Pomorskiego odbyło się w restau­racji naszego zac­nego kawalera Pio­tra Rezmera. Uroczys­tość prowadził nasz Wielki Prałat ks. Józef Pick — dziekan starog­a­rdzki. Ewan­gelia, bło­gosław­ieństwo opłatka przez trzech księży ks. Adama Gadom­skiego (pro­boszcza parafii św. Krzyża) i ks. dziekana z Łeby Zenona Myszk. Potem wspólne kolędy śpiewane przez ponad 30 osób. Pięknie przy­go­towana wiecz­erza wig­ili­jna, wszak damy i kawalerowie przy­byli z okolic 100 km. Potem podz­iękowa­nia wręczane przez księdza Prałata i Prze­ora. Szczegól­nie wyróżniono wykazu­ją­cych własną inic­jatywą chary­taty­wną, w tym: Hen­ryka Jarosza, Bog­dana Wiśniewskiego Annę i Łukasza Par­tyków, Pio­tra Steca. Także pod­kreślono najho­jniejszych: Zbig­niewa Ciec­holewskiego, Tadeusza Wło­dar­czyka, Leszka Mel­era, Grze­gorza Płazę, Antoniego Filę. Przeor omówił to co wspól­nie zro­bil­iśmy — dzięku­jąc za wielkie zaan­gażowanie. Podz­iękował najbliższej rodzinie dam i kawalerów, którzy wspier­ają nas w orderowej dzi­ałal­ności. Prosił o dal­szą akty­wność. Wiele zro­bil­iśmy, ale jeszcze więcej przed nami. Omówiono wspól­nie zarys dal­szych poczy­nań. Nasze krótkie zapiski o małych i więk­szych dzi­ała­ni­ach są na www​.sw​-stanis​law​.pl.

11 grud­nia 2018 r.

Zjazd Księży Dziekanów w Diecezji Włocławskiej był wspani­ałą okazją aby odz­naczyć w tak dos­to­jnym gronie JE Wiesława Meringa — Biskupa Włocławskiego Medalem 100. lecia Odzyska­nia Wol­ności. Kan­clerz Ste­fan Kukowski omówił rolę Medalu jako inspiracji budowy patri­o­tyzmu i dowodu wdz­ięczności, pod­kreśla­jąc rolę księży i całego Koś­cioła w odzyska­niu niepodległości Pol­ski. Niepodległości która nie jest dana na zawsze, ale którą wciąż trzeba umac­niać. Widząc nieza­przeczalne dowody w dzi­ałal­ności Biskupa Włocławskiego w krzewie­niu pol­skości przyz­nano Mu Medal 100. lecia. Pod­kreślał to w lau­dacji Piotr Stec — Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle. Wręczyliśmy też książkę z zapiskami kro­nikarskimi o dzi­ałal­ności prze­o­ratu. W podz­iękowa­niu ksiądz biskup pod­kreślał rozwój patri­o­tyzmu w opar­ciu o młod­sze pokole­nie, o dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. W cza­sie wspól­nego obiadu ustalil­iśmy zacieśnie­nie dal­szej współpracy Orderu Świętego Stanisława z Diecezją Włocławską. Eksce­lencja odd­ele­gował dwu księży dziekanów do kon­tak­tów roboczych. Życ­zli­wość i wza­jemne zrozu­mie­nie rokuje na rozwój Prze­o­ratu Kujawskiego, które leży na sercu naszemu kanclerzowi.

13 grud­nia 2018 r.

Kon­cert Adwen­towy był kon­certem z cyklu „Kon­certów czwartkowych” orga­ni­zowanych przez ks. dyrek­tora muzeum diecez­jal­nego Win­cen­tego Pyt­lika. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski (szczegól­nie kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk) jest znaczą­cym mece­nasem. Także mamy swój udział w propagowa­niu tej wspani­ałej kul­tury muzy­cznej. Na wszys­t­kich kon­cer­tach, często sześ­ciu rocznie, bywają damy i kawalerowie z rodz­i­nami, hier­ar­chowie koś­cielni, władze miasta i powiatu. Na tym kon­cer­cie pełna sala słuchaczy biła brawo wybit­nemu tenorowi Tadeuszowi Szlenkier.

14 grud­nia 2018 r.

