maj

7 maja 2022 r.

Wpierw była msza w kapl­icy Królowej Pol­ski. Potem uroczyste spotkanie a okazji 65 urodzin Grig­orija Amnuela fil­mowca, pro­du­centa, poli­tyka. Grig­orij Jest autorem ponad 30 filmów doku­men­tal­nych, lau­re­atem i zdoby­wcą nagród na między­nar­o­dowych fes­ti­walach fil­mowych. Pra­cował w moskiewskiej Dumie Miejskiej oraz w Dumie Państ­wowej Zgro­madzenia Fed­er­al­nego Fed­er­acji Rosyjskiej. Był współza­łoży­cielem między­par­tyjnej grupy Dumy Państ­wowej „Klub Europe­jski”, pełnił funkcję sekre­tarza nauczy­ciela grupy par­la­men­tarnych ds. Współpraca z inter­natem i Beneluksu. Amnuel jest zastępcą dyrek­tora gen­er­al­nego amerykańsko-​sowieckiej Inic­jatywy Kino (ASK), dyrek­torem Euro ASK, założy­cielem i dyrek­torem Klubu Otwartego „Między­nar­o­dowy Dia­log” oraz pro­gramów eduka­cyjnych „Szkoły Zarządza­nia Społecznego i Inic­jatyw Oby­wa­tel­s­kich” dla Młodych w Łotwa, Litwa i Polska.Jest uczest­nikiem pro­gramu telewiz­yjnego i telewiz­yjnego talk w Rosji, Zjed­noc­zone Królestwo, Pol­ska, Niemcy inne kraje. Jest odz­nac­zony Orderem Trzech Gwiazd (Łotwa), Medalem im. Jana Pawła II za zasługi dla archi­diecezji krakowskiej (Pol­ska) oraz medalem „Obrońca Wol­nej Rosji” (Rosja, 1991).Jest inic­ja­torem i funda­torem pom­nika Jana Pawła II w atrium Wszechrosyjskiej Bib­lioteki Lit­er­atury Zagranicznej w samym cen­trum Moskwy. Jest to pier­wszy pom­nik łacińskiego papieża w tysią­clet­niej his­torii chrześ­ci­jaństwa na tery­to­rium Rosji. Jemu to Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył medal „Pro eccle­sia”, na którym to awer­sie jest św. Jan Paweł II. Drugim takim medalem „Pro eccle­sia” został uhonorowany Krzysztof Witkowski, właś­ci­ciel Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, najwięk­szego zbioru na świecie (22 razy więk­szego niż w Watykanie), inic­ja­tora od lat bardzo wielu dzi­ałań pro katolic­kich i kul­tur­al­nych. Była też okazja uroczys­tego wręczenia cer­ty­fikatu Hon­orowego Członka Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pod­pisanego też przez ks. Gen. Stanisława Rospondka. Na spotka­niu byli goś­cie z Rosji, Estonii, Litwy z ambasadorem Eduardasem Boriso­vasem na czele. Wielce życ­zliwe i owocne okazały się roz­mowy „przy stole”. Były też kon­certy muzy­czne i prezen­tacje osiąg­nięć.

8 maja 2022 r.

