AD 2020

6 sty­cz­nia 2020 r.

Wierni prag­nący przy­być do miejsca nar­o­dzenia Jezuska gro­madzili się w trzech stronach miasta. Na Placu Hallera Zespół Szkół Katolic­kich wydawał tczewskie śpiewniki orsza­kowe, cer­ty­fikaty udzi­ału w Orszaku z pieczę­cią pier­wszego króla, korony, nakle­jki, gazetę orsza­kową. Król Mel­chior Pier­wszy (ks. Damian Glin­iecki ) for­muje swój orszak, na czele ryc­erz ( już po raz siódmy pan Janusz Konkel), potem Królowa Jad­wiga, patronka szkoły i całego miasta Tczew, wraz z dworem. Za dworem JE ks. biskup Arka­diusz Okroj, ks.Proboszcz Adam Gadom­ski i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. W orszaku uczest­niczyli w stro­jach im przy­należnych członkowie tczewskiego Bractwa Kurkowego oraz Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Za nimi szła grupa mod­er­a­torów inicju­jąca okrzyki „w górę serca, siostro, bra­cie” — „Zbaw­iciela w żło­bie macie” oraz śpiewy kolęd, gra­jąc na instru­men­tach. Za nimi uczniowie szkoły, dołączą mieszkańcy miasta. Radośni, krzyk­liwi, zaprasza­jący do orszaku.Halabardnicy kierują ks. biskupa, pro­boszcza i wielkiego kan­clerza na scenę. Król Mel­chior Pier­wszy nisko kła­nia się Dzieciątku ofi­arowu­jąc kadzidło. Prowadzący ksiądz Damian Szul­man wita przy­byłych gości na sce­nie i inicjuje śpiew kolędy. Orszak drugi tworzyli pra­cown­icy Fab­ryki Sztuk, przed­staw­iciele orga­ni­za­cji pozarzą­dowych: Tczewskiego Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, Nad­wiślańskiego Klubu Kra­joz­naw­czego „TRSOV” oraz mieszkańcy miasta. Oprawą muzy­czną zajęła się Kociewsko-​Kaszubska Orkies­tra Dęta „Tor­peda” oraz zespół Quis ut Deus. Przed wymarszem mod­er­a­tor opowiadał o his­torii orszaku w Polsce, przed­staw­iał pro­gram wydarzenia oraz zachę­cał do wspól­nego śpiewu i wznoszenia okrzyku: „Chrys­tus się rodzi, nas oswo­bodzi”. Cesarz Kacper Pier­wszy, Tomasz Tobi­ański znany społecznik prowadzi orszak w towarzys­t­wie aniołków. Szejk Bal­tazar Pier­wszy Eligiusz Micha­lak, wielce zasłużony we wszys­t­kich orsza­kach na tere­nie Tczewa, konno przy­bywa do naszego Betle­jem. Asys­tuje mu dama na koniu oraz dwóch pięknie ubranych giermków. Za sze­jkiem idą z chorąg­wiami Orszaku reprezen­tanci Klubu Kawaleryjskiego. Za nimi podążali dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski i starosta Mirosław Augustyn. Za nimi grupy młodzieży szkol­nej z Liceum Eko­nom­icznego i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, Gra­jąc na gitarach prowadzili setki ludzi Młodzieżowy Zespół Totus Tuus. Szejk Bal­tazar złożył korny ukłon Bożemu Dziecku wręczają dro­go­cenny dar — mirrę i dołączył do grupy króli. JE biskup ks. Arka­diusz Okroj, który wygłosił piękną i poucza­jącą homilię, zakońc­zoną mod­l­itwą za ofi­ary tragedii w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem starosta tczewski pan Mirosław Augustyn, który życzył wszys­tkim mieszkań­com Tczewa i powiatu pomyśl­ności w nowym roku AD 2020. Głos zabrała święta rodz­ina, która w imie­niu nowonar­o­d­zonego synka podz­iękowała wszys­tkim zgro­mad­zonym za przy­by­cie, królom za hojne dary, księżom za służbę w koś­ciele. Gorące oklaski zebrała liczna grupa (naszej damy Katarzyny Stu­deny) ze Sto­warzyszenia Dzieci Maryi która w ramach uwiel­bi­enia zatańczyła na sce­nie „Kołysankę dla Jezuska”. Prowadzący poprosił inic­ja­tora tczewskiego orszaku Ste­fana Kukowskiego, który podz­iękował wielu ludziom dobrej woli, orga­ni­za­cjom społecznym i grupom za wielkie zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję siód­mego już tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Prowadzący ksiądz zaprosił uczest­ników na „poczęs­tunek świętej rodziny”, czyli na gorącą kawę, herbatę, wiele rodza­jów ciast oraz słody­cze, jabłka, ponad 1200 butelek słod­kiego napoju. Były także dania z grila dla kilkuset osób, pierogów na gorąco 80 kg — wszys­tko przy­go­towane i wydawane przez Sto­warzysze­nie Miłosierni.Podbijano cer­ty­fikaty uczest­nictwa w orszaku« wyp­isy­wano imi­enne cer­ty­fikaty dla rodzin. Cer­ty­fikaty wydawane co roku w Tczewie świad­czą o prze­by­ciu całej trasy królewskiej, są pamiątką i stanowią wartość kolekcjon­er­ską. Nowoś­cią w tym roku w konkur­sie była nagroda dla grupy jed­norod­nie ubranej oraz na strój całej rodziny, na samodziel­nie wyko­nana koronę, na dowolną pracę plas­ty­czną. Bło­gosław­ieństwo księdza Biskupa i wspólne śpiewy kolęd przy akom­pa­ni­a­men­cie pana Mar­iusza Dworakowskiego zakończyło ofic­jalne uroczys­tości. Oczy­wiś­cie długo trwało jeszcze robi­e­nie wspól­nych zdjęć z księdzem Bisku­pem, z Trzema Królami, z Wielkim Kan­clerzem OŚS. Z roz­danych śpiewników z kolę­dami wspól­nie śpiewano kolędy, częs­towano się jabłkami, kawą, herbatą. Sza­cuje się iż dużo ponad dwa tysiące ludzi sko­rzys­tało ze wspól­nego świę­towa­nia. Głównym orga­ni­za­torem siód­mego już orszaku był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława oraz Starostwo Powia­towe, Zespół Szkół Katolic­kich, Fab­ryka Sztuk, parafia NMPMK, Wiesław Micha­lak, Sto­warzysze­nie Miłosierni. Udział brali: Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP, Bractwo Kurkowe, Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Klub Kawaleryjski 18 Pułku Ułanów Pomors­kich, Powia­towa Komenda Policji, Straż Miejska w Tczewie, Ochot­nicza Straż Pożarna, z naszego Prze­o­ratu byli: koman­dor Anna Bubka, kawalerowie Andrzej Zblewski, Jarosław Bartoszewski.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Po raz szósty odbył się w Pelplinie Orszak Trzech Króli. Zgod­nie z miejs­cową trady­cją trzy orszaki (czer­wony, niebieski i zielony) dochodzą z różnych miejsc Pelplina i spotkają się przed Urzę­dem Miasta i Gminy, gdzie są witani przez ks. bpa Ryszarda Kasynę, ks. pro­boszcza Tadeusza Brzez­ińskiego oraz wło­darzy bur­mistrza i prze­wod­niczącego RM. Kolędy śpiewane są z towarzysze­niem Pelplińskiej Orkiestry Dętej. Po wysłucha­niu przemówień ks. biskupa i bur­mistrza prowadzący Bog­dan Wiśniewski poprosił zebranych o min­utę ciszy, aby ucz­cić pamięć ofiar pożaru w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem wszyscy uczest­nicy orszaku (w licz­bie kilkuset osób) udali sie do kat­edry, aby oddać pokłon Dzieciątku i uczest­niczyć w mszy św. Po jej zakończe­niu w kruż­gankach roz­dawano cer­ty­fikaty, cieple napoje i drożdżówki. Jak zwykle w orga­ni­za­cję Orszaku Trzech Króli włączyła się Pelplińska Koman­do­ria Orderu Św. Stanisława B.M. w osobach koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego, kawalera Leszka Mel­era i Ryszarda Rogczewskiego.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Z trzech różnych miejsc ważnych dla Starog­a­rdu Gdańskiego wyruszyły tegoroczne orszaki Trzech Króli. Jeden pod prze­wo­dem Prezy­denta Miasta Janusza Stankowiaka , drugiemu prze­wod­niczył Starosta Starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła, a trze­ciemu trady­cyjnie Król Kurkowy Mar­iusz Szwarc, tym razem w towarzys­t­wie dos­to­jnej królowej. Orszaki spotkały się na Rynku, gdzie próbował je zatrzy­mać jak zawsze prze­biegły król Herod, ale oczy­wiś­cie na udało się to jemu i wszyscy trzej, zgod­nie za prze­wo­dem gwiazdy udały się karetą, dalej do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie przy­witała ich św. Rodz­ina Państwa Katarzyny i Macieja Bielińs­kich z maleńkim synkiem Maksy­mil­ianem. Po odd­a­niu pokłonu Orszak wszedł za Św. Rodz­iną i Królami do koś­cioła. Nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd połąc­zone ogromną radoś­cią i jed­noś­cią. Jak miło było patrzeć gdy wszyscy razem śpiewali i nie tylko dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. W tym roku widać było jak zawsze współprace wszys­t­kich środowisk i agend Mieszkańców, Miasta Powiatu i Gminy. Prze­cież wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi i kochamy Boże Nar­o­dze­nie. Czy to nie piękne! I o to właśnie chodzi!. Na koniec w i mie­niu księdza Biskupa podz­iękował i wygłosił słowo koń­cowe ks. prałat Mar­ian Szczepiński – wikar­iusz biskupi i kapłani obecni w koś­ciele udzielili wspól­nego bło­gosław­ieństwa. Według sza­cunków było około 3000 uczest­ników. Ale radość i jed­ność była wielka, kon­statuje główny inic­ja­tor i orga­ni­za­tor starog­a­rdzkiego Orszaku ks. Józef Pick — Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Dnia 06.01.2020r. w koś­ciele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczen­nika mszą świętą odbył się po raz trzeci Orszak Trzech Króli. Roz­dano śpiewniki kolę­dowe wydane spec­jal­nie na tę radosną okazję sumptem Urzędu Gminy. Orszak przemierzył uli­cami wsi Sub­kowy gro­madząc ponad 230 uczest­ników, dochodząc do Domu Kul­tury Sub­kowy, w którym wspólne kolę­dowanie uświet­niał zespół Quis ut Deus pod batutą Adama Makowskiego. Dla wszys­t­kich uczest­ników miejs­cowy Car­i­tas przy­go­tował poczęs­tunek w postaci gorącej kawy, herbaty oraz ciasta. Serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich uczest­ników za obec­ność, współor­ga­ni­za­torom i dar­czyń­com oraz trzem królom złożył główny orga­ni­za­tor Łukasz Par­tyka, kawaler Prze­o­ratu Pomorskiego oraz ks. pro­boszcz kan. Feliks Kamecki. Zapraszamy za Rok!

6 sty­cz­nia 2020 r.

We wsi Turze bar­wny korowód kilkuset mieszkańców po mszy świętej z koś­cioła pw. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy przeszedł uli­cami do szopy betle­jem­skiej, gdzie czekała na nich święta rodz­ina, przed­staw­ie­nie jasełkowe oraz gorący poczęs­tunek przy­go­towany przez gospo­dynie. Wspól­nie śpiewano kolędy i w parku przy ognisku radośnie świę­towano nar­o­dziny Dzieciątka. Główny orga­ni­za­tor ks. pro­boszcz Krzysztof Piątkiewicz wspaniale inte­grował zebranych wiernych. Jak zawsze można było liczyć na członków Ochot­niczej Straży Pożarnej. Przy orga­ni­za­cji kole­jnego orszaku zasłużyli się nasi kawalerowie z Pomorskiego Prze­o­ratu Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiemczyński.

10 sty­cz­nia 2020 r.

Inau­gu­racją obchodów Roku św. Jana Pawła II w Polsce stał się wernisaż w kieleckim Muzeum Diecez­jal­nym pt. „Odblask tajem­nicy” poświę­cony papieżowi-​Polakowi, jako odpowiedź artys­tów na list papieża z 1999 roku. Spotkanie zostało zor­ga­ni­zowane we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, który jest inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem tej wys­tawy w wielu mias­tach w Polsce i poza grani­cami. Rok 2020 został dedykowany przez Sejm RP św. Janowi Pawłowi II, który w maju br. obchodz­iłby swoje setne urodziny. W uroczys­tości wziął udział biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski, patron wys­tawy. Zaś naczel­nym patronem jest Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Komis­arz wys­tawy, ks. dr Paweł Tkaczyk – dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach zauważył, że wszys­tko, „co prezen­tują artyści w związku z setną rocznicą urodzin papieża może dać nam satys­fakcję. Te prace zwracają uwagę przede wszys­tkim na nauczanie Jana Pawła II. Poprzez ekspozy­cję chcemy znaleźć odpowiedź na pyta­nia doty­czące związku między artys­tami, a Koś­ciołem, między sztuką, a wiarą, czyli kwestii porus­zonych przez papieża w liś­cie. W pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Za pomocą prezen­towanych dzieł próbują przekazać nam swoje doświad­cze­nie wiary. To jest oczy­wiś­cie bardzo trudne zadanie, ale sam Jan Paweł II porówny­wał ich rzemiosło z pracą Boga stwarza­jącego świat — zauważył ksiądz Tkaczyk. Biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski stwierdził iż sztuka jest tak bogata, że zawsze trzeba szukać w niej czegoś więcej niż dotąd. Ta wys­tawa zachęca nas w pewien sposób do szuka­nia w sztuce har­monii i piękna — dodał biskup, który tego dnia jako pier­wszy został odz­nac­zonych Medalem Roku Jana Pawła II. Medale otrzy­mali też ks. Paweł Tkaczyk – dyr. Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach, ks. Jan Oleszko – rek­tor klasz­toru na Kar­czówce, ks. Leszek Sko­rupa – dyr. Wydawnictwa „Jed­ność”. Medale wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława wraz z Krzysztofem Witkowskim — członkiem Kapituły Medalu. Wielce zasłużony artysta Marcin Koł­panow­icz otrzy­mał Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. Wys­tawa składa się z blisko 50 prac, wyko­nanych przez 12. artys­tów z całej Pol­ski. Są to: Karol Bąk, Andrzej Boj Woj­tow­icz, Dar­iusz Kaleta, Wacław Jagiel­ski, Krzysztof Wiśniewski, Józef Stolorz, Krzysztof Klimek, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Daniel Pawłowski, Jarosław Kukowski i Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Przed wernisażem w kapl­icy biskupiej była uroczysta Msza Święta w intencji orga­ni­za­torów, dobrodziejów i artys­tów. Mszę uświet­nili także kawalerowie Orderu Świętego Stanisława ziemi kieleck­iej w pur­purowych płaszczach. Tłum zwiedza­ją­cych był zach­wycony wys­tawą, która będzie do 12 lutego w tym pięknym muzeum.

