listopad

6 listopada 2021 r.

Inwest­y­tura i Kon­fer­encja Naukowa „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” Patronat hon­orowy nad uroczys­toś­ci­ami objął bp prof. dr hab. Jan Kopiec — Biskup Gli­wicki. Inwest­y­tura w Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie uroczys­tości koor­dynował i całość graficzną opra­cował Ste­fan Kukowski. W sali pała­cowej przyję­cia do Orderu i pod­niesienia dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji — Ste­fan Kukowski w asyś­cie Wielkiego Kan­clerza Stanisława Hendryka i ks. Józefa Picka. Inwest­y­turę prowadził Wielki Baliw — Roman Orlicz, miecznikiem był Zbyszek Nowak — Przeor Warsza­wski z własną piękną rep­liką miecza korona­cyjnego króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Wielki Prałat Kon­fed­er­acji, ks.dr Józef Pick pobło­gosławił insyg­nia i odz­naczenia. Wśród awan­sowanych do klasy I był nasz Przeor Pomorski Piotr Stec, odbier­a­jąc Krzyż Wielki z Złotą Gwiazdą z rąk Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego. Grat­u­lu­jemy. Po doko­na­niu przyję­cia nowych dam i kawalerów oraz pod­niesień Kapituła Kon­fed­er­acji dokon­ała wręczenia Krzyży Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława przyz­nano kawalerowi Zdzisła­wowi Frątcza­kowi, Złote Krzyże Zasługi ode­brali: Antoni Fila, Hen­ryk Jarosz, Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka i Andrzej Zblewski. W imie­niu wszys­t­kich przyję­tych, awan­sowanych i odz­nac­zonych dam i kawalerów podz­iękował Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji i Przeor Pomorski. Medale „Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” wręczali członkowie Kapituły Medalu „Za godne uzna­nia zaan­gażowanie w upamięt­nie­nie bł. Ste­fana Wyszyńskiego oraz wdrażanie hasła Bóg, Honor, Ojczyzna, któremu Pry­mas Tysią­cle­cia zaświad­czał całym swoim życiem”. Wielkie „Cer­ty­fikaty Dobroczyn­ności” Kapituła Kon­fed­er­acji przyz­nała kawalerom Rajnerowi Smolor­zowi i Tadeusz Wło­dar­czykowi. Także Kapituła Prze­o­ratu Pomorskiego wręczyła Cer­ty­fikaty Dobroczyn­ności kawalerom Michałowi Daszczysza­kowi i Janowi Puchale. Z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego towarzyszył Kon­fer­encji wernisaż wys­tawy malarskiej „Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia”, która jest swoistą kon­tynu­acją wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”. Wzięli w niej udział wybitni współcześni malarze polscy, w tym Jarosław Kukowski. Bł. Ste­fanowi Wyszyńskiemu zawsze bliskie były sprawy kul­tury nar­o­dowej; w swych homil­i­ach i refer­at­ach często odnosił się do sztuki, z uznaniem i zach­wytem wypowiadał się o wybit­nych twór­cach kul­tury. Wernisaż odbył się dzięki wspar­ciu i wielkiej życ­zli­wości Rajn­era Smolorza, o czym mówił obecny artysta Michał Koł­panow­icz. Wys­tawę otworzył Ste­fan Kukowski. Po zakończe­niu Inwest­y­tury, wernisażu i lunchu udal­iśmy się do sali kon­fer­en­cyjnej na Kon­fer­encję Naukową „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków”. Inic­ja­torzy Kon­fer­encji prof. dr hab. Leszek Stad­niczeńko — Prze­wod­niczący Komisji Statu­towej Kon­fed­er­acji, oraz prof. dr hab. Stanisław Hen­ryk — Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji rozpoczęli kon­fer­encję. Pier­wszy, wielce mery­to­ryczny wykład miał Leszek Stad­niczeńko, potem ks. dr Józef Pick i dr Michał Daszczyszak. O swych dzi­ała­ni­ach jedynie Prze­o­rat Pomorski w 10 tomach kro­nik, na kilkuset stronach pokazał zakres swych dzi­ałań. Wiele z nich miało zasięg ogól­nokra­jowy, wiele inic­jatyw i dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, patri­o­ty­cznych i religi­jnych. To wszys­tko jest krótko opisane i udoku­men­towane. Po Kon­fer­encji i lunchu wszyscy zostali oprowadzeni przez pana na zamku Rajn­era Smolorza, który odrestau­rował zru­jnowany zamek Wrochem oraz wyposażył jego kom­naty w meble z epoki i cenne dzieła sztuki. A było co podzi­wiać. Na zakończe­nie bogat­ego we wraże­nia i dos­to­jeństwo była uroczysta, prze­bo­gata kolacja. Po bło­gosław­ieńst­wie posiłków, w cza­sie kon­sumpcji było wiele czasu i okazji do naw­iąza­nia oso­bistych, bilat­er­al­nych relacji. Spotka­nia takie zaw­iązują nowe więzy, deklaracji współpracy dla dobra całego Orderu. Dzięku­jemy tym, którzy nie szczędząc trudu i kosztów uczest­niczyli w tak ważnych uroczys­toś­ci­ach. Szczęść nam Boże.