Trady­cyjna pro­cesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski wyruszyła z Wawelu na Skałkę. Uroczys­toś­ciom z udzi­ałem Episkopatu Pol­ski prze­wod­niczył abp Jan Romeo Pawłowski, Sekre­tarz ds. Przed­staw­icielstw Papies­kich w Sekre­taria­cie Stanu Stol­icy Apos­tol­skiej. Na Skałce, przy Ołtarzu Trzech Tysią­cleci, rozpoczęła się Msza święta. W sercu, w dobrze uksz­tał­towanym sum­ie­niu człowieka żyje miłość, otrzy­mana w darze od Boga Stwórcy i Odkupiciela i ta miłość prze­jawia się, miedzy innymi, w poczu­ciu sol­i­darności z drugim człowiekiem – mówił abp Jan Romeo Pawłowski w homilii w cza­sie odpus­towych uroczys­tości na Skałce. W cza­sie homilii zauważył, że na przełomie kwiet­nia i maja Koś­ciół w Polsce cele­bruje uroczys­tości ku czci tro­jga swoich patronów – św. Woj­ciecha, Najświęt­szej Maryi Panny – Królowej Pol­ski i św. Stanisława. Kon­fed­er­acja wielce przy­czyniła się do kultu i uroczys­tości w Świę­tym Gaju, poświę­conej św. Woj­ciechowi. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski uzgod­nił, iż dary ołtarza razem składają Prze­o­rat Małopol­ski z prze­o­rem Jack­iem Żyrkowskim oraz Kon­fed­er­acja, w której w del­e­gacji był także Wielki Her­aldyk — Michał Daszczyszak. Był czas na krótką roz­mowę Ste­fana Kukowskiego z o. gen­er­ałem Zakonu Paulinów Arnol­dem Chrap­kowskim i o. Klasz­toru Paulinów na Skałce — Prze­o­rem Mar­iuszem Tabul­skim. Po pro­cesji i mszy św. był spec­jalny kon­cert „Wołanie o pokój” dedykowany Ukrainie. Była też krótka serdeczna roz­mowa i omówie­nie dal­szych dzi­ałań z min­istrem Andrze­jem Adam­czykiem w zakre­sie inic­jatywy Kon­fed­er­acji „Polo­nia sem­per fidelis”. Zro­bil­iśmy wspólne zdję­cie dam i kawalerów, po czym udal­iśmy się na wspólny obiad, który jak wiadomo łączy i jest płaszczyzną porozu­mienia. Była też okazja do wręczenia kaw. Pawłowi Dunikowskiemu „Cer­ty­fikatu dobra” za zasługi w myśl dewizy orderowej „praemiando inci­tat”. Z inic­jatywy i staraniem kaw. Michała Daszczyszaka była wiec­zorem na Skałce druga msza św. w intencji wszys­t­kich dam i kawalerów, za zdrowie, pomyśl­ność i wspól­notę dzi­ałań. Na spec­jalne zaprosze­nie o. prze­ora Mar­iusza Tabul­skiego udal­iśmy się na wiec­zorne długie spotkanie. Była okazja do wręczenia daru (kom­plet alb) i omówienia dal­szych wspól­nych dzi­ałań. Otrzy­mal­iśmy już indy­wid­u­alne zaprosze­nie na uroczys­tości 550 lecia obec­ności Paulinów na Skałce. Cały ser­wis zdję­ciowy, jak zawsze, zawdz­ięczamy pos­tu­lantce do Orderu, red. Urszuli Kukowskiej. Uzgod­nienia z prze­o­rem krakowskim dal­szych dzi­ałań orderowych zakończyły uczcze­nie patrona naszego Orderu. Do następ­nego roku.

21 maja 2022 r.

21 maja 2022 r. Uroczyste obchody 88. rocznicy nada­nia praw miejs­kich miasta Skórcz rozpoczęły się mszą świętą w koś­ciele parafi­al­nym. W cza­sie mszy Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława wręczył kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi G.C.St.S. I Klasę Orderu ze Złotą Gwiazdą. Wielce zasłużony kawaler jest w Orderze od 8 maja 2009 roku i przez te wszys­tkie lata był inicju­jący, wspier­a­jący i hojny. Dlat­ego Kapituła Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława przyz­nała mu najwyższą klasę. Asys­tował przy wręcza­niu kaw. Jarosław Bar­toszewski. Bur­zliwe oklaski wiernych świad­czyły o aproba­cie naszej decyzji. Rad­owała się też rodz­ina: żona, córka, syn z żoną i dziećmi. Dal­sze uroczys­tości były w Miejskim Ośrodku Kul­tury, gdzie wręczano wyróżnienia „Zasłużony Oby­wa­tel Miasta Skórcz”. Kole­jnym punk­tem uroczys­tej sesji było wręcze­nie medali „Polo­nia Sem­per Fidelis” (Pol­ska Zawsze Wierna), którego dokonał Wielki Mis­trz wraz z Wielkim Radcą Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Medale otrzy­mali: pani Bar­bara Pawłowska, pani Marzena Par­tyka i pan Józef Olszynka. Z rąk Wielkiego Mis­trza „Cer­ty­fikat Dobra” otrzy­mał pan Tadeusz Wło­dar­czyk za wiele lat wielkiej hojności i potężnej wpłaty (wspól­nie ze Ste­fanem Kukowskim) na neogo­ty­cki ołtarz do odbu­dowu­jącego się po pożarze koś­cioła w Kas­parusie. W cza­sie poczęs­tunku był czas na przed­staw­ie­nie dzi­ałal­ności orderowej. Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach zostal­iśmy zaproszeni do rezy­dencji naszego kawalera.