26 sty­cz­nia 2020 r.

Ks.dr Piotr Mali­nowski zaprosił dobroczyńców na mszę świętą odpraw­ianą przez bpa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej JE Arka­diusza Okroja do koś­cioła Św. Andrzeja Boboli w Swarożynie. Intencją mszalną było dziękczynie­nie za duszę zmarłego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego (odz­nac­zonego Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława) oraz za dobroć jego żony Marii i syna Roberta. W ten sposób naw­iązu­jemy do ponad 250 let­niej trady­cji, wpisanej wów­czas w statut Orderu, aby dbać o duszę tych kawalerów, których Pan powołał do siebie. Po mszy był wspani­ały kon­cert kolę­dowy w wyko­na­niu Eleni i wspólne śpiewy kolę­dowe. Pod­czas wiec­zornego posiłku nasz przeor pomorski miał okazję wspom­nieć o naszej dzi­ałal­ności społecznej także na rzecz tej parafii.

29 sty­cz­nia 2020 r.

W tym roku mija dokład­nie 100 lat od momentu, kiedy Starog­ard powró­cił do Państwa Pol­skiego. Wielka radość towarzyszyła tamte­jszym wydarzeniom. Mieszkańcy wiwa­towali na cześć wkracza­jącej do Starog­a­rdu „Błęk­it­nej Armii” z gen­er­ałem Józe­fem Hallerem na czele. W tym roku rozpoczęto uroczys­tości sym­bol­icznym wjaz­dem gen. Józefa Hallera do miasta, pow­i­tanie przez prezy­denta miasta i ks. dr. Józefa Picka — naszego Wielkiego Prałata Orderu. Potem wspólny prze­jazd w asyś­cie koni na starog­a­rdzki Rynek, na spotkanie z mieszkań­cami. Wiec­zorem kon­cert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W cza­sie kon­certu z Okazji 100 — lecia powrotu Starog­a­rdu do Macierzy Wielki Kan­clerz Orderu wręczył zespołowi medal 100. lecia Niepodległości Pol­ski. Jesteśmy wzruszeni i wdz­ięczni za to wyróżnie­nie — usłyszeliśmy od dyry­genta zespołu.

31 sty­cz­nia 2020 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pelplinie i Kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa przy­bliża­jąca his­to­ryczne wydarzenia, które doprowadz­iły do powrotu Pomorza i Pelplina do Pol­ski. Kon­fer­encję prowadził i był jed­nym z prele­gen­tów Bog­dan Wiśniewski, koman­dor pelpliński naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ryszard Szwoch wygłosił referat „Pelplin w ostat­nim okre­sie niewoli i pier­wszych lat­ach II RP”. Spec­jalne podz­iękowa­nia dostał Przeor Ste­fan Kukowski za kilka­dziesiąt lat współpracy z miastem Pelplin, w tym chary­taty­wna oprawa całej wiz­yty Ojca Świętego w 1999 r. Wśród zapros­zonych gości byli kawalerowie Ryszard Rogaczewski i Tadeusz Serocki. Wielką zauważalną przez wszys­t­kich, wręcz sen­sacją, było wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu „100 lecia Niepodległości”. Jest to pier­wszy przy­padek w kraju — przyz­nanie przez kapitułę medalu całemu miastu. O kawaler­ach (prezy­dent RP, pre­mier RP, pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak, kar­dy­nałowie S.Dziwisz, K.Nycz, itd) tego medalu mówił wręcza­jący Ste­fan Kukowski. Lau­dację odczy­tał kawaler Leszek Meler, zasłużony kawaler z Pelplina.

8 lutego 2020 r.

Chary­taty­wny Bal Niepodległości to okazja do świę­towa­nia 100-​lecia powrotu Kociewia w granice odrod­zonej Rzeczy­pospo­litej. Orga­ni­za­torzy, czyli kociewskie samorządy, pod­kreślili radość święta niepodległości oraz by ucz­cić pamięć bohaterów, którzy odd­ali swoje życie w walce za Pol­skę. Bal był w murach Zamku w Gniewie naw­iązu­jąc do pięknej, pol­skiej trady­cji orga­ni­zowa­nia przyjęć z okazji ważnych świąt państ­wowych czy jubileuszy. Wieczór uświet­nił wys­trzał z armaty w asyś­cie husarzy kon­nych oraz prze­mowa Kasztelana Zamku Jarosława Struczyńskiego (naszego kawalera w Orderze). Pod­czas balu była aukcja dzieł artysty­cznych, pamiątek i innych przed­miotów przekazanych przez samorządy z Kociewia. Naj­cen­niejsza rzeczą na aukcję przekazał Prze­o­rat Pomorski — giclee (reprint — mający kolekcjon­er­ską wielką wartość) obrazu Jarosława Kukowskiego , artysty o świa­towej renomie. Wśród dzieł uzyskał najwyższą licy­towaną cenę obrazu na balu. Za 2800 zł kupił nasz kawaler, znawca sztuki Kaz­imierz Smoliński. Sto­lik na balu orga­ni­zował koman­dor Bog­dan Wiśniewski, przy którym był też przeor Ste­fan Kukowski. Dochód z aukcji przez­nac­zono na pomoc Polakom mieszka­ją­cym na Wschodzie, którzy dzisiaj zma­gają się z trud­noś­ci­ami codzi­en­nego życia. Tak wspar­liśmy Polaków, którzy mieszkają nadal na ziemi ojców. Na takim balu jeszcze się nie bawiliśmy!

12 lutego 2020 r.

W „Piaskowej” w Tczewie, restau­racji naszego kawalera Pio­tra Rezmera, spotkali się orga­ni­za­torzy i dar­czyńcy tczewskiego Orszaku Trzech Króli, ale też przed­staw­iciele z Pelplina, Starog­a­rdu, Sub­ków i Turza. To było spotkanie dla ok. ponad 100 osób na zaprosze­nie starosty tczewskiego pana Mirosława Augustyna. Pod­kreślano wyjątkowość wydarzeń w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, główny orga­ni­za­tor Orsza­ków Trzech Króli z Tczewa podz­iękował wszys­tkim zebranym zaan­gażowa­nia, obec­ności, i co ważne wspól­nego przeży­wa­nia radości płynącej ze święta Trzech Króli. — Bez Was wszys­t­kich by tego nie było — pod­kreślił. — Cieszymy się, że Jego Eksce­lencja był z nami na orszaku i jest z nami dziś, tutaj. Podz­iękowano patronom, spon­sorom, wład­zom oraz insty­tucjom, które zaan­gażowały się w przy­go­towanie orszaku, a trzeba przyz­nać, że było komu dziękować. Jesteś­cie pięknymi ludźmi — powiedział do zgro­mad­zonych J.E. ks. Arka­diusz Okroj, Biskup Pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej. — Ważne żebyśmy siebie szanowali. To bogactwo, które jest w nas tworzy wspól­notę. Koś­ciół to społeczność otwarta. Wciąż szukamy różnych punk­tów odniesienia. Tak powinny wyglą­dać sto­sunki między ludźmi. Można powiedzieć, że jesteśmy takim poszuku­ją­cym drogi orsza­kiem. Wielu ludziom chci­ało się wyjść na ulice z dobrą wiado­moś­cią. W orszak zaan­gażowały się całe rodziny. Za to współt­worze­nie dobra, bardzo serdecznie dziękuję. Szczegól­nie wyróżniono orga­ni­za­torów: Zespół Szkół Katolic­kich z panią prof. Agnieszką Said­owską, Fab­rykę Sztuk z panią dyr. Alicję Gajew­ską, pana Wiesława Micha­laka, Sto­warzysze­nie Miłosierdzia. Podz­iękowano wszys­tkim służbom mundurowym za pro­fesjon­alne zabez­piecze­nie orsza­ków. Wyróż­ni­a­ją­cymi się, najbardziej zaan­gażowanymi członkami naszego Orderu byli: Anna Bubka, Andrzej Zblewski, Piotr Rezmer, Jarosław Bar­toszewski, Grze­gorz Płaza, Leszek Meler, Arka­diusz Kiem­czyński, Kaz­imierz Smoliński. Osobno dziękowano za przy­go­towanie i real­iza­cję konkursów na najpiękniejszą koronę, pracę plas­ty­czną i strój orsza­kowy, wręcza­jąc podz­iękowa­nia i nagrody finan­sowe. Przy­go­towywał to zespół z Fab­ryki Sztuk. Hojnym dar­czyńcą wszys­t­kich nagród był Paweł, pos­tu­lat w naszym Pomorskim Prze­o­ra­cie. Przy kawie, napo­jach i cias­tach wymienial­iśmy doświad­czenia i uwagi. Do następ­nych orszaków.

15 lutego 2020 r.

Za nami druga odsłona wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”, rozpoczęła się w koś­ciele Znalezie­nie Krzyża Świętego Msza św, którą odprawił (i kazanie na temat związków między religią a sztuką wygłosił) wielebny ks. dr Sła­womir Zawada. Po wspani­ałej Mszy świętej rozpoczął się wernisaż w Muzeum Mag­icznego Real­izmu „Ochorow­iczówka”. Pod­czas wernisażu Medalem Roku Św. Jana Pawła odz­naczeni zostali: artysta malarz Krzysztof Klimek, kus­tosz muzeum Sebas­t­ian Cha­chołek, dobrodziej wys­tawy Jacek Trem­becki. Medale wręczał członek Kapituły Medalu i współor­ga­ni­za­tor Marcin Koł­panow­icz. Lucyna Ordon-​Klimczak (mez­zoso­pran) i Grze­gorz Klim­czak (fortepian) uświet­nili wernisaż wyko­naniem kom­pozy­cji Grze­gorza Klim­czaka „O, cud!” do słów Karola Woj­tyły. Wys­tawa odbywa się w sezonie zimowym, kiedy w Wiśle prze­bywa wielu turys­tów. W tym okre­sie frek­wencja w muzeum jest najwięk­sza w ciągu roku, dlat­ego wys­tawę ogląda duża liczba osób zwiedza­ją­cych. “Odblask tajem­nicy” – niezwykła wys­tawa w Muzeum Mag­icznego Real­izmu Ochorow­iczówka. 12 artys­tów, 50 prac i jedno wspólne przesłanie – Sacrum jako inspiracja dla sztuki. Efekt tego niezwykłego połączenia zain­spirowanego przez Papieża-​Polaka, jest ta wys­tawa, która krążąc po Polsce i Europie, dawać będzie świadectwo pon­ad­cza­sowego przesła­nia zamkniętego w dziełach malars­kich. Part­nerem wys­tawy jest firma Tau­ron. Orga­ni­za­torem wys­taw jest Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

18 lutego 2020 r.

Począwszy od 18 marca 2012 roku, każdego 18-​tego dnia miesiąca, nieza­leżnie od dnia tygod­nia, w Muzeum orga­ni­zowane są Dni Papieskie. Osiem­nasty dzień miesiąca związany jest z datą urodzin Karola Woj­tyły (18 maja 1920). Spotka­nia będą kon­tyn­uowane do set­nej rocznicy urodzin. 97. spotkanie z JP2 ku przyszłości. W trak­cie cyk­licznych spotkań wspom­i­namy twór­c­zość, piel­grzymki i święte życie Papieża Jana Pawła II. Na spotka­nia zapraszane są wybitne oso­bis­tości duchowne i świeckie, które w swoim życiu spotkały Papieża Polaka. (był już takim goś­ciem Ste­fan Kukowski — nasz przeor). Hon­orowym goś­ciem tego spotka­nia był prezy­dent Siemi­anowic Śląs­kich pan Rafał Mar­ian Piech. Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną, chary­taty­wną o sil­nym podłożu chrześ­ci­jańs­kich Kapituła przyz­nała Medal 250 Lecia Orderu Świętego Stanisława. Upoważnionym do wręczenia został właś­ci­ciel Monet i Medali JP II pan Krzysztof Witkowski, pos­tu­lant naszego Orderu.

29 lutego 2020 r.

W Słup­sku najbliżsi pożeg­nali zmarłego w ubiegłym tygod­niu gdańskiego rad­nego Daw­ida Kru­peja. W pogrze­bie licznie uczest­niczyli jego koleżanki i koledzy z rady Miasta Gdańska. Obecna była też prezy­dent Gdańska i wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa narodowego.Msza pogrze­bowa odbyła się w parafii Najświęt­szego Serca Jezu­sowego przy ul. Armii Kra­jowej 22 w Słup­sku. Uczest­niczyła w niej rodz­ina zmarłego. Pod­czas mszy swo­jego współpra­cown­ika pożeg­nał Jarosław Sellin, wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego. Kapitułę Medalu 100. lecia Niepodległości reprezen­tował Krzysztof Gry­lak — pos­tu­lant naszego Prze­o­ratu, który przekazał: „Okryta bolesną żałobą Rodzino. Szanowna Pani Ewo. Kapituła Medalu 100-​lecia Niepodległości Pol­ski przyz­nała Daw­id­owi pośmiert­nie to skromne odz­nacze­nie. Obok słów głębok­iego współczu­cia, proszę o jego przyję­cie.” Hołd jego pamięci.

1 marca 2020 r.