Sto­warzysze­nie Rodz­ina Katyńska w Gdańsku Medalem „Pol­ska Pamięta” uhonorowała Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława. Tekst dedykacji: „Pamię­taj Pol­sko o tych Synach Swoich”. Panu Ste­fanowi Kukowskiemu w podz­iękowa­niu za współpracę z Rodz­iną Katyńską w Gdańsku.” Podz­iękowano za inic­jatywę, pro­jekty i budowę Pan­teonu Katyńskiego, jed­nego z najokazal­szych w Polsce. Za utr­walanie i pamięć o cichych bohat­er­ach zamor­dowanych na wschodzie. Za inicjowanie uroczys­tości katyńs­kich i przekazy­wanie pamięci o nich na młod­sze pokole­nie. Potem były opłatkowe uroczys­tości, życzenia świąteczne, kolacja wig­ili­jna dla setki zgro­mad­zonych dos­to­jnych gości i członków Rodziny Katyńskiej. Praemiando incitat.

17 grud­nia 2018 r.

W wiel­kich salach zajazdu Roma Niepub­liczne Przed­szkola: Akademia Przed­szko­laka oraz Niepub­licznego Przed­szkola Blue Kids zor­ga­ni­zowali kole­jne uroczyste przed­staw­ienia Jasełek oraz 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości. Świet­nie przy­go­towane trudne przed­staw­ienia w wyko­na­niu maluchów było żywo odbier­ane przez liczną pub­liczność. Znane w Tczewie przed­szkola z patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności zostały uhonorowane Medalem 250 lecia Orderu Świętego Stanisława. Medalem deko­rował Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski jedno z dzieci (jako sym­bolu jed­ności) co zostało nagrod­zone bur­zli­wymi oklaskami. Wices­tarosta Tczewski Piotr Cymanowski — także kawaler naszego Prze­o­ratu, pod­kreślał zasługi rodz­iców, wychowaw­ców i dyrekcji Anny i Łukasza Par­tyków w wychowanie patri­o­ty­czne o sil­nych ten­denc­jach his­to­rycznych. Potem była kawa, herbata, słodkości.

1719 grud­nia 2018 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia wraz z ucz­ni­ami I LO i ZSE w Tczewie, Dziećmi Marii i Młodzieżą Win­cen­tyńską przeprowadz­iły zbiórkę żywności dla potrze­bu­ją­cych z naszego miasta. Około 60 wol­un­tar­iuszy zebrało około 1,5 tony żywności dłu­goter­mi­nowej. Żywnoś­cią obdarowane zostały rodziny z Tczewa, osoby starsze, świ­etlica środowiskowa sióstr pasterek. Jak co roku zbier­ano w Netto, Stokrotkach i sklepie Fart. Prze­o­rat Pomorski OŚS, wsparł tą wielką akcję dobroczynną głównie poprzez przy­go­towanie ulotek infor­ma­cyjnych. Zaj­mowała się zbiórką i koor­dy­nacją pos­tu­lan­tka naszego Orderu Katarzyna Stu­dena. Do następ­nej akcji !

21 grud­nia 2018 r.

Sub­kowy — otwar­cie nowego przys­tanku PKP w cen­trum wsi. Od dawna oczeki­wana inwest­y­cja zre­al­i­zowana ter­mi­nowo przez PKP. Grat­u­lacje od władz gminy dla wykon­awcy i mieszkanców, w tym dla naszych kawalerów — inic­ja­torów i orga­ni­za­torów zbiórki pod­pisów i pism do PKP. To głównie dzięki dzi­ałan­iom Tomas­zowi Jeschke, Annie i Łukas­zowi Par­tyków zakońc­zono sukce­sem czyli budową nowego przys­tanku z korzyś­cią dla całej wsi. Mają już dal­sze plany społecznego działania.

21 grud­nia 2018 r.

Jak od lat wielu nasz Prze­o­rat Pomorski przed Świę­tami Bożego Nar­o­dzenia wspiera ludzi potrze­bu­ją­cych. Wyda­jemy wiele darów według wery­fikowanej co roku listy, głównie wśród bez­dom­nych i bardzo ubogich. W tym roku było ponad 160 rodzin, ale też stołówka prowad­zona przez siostry win­cen­tynki prowadzące stołówkę dla ubogich oraz Świ­etlica Środowiskowa sióstr szary­tek. Głównym dar­czyńcą jest nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk dostar­cza­jąc wielkie ilości mrożonych artykułów: ponad 200 kg pierogów, setki zup, pizz i bagi­etek. Roz­dal­iśmy też setki pieczywa otrzy­mane od pos­tu­lanta Grze­gorza Metryki. Do tego niewielkie ilości słody­czy. Całoś­cią logisty­czną i trans­portem zaw­iaduje od lat nasz Jał­mużnik Witold Sos­nowski, zaw­iadami­a­jąc o ode­bra­niu darów, kieru­jąc sprawnie długą kole­jką. Stroną for­malną zaj­muje się zawsze nasz przeor.