26 maja 2022 r.

Cóż to był za Bieg w 100. lecie pow­sta­nia Rodła! Wspani­ała rywal­iza­cja w pięknych okolicznoś­ci­ach przyrody…i sami zwycięzcy. 130 wspani­ałych medal­istów. Wielkie grat­u­lacje dla wszys­t­kich uczest­ników i ich opiekunów Uśnick­iego Biegu Rodła. Wśród przy­byłych gości byli: wices­tarosta sztum­ski, bur­mistrz Sztumu, bur­mistrz Dzierz­go­nia, wójt Starego Targu, płk. Adam Poćwiar­dowski (wielce zasłużony we współpracy z Orderem) — radny m.i gm. Sztum, Maciej Król– z nadleśnictwa Kwidzyn, Artur Braun– leśniczy w leśnictwie Wilki– gospo­darz miejsca Biegu. Głównym pomysło­dawcą, real­iza­torem, prowadzą­cym i funda­torem 15 tablic PCV z Kat­e­chizmem Rodła był Piotr Stec. Tablice wręczyliśmy goś­ciom i Ośrod­kom, aby zaw­isły w widocznych miejs­cach. Będą przez lata ksz­tał­towały postawy patri­o­ty­czne. Ste­fan Kukowski, (autor całej wiz­ual­iza­cji i funda­tor pucharów) wręczał puchary Ośrod­kom — współor­ga­ni­za­torom Biegu. Pan Zenon Chrześ­ci­jański w uzna­niu zasług dla Ojczyzny, dla chwały i roz­woju pol­skości otrzy­mał z rąk Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Wszyscy uczest­nicy Biegu otrzy­mali medale, a po biegu przy ognisku kiełbaski i napoje. Prowadzący Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława mówił o wartoś­ci­ach patri­o­ty­cznych zawartych w pię­ciu prawach Polaków i o postawach lud­ności ziemi sztum­skiej, szczegól­nie w ramach Rodła, którego 100 rocznicę czcimy na ziemi sztumskiej.

29 maja 2022 r.