W niedzielę 1 marca z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego odbył się w Tczewie po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym 2020 — Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. W Polsce odbył się w ponad 370 mias­tach, ale także w USA, Aus­tralii, Afryce, w europe­js­kich stoli­cach i na Kre­sach. Na różnych trasach i dys­tansach. „Tropem Wilczym to nie jest tylko bieg. To nie jest tylko pamięć o naszych dzi­ad­kach, wujach, dziel­nych kobi­etach z naszych rodzin. To nie tylko edukacja, nie tylko poczu­cie dumy z włas­nych korzeni, często niez­nanych nam wcześniej. To nie tylko zma­ganie się z trudną his­torią. To droga, pomysł na życie”. Bieg orga­ni­zowało Starostwo Tczewskie, Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Powia­towe Cen­trum Sportu oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, którą cele­brował dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski. W cza­sie Mszy czy­ta­nia głosili i dary ofi­arne nieśli uczniowie II Liceum, Niko­dem Micha­lak oraz Alek­san­drą Mazur­czak (w stro­jach ryc­er­s­kich), Anna Bubka (koman­dor Orderu Św. Stanisława), Alek­sander Michaś (pułkownik, pił­sud­czyk). Mszę uświet­niło wiele pocztów sztan­darowych szkół, samorządu i orga­ni­za­cji patri­o­ty­cznych. Po Mszy przy Tczewskim Pan­teonie katyńskim była uroczysta mod­l­itwa za tych co byli hanieb­nie tor­tur­owani, za tych co polegli za wolna naszą Ojczyznę. Mod­l­itwę prowadził ksiądz Łukasz z parafii NMP, zaś całą uroczys­tość nauczy­ciel his­torii i uczniowie II LO. Potem był hymn państ­wowy i składanie zniczy przez wiele del­e­gacji. Tropem Wilczym biegły dzieci na dys­tan­sie 196 m, otrzy­mu­jąc mały, spec­jalny medal i dyplom uczest­nictwa. Na dys­tan­sie 1963 m. biegły rodziny i starsi otrzy­mu­jąc medal wraz całym paki­etem uczest­nictwa, plus spec­jalny dyplom. Intonację hymnu nar­o­dowego i syg­nał do startu w tym roku przy­padł pomysło­dawcy i głównemu orga­ni­za­torowi. Odczy­tano przesłanie prezy­denta RP Andrzeja Dudy i odśpiewano hymn państ­wowy. Po biegu dal­sze uroczys­tości były w sali wid­owiskowej, które otworzył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Na hali było wręcze­nie przez dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu pana Tomasza Tobi­ańskiego pucharów za trzy czołowe lokaty w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn. Roz­dano trzysta śpiewników z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi. Spotkanie uświet­nił pięknym kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych Męski Chór Echo z Tczewa. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława panu Mar­ius­zowi Dworakowskiemu – wielo­let­niemu dobrodziejowi akcji chary­taty­wnych. Potem był kon­cert Zespołu Quis ut Deus — piękne głosy i aranż pod kierunk­iem pana Adama Makowskiego. Wręcze­nie nagród za konkurs wiedzy o żołnierzach niezłom­nych uczniów szkół śred­nich był udzi­ałem pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk i starosty tczewskiego. Krótka infor­ma­cja o pokazie sprzętu his­to­rycznego – wojskowego przy­go­towanego przez Szwadron kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich została przekazana przez prowadzącego całą uroczys­tość Jarosława Bar­toszewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława. Ory­gi­nalny i zrekon­struowany sprzęt wojskowy wzbudzał zain­tere­sowanie, głównie młodzieży. Na piętrze były stoiska Fab­ryki Sztuk, gdzie było przy­go­towane stoisko do wyko­na­nia prac plas­ty­cznych na temat żołnierzy niezłom­nych oraz drugie prowad­zone przez Sto­warzysze­niu Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej przy którym można było nauczyć się wykony­wa­nia m.in. biało czer­wonych różańców. Na boisku przy­go­towano namiot i strzel­nicę przez Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju wraz z tczewskim OHP. Wyniki i nagrody w strze­la­niu z broni pneu­maty­cznej podał główny orga­ni­za­tor tej oble­ganej dyscy­pliny pan Woj­ciech Różanowski. Wszys­tkie dyplomy i podz­iękowa­nia wręczali starosta Mirosław Augustyn z wices­tarostą i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Spon­sorem strate­gicznym była firma DEKPOL. Patronat hon­orowy nad tczewskimi uroczys­toś­ci­ami wzięli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter MKiDN, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej, Muzeum II Wojny Świa­towej. W niedzielę 1 marca z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego odbył się w Tczewie po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym 2020 — Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. W Polsce odbył się w ponad 370 mias­tach, ale także w USA, Aus­tralii, Afryce, w europe­js­kich stoli­cach i na Kre­sach. Na różnych trasach i dys­tansach. „Tropem Wilczym to nie jest tylko bieg. To nie jest tylko pamięć o naszych dzi­ad­kach, wujach, dziel­nych kobi­etach z naszych rodzin. To nie tylko edukacja, nie tylko poczu­cie dumy z włas­nych korzeni, często niez­nanych nam wcześniej. To nie tylko zma­ganie się z trudną his­torią. To droga, pomysł na życie”. Bieg orga­ni­zowało Starostwo Tczewskie, Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Powia­towe Cen­trum Sportu oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, którą cele­brował dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski. W cza­sie Mszy czy­ta­nia głosili i dary ofi­arne nieśli uczniowie II Liceum, Niko­dem Micha­lak oraz Alek­san­drą Mazur­czak (w stro­jach ryc­er­s­kich), Anna Bubka (koman­dor Orderu Św. Stanisława), Alek­sander Michaś (pułkownik, pił­sud­czyk). Mszę uświet­niło wiele pocztów sztan­darowych szkół, samorządu i orga­ni­za­cji patri­o­ty­cznych. Po Mszy przy Tczewskim Pan­teonie katyńskim była uroczysta mod­l­itwa za tych co byli hanieb­nie tor­tur­owani, za tych co polegli za wolna naszą Ojczyznę. Mod­l­itwę prowadził ksiądz Łukasz z parafii NMP, zaś całą uroczys­tość nauczy­ciel his­torii i uczniowie II LO. Potem był hymn państ­wowy i składanie zniczy przez wiele del­e­gacji. Tropem Wilczym biegły dzieci na dys­tan­sie 196 m, otrzy­mu­jąc mały, spec­jalny medal i dyplom uczest­nictwa. Na dys­tan­sie 1963 m. biegły rodziny i starsi otrzy­mu­jąc medal wraz całym paki­etem uczest­nictwa, plus spec­jalny dyplom. Intonację hymnu nar­o­dowego i syg­nał do startu w tym roku przy­padł pomysło­dawcy i głównemu orga­ni­za­torowi. Odczy­tano przesłanie prezy­denta RP Andrzeja Dudy i odśpiewano hymn państ­wowy. Po biegu dal­sze uroczys­tości były w sali wid­owiskowej, które otworzył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Na hali było wręcze­nie przez dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu pana Tomasza Tobi­ańskiego pucharów za trzy czołowe lokaty w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn. Roz­dano trzysta śpiewników z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi. Spotkanie uświet­nił pięknym kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych Męski Chór Echo z Tczewa. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława panu Mar­ius­zowi Dworakowskiemu – wielo­let­niemu dobrodziejowi akcji chary­taty­wnych. Potem był kon­cert Zespołu Quis ut Deus — piękne głosy i aranż pod kierunk­iem pana Adama Makowskiego. Wręcze­nie nagród za konkurs wiedzy o żołnierzach niezłom­nych uczniów szkół śred­nich był udzi­ałem pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk i starosty tczewskiego. Krótka infor­ma­cja o pokazie sprzętu his­to­rycznego – wojskowego przy­go­towanego przez Szwadron kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich została przekazana przez prowadzącego całą uroczys­tość Jarosława Bar­toszewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława. Ory­gi­nalny i zrekon­struowany sprzęt wojskowy wzbudzał zain­tere­sowanie, głównie młodzieży. Na piętrze były stoiska Fab­ryki Sztuk, gdzie było przy­go­towane stoisko do wyko­na­nia prac plas­ty­cznych na temat żołnierzy niezłom­nych oraz drugie prowad­zone przez Sto­warzysze­niu Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej przy którym można było nauczyć się wykony­wa­nia m.in. biało czer­wonych różańców. Na boisku przy­go­towano namiot i strzel­nicę przez Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju wraz z tczewskim OHP. Wyniki i nagrody w strze­la­niu z broni pneu­maty­cznej podał główny orga­ni­za­tor tej oble­ganej dyscy­pliny pan Woj­ciech Różanowski. Wszys­tkie dyplomy i podz­iękowa­nia wręczali starosta Mirosław Augustyn z wices­tarostą i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Spon­sorem strate­gicznym była firma DEKPOL. Patronat hon­orowy nad tczewskimi uroczys­toś­ci­ami wzięli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter MKiDN, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej, Muzeum II Wojny Światowej.

15 kwiet­nia 2020 r.

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Woj­tyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pis­arzem i poetą. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.

Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Poje­dynczy twórcy być może tak, ale wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tematy.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza. Św. Jan Paweł w swym „Liś­cie do artys­tów” pisze m.in.: „Gdy idąc za głosem natch­nienia [artyści] tworzą dzieła naprawdę wartoś­ciowe i piękne, nie tylko wzbo­ga­cają dziedz­ictwo kul­tur­owe każdego nar­odu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspól­nego.(…) Dlat­ego wys­tawa „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów i może pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną, przy­bliża­jącą współczes­nemu człowiekowi wartości chrześ­ci­jańskie za pomocą plas­ty­cznie wyrażonego Piękna. Zor­ga­ni­zowane przez szkoły czy parafie zwiedzanie wys­tawy może być cen­nym uzu­pełnie­niem pracy dusz­paster­skiej. Po obję­ciu wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” patronatem przez biskupa w poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach dochodzi patronat Pry­masa Polski.

Poszuki­wacze epi­fanii, wg. Grze­gorza Górnego: Zapamię­ta­jmy nazwiska artys­tów: Karol Bąk, Andrzej Boj-​Wójtowicz, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Wacław Jagiel­ski, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Dar­iusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof Wiśniewski. Oraz orga­ni­za­tora tego przed­sięwz­ię­cia, Wielkiego Kan­clerza Orderu św. Stanisława, Ste­fana Kukowskiego, któremu, jako absol­wen­towi Wydzi­ału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, bliskie są zagad­nienia związków między Sacrum a sztuką. Z pewnoś­cią mogliby się oni pod­pisać pod słowami Czesława Miłosza, gdy stwierdzał: „Kiedy czy­tamy list papieski do artys­tów, serce nam powiada, że każde jego słowo jest prawdą, cho­ciaż prawdą w skali mileniów, nie jed­nego krótkiego momentu w dzie­jach. Chcielibyśmy, żeby już wiek dwudzi­esty pier­wszy przyniósł potwierdze­nie jego prawdy w postaci dzieł promi­en­nych i czystych, świad­czą­cych że choroby nęka­jące kilka pokoleń zostały przezwyciężone. I być może wtedy to, co wydaje się nam niemożliwe, okaże się możliwe”.

Panosząca się pan­demia wstrzy­mała wernisaże w niek­tórych mias­tach Pol­ski i Europy, dlat­ego wys­tawa jest wirtu­al­nie dostępna w medi­ach społecznoś­ciowych. Formę taką akcep­tują też dobrodzieje Tau­ron i Orlen. Już o wys­tawie można dowiedzieć się z wielu spra­woz­dań i z relacji telewiz­yjnej TVP3, oto niek­tóre z nich:

21 kwiet­nia 2020 r.

Wiele akcji chary­taty­wnych, które Prze­o­rat orga­ni­zował na dużą skalę od wielu lat w okre­sie Świąt Wielka­noc­nych nie mogło się odbyć. Wiadomo przepisy pan­demiczne. Rozpisal­iśmy jedynie prośby o wspar­cie zakonu Sióstr Win­cen­tynek, które szyją maseczki — roz­da­jąc je potrze­bu­ją­cym rodzi­nom i szpi­talom. W darze otrzy­mal­iśmy 100 maseczek, które roz­dal­iśmy na początku pan­demii potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. Na szpi­tale tczewskie wykon­al­iśmy banery z podz­iękowaniem za służbę na rzecz społeczeństwa tczewskiego (link: Tczewianie dziękują medykom. „Jesteśmy z wami” ).

Przy­go­towu­jemy się też do wielkiej mszy dziękczyn­nej, marszu i fes­tynu za wyjątkowo łagodny prze­bieg i min­i­malną ilość zakażeń koron­awirusem na tere­nie całej ziemi tczewskiej.

7 maja 2020 r.

Wspani­ała, wielo­let­nia współpraca na polu dzi­ałań chary­taty­wnym teraz zaowocow­ała dostar­cze­niem maseczek ochron­nych pro­dukcji sióstr Win­cen­tynek. Kilka­set maseczek na samym początku pan­demii dostar­czyliśmy rodzi­nom (szczegól­nie wielodziet­nym) ale także wiele ode­brał dla swych podopiecznych dyr. Arka­diusz Kiem­czyński do Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Dal­szych kilka­set otrzy­mały tczewskie przed­szkola Blue Kids i Akademia Przed­szko­laka. Liczymy na ustępowanie pan­demii, aby akty­wnie włączyć się w dzi­ała­nia prospołeczne.

14 maja 2020 r.

Zmarł nagle dobry i bogob­o­jny Janusz Ces­sak — ojciec naszej damy w Orderze Katarzyny Stu­deny. W uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych ze względu na pan­demię Prze­o­rat Pomorski był reprezen­towany tylko przez Prze­ora. Pozostali członkowie Prze­o­ratu łączyli się przez mod­l­itwę z naszą siostrą pogrążoną w bólu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

17 maja 2020 r.

Na zdję­ciu jest portret ole­jny, który z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II zaw­iesił w koś­ciele w Pos­tolinie koman­dor sztum­ski Piotr Stec — inic­ja­tor całej akcji. Obraz ma for­mat 100×80, jego autorką jest, znana malarka Gabriela Badurek z Elbląga. W Sztu­mie, w Zakładzie Karnym miała być wys­tawa „Odblask tajem­nicy”- wys­tawa 12 czołowych pol­s­kich malarzy, która ze względu na pan­demię została prze­nie­siona na inny dogodny czas. Rok Świętego Jana Pawła II trwa w formie takiej, jaką można stosować. Chwała pomysło­dawcy i darczyńcom.

17 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

WYS­TAWA MALARSTWA

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł II)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum. Wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu wybit­nych artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tem­aty. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza.

Prag­niemy zain­tere­sować JE Księdza Kar­dy­nała ideą wys­tawy, prosimy o wpar­cie naszej inicjatywy,

obję­cie jej hon­orowym patronatem

i bło­gosław­ieństwo dla wszys­t­kich jej uczest­ników, orga­ni­za­torów i współpracowników

oraz udział w wernisażu w lipcu 2020

18 maja 2020 r.

Eksce­lencjo — Księże Arcybiskupie.

Dos­to­jni goś­cie jubileuszowego, set­nego, comiesięcznego spotkania

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości” w tym unikalnym w skali świata Muzeum.

Pragnę prosić, i zobow­iązuję prze­ora Kon­fraterni Staropol­skiej pana Krzysztofa Zbro­jkiewicza, do wręczenia w imie­niu Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła” Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie za wielo­let­nią, bezprece­den­sową w skali świata, dzi­ałal­ność na rzecz chwały i świę­tości Jana Pawła II.