7 listopada 2021 r.

Kole­jne ogólnopol­skie dzi­ałanie pod egidą Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.Trud orga­ni­za­cyjny zebra­nia, wys­taw­ienia i ekspozy­cji 250 prac plas­ty­cznych i prac mul­ti­me­di­al­nych przysłanych z całej Pol­ski pod­jęło się Muzeum Monet i Medali w Częs­to­chowie. Konkurs miał za zadanie akty­wne propagowanie idei Pry­masa Tysią­cle­cia w obszarze kul­tury i Jego chwalebny życio­rys. W dzi­ała­ni­ach Dyrek­tora Muzeum Monet i Medali pana Krzysztofa Witkowskiego wparł Przeor Kon­fraterni Staropol­skiej Orderu Świętego Stanisława Krzysztof Zbro­jkiewicz. Pod­sumowanie ogólnopol­skiego Konkursu rozpoczęło się Mszą Świętą w Kapl­icy Królowej Pol­ski kon­cele­browaną przez abpa Wacława Depo. W asyś­cie był również nasz prałat Józef Pick. Byliśmy bardzo blisko ikony Czarnej Madonny, co było dodatkowym przeży­ciem. Po mszy rozpoczęliśmy uroczys­tości podz­iękowaniem i wręcze­niem Medalu Roku Kar. Ste­fana Wyszyńskiego Muzeum, wielce zasłużonemu w propagowa­niu chwały bł. Pry­masa S. Wyszyńskiego. Medal wręczał pomysło­dawca Konkursów i twórca całej wiz­ual­iza­cji Ste­fan Kukowski. Ksiądz Arcy­biskup rozpoczął omówie­niem idei zawartych w pra­cach młodych artys­tów. Potem wypowiadali się znawcy: lokalni artyści, Marcin Koł­panow­icz — ogólnopol­ski auto­ry­tet, ksiądz i zakon­nik, Piotr Stec oraz wielo­letni nauczy­ciel plas­tyki i kry­tyk — Ste­fan Kukowski. Zde­cy­dowano, iż do grona lau­re­atów zal­iczy się 13 wybranych prac, pozostałe wyróżni. Najwięcej prac było z Wejherowa, dzięki zabiegom naszego kawalera Hen­ryka Jarosza. Po obe­jrze­niu prac mul­ti­me­di­al­nych przyz­nano wyróżnienia. Lau­reaci otrzy­mają spec­jalne podz­iękowa­nia i zestaw książek. Wszyscy pozostali podz­iękowa­nia. Po oce­nie prac właś­ci­ciel Muzeum oprowadził po zbio­rach, które liczy ok. 12 000 eksponatów medali i monet (najwięk­szy zbiór na świecie), ale także relik­wie i inne arte­fakty związane z JP II. W uroczys­toś­ci­ach udział wzięli damy i kawalerowie z Prze­o­ratu Pomorskiego: Antoni Fila, Anna Par­tyka, Łukasz Partyka,kis. prał.Józef Pick, Urszula Niewiarowska–Kukowska, Piotr Stec, Andrzej Zblewski i oczy­wiś­cie Ste­fan Kukowski. Serdeczne Bóg zapłać za wszystko.