W ramach przyję­tych przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława wielu dzi­ałań w Polsce „Polo­nia sem­per fidelis” Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji i Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. pod­jęli się orga­ni­za­cji 100. lecie Związku Polaków w Niem­czech. Wsparli ich ks.kan. Tomasz Bal­iński, pro­boszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Sztu­mie i ambasador Rodła — pan Tadeusz Szczyr­bak. Uroczys­tości rozpoczęły się uroczystą Mszą Święta w intencji Ojczyzny i bohaterów walki o Pol­skość pod prze­wod­nictwem ks. bpa dra Jacka Jezier­skiego — Biskupa Elbląskiego w koś­ciele pw. św. Andrzeja Boboli. W homilii bp Jacek Jezier­ski zaz­naczył, że w 1930 roku do Związku Polaków w Niem­czech należało 45 tys. członków. — Związek prowadził szkoły pol­skie i przed­szkola, wydawał prasę pol­ską, posi­adał własny bank w Berlinie. Reprezen­tował poszkodowanych Polaków przed sądami niemieckimi — wymieniał bp Jezier­ski. Wspom­i­namy dzisiaj z sza­cunkiem tych, którzy pod­jęli wysiłek w obronie pol­skiego języka przed wynaradaw­ian­iem, pod­nieśli stara­nia o utrzy­manie języka pol­skiego w cza­sie nabożeństw katolic­kich, nabożeństwa były spra­wowane po łacinie, ale kaza­nia, pieśni mogły być śpiewane w języku naszego nar­odu – powiedział bp Jacek Jezier­ski. Mszę uświet­nił chór parafi­alny i wojskowa asysta. Po mszy na przykoś­ciel­nym dziedz­ińcu odbyły się dal­sze uroczys­tości. Pier­wszym wspani­ałym prele­gen­tem był prof. dr hab. Grze­gorz Berendt dyrek­tor Muzeum II Wojny, który w erudy­cyjny sposób przed­stawił ruch poloni­jny spod znaku Rodła i dzi­ała­nia poloni­jne na ziemi sztum­skiej. Potem o dzi­ała­ni­ach Rodła i o ich pamięci w różnych miejs­cowoś­ci­ach mówił pan Tadeusz Szczyr­bak — prezes Rodziny Rodła z Wrocławia. Prze­maw­iali także pan Kaz­imierz Smolin­ski — poseł na Sejm RP i Leszek Tabor — bur­mistrz Sztumu. Tablicę na koś­ciele (pro­jektu Ste­fana Kukowskiego i fun­dacji Pio­tra Steca) odsłonili Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji, Alek­sander Jankowski — II Wice­wo­je­w­oda Pomorski oraz pani Krystyna Osińska przed­staw­icielka rodzin, dzi­ałaczy poloni­jnych. Tablicę pamiątkową poświę­cił ksiądz pro­boszcz. Po czym del­e­gacje władz i służb mundurowych złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów.

Pamiątkowe Medale „POLO­NIA sem­per fidelis. 19222022. 100 lat Związku Polaków w Niem­czech” otrzy­mali przed­staw­iciele potomków dzi­ałaczy poloni­jnych: Krystyna Osińska, Ryszard Potowski, Halina Pawel­czak, Fran­ciszek Kwell, Tadeusz Radtke, Kaz­imierz Lemkowski, Ewa Danuta Doma­gal­ska. Medale wręczali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji (pro­jek­tant medalu) i Piotr Stec, kon­tynu­a­tor dzi­ałań patri­o­ty­cznych na ziemi sztumskiej.