Krzysztofie, Przy­ja­cielu!

Nie mogę oso­biś­cie na Twoje ręce wręczyć ten skromny dowód mego, przepraszam naszego, doce­nienia wielo­let­niego wysiłku w szerze­niu, już teraz kultu i chwały naszego najwięk­szego Polaka.

Setne spotkanie — finis coro­nat opus.

Pod­pisał: Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski

Uwzględ­ni­a­jąc czas pan­demii odd­ele­gowal­iśmy prze­ora z Częs­to­chowy, aby wręczył Medal Roku Świętego Jana Pawła (Medal pow­stał z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu — w kapit­ule Medalu są kawalerowie: Leszek Stad­niczenko, Piotr Stec, Zbyszek Nowak, Ste­fan Kukowski) Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie. Lau­dację przy wręcze­niu medalu wygłosił arcy­biskup częs­to­chowski ks. prof. dr. hab. Wacław Depo. Medal wręczyli na ręce właś­ci­ciela, zarazem dyrek­tora Muzeum pana Krzysztofa Witkowskiego. Finis dla świa­towego for­matu społecznika nie ist­nieje. Właśnie w tym muzeum nasz Prze­o­rat Pomorski 10 czer­wca kon­tyn­uować będzie pery­gry­nację wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” dla pub­liczności. Wys­tawę objął swym patronatem abp Wacław Depo i Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Kult Świętego JP II Order Św. Stanisława rozsz­erza przez wys­tawy, kon­certy, konkursy.

19 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Kon­cert „Odblask Tajem­nicy” jest próbą odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest wartoś­ciowa sztuka chrześ­ci­jańska, na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zona przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem muzy­cznym w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jąca tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego odbiorcy.

Kon­certy „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, będą pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną: przy­bliżać człowiekowi XXI w. coraz częś­ciej zapom­i­nane wartości chrześ­ci­jańskie oraz inspirować do reflek­sji na tem­aty religijne.

Przez cały 2020 r. inspiru­jmy i orga­nizu­jmy kole­jne odsłony muzyczne.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił do udzi­ału w tworze­niu kon­certów muzyków, kom­pozy­torów i wykon­aw­ców, licząc na włącze­nie się lokalnych muzyków. Mamy też kom­pozy­cje muzy­czne naszego kawalera Mar­iusza Matuszewskiego.

Zwracamy się z prośbą do wszys­t­kich dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława:

orga­nizu­jmy Kon­certy Muzy­czne „Odblask Tajem­nicy”, które będą pro­mocją pol­skiej muzyki poświę­conej czci i ideom Świętego Jana Pawła.

Prze­o­rat Pomorski może wspomóc takie dzieło poprzez rady orga­ni­za­cyjne, wyko­nanie pro­jek­tów plas­ty­cznych, pomoc przy lau­dacji otrzy­ma­nia Medalu Roku Świętego Jana Pawła.

22 maja 2020 r.

Także o inic­jaty­wie Orderu Św. Stanisława jest: TVP3 „W drodze” 17 maja i także na:

https://​tczew​.naszemi​asto​.pl/wystawa-​odblask-​tajemnicy-​w–holdzie-​janowi-​pawlowi-​ii/​ar/​c13-​7706811

O wielkiej roli w inicjowa­niu i orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” jed­nego z najz­namien­it­szych malarzy pol­s­kich, pana Marcina Koł­panow­icza, jest na innych stronach inter­ne­towych i na youtube. Wielkie Bóg zapłać.

23 maja 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski pod­jął inic­jatywę ks. Mirosława Prze­chowskiego (z którym współpracuję od wielu lat, gdy był pro­boszczem w Turzu — vide zapisy na naszych stronach) konkursu plas­ty­cznego i wiz­ual­iza­cji mul­ti­me­di­al­nych włącza­jąc do cyklu „Odblasku Tajem­nicy”, odpowiedzi na list Papieża JP II do artys­tów. Rozsz­erzyliśmy zakres reflek­sji i dzieł plas­ty­cznych obe­j­mu­jąc nie parafię, ale cały kraj. Będziemy pro­mować tę inic­jatywę, wykon­amy wiz­ual­iza­cję, przy­go­tu­jemy nagrody i współor­ga­ni­za­cję jesi­enne spotkanie z udzi­ałem biskupa. Liczymy na współpracę dam i kawalerów całego Orderu Świętego Stanisława.

25 maja 2020 r.

„Kocha­j­cie ojczystą ziemię. Kocha­j­cie swoją świętą wiarę i trady­cję włas­nego Nar­odu. Wyrośni­j­cie na ludzi hon­oru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartoś­ciom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” — Witold Pilecki. W 72. rocznicę śmierci Witolda Pileck­iego — rot­mistrza kawa­lerii Wojska Pol­skiego, żołnierza Armii Kra­jowej, współza­łoży­ciela Tajnej Armii Pol­skiej. Grupka tczews­kich patri­otów, z inic­jatywy młodzieży, zebrali się na rondzie Żołnierzy Wyk­lę­tych, aby upamięt­nić tego bohat­era i skłonić prze­jeżdża­ją­cych autami i prze­chod­niów do reflek­sji na jego temat. Pan­demia spowodowała, iż wiec był niemożliwy. Wspól­nego złożyliśmy białe i czer­wone znicze na rondzie poświę­conym tym, którzy po II Wojnie Świa­towej nie złożyli broni, aby wal­czyć z komu­nisty­cznym oku­pan­tem. Rot­mistrz Witold Pilecki był żołnierzem o niesamowitej odwadze. Zgłosił się na ochot­nika do niemieck­iego obozu Auschwitz, by orga­ni­zować tam ruch oporu. Nawet po wojnie pozostał niezłomny, za co władze PRL skazały go na karę śmierci, 25 maja 1948 roku. Chwała bohaterowi!

6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.


6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.

10 czer­wca 2020 r.

Wys­tawę „Odblask tajem­nicy” od 10 czer­wca można oglą­dać w Częs­to­chowie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jako głównym orga­ni­za­torem wraz z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława. Wys­tawę poprzedz­iła Msza święta kon­cele­browana przez bpa prof. dr. hab. Antoniego Dłu­gosza i ks. prałata gen. Stanisława Rozpondka. Obaj kapłani po mszy otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk kura­tora wys­tawy Krzysztofa Witkowskiego i artysty Marcina Koł­panow­icza — członków kapituły Medalu. O Orderze Świętego Stanisława mówił wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc kapłanom opis dzi­ałań dam i kawalerów. Częs­to­chowski wernisaż wys­tawy zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: met­ro­polita częs­to­chowski abp Wacław Depo, sen­a­tor RP Ryszard Majer, zastępca prezy­denta miasta Częs­to­chowy Ryszard Ste­fa­niak i członkowie Orderu św. Stanisława Prze­o­ratu Częs­to­chowskiego. Pod­czas wernisażu, wita­jąc gości, dyrek­tor Muzeum Krzysztof Witkowski pod­kreślił — w pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Zwraca­jąc się do zebranych, abp Wacław Depo powiedział m.in. „Przez obrazy, przed którymi stoimy – a każdy z nich zaprasza do wnętrza — ale także przez niepow­tarzal­ność każdego z nas odkry­wamy jakieś tajem­nice. Twórcy tych pięknych prac mieli swoją myśl, którą zawarli, którą zapisali w dziele. To jest też tajem­nica, że każdy widz będzie musiał odkry­wać coś dla siebie, aby później umieć to przekazać innym”. Z kolei komis­arz wys­tawy, jak i arcy­biskup częs­to­chowski otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk Pio­tra Steca i Ste­fan Kukowskiego — członków Kapituły Medalu. Artyści czer­pali inspirację z Bib­lii, współczes­nej twór­c­zości religi­jnej i z metafizyki. W związku z tym, więk­szość obrazów zgro­mad­zonych na wys­tawie to świadectwo oso­bis­tej religi­jności ich autorów. „Obrazy to prze­myśle­nia, reflek­sje, medy­tacje. Wszys­tko to, o czym Jan Paweł II pisze w swoim liś­cie do artys­tów i do czego zachęca, czyli do zach­wytu nad światem i do reflek­sji nad słowem Bożym jest w tych pra­cach. ” — mówił artysta malarz Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż zaszczy­cili oso­biś­cie malarze-​wystawiający: Krzysztof Klimek i Krzysztof Wiśniewski. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Wernisaż był po restryk­cyjnych przepisach czasu pan­demii jeszcze w ogranic­zonej ilości zapros­zonych gości. Po zwiedze­niu wys­tawy właś­ci­ciel muzeum oprowadził po muzeum, które liczy ponad 11 tysięcy monet i medali — najwięcej na świecie. W cza­sie poczęs­tunku była okazja do wymi­any doświad­czeń, podz­iękowa­nia prze­orowi Orderu Św. Stanisława Krzyszto­fowi Zbro­jkiewic­zowi za wspar­cie orga­ni­za­cyjne i czas na wpisy do kro­niki wys­tawy „Odblask tajem­nicy”. Mece­nas wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Patronat nad wys­tawą mieli Pry­mas Pol­ski Woj­ciech Polak i abp Wacław Depo. W dniu następ­nym damy i kawalerowie uczest­niczyli, na zaprosze­nie arcy­biskupa częs­to­chowskiego, na mszy i w pro­cesji Bożego Ciała w kat­e­drze częs­to­chowskiej, gdzie byliśmy serdecznie witani.

16 czer­wca 2020 r.

Zwycza­jne Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Na początku spotka­nia ks. prałat dr Józef Pick wraz z prze­o­rem Ste­fanem Kukowskim wręczyli kaw. Piotrowi Rezmerowi pod­niesie­nie do III klasy orderu — Krzyż Koman­dorski OŚS, uza­sad­ni­a­jąc to wielo­let­nią, chary­taty­wną akty­wnoś­cią kawalera. Także wiele innych dyplomów i podz­iękowań otrzy­mali dama i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława prowadził Jarosław Bar­toszewski. Po zapoz­na­niu się z dzi­ałaniem Prze­o­ratu przez prze­ora Ste­fan Kukowskiego za 2019 rok udzielono abso­lu­to­rium Zarzą­dowi (uch­wała nr 1). Przyjęto zmi­anę w wysokości składek — (uch­wała nr 2). Przed­staw­iono i przyjęto zmi­anę w Statu­cie (uch­wała nr 3). Uczest­nicy Wal­nego Zebra­nia postanow­ili jed­no­myśl­nie zaak­cep­tować i przyjąć decyzję i deklarację Zarządu Sto­warzyszenia z 1 czer­wca 2020 o przys­tąpi­e­niu do Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika z siedz­ibą w Częs­to­chowie jako członek założy­ciel (uch­wała nr 4). Omówiono plan dzi­ała­nia na 202021 r. przed­staw­ia­jąc najważniejsze prestiżowe dzi­ała­nia. Omówiliśmy też pod­jętą przez Prze­o­rat Pomorski wys­tawę malarstwa „Odblask tajem­nicy”, szczegól­nie w trud­nym okre­sie pan­demii, oraz zaan­gażowanie i współor­ga­ni­zowanie ogólnopol­skiego Konkursu plas­ty­cznego „Święty Jan Paweł II”.

Omówie­nie zmian per­son­al­nych. Na prośbę prze­ora Ste­fana Kukowskiego, doty­chcza­sowego prze­ora, przyjęto jego rezy­gnację z funkcji Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława BM. Rezy­gnacja została uza­sad­niona bardzo dobrą kondy­cją Prze­o­ratu Pomorskiego (uznanego za jeden z najak­ty­wniejszych prze­o­ratów w świa­towym Orderze), zaan­gażowanie się kawalera — Wielkiego Kan­clerza OŚS — w tworze­nie nowej świa­towej struk­tury leg­e­lizu­jącej się Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława BM z siedz­ibą w Częs­to­chowie. 10 let­nia dzi­ałal­ność i wielkie zaan­gażowanie w Prze­o­ra­cie Pomorskim została nagrod­zona oklaskami. Przeor Ste­fan Kukowski, po kon­sul­tac­jach z akty­wnymi członkami Prze­o­ratu, wskazał na Prze­ora Pomorskiego OŚS bardzo akty­wnego Pio­tra Steca, zapro­ponował stworze­nie funkcji Kan­clerza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Jarosława Bar­toszewskiego oraz funkcji Kro­nikarza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Andrzeja Zblewskiego. Nom­i­nacje zostały przyjęte i jednogłośnie przyjęte. Jed­nocześnie Ste­fan Kukowski zachowuję stanowisko Prezesa Sto­warzyszenia Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS, ze względu na prowad­zone przez Sto­warzysze­nie akcje chary­taty­wne i społeczne obe­j­mu­jące teren całego kraju. Jest też nadal Wielkim Kan­clerzem Orderu Świętego Stanisława o świa­towym zasięgu. Kawaler Ste­fan Kukowski zadeklarował nadal inten­sy­wną pracę w ramach Prze­o­ratu Pomorskiego kon­tynu­u­jąc pod­jęte dzi­ała­nia i przed­stawił też nowe plany.

28 czer­wca 2020 r.

Kapituła Medalu poprosiła — upoważniła Prze­ora Krakowskiego Michała Daszczyszczaka (GCC­StS) do wręczenia Medalu „Roku Świętego Jana Pawła” Ojcu Prze­orowi Klasz­toru OO. Paulinów Na Skałce Grze­gor­zowi Pru­sowi z tek­stem lau­dacji: w Posyn­odal­nej Adhor­tacji Apos­tol­skiej „Pas­tores Gregis” pisał: „Cała posługa paster­ska może być postrze­gana jako wyraża­jąca się w potrójnej funkcji naucza­nia, uświę­ca­nia i prowadzenia”. Dzięku­jemy Ojcu, Tytanowi pracy i mod­l­itwy, za ciągłe chodze­nie śladami świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika oraz za szerze­nie kultu Świętego Jana Pawła II.