14 listopada 2021 r.

W wieku 102 lat zmarł o. Jerzy Tomz­iński — leg­en­darny paulin, trzykrotny przeor Jas­nej Góry i dwukrotny Gen­erał Zakonu Paulinów. Był jedynym żyją­cym dotąd uczest­nikiem Soboru Watykańskiego II, przy­ja­cielem kilku papieży i kard. Ste­fana Wyszyńskiego, orga­ni­za­torem uroczys­tości. Był też orga­ni­za­torem uroczys­tości mil­leni­jnych i VI Świa­towego Dnia Młodzieży. „Zawsze pod­kreślał, że Jasna Góra była jego życiową legi­t­y­macją” W okre­sie stal­i­nowskim – jako przeor i kus­tosz sank­tu­ar­ium w Leśnej Pod­lask­iej — stworzył młodzieżowe ogniska religi­jne, za co został zmus­zony przez władze komu­nisty­czne do opuszczenia pod­lask­iego sank­tu­ar­ium. To on zainicjował nar­o­dową mod­l­itwę o uwol­nie­nie Pry­masa Wyszyńskiego, która stała się Apelem Jasnogórskim. W 1956 roku zgro­madz­iły ponad mil­ion wiernych. Jemu także zawdz­ięczamy Śluby Jasnogórskie i pere­gry­nację kopii Cud­ownego Obrazu po Polsce. W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie odbyło się uroczyste otwar­cie wys­tawy z okazji Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Pod­czas uroczys­tości wręc­zono medale przyz­nane przez Kapitułę Medalu. Medal wręczali Krzysztof Witkowski (członek Kapituły Medalu) wraz z Krzysztofem Zbro­jkiewiczem — Wielkim Sekre­tarzem Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) J.E. Ks. Arcy­biskupowi Metropoli­cie Częs­to­chowskiemu Wacła­wowi Depo, byłemu Gen­er­ałowi i Prze­orowi Zakonu Paulinów Ojcu Jerzemu Tomz­ińskiemu i Gen­er­al­nej Insty­tutu Pry­masa Wyszyńskiego Agnieszce Kołodyńskiej. Wielce radosne chwile przeżyli też wręcza­jący patrząc na urad­owane oblicze Seniora i zain­tere­sowanie Medalem. Cześć Jego Pamięci. Requi­escat in pace. Damy i kawalerowie będą mieć w swej pamięci.

17 listopada 2021 r.

17 listopada 2021. Pomorscy polic­janci ucz­cili Nar­o­dowe Święto Niepodległości. Była to wyjątkowa okazja do wręczenia funkcjonar­ius­zom m.in. medali za Dłu­go­let­nią Służbę, odz­nak Zasłużony Polic­jant i przedter­mi­nowych awan­sów w stop­ni­ach służbowych. W pod­niosłej atmos­ferze tego Święta wręc­zono szereg innych wyróżnień i podz­iękowań za pracę na rzecz bez­pieczeństwa i porządku publicznego.

Cer­e­mo­nia była doskon­ałą okazją do wręczenia innych wyróżnień. Kapituła Medalu im. Danuty Siedzikówny „Inki” przyz­nała Komen­dan­towi Wojew­ódzkiemu Policji w Gdańsku nadinsp. Andrze­jowi Łapińskiemu Medal za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Medal wręczył Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Inic­ja­torem przyz­na­nia i lau­dację przy­go­tował komen­dant powia­towy policji z Tczewa, który pod­czas tej wyjątkowej okazji insp. Marcin Mali­nowski, k otrzy­mał Sre­brną Odz­nakę „Zasłużony Polic­jant”. To wyróżnienia przysługu­jące polic­jan­tom, którzy wzorowo wykonują swoje obow­iązki, pon­ad­prze­cięt­nie angażują się w służ­bie, prze­jaw­iają własną inic­jatywę. Po uroczys­toś­ci­ach była okazja do przed­staw­ienia dzi­ałań w Orderze i powoła­nia Kon­fed­er­acji. Bliższą współpracę zadeklarował Woje­w­oda Gdański — Dar­iusz Drelich, dyrek­tor Cap­pelli Geda­nen­sis Marek Więcławek i kilku powia­towych komen­dan­tów policji.