Najważniejsze wyróżnie­nie — Medal „Pro eccle­sia” otrzy­mał Piotr Stec z rąk Wielkiego Mis­trza świa­towej Kon­fed­er­acji — Ste­fana Kukowskiego ”za wielo­letni, szczególny wkład w kul­ty­wowanie pol­skości i wybitny wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego”. Dodatkową wartoś­cią patri­o­ty­czną był Apel Pamięci poświę­cony wartoś­ciom i dzi­ałac­zom Rodła w wyko­na­niu kom­panii hon­orowej z pocztem sztan­darowym Jed­nos­tki Wojskowej 1128 z Mal­borka. Salut w wyko­na­niu żołnierzy zwieńczył to wielkie i uroczyste spotkanie, które zgro­madz­iło wielu mieszkańców Sztumu. Sto­warzysze­nie Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich reprezen­tował god­nie Adam Zając. Byli również prawie wszys­tkie władze samorzą­dowe miasta i powiatu sztum­skiego. Medal „Pro Memo­ria” otrzy­mał też prezes Związku Polsko-​Katolickiego za wielo­letni wkład budowa­nia pol­skości. Gospo­darz, ks. kan. Tomasz Bal­iński zaprosił zapros­zonych gości do sali parafi­al­nej na poczęs­tunek, który w znacznym stop­niu był przy­go­towany przez kawalera w Orderze Antoniego Filę. Do logisty­cznej orga­ni­za­cji włączyli się kawalerowie Andrzej Zblewski i Zdzisław Frątczak. Po uroczys­toś­ci­ach przy koś­ciele del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława oraz prof. Grze­gorz Berendt — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej złożyli wie­niec biało-​czerwony przy Pom­niku Rodła w Sztu­mie. Także Tadeusz Szczyr­bak złożył hołd tym, którzy poświecili życie dla ojczyzny kładąc wie­niec. Po uroczys­toś­ci­ach w gościn­nych pro­gach kawalera Antoniego i Alicji Filii dokon­al­iśmy pod­sumowa­nia uroczys­tości, omaw­ia­jąc też orderowe plany Kon­fed­er­acji Orderu na przyszłość.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklam­owane przez naszych przod­ków na Kon­gre­sie Polaków w Berlinie, jako kat­e­chizm nar­o­dowy, „mały deka­log” pol­skości, stały się ogól­nonar­o­dowym dobrem, swoistym depozytem i między­pokole­niowym te­stamentem. To zda­nia wciąż aktu­alne, mądre, uni­w­er­salne, pon­ad­cza­sowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokole­niom Polaków w Polsce i poza jej grani­cami. Kawalerowie w Orderze strzegą tego depozytu, iw wielu wypad­kach kon­tynu­ują te dzi­ała­nia w ramach „Polo­nia sem­per fidelis”.

29 maja 2022 r.

W Gręblinie, miejscu pochodzenia bł. karmelity o. Hilarego Pawła Januszewskiego została odpraw­iona uroczysta msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. bpa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej Arka­diusza Okroja. Po mszy świętej ks. Biskup poświę­cił kap­sułę czasu oraz kapliczkę ku czci bło­gosław­ionego o. Hilarego, który oddał swoje młode życie (38 lat), niosąc posługę chorym na tyfus współbra­ciom kapłanom w obozie kon­cen­tra­cyjnym w Dachau na tere­nie Niemiec.

W homilii ks. biskup powiedział: „Każdy z nas tu obec­nych chce dążyć do świę­tości, ale aby to się stało musimy się wpa­try­wać w dobre wzorce. Takim wzorcem jest ten który nas wszys­t­kich tu dzisiaj zgro­madził – bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski„ W kon­cele­brze udział wziął prow­inc­jał karmelitów Pol­skiej Prow­incji Św. Józefa Zakonu Braci NMP z Góry Karmel ojciec dr Wiesław Strz­elecki z Krakowa, karmelici z Obór, Gdańska i Gorzędzieja oraz pochodzący z Gręblina ks. kan. dr Fran­ciszek Kam­rowski (lat 90), który w dziecińst­wie spotkał się z bło­gosław­ionym. Po mszy Ks. Biskup poświę­cił kap­sułę czasu z Aktem erek­cyjnym i kapliczkę z fig­urą bło­gosław­ionego Hilarego. Niedaleko kapliczki z fig­urą bło­gosław­ionego zna­j­duje się Jego rodzinny dom na którym, z inic­jatywy i fun­dacji Anny i Łukasza Par­tyków, została umieszc­zona gran­i­towa tablica poświę­cona bł. H. Januszewskiemu. Wśród hon­orowych gości był Mirosław Chyła — bur­mistrz Miasta i Gminy Pelplin i Kawalerowie Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława BM (koman­dor Bog­dan Wiśniewski, Łukasz Par­tyka, Ryszard Szwoch, Piotr Cymanowski), którzy w cza­sie mszy nieśli dary ofi­arne. Po poświęce­niu kapliczki Ks. Pro­boszcz zwró­cił się do zgro­mad­zonych: serdecznie dziękuję, mieszkań­com wsi Gręblin, że w dzisiejszym dniu można było dokonać poświęce­nia fig­ury bło­gosław­ionego ojca Hilarego. Dziękuję wszys­tkim, którzy przy­czynili się do pow­sta­nia tego pobożnego dzieła, prowadzili prace budowlane oraz złożyli na ten cel ofi­arę. Podz­iękowa­nia były też kierowane do Wielkiego Mis­trza Ste­fana Kukowskiego za wiz­ual­iza­cje, pro­jekty i kon­sul­tacje doty­czące rzeźby. Za szczególny wkład w upamięt­nie­nie bł. Hilarego Januszewskiego, za dawanie świadectwa prawdzie Kapituła Medalu postanow­iła przyz­nać kilka spec­jal­nie wybitych medali „Bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski”. Otrzy­mali je: ks. biskup Arka­diusz Okroj, ks. pro­boszcz Woj­ciech Gruba, poprzedni prow­inc­jał karmelitów o. Bog­dan Meger, o. Wiesław Strz­elecki, Anna i Łukasz Par­tyka (pomysło­dawcy i spon­sorzy medalu i tabl­icy gran­i­towej) oraz Ewelina Wicen­bach — świadek w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym. Medale wręczali kawalerowie Orderu Ś.S. Wielkim wyróżnie­niem było wręcze­nie przez bpa. A.Okroja i Koman­dora B.Wiśniewskiego medalu „Pro Eccle­sia” ks. Pro­boszc­zowi W. Gru­bie oraz Annie i Łukas­zowi Par­tyka. Ta uroczys­tość, to także pod­kreśle­nie, jaką wartość ma wiara i przeko­nanie oraz pobożność chrześ­ci­jańska, że moral­ność i dobroć otwier­ają bramy wszys­t­kich serc. Życie bło­gosław­ionego Hilarego to także„Polonia sem­per fidelis” — Polak zawsze wierny.