28 czer­wca 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski, z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele, włączył się do współor­ga­ni­za­cji Dnia Ojca — spotkanie ze św. Józe­fem na tere­nie parafii Huta Kalna. Inic­ja­torem uroczys­tości był pro­boszcz ks. dr. Marek Łan­gowski. Przy­go­towal­iśmy wiele pro­jek­tów plas­ty­cznych i orga­ni­za­cyjnych. To pier­wsze for­ma­cyjne spotkanie, które objęło mężczyzn terenu Pol­ski północ­nej, obe­j­mu­jąc kilka diecezji, na razie ograniczają te plany przepisy pan­demii. Pro­boszcz Parafii zaprosił całe Rodziny, a w szczegól­ności Ojców, Mężów i Synów. To w ich intencji była spra­wowana Msza św. W dni­ach poprzedza­ją­cych odbyły się rekolekcje i czuwanie razem ze św. Józe­fem — oblu­bieńcem NMP, patronem koś­cioła w Hucie Kalnej . Rekolekcje prowad­zone były przez wer­bistę, o. Bog­dana Dubieńczuka. Były nauki skierowane wyłącznie do mężczyzn, ale rekolekcjon­ista nie zapom­niał o całych rodz­i­nach. W niedzielę 28 czer­wca we Mszy św. uczest­niczyli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława: koman­dor Bog­dan Wiśniewski, kaw. Ryszard Szwoch oraz przeor Ste­fan Kukowski. Po mszy w ogrodzie przy ple­banii odbył się rodzinny piknik z konkur­sami dla mężczyzn i ich rodzin: piłowanie drewna na czas, prze­cią­ganie węża strażack­iego, gry i zabawy inte­gru­jące rodziny. Dzieci rysowały kolorową kredą na dep­taku, zwiedzały wozy strażackie. Dla każdego była kiełbasa z ogniska, ciasto, kawa i zimne napoje. Prze­o­rat dostar­czył także kilka­set fan­tów na nagrody, nagrody rzec­zowe i dyplomy dla uczest­ników konkursu „100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II”. W cza­sie spotka­nia ludy­cznego była okazja do przed­staw­ienia wielo­ra­kich dzi­ałań Orderu ŚS ojcu Bog­danowi. Wspani­ała okazja inte­gracji ojców z rodz­i­nami, samorządu lokalnego, OSP.

30 czer­wca 2020 r.

Hon­orowy Oby­wa­tel TMZT dla Ste­fana Kukowskiego. W lau­dacji pod­kreślono wielo­rakość dzi­ałań społecznych i chary­taty­wnych od ponad 40 lat na ziemi tczewskiej. W tym wiele wiel­kich inic­jatyw i real­iza­cje patri­o­ty­cznych (prawie wszys­t­kich w Tczewie i okol­icy) pom­ników, tablic, uroczys­tości. Także o charak­terze religi­jnym — przez 10 lat Wielkie Tczewskie Wig­ilie, przez ostat­nie 7 lat Orszaki Trzech Króli. Zakres wys­taw plas­ty­cznych daleko wyszedł poza ziemię tczewską, wychodząc poza granice kraju. Pod­kreślono prestiż dla miasta poprzez dzi­ała­nia Ste­fana Kukowskiego w ramach pełnienia funkcji Prze­ora Pomorskiego i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława. Zauważono współpracę TMZT i Prze­o­ratu Pomorskiego na niek­tórych polach, tak jak Orszak Trzech Króli, który real­izuje od lat kawaler Jarosław Bar­toszewski. Uwzględ­ni­a­jąc to wszys­tko jednogłośnie i oklaskami przyz­nano i wręc­zono „w uzna­niu za wielo­let­nią akty­wną pracę w TMZT w real­iza­cji zadań w dziedzinie kul­tury, a zwłaszcza w opra­cow­a­niu graficznym mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i orga­ni­za­cji konkursów plas­ty­cznych uch­wałą z dnia 30 czer­wca 2020 r. nadaje się god­ność Hon­orowy Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej”. Drugim wyróżnionym został wielce zasłużony, wielo­letni dzi­ałacz Ste­fan Mrozek, któremu też szcz­erze gratulujemy.

3 lipca 2020 r.

W cza­sie trwa­jącej jeszcze pan­demii ruszyliśmy z wys­tawą „Odblask Tajem­nicy”, eksponu­jąc uroczyste otwar­cie wys­tawy w Tczewie w salach wys­ta­wowych Fab­ryki Sztuk, jako głównego orga­ni­za­tora na ziemi tczewskiej. Wys­tawa będzie na żywo eksponowana, przestrze­ga­jąc warunki epi­demiczne. Zaś spra­woz­danie z otwar­cia będzie w przestrzeni społecznej, stąd kamery tcz​.pl oraz TV Tetka. Na otwar­ciu byli ks. dr prałat Ireneusz Smagliński — rzecznik pra­sowy JE biskupa Pelplińskiego, poseł na Sejm RP Kacper Płażyński, wices­tarosta tczewski Andrzej Flisik, prze­wod­niczący Rady Powiatu Marek Mod­rze­jew­ski. Rozpoczę­cie sprawnie i pro­fesjon­al­nie prowadz­iła pani Mał­gorzata Kruk. Najwięk­sze zain­tere­sowanie mediów miał kura­tor wys­tawy tczewianin Jarosław Kukowski, również wys­taw­ia­jący malarz, o europe­jskiej renomie. Każdy z mów­ców pod­kreślał konieczność takiej wys­tawy, jej wysoki poziom, różnorod­ność inter­pre­tacji bib­li­jnego przesła­nia — szczegól­nie w roku JPII. Główny orga­ni­za­tor pod­kreślił, iż inic­ja­torami byli malarze Marcin Koł­panow­icz i Jarek Kukowski, zaś real­iza­torem wszys­t­kich ekspozy­cji jest Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Ste­fan Kukowski Kan­clerz Kapituły „Medalu Roku Świętego Jana Pawła” wręczył te wyróżnienia Fab­ryce Sztuk w Tczewie (za orga­ni­za­cję tczewskiej edy­cji) oraz panu Andrze­jowi Poniewskiemu (za chary­taty­wne, sprawne szerze­nie kultu i idei Św. Jana Pawła II poprzez TV). Pięknie wydane albumy, kalen­darze i płyty z utworem „O cud” (w cza­sie wys­tawy w tle eksponowany był ten utwór) zostały wręc­zone wszys­tkim, którzy mieli możli­wość otwierać tę wys­tawę. Mece­nasem wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Więcej kamer niż ludzi, za to tysiące odt­worzeń. Pod­sumowanie otwar­cia, jak i omówie­nie dal­szej współpracy dokon­al­iśmy w kam­er­al­nym, wąskim gronie też mając na uwadze warunki.

5 lipca 2020 r.

Ks. Kanon­ikowi dr. Bartłomiejowi Starkowi, sekre­tar­zowi Kance­larii arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Gdańskiego, medal „100. Lecia Odzyska­nia Niepodległości” w imie­niu Kapituły Medalu wręczył kan­clerz Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie panów Krzysztofa Kurta i Huberta Grze­gor­czyka. Obaj panowie wygłosili wspani­ałą lau­dację, a zgro­madzeni wierni na sumie w koś­ciele Chrys­tusa Króla nagrodzili swego pro­boszcza gorą­cymi oklaskami. Dodatkową radoś­cią był chrzest nowego członka Koś­cioła Powszech­nego z imie­niem Stanisław, któremu przekaza­l­iśmy bło­gosław­ieństwo w imię św. Stanisława — bądź prawy, dzielny i wierny. Po mszy, na ple­bani, była okazja do przed­staw­ienia dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego: Wys­tawy Odblask Tajem­nicy, ogólnopol­skiego konkursu plas­ty­cznego dla dzieci i młodzieży oraz planowanej na rok przyszły wielkiej ogólnopol­skiej akcji chrześcijańsko-​patriotycznej „Święty Gaj”. Order Świętego Stanisława ma nowych przy­jaciół do dal­szych dzi­ałań społecznych.

12 lipca 2020 r.

Tygod­niowa wiz­yta w Paryżu zaowocow­ała naw­iązaniem kon­tak­tów oso­bistych w celu orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” z okazji Roku Św. Jana Pawła II, zobaczenia stanu zaawan­sowa­nia otwar­cia dwóch galerii „Quan­tum” w której będzie wys­tawa papieska. Duże zain­tere­sowanie jest także tworze­niem prze­o­ratu Orderu Świętego Stanisława w Paryżu. Kon­takt do rozmów wstęp­nych to: Parafia Pol­ska p.w. Wniebowz­ię­cia NMP, 263 bis, rue Saint Hon­ore, 75001 Paris, tel. 01 55 35 32 25 (ks. Bro­nisław), ks. pro­boszcz Jarosław Koch, 46 Avenue du Gros Peu­plier, 93600 Aulnay sous Bois, tel.0609112929. Omówiono wstępne warunki pow­sta­nia paryskiego prze­o­ratu, zakresu dzi­ała­nia, pomocy i współpracy.

Z osób świec­kich wielkie nadzieje pokładamy w pos­tu­lan­cie, panu Radosławie Romanku — znaczącej postać na paryskiej ziemi. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski przekazał już dane o dzi­ałal­ności orderowej i warunków wys­tawy papieskiej. Szczęść nam Boże.

17 lipca 2020 r.

Kar­dy­nał Zenon Gro­c­holewski nie żyje. Był bliskim współpra­cownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Fran­ciszka. W sobotę 25 lipca o godz. Po wielu lat­ach pełnej poświęce­nia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca. Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbaw­ionych i obdarzył poko­jem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Damy i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława składają hołd Wielkiemu Kapłanowi i kon­do­lencje na ręce met­ro­pol­ity poznańskiego.

1 sierp­nia 2020 r.

1 sierp­nia 2020r. w Sztu­mie odbył się spec­jalny bieg mara­toński zor­ga­ni­zowany społecznie na swój koszt przez Antoniego Filę — kawalera Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława. Zaprosze­nie do udzi­ału w zawodach przyjęło kilkudziesię­ciu mara­tończyków z całego kraju. Bieg odbył się w 100 — lecie Bitwy Warsza­wskiej, 76 rocznicy Pow­sta­nia Warsza­wskiego, 38 rocznicy ist­nienia firmy Pol­skiej Fab­ryki Wodomierzy i Ciepłomierzy FILA okazji 200-​setnego mara­tonu, poko­nanego przez naszego Kawalera. Z tej okazji, a także w uzna­niu zasług w dzi­ałal­ności społecznej, patri­o­ty­cznej i chary­taty­wnej, decyzją Kapituły Medalu, Antoni Fila odz­nac­zony został Medalem 100-​lecia Niepodległości. Wyróżnie­nie wręczył Przeor Pomorski Piotr Stec. Po biegu mara­tońskim każdy uczest­nik otrzy­mał z rąk naszego kawalera A. Fili spec­jal­nie wybity na tę okazję medal i podz­iękowanie. Wspo­ma­gał go kawaler Zdzisław Frątczak. Pro­jekty graficzne Ste­fana Kukowskiego.

8 sierp­nia 2020 r.

8 sierp­nia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Nar­o­dowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamięt­nia tysiące Polaków, którzy w okre­sie II wojny świa­towej ratowali Żydów naraża­jąc własne życie. Uroczys­tości rozpoczęły się od mszy św., której prze­wod­niczył met­ro­polita gdański ks. abp Sła­woj Leszek Głódź. Wzięli w niej udział m.in. pre­mier Mateusz Moraw­iecki, prezes Prawa i Spraw­iedli­wości Jarosław Kaczyński wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, min­is­ter spraw­iedli­wości Zbig­niew Zio­bro oraz prezy­dent Toru­nia Michał Zaleski. Następ­nie zaproszeni goś­cie udali się na ofic­jalne otwar­cie Parku oraz odsłonię­cie tablic w mau­zoleum „Pol­ska krwią uświę­cona”. Wyp­isane zostały tam nazwy miejs­cowości — miejsc kaźni Polaków w cza­sie II wojny świa­towej. To miejsce łączy nas z tymi, którzy w cza­sach zagłady „uświę­cili Pol­skę krwią” i rzeczy­wiś­cie „zachowali się jak trzeba”. Dlat­ego w Toruniu chcemy, aby Park Pamięci Nar­o­dowej był dla nas i następ­nych pokoleń wezwaniem, że na pol­skiej ziemi mamy zawsze zachowywać się jak bra­cia: zgodni, sol­i­darni i spieszący sobie z pomocą. Inic­ja­tor tego dzieła, o. Tadeusz Rydzyk CssR, nawoły­wał do pamię­ta­nia o ofi­arach i bohat­er­ach tam­tych lat — Obyśmy o tym pamię­tali. Oby nas to czegoś nauczyło. Obyśmy byli jak „Inka”, która napisała przed egzekucją w gryp­sie: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedz­cie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. W Parku znalazły się tablice z nazwiskami 18,5 tys. osób, które broniły Żydów przed zagładą. Docelowo uwiecznionych ma tam zostać 40 tysięcy nazwisk, w tym Ukraińców, którzy zginęli ratu­jąc Polaków. Kolumny z bohat­erami wiec­zorem podświ­et­lone zostają na biało-​czerwono, a z lotu ptaka cały obiekt tworzy kon­tur dzisiejszych granic Pol­ski. W homilii abp S.L.Głódź powiedział za św. Janem Pawłem II, że „naród, który nie zna swo­jej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Abp Gódź pod­kreślił, że Park Pamięci Nar­o­dowej „to wyraz hołdu, jaki win­niśmy naszym przod­kom, którzy przekazali nam nadzwyczaj cenną lekcję człowieczeństwa. Na uroczys­tości został zapros­zony Wielki Kan­clerz Orderu Ś.S. Ste­fan Kukowski. Po mszy była okazja do krót­kich rozmów z bisku­pem toruńskim Wiesławem Śmiglem, Sze­fem Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych — Janem Józe­fem Kasprzykiem, ojcem T. Rydzykiem. Dnia następ­nego spotkanie robocze doty­czące wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w Toruniu z p. Andrze­jem Jaworskim — komis­arzem wys­tawy, rek­torem Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu o. Zdzisławem Klafką i ks. Pawłem Rytel-​Andrianikiem rzecznikiem pra­sowym Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. Ustalono miejsce i tryb uroczys­tości otwar­cia wystawy.

11 sierp­nia 2020 r.

Mając na uwadze warunki epi­demiczne wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” w Tczewie była odwiedzana przez wielu chęt­nych. Były spotka­nia z dziełami sztuki przestrze­ga­jąc przepisy (ilość osób na sali wys­taw­i­en­niczej, maseczki), były także „oprowadza­nia kura­torskie” — poprzez zapisy na spotkanie z kura­torem wys­tawy, tczewia­n­inem Jarosławem Kukowskim. Także filmy z wys­tawy miały setki odsłon. Tak wys­tawa była kon­tem­plowana przez wielu chęt­nych, ale i ciekaws­kich. Jedynie ogranic­zona ilość zwiedza­ją­cych, ze względu na przepisy pan­demiczne, była przeszkodą w zwycza­jowe zwiedzanie przez mieszkańców i turys­tów, tak jak było do tej pory. Dzięku­jemy Fab­ryce Sztuk — orga­ni­za­torowi tej odsłony „mod­l­itwy malarzy”.

16 sierp­nia 2020 r.

Z inic­jatywy Gminy Tczew i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, jak zawsze z wielkim udzi­ałem grupy rekon­struk­cyjnej, jak co roku zor­ga­ni­zowano uroczys­tości w dniu Matki Boskiej Ziel­nej i Wojska Pol­skiego. 81 lat temu strz­elec Michał Różanowski poległ w obronie pol­skiej granicy, która wtedy prze­b­ie­gała w okoli­cach Kol­nika. W rocznicę jego śmierci w koś­ciele Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu ks. pro­boszcz Alek­san­der Ces­ling odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym. Pier­wsze czy­tanie pod­jął jeden z żołnierzy Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, a drugie Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosław Bar­toszewski. Ks. Pro­boszcz wygłosił patri­o­ty­czną homilię, w której porów­nał pom­nik Michała Różanowskiego do jed­nej z wielu lam­peczek na męczeńskiej mapie naszego kraju. W związku z pan­demią ogranic­zono prze­marsz ku pom­nikowi do prze­jazdu pod mon­u­ment, gdzie prze­b­ie­gała ówczesna granica dawnego Wol­nego miasta Gdańsk i Pol­ski. W miejscu pamięci uroczys­tość poprowadził przed­staw­iciel Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich Adam Zając, który zakomenderował wciąg­niecie flagi nar­o­dowej na maszt oraz odśpiewanie Hymnu Pol­ski. Przemówie­nie okolicznoś­ciowe wygłosił Wójt Gminy Tczew, Krzysztof Augusty­niak. Następ­nie del­e­gacje Prze­o­ratu Pomorskiego oraz innych orga­ni­za­cji złożyły wieńce i znicze pamięci. Wśród przy­byłych gości byli m.in.:poseł RP Kacper Płażyński, posłanka RP Mag­dalena Sroka, sen­a­tor RP Ryszard Świlski oraz reprezen­tanci posła RP Kaz­imierza Smolińskiego i posłanki RP Anny Fotygi, a także wójt gminy Pszczółki Maciej Urbanek wraz ze swoim zastępcą, przed­staw­iciele samorządu Gminy Tczew, Soł­tys Miłobądza Katarzyna Wut­tkowska oraz Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej w Miłobądzu Tadeusz Dzwonkowski. Po uroczys­tości przy­byli mieszkańcy mogli sobie zro­bić zdję­cia ze sprzętem wojskowym i członkami grupy rekon­struk­cyjnej. Z okazji tego wydarzenia wydano i roz­dano spec­jalne śpiewniki patri­o­ty­czne przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski a fun­dacji Gminy Tczew.

16 sierp­nia 2020 r.

W niedzielę, 16 sierp­nia biskup siedlecki Kaz­imierz Gurda zaprosił na audi­encję do pałacu Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji na długą audi­encję, omaw­ia­jąc dzi­ała­nia Orderu Świętego Stanisława, tworzenia kon­fraterni w Siedl­cach i wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” w roku Świętego Jana Pawła. Po odpraw­ionej w kat­e­drze w rycie wojskowym mszy świętej za Ojczyznę, pod prze­wod­nictwem JE Biskupa Ordy­nar­iusza Siedlec ks. dr. Kaz­imierza Gurdy, na jed­nym z budynków Galerii Siedlce odsłonięto pamiątkową tablicę, a w Hallu zabytkowego budynku „Nar­o­dowego Banku Pol­skiego” zaprezen­towano okolicznoś­ciową wys­tawę malarstwa „Niepodległa Suw­erenna” pod patronatem Prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Po krótkim prze­marszu z kat­edry do Galerii Siedlce na jej zabytkowym budynku została odsłonięta i poświę­cona Tablica Pamiątkowa z okazji 100. rocznicy zwycięstwa Pol­ski w wojnie z bol­szewikami. Tablicę ufun­dowało środowisko siedlec­kich przed­siębior­ców. W homilii pod­czas spra­wowanej w kat­e­drze mszy świętej w intencji Ojczyzny biskup siedlecki przy­pom­niał, że najazd bol­szewików na Pol­skę był moty­wowany nie tylko poli­tyką czy walką o tery­to­ria, ale przede wszys­tkim ide­ologią. Pol­skie społeczeństwo odpowiedzi­ało nań wielką mobi­liza­cją i powszechną mod­l­itwą. Dlat­ego obok tal­entu dowód­ców, męstwa żołnierzy, pracy kryp­tologów i wysiłku społeczeństwa wspom­i­namy również inter­wencję nad­przy­rod­zoną. Objaw­ie­nie Matki Bożej przewija się bowiem w wielu świadectwach z epoki. Powin­noś­cią współczes­nych jest pamięć o bohat­er­ach, ale też mod­l­itwa o jed­ność w życiu poli­ty­cznym i zgodę w rozwi­ja­niu Ojczyzny. Dowódca 18. Dywizji Zmech­a­ni­zowanej, gen. dyw. Jarosław Gro­madz­iński eksponował genialną pros­totę planu pol­skiej kon­tro­fen­sywy z sierp­nia 1920 roku oraz wielką energię i wiarę w zwycięstwo u żołnierzy błyskaw­icznie zmo­bi­li­zowanej ochot­niczej armii. Wicem­i­nis­ter Walde­mar Kraska zwró­cił uwagę, że w 1920 obronil­iśmy nie tylko własną, świeżo odzyskaną niepodległość, ale i wol­ność całej Europy. Inic­ja­tor całego przed­sięwz­ię­cia, a zarazem gospo­darz obiektu, Kon­stanty Strus mówił o chęci upamięt­nienia jed­nego z najważniejszych wydarzeń w his­torii Pol­ski i Europy. Dzięku­jąc środowiskom przed­siębior­ców za pod­ję­cie pomysłu zaz­naczył, że budowanie sil­nej gospo­darki to również wyraz patri­o­tyzmu. Del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława złożyła bukiet biało-​czerwony pod tablicą. W del­e­gacji udział wzięło 4 — osobowa del­e­gacja Prze­o­ratu Warsza­wskiego, zaś Pomorze reprezen­towali dama Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka i Urszula Niewiarowska. Potem otwarto wys­tawę „Niepodległa Suw­erenna”, która pow­stała z inic­jatywy znanego w Europie plas­tyka Jarosława Kukowskiego. Blisko 30 prac pol­s­kich malarzy pow­stało na setną rocznicę odzyska­nia Niepodległości i jest pokazy­wanych pod patronatem Prezy­denta RP w mias­tach całej Pol­ski. W cza­sie otwar­cia Kan­clerz Kapituły Medalu „100 Lecia Odzyska­nia Niepodległości Ste­fan Kukowski wręczył przyz­nany medal inic­ja­torowi i funda­torowi ekspozy­cji wys­tawy i wielkiej brą­zowej tabl­icy patri­o­ty­cznej panu Kon­stan­temu Stru­sowi (akty­wnemu dzi­ałac­zowi społecznemu), zaś członek Kapituły Zbyszek Nowak panu Jarosła­wowi Kukowskiemu, za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną, patri­o­ty­czną i artysty­czną. Po bogatych uroczys­toś­ci­ach, w cza­sie obiadu, mogliśmy zaspokoić cieka­wość wielu dzi­ałaczy i władz zapoz­na­jąc ich z dzi­ałal­noś­cią Orderu Świętego Stanisława.

17 sierp­nia 2020 r.

Od poniedzi­ałku, 17 sierp­nia w Fil­har­monii Kaszub­skiej podzi­wiać można wys­tawę pn. „Odblask Tajem­nicy”. Ekspozy­cja poświę­cona papieżowi Janowi Pawłowi II obe­j­muje dzieła 12 wybit­nych pol­s­kich artys­tów. Wys­tawa ta jest ekspresyjną sztuką poszczegól­nych artys­tów, ich mod­l­itwą, przeży­ciem związanym z ideami Jana Pawła II lub Pis­mem Świę­tym. Każdy przekaz plas­ty­czny pośred­niczy między artystą a odbiorcą – każdy odbiera i przeżywa go inaczej – powiedział Ste­fan Kukowski, wielki kan­clerz Orderu Świętego Stanisława oraz orga­ni­za­tor wys­taw. Eksponu­jemy tutaj obrazy czołowych pol­s­kich artys­tów, którzy w swo­jej sztuce mieli odwagę przyz­nać się do nurtu chrześ­ci­jańskiego — dodaje S.Kukowski. powiedział obecny na wernisażu jeden z artys­tów Marcin Koł­panow­icz. Obecny na wernisażu jeden z artys­tów Marcin Koł­panow­icz powiedział: wśród moich kolegów-​artystów udało się znaleźć dwanaś­cie osób, jak niegdyś 12 apos­tołów, dla których sprawy wiary, religii są ważne i którzy w swo­jej twór­c­zości chcą pod­jąć swoją tem­atykę, nie zawsze w sposób odświętny, często są to świadectwa oso­bis­tej religi­jności, reflek­sji metafizy­cznej czy bib­li­jnej. Jest to nasze duchowe przeży­wanie twór­c­zości. Krzysztof Hilde­brandt, prezy­dent Wejherowa dodał: artyści stanęli przed niełatwym zadaniem, pokaza­nia tajem­nicy Boga, którą każdy może prze­cież inaczej czuć. W tym roku obchodz­imy setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Jest to doskon­ały moment, aby wró­cić do nauki Papieża i tego, co chciał nam przekazać. Dzisiaj otwier­amy wspani­ałą wys­tawę, która pow­stała dzięki Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Św. Stanisława, a który zaprosił dwu­nastu artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tem­aty. W trak­cie wernisażu wys­tawy prezy­dent Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt, dyrek­tor Wejherowskiego Cen­trum Kul­tury orga­ni­za­tor tej wys­tawy Jolanta Rożyńska oraz Marcin Koł­panow­icz — kura­tor wys­tawy i wybitny malarz (którego prace może­cie podzi­wiać w ramach wys­tawy) otrzy­mali Medale Roku Św. Jana Pawła II. Medale wręczał Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie kawalera Orderu ŚS Hen­ryka Jarosza. Z pewnoś­cią należy trak­tować jako wydarzenia wyjątkowe, zachę­camy mieszkańców do odwiedzenia tej wys­tawy. Wędrowała i nadal wędrować będzie ona po znamien­i­tych gale­ri­ach Pol­ski i Europy dzięki mece­na­sowi wys­tawy Fun­dacji Orlen i part­nerowi wys­tawy Fir­mie Tauron.

Fil­har­mo­nia Kaszub­ska — Wejherowskie Cen­trum Kultury

Wejherowo. Wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” ofic­jal­nie otwarta

Wys­tawa Odblask Tajem­nicy w hołdzie Janowi Pawłowi II

18 sierp­nia 2020 r.

Jak co roku kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele oraz Klubem Gazety Pol­skiej Elbląg II im Lecha Kaczyńskiego, preze­sem Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej Okręg Elbląg Ireneuszem Ziemińskim uczest­niczyli w składa­niu wiązanek kwiatów i zapale­niu zniczy pod pom­nikiem Danuty Siedzikównej INKI, która w bes­tial­ski sposób została zamor­dowana przez słu­gusów Moskwy — zbrod­niarzy sowiec­kich. Pom­nik pow­stał w roku ubiegłym według pro­jektu i staraniem kawalerów Orderu z Pomorza. Uroczys­tości rozpoczęły się od odśpiewa­nia Hymnu Nar­o­dowego, następ­nie pro­boszcz parafii Maksy­mil­iana Marii Kolbe z Waplewa Arka­diusz Borzyszkowski poprowadził mod­l­itwy w intencji Naj­jaśniejszej Rzeczy­pospo­litej. His­to­ryczny zarys okresu powo­jen­nego, ze szczegól­nym naciskiem na dzi­ałal­ność INKI zaprezen­tował Piotr Stec — Przeor Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Głos zabrał też Kawaler Orderu Świętego Stanisława Bogusław Tadrowski — prze­wod­niczący Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego oraz Ireneusz Ziemiński — prezes Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej Okręg Elbląg. Po złoże­niu kwiatów wspól­nie odśpiewal­iśmy kilka pieśni patri­o­ty­cznych, dzięki śpiewnikom patri­o­ty­cznym przy­go­towanym przez Prze­o­rat i oprawie muzy­cznej przy­go­towanej przez klubow­icza Gazety Pol­skiej. Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Roty, jakże aktu­al­nej, pon­ad­cza­sowej pieśni patri­o­ty­cznej. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli również kawalerowie: Andrzej Zblewski, Zdzisław Frątczak i Antoni Fila — którzy złożyli wiązankę biało-​czerwoną i znicze. Wszys­tkim zebranym za gorący patri­o­tyzm i przy­by­cie podz­iękował inic­ja­tor Ste­fan Kukowski, licząc na dal­szą więź dla dobra Ojczyzny (www​.sw​-stanis​law​.pl). Był też czas na infor­ma­cje nt. wys­tawa roku Świętego Jana Pawła II „Odblask Tajem­nicy”, która jest eksponowana głównie w medi­ach społecznoś­ciowych, ale też na żywo w warunk­ach epi­demicznych. Będzie goś­ciła także w Warsza­wie, Toruniu, Wrocławiu, Lon­dynie, Paryżu. Orga­ni­za­torem jest Prze­o­rat Pomorski.

Obchody Rocznicy Zamor­dowa­nia INKI Danusi Siedzikównej

30 sierp­nia 2020 r.