29 maja 2022 r.

Z wprowadze­niem relik­wii bł. Ste­fana Wyszyńskiego odbył się tegoroczny Odpust Wniebow­stąpi­enia Pańskiego w Wejherowie. Na ten odpust przy­by­wają głównie piel­grzymi z połud­niowych i środ­kowych Kaszub m.in. z Oliwy, Gdyni, Kar­tuz, stąd nazy­wany jest on „odpustem lądowym”.Przy koś­ciele Trzech Krzyży na Kalwarii Wejherowskiej odpraw­iona została suma odpus­towa pod prze­wod­nictwem abp. Stanisława Gądeck­iego, prze­wod­niczącego Episkopatu Pol­ski. W nabożeńst­wie uczest­niczył również abp Tadeusz Wojda, met­ro­polita gdański, ks. Daniel Nowak, infułat kapit­ulny kapituły kole­giack­iej wejherowskiej oraz władze powiatu.Abp Stanisław Gądecki swoją homilię poświę­cił postaci kar­dy­nała Pry­masa Ste­fana Wyszyńskiego, który jak pod­kreślał wielokrot­nie, był człowiekiem o niespo­tykanej głębi ducha. — Kar­dy­nał Pry­mas – dzięki swo­jej pracy dla Koś­cioła i Ojczyzny — należał niewąt­pli­wie do grona najwybit­niejszych Polaków, a zdaniem wielu, był najwybit­niejszym Pry­masem w his­torii Pol­ski – mówił abp. Stanisław Gądecki. — Pozostało po nim m.in. 67 tomów maszynopisów kazań, odno­towano ok. 11 tys. pub­licznych wys­tąpień. Ojciec Święty Jan Paweł II (z kar­dy­nałem Ste­fanem Wyszyńskim łączyła go głęboka i niezwykła przy­jaźń) pod­sumował życie kar­dy­nała jed­nym zdaniem: Był człowiekiem wol­nym i uczył nas – swoich rodaków – prawdzi­wej wol­ności. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława reprezen­tował kawaler Hen­ryk Jarosz, który także w czyn wprowadzał zada­nia Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego real­i­zowanego przez naszą Kon­fed­er­ację Orderu.