30 sierp­nia br. w wejherowskiej kole­gia­cie została odpraw­iona uroczysta Msza św. z okazji 40. rocznicy pod­pisa­nia Porozu­mień Sierp­niowych z udzi­ałem wielu gości w tym m.in. wicem­i­nis­tra kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego Jarosława Sel­l­ina, sekre­tarza kance­larii prezesa Rady Min­istrów Mał­gorzaty Zwier­can, dzi­ałaczy Sol­i­darności oraz przed­staw­icieli władz miasta i powiatu. Ks. prałat Tadeusz Reszka przy­pom­niał w swo­jej homilii pamiętne słowa Papieża Polaka Jana Pawła II wygłos­zone w Warsza­wie pod­czas pier­wszej piel­grzymki do Pol­ski „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”. Słowa te zapadły wtedy głęboko w serca Polaków, a dzięki zry­wowi Sol­i­darności popartemu przez mil­ionów Polaków, doprowadz­iły do demon­tażu sys­temu komu­nisty­cznego i his­to­rycznych przemian w Polsce. Po nabożeńst­wie złożono kwiaty pod tabli­cami pamiątkowymi. Del­e­gacja Orderu złożyła kwiaty pod tablicą papieża Świętego Jana Pawła II. Główne obchody 40-​lecia Porozu­mień Sierp­niowych odbyły się przy Pałacu Przeben­dows­kich. W trak­cie spotka­nia wręc­zono wiele odz­naczeń. Pamiątkowy Order Sem­per Fidelis Vic­to­ria został przyz­nany pośmiert­nie Prezy­den­towi RP Lechowi Kaczyńskiemu i Marsza­łkowi Seniorowi Sejmu Kor­nelowi Moraw­ieck­iemu. Ode­brali je: wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin i sekre­tarz kance­larii pre­miera Mał­gorzata Zwier­can, którzy przekażą te odz­naczenia rodzi­nom. Starosta wejherowski Gabriela Lisius otrzy­mała Medal 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości, zastępca prezy­denta miasta Wejherowa Arka­diusz Kraszkiewicz został odz­nac­zony medalem „Roku Jana Pawła II”, oba medale wręczył Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Wręc­zono też Złote Krzyże Zasługi Sto­warzyszenia Dzieci Wojny (medal taki otrzy­mał też Ste­fan Kukowski). Nato­mi­ast Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt wręczył Medal Róży inic­ja­torowi tej uroczys­tości naszemu kawalerowi Hen­rykowi Jaros­zowi pod­kreśla­jąc, że jako wielo­letni dzi­ałacz „Sol­i­darności” i dzi­ałacz społeczny różnych środowisk przez 5 kadencji był rad­nym Rady Miasta Wejherowa wykazu­jąc się wieloma inic­jaty­wami i olbrzymią wrażli­woś­cią społeczną. Po uroczys­toś­ci­ach, przy poczęs­tunku, była możli­wość przekazanie panu min. J.Sellinowi 560 stron zapisków o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego i rozmów o Orderze Świętego Stanisława zain­tere­sowanym osobom.

17 wrześ­nia 2020 r.

Już po raz szósty Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława inicjuje uroczyste spotkanie tych, którzy pamię­tają, iż w 1939 roku napadł na Pol­skę też Związek Radziecki. Trwałym wyrazem jest duża tablica gran­i­towa na budynku Fab­ryki Sztuk z naszej inic­jatywy i pro­jektu S.Kukowskiego. Rokrocznie zbier­amy się na dziedz­ińcu aby, oddać hołd bohater­skim obroń­com naszych granic. Chwalebny i eduka­cyjny jest udział wielu młodych ludzi w tym dziele. Także i w tym roku, przestrze­ga­jąc przepisy pan­demiczne, spotkaliśmy się składa­jąc znicze pamięci.Msze świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. pro­boszcz parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego Adam Gadom­ski w asyś­cie dwóch księży. Po mszy przes­zliśmy pod tablicę upamięt­ni­a­jącą agresję dwóch wrogów, dokonu­ją­cych rozbioru Pol­ski. Uroczys­tość rozpoczął starosta tczewski Mirosław Augustyn, mówiąc o bohat­er­ach tam­tych dni, wspom­i­na­jąc fakt iż jako prze­wod­niczący Rady Miasta trzy­mał na ręku małą Anię, która odsłoniła tę tablicę. Pod­kreślił chwalebny i eduka­cyjny udział wielu młodych ludzi w tym dziele. Poprosił o zabranie głosu pana Ste­fana Kukowskiego inic­ja­tora i reży­sera od lat tych uroczys­tości, także pro­jek­tanta tabl­icy, który powiedział, iż była to konieczność utr­wale­nia faktu czwartego rozbioru Pol­ski. Wiele orga­ni­za­cji i mieszkańców zauważyło, iż w Tczewie była zawsze uroczys­tość 1 wrześ­nia (napaści nazistów niemiec­kich), utr­wale­nia faktu zdradzieck­iej napaści Rosji Sowieck­iej. Wspom­niał też, że według IPN jest to jedyna znana im tablica z inskrypcją dwóch wrogów. Prowadzący całą uroczys­tość, Jarosław Bar­toszewski, kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, poprosił o złoże­nie zniczy. Zaczęto od starosty tczewskiego, pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicji Gajew­skiej, reprezen­tacji tczewskiego odd­zi­ału PIS, Prze­o­ratu Pomorskiego, Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Młodzieży Wszech­pol­skiej, mieszkańców Tczewa. Wartę hon­orową trzy­mali reprezen­tanci Grupy Rekon­struk­cyjnej Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich z dowódcą Adamem Zającem na czele. Grupa ta od lat wspaniale współpracuje z naszym Prze­o­ratem. Na dziedz­ińcu gościn­nej Fab­ryki Sztuk (współor­ga­ni­za­tora uroczys­tości) grupa młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych przed­staw­iła swój pro­gram słowno-​muzyczny o pięknym zabar­wie­niu nos­tal­giczno patri­o­ty­cznym. To dzięki zaan­gażowa­niu młodzieży, nauczy­cielki i pani dyrek­tor Tamary Małeck­iej. W imie­niu młodego pokole­nia, które chce pamię­tać o bohater­s­kich obroń­cach zachod­nich i wschod­nich granic przed­wo­jen­nej Pol­ski wys­tąpił Rafał Buca, przed­staw­iciel Młodzieży Wszech­pol­skiej. O konieczności pamięci o naszych bohat­er­ach, tych pozornie prze­granych, a dziś zwycięs­kich, bo stali się wzorem dla współczes­nej młodzieży. Wspani­ały kli­mat patri­o­ty­czny i inte­gra­cyjny pow­stał, gdy do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych zachę­cił pan Mar­iusz Dworakowski, który dał krótki kon­cert. Rozpoczęto śpiewy wszys­tkimi zwrotkami Mazurka Dąbrowskiego. W takim kli­ma­cie prowadzący Jarosław Bar­toszewski podz­iękował wszys­tkim: orga­ni­za­torom za zaan­gażowanie, za przy­by­cie staroś­cie i mieszkań­com, w tym roku dość sym­bol­iczne, uwzględ­ni­a­jące restrykcje pandemiczne.

20 wrześ­nia 2020 r.

Prze­o­rat Mazowiecki Orderu Świętego Stanisława pod­jął się trud­nego zada­nia w cza­sie ograniczeń pan­demicznych — uroczys­tego otwar­cia wys­tawy “Odblask Tajemnicy”w Sali Kolum­nowej Pałacu Rem­bielińskiego w Warsza­wie w siedz­i­bie Związku Kom­bat­an­tów RP i Byłych Więźniów Poli­ty­cznych oraz eksponowa­nia dzieł 12 czołowych artys­tów pol­s­kich do 30 wrześ­nia. Dzieła malarskie są odpowiedzią na list Jana Pawła II z roku 1999 do artys­tów. Komitet hon­orowy objął kmdr dypl. H.L. Kali­nowski. Mszę świętą za orga­ni­za­torów i artys­tów odprawił ks. dr prałat Paweł Woj­tas z pięknym słowem bożym. Prowadze­nie uroczys­tości objął komis­arz wys­tawy kaw. Zbig­niew Szy­mański, kan­clerz Prze­o­ratu Mazowieck­iego. Komis­arz wys­tawy wraz z prze­o­rem Mazowsza OŚSt. Romanem Orliczem Prze­o­rat Mazowsza Orderu Świętego Stanisława w porozu­mie­niu z Kapitułą Sto­warzyszenia Kon­fraterni Mazowieck­iej Odz­naki Św. Flo­ri­ana Mazovia w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II na mocy uprawnień statu­towych, nadała Złoty Medal Urodzin Św.Jana Pawła II. prałata oraz kawalera Adama Mikoła­jczyka. Członkowie Kapituły Medalu „Roku Św. Jana Pawła II” Ste­fan Kukowski, Zbig­niew Nowak i Marcin Koł­panow­icz wręczyli medale orga­ni­za­torowi wys­tawy — Prze­o­ra­towi Mazowsza Orderu Świętego Stanisława i komis­ar­zowi wys­tawy — kaw. Zbig­niewowi Szy­mańskiemu, za zaan­gażowanie w propagowanie sztuki chrześ­ci­jańskiej i idei Świętego Jana Pawła II. Medale także otrzy­mali artyści Krzysztof Izdebski-​Cruz, pani Natalia Cruss i Józef Stolorz. Wyróżniony medalem został znany dzi­en­nikarz i pis­arz Grze­gorz Górny, autor erudy­cyjnego wstępu do naszego albumu. Wśród wiel­kich artys­tów byli jeszcze Karol Bąk, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Krzysztof Wiśniewski. W cza­sie mszy i wys­tawy obec­nych było w galowych stro­jach sześ­ciu kawalerów z Prze­o­ratu Mazowsza, dwóch z Prze­o­ratu Warsza­wskiego i dwóch z Pomorskiego (Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski). Wieczór uświet­nił poe­mat muzy­czny Grze­gorza Klim­czaka „O, cud” do słów Karola Woj­tyły wyko­nany przez Lucynę Ordon Klim­czak (mez­zoso­pran) i Grze­gorz Klim­czak (fortepian). List grat­u­la­cyjny przysłał nam Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu Do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób represjonowanych „życząc, by wys­tawa spotkała się z dobrym przyję­ciem odwiedza­ją­cych i stała się inspiracją dla innych podob­nych przed­sięwz­ięć”. Łączył się z duchowo z członkami Prze­o­ratu oraz ze wszys­tkimi uczest­nikami uroczys­tości i z serca bło­gosławił JE kard. Kaz­imierz Nycz, Met­ro­polita Warsza­wski. Wszyscy zaproszeni goś­cie otrzy­mali spec­jalne piękne albumy z płytą poe­matu muzy­cznego, a dla wszys­t­kich przy­go­towano fold­ery. Głównym dar­czyńcą wys­taw jest firma Orlen, a part­nerem Tau­ron. Po kon­cer­cie i obe­jrze­niu wys­tawy Prze­o­rat Mazowsza zaprosił dos­to­jnych gości i artys­tów na wspani­ały poczęstunek.

23 wrześ­nia 2020 r.

„Cztery pory roku w poezji z Kociewia” to cykl kon­certów poezji i muzyki, orga­ni­zowany w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie przez koman­dora Orderu Świętego Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego — ani­ma­tora, autora sce­nar­iuszy i prowadzącego kon­certy. Pier­wszy, zaty­tułowany „Wiosna”, odbył się 23 wrześ­nia 2020 r. Wier­sze twór­ców związanych z Kociewiem inter­pre­towała gdańska aktorka Elż­bi­eta Goe­tel. Towarzyszyło jej dwoje młodych utal­en­towanych instru­men­tal­istów: Nikola Freda – wiolon­czela Michał Müller – skrzypce. Grafika Ste­fana Kukowskiego. Part­nerem Prze­o­rat Pomorski. Jak na czas pan­demii duża frekwencja.

25 wrześ­nia 2020 r.

Z okazji 40-​leia NSZZ „Sol­i­darność” oraz wydarzeń 50-​lecia wydarzeń Grud­nia ‚70. odbyły się uroczys­tości w których wzięli udział, m.in.: Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisław Szwed, Komen­dant Główny OHP Bog­dan Ścibut, przed­staw­iciele Komendy Głównej OHP, komend OHP, cen­trów ksz­tałce­nia i wychowa­nia OHP, Międzyza­kład­owej Komisji Koor­dy­na­cyjnej NSZZ „Sol­i­darność” Pra­cown­ików OHP, Prze­wod­niczący Zarządów Regionów NSZZ „Sol­i­darność”, dzi­ałacze związkowi NSZZ „Sol­i­darność”. Został zapros­zony Ste­fan Kukowski, wielo­letni wielce zasłużony społeczny dzi­ałacz OHP, nadal ściśle współpracu­jący z OHP im. Jana Pawła II. Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice św. Bry­gidy, pod­czas której homilię wygłosił Kra­jowy Dusz­pasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Pod­czas mszy Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wręczył medale „Roku Świętego Jana Pawła II” Odz­nac­zonymi osobami zostali: Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisław Szwed, ksiądz prałat Jarosława Sroka oraz Komenda Główna OHP, w imie­niu której medal ode­brał Komen­dant Główny Bog­dan Ścibut. W sali „Akwen” Komisji Kra­jowej NSZZ „Sol­i­darność” wojew­ódzki komen­dant OHP w Gdańsku Adam Matuszewski poprowadził panel dyskusyjny pn. „NSZZ „Sol­i­darność” wczo­raj i dziś”. Spotkanie w sali „Akwen” zakończył wys­tęp artysty­czny uczest­ników gdańskiego Hufca Pracy oraz absol­wen­tów gdańskiej Muzy­cznej Szkoły, którzy zaśpiewali m.in. piosenki Jacka Kacz­marskiego. Potem było złoże­nie kwiatów pod Pom­nikiem Poległych Stoczniow­ców 1970. W cza­sie obiadu zarysowal­iśmy z Komedą Główną plan współpracy a Kon­fed­er­acją Orderu Św. Stanisława.

25 wrześ­nia 2020 r.

Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej obchodz­iło 50 lecie dzi­ałal­ności. Wśród zapros­zonych gości byli kawalerowie Ste­fan Kukowski i Jarosław Bar­toszewski (były prezes tego Towarzystwa). Oby­d­waj wyróżnieni nagro­dami spec­jal­nymi. Po ofic­jal­nej części był kon­cert zespołu Bell­canti, w pro­gramie znane utwory klasy­czne z oper, operetek i musi­cali w autorskiej inter­pre­tacji zespołu. Potem raut w cza­sie którego można było omówić dal­szą współpracę między TMZT a naszym Przeoratem.

1 października 2020 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posi­ada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Do ludzi dobrego serca.

Bła­gania o pomoc pol­skim mis­jonar­zom, oo Kapucynom, pracu­ją­cym na misji w Bacaraanga w Repub­lice Środ­kowej Afryki nie powinny pozostać bez naszej życ­zli­wości, naszemu współczu­ciu, naszej pomocy. Tam od 12 lat służy Bogu i ludziom brat Tomasz Świtała.

Repub­lika Środ­kowej Afryki to wg ONZ jeden z najuboższych kra­jów Afryki i świata. Kraj zróżni­cow­any etnicznie

i językowo, niesta­bilny poli­ty­cznie, często wstrząsany zamachami stanu gdzie lud­ność narażona jest na rabunki, gwałty i śmierć ze strony łupieżców z Czadu, Kamerunu i Soma­lii. 80 % lud­ności żyje w skra­jnym ubóst­wie. Miesięczny dochód tych ludzi to 8 dol. Anal­fa­betyzm wśród młodych 45% — wśród dorosłych 65%. 65% dzieci w wieku 514 lat zami­ast uczyć się musi pra­cować. Na barkach mis­jonarzy spoczywa nie tylko praca dusz­paster­ska w parafii wielkości pol­skiej diecezji, ale także sze­roko pojęta pomoc bied­nej lud­ności — od doży­wia­nia do budowy studni, pomocy san­i­tarnej, punk­tów eduka­cyjnych, domów i kaplic.

Ludzie dobrego serca !

Pol­ska jedna złotówka w tym kraju to koszt całodzi­en­nego wyży­wienia dla jed­nego dziecka! Nasz pro­jekt, do którego poczynil­iśmy rozez­nanie i przy­go­towa­nia, pole­gałby na wybu­dowa­niu szkoły o pro­filu zawodowym im.Świętego Stanisława. Tam młodzi ludzie zdoby­wal­iby nie tylko wiedzę ogólną ale i umiejęt­ności pozwala­jące im i ich rodzi­nom radzić sobie w życiu. Byłoby to trwałe odd­zi­ały­wanie na tamte­jszą społeczność, a nie jed­no­ra­zowy gest. Nasze przed­sięwz­ię­cie trafi bezpośred­nio do benefic­jen­tów, bez udzi­ału orga­ni­za­cji i fun­dacji. Liczymy na serdeczny odzew ludzi dobrego serca — to wielka sprawa dla naszych braci chrześ­ci­jan w Afryce.

Koor­dy­na­torem i kore­spon­den­tem jest Ste­fan Kukowski: tel. +48 602 406 168, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

Proszę o infor­ma­cję o wpła­cie, także po to by przekazać spec­jalne podz­iękowa­nia od Zakonu Kapucynów.

Konto na które należy wpła­cać dobrowolne datki: konto naszej Kus­todii zakon­nej Tchad-​RCA. Konto jest obsługi­wane przez naszego ekonoma Kus­todii — wpła­cane pieniądze w całości trafi­ają do:

Credit Lyon­nais, Paris Anjou 20 Boule­vard Malesherbes, 75008 Paris. Vice Province Capucins Tchad-​RCA IBAN FR06 3000 2009 6500 0000 5505 D45 BIC CRLYFRPP

Proszę dopisać: Tomasz Świtała Szkoła św. Stanisława

Pieniądze najlepiej przesyłać w euro. Niem­niej w złotówkach można przesłać — z tym że w takim wypadku bank pobiera opłaty za wymi­anę złotówek na euro, gdyż do nas dochodzą pieniądze tylko w euro. Przekazuję afrykańskie pozdrowienia. Życzę otwartości na Ducha Świętego i słucha­nia tego co mówi. Pole­cam się mod­l­itwie i sam też zapew­niam brat Tomasz Świtała OFM Cap — mis­jonarz, Bocaranga, Repub­lika Środ­kowoafrykańska, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

Spotkanie z bratem Tomaszem, wspólne roz­mowy, wspólna kolacja i dal­sze uzgod­nienia współpracy były dodatkowym, dobrym przeży­ciem. W spotka­niu uczest­niczył też ks. Józef Pick — Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława. Dowiedzieliśmy się o wiel­kich kłopotach i biedzie lud­ności, ewan­ge­liza­cji i konieczności wspiera­nia zakonu kapucynów w ich wielkim dziele.

Bądź pełen empatii i bądź dobry. Te wpłaty bezpośred­nio dotrą do potrze­bu­ją­cych. Każda, nawet drobna włata, będzie wielką radoś­cią i wielkim dobrem, tam w Afryce dziesię­ciokrot­nie więk­szym niż u nas. Może przy okazji jakiejś uroczys­tości zami­ast buki­etu kwiatów ? Może jakaś zbiórka wśród zna­jomych, przy­jaciół, w zakładzie pracy ? Prosimy, błagamy — bądź dobry !

Złóż cegiełkę do budowy szkoły zawodowej im. Św. Stanisława BM.

4 października 2020 r.

Uroczyste obchody 80. urodzin ks. prałata Fran­ciszka Kameck­ego w Grucznie. Nasze życzenia: prosimy przyjąć w imie­niu dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława B.M. najlep­sze wyrazy i myśli serdeczne kieru­jące się do Dos­to­jnego Sol­enizanta, Kapłana, który z dusz­pasterstwa uczynił nie tylko drogę prowadzącą wiernych ku Chrys­tu­sowi, ale także pokazu­jący im, jak ułożyć sobie życie, aby być dobrym dla innych ludzi i świata. Umiał Ksiądz, jak mało kto, dotrzeć do młodych i wydoby­wać z nich nat­u­ralne dobro i pię­kno. Liczne inic­jatywy i niesz­ablonowe pomysły zapewne poz­woliły jeszcze lep­iej przy­bliżać wiernych do Pana Boga i Koś­cioła. Pelpliński Poeta Janusz St. Pasierb pisał, że „poeta jest Twoim bratem”. Był więc i Ksiądz poetą, który swoim słowem przy­bliżał Słowo Księgi, pisząc wier­sze, „które można by mówić z głowy do ludzi na odległość ręki” (J. St. Pasierb). Erazm z Rot­ter­damu przekony­wał, że Pan Bóg jest zakochanym poetą. I takim poetą był Ksiądz Prałat, za co dzięku­jemy. Życzmy długich jeszcze i owoc­nych lat życia, życ­zli­wości ludzi, opieki Bożej Opa­trzności. Życzmy też, żeby długo jeszcze mógł Ksiądz mówić słowami swo­jego wier­sza: „Panie podzi­wiam stwor­zony świat”. Ad mul­tos annos. Życzenia pod­pisali także ks. dr Józef Pick i koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Skromna del­e­gacja (wiadomo, czas pan­demi), kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego — Jarosław Bar­toszewski i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski wręczyli na mszy Jubi­la­towi Medal Roku Jana Pawła II. Potem wręczyli spec­jalne życzenia i wyko­nany przez naszego kawalera Leszka Mel­era wielki tort, (który na piknikowym spotka­niu wzbudził nie lada sen­sację). W cza­sie biesi­ad­nego spotka­nia musieliśmy refer­ować o wys­tawie papieskiej „Odblask Tajem­nicy”, roz­da­jąc wielce nobli­wym osobom także albumy. W tej sprawie umówiliśmy się z prof. dr. hab. Woj­ciechem Pikorem.

4 października 2020 r.

W Lasach Piaśnic­kich odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące ofi­ary masowych zbrodni z lat 19391945. W tym okre­sie zamor­dowanych zostało około 12 tysięcy mieszkańców Pomorza, w tym powiatu wejherowskiego. Miejsce to nie jest jed­nak tylko grobem. Fakt, że tu dziś jesteśmy dowodzi tri­umfu dobra nad złem. Święty Jan Paweł II mówił „Musi­cie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…”. Śmierć, która naw­iedz­iła przed laty to miejsce nie zwyciężyła, kul­ty­wowana przez nas marty­lolo­gia piaśnicka jest prze­jawem miłości, która zło śmierci pokon­ała. Dlat­ego wciąż chcemy mówić o piaśnick­iej marty­lologii. Chcemy czcić członków naszych rodzin, kapłanów, dzi­ałaczy poli­ty­cznych i społecznych. Udział w uroczys­toś­ci­ach wziął dzi­ałacz społeczny, przed­staw­iciel Prze­o­ratu Pomorskiego kaw. Hen­ryk Jarosz, inic­ja­tor i real­iza­tor (wraz z Tadeuszem Trockim) tabl­icy poświę­conej Witoldowi Kukowskiemu, patri­o­cie, filantropowi, dzięki któremu, mi​.in. pow­ięk­szono teren Pol­ski nad Bał­tykiem o prawie 500 ha i i kilka kilo­metrów brzegu. Kaw. H.Jarosz złożył wiązankę kwiatów na gro­bie pomor­dowanych i przy tabl­icy pamiątkowej Świętego jana Pawła II.

7 października 2020 r.

Drugi kon­cert poezji i muzyki „Cztery pory roku w poezji z Kociewia” w trud­nym cza­sie reżymu pan­demii orga­ni­zowany w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie przez koman­dora pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego — ani­ma­tora, autora sce­nar­iuszy i prowadzącego kon­certy. Dopisała wierna pub­liczność z Pelplina i Starog­a­rdu, władze Pelplina. Wśród gości Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, dama Anna Par­tyka i Urszula Niewiarowska. Ponad godzinny kon­cert i gorące oklaski dla wykon­aw­ców. Retrans­misja w radiu Głos. Mis­tr­zowskie wyko­nanie skrzypka i organ­isty. Zaprosil­iśmy już na kon­cert następny.

13 października 2020 r.

W 100. lecie Szkoły Pod­sta­wowej w Swarożynie, w 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II zor­ga­ni­zowano konkurs plas­ty­czny na który wpłynęło ponad 250 prac obrazu­ją­cych cytat Ste­fana Żerom­skiego „Człowiek to jest rzecz święta, której krzy­wdzić nikomu nie wolno”. Nagrody i dyplomy wręczano uczniom z rodz­i­nami w cza­sie Dnia Nauczy­ciela. Prze­o­rat był dar­czyńcą podz­iękowań, a Ste­fan Kukowski prze­wod­niczył juri. Z dyrekcją szkoły omówiono także wspólne dzi­ała­nia na rzecz idei JPII, uroczys­tości wręcza­nia sztan­daru szkoły i 100 lecia.

13 października 2020 r.

W ramach Odblasku Tajem­nicy, jako odpowiedzi na list Jana Pawła II do artys­tów świata, zor­ga­ni­zowano kon­cert słowno — muzy­czny w reży­serii i prowadze­niu Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława. Patronat objęli Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, bur­mistrz Pelplina Mirosław Chyła i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski. Uwzględ­ni­a­jąc warunki epi­demi­o­log­iczne przy „pełnej sali” wspani­ały kon­cert dali artyści muzycy i aktorzy. Tek­sty zgrupowane w pię­ciu odsłonach (Miłość, Rodz­ina, Ojczyzna, Koś­ciół, Mod­l­itwa) czy­tała gdańska aktorka Elż­bi­eta Goe­tel. Monika Janeczek-​Toporowska i Agata Glejt śpiewały tek­sty Karola Woj­tyły do muzyki Sła­womira Hodunia. Po kon­cer­cie spec­jalne podz­iękowa­nia i płytę z nagraniem „O, cud” do słów Karola Woj­tyły kom­pozy­cji G.L. Klimków wszys­tkim artys­tom wręczyli orga­ni­za­torzy Kon­certu. Za wiele lat dzi­ałań społecznych, a szczegól­nie w tym roku, medale „Roku Świętego Jana Pawła” Kapituła Medalu przyz­nała Miejskiemu Ośrod­kowi Kul­tury w Pelplinie (medal ode­brał dyrek­tor Piotr Łaga) oraz Bog­danowi Wiśniewskiemu za wielo­let­nie krzewie­nie sztuki chrześ­ci­jańskiej. Medale wręczał Kan­clerz Kapituły w towarzys­t­wie wielce zasłużonej damy w Orderze Anny Partyki.

31 października 2020 r.

Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych to uczcze­nie niez­naną nam w więk­szości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich chcemy uwiel­bić samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. W tym trud­nym cza­sie lęku i niepokoju, prosil­iśmy świę­tych o ich wstaw­i­en­nictwo. W związku z wymogami san­i­tarnymi Tczewski Bal przy­brał formę uwiel­bi­enia w trzech najwięk­szych tczews­kich parafi­ach. W koś­ciele farnym, w koś­ciele św. Józefa o oraz w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. W każdej świą­tyni była ado­racja i czuwanie przy relik­wiach połąc­zone z uwiel­bi­e­niem. Można było sko­rzys­tać ze spowiedzi św. Na zakończe­nie wierni dokon­ali aktu zaw­ierzenia Jezu­sowi poprzez wstaw­i­en­nictwo św. Jadwigi-​patronki Tczewa oraz wszys­t­kich świę­tych. Koor­dy­na­torem Balu od tego roku jest ks. Robert Ratkowski – wikar­iusz tczewskiej fary. Uwzględ­ni­a­jąc czas pan­demii przy­było wiele dzieci i młodzieży. Był także główny inic­ja­tor tczewskiego Balu ks. Woj­ciech Korzeniak, ale i kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS — ks. prał. Piotr Wysga. Przy takiej formie udział naszego Prze­o­ratu w tym roku był niewielki.

3 listopada 2020 r.

W Orderze Świętego Stanisława o zasięgu ogól­noświa­towym jest prężnie dzi­ała­jący Prze­o­rat Dol­nej Aus­trii, który jest dumny ze swej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej, wspier­a­jąc ludzi i orga­ni­za­cji potrze­bu­ją­cych wspar­cia. o ich dzi­ała­ni­ach jest na : www​.face​book​.com/orderof­saintstanis­law oraz www.order-of-saint-stnislas.com. Za współpracę, zrozu­mie­nie i doce­nie­nie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Dol­nej Aus­trii w Orderze, Prze­o­rat Pomorski otrzy­mał okolicznoś­ciowy medal przysłany przez Wielkiego Prze­ora Aus­trii Chev. Har­ald M. Hauka i Chan­cel­lor of Europe Exc. Dr. Alexan­dra Graff de Pancsova na ręce Ste­fana Kukowskiego.Liczymy na dal­sze zacieśnie­nie współpracy i wza­jemne inspirowanie się, a po okre­sie obostrzeń pan­demicznych na wiz­ytę. Poprzed­nio: 67 października 2018– pow­sta­nia Prze­o­ratu Dol­nej Aus­trii w Eggen­burgu był del­e­gat Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który wręczył Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, naw­iązu­jąc trwałą współpracę.

7 listopada 2020 r.

7 listopada – dokład­nie w 150 rocznicę urodzin Biskupa Kon­stan­tyna Dominika – odbyła się w Pelplinie kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa poświę­cona temu, który — jak pisał ks. Janusz St. Pasierb — był nadzwycza­jnie zwycza­jny. Ze względu na obow­iązu­jące obostrzenia związane z pan­demią Covid 19 kon­fer­encja została przeprowad­zona w try­bie online, dzięki tech­nicznemu i logisty­cznemu wspar­ciu Radia Głos.Otworzył ją biskup diecez­jalny Ryszard Kasyna, który podz­iękował za jej zor­ga­ni­zowanie, życzył owoc­nych obrad i reflek­sji nad włas­nym życiem. Następ­nie zostało zaprezen­towanych dziewięć refer­atów. Autorzy wys­tąpień (ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – KUL, Teresa Hoppe – Cen­trum Myśli Jana Pawła II w Gdyni, Bożena Korth – dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej im. Bpa K. Dominika w Swarzewie, ks dr Krzysztof Koch – dyrek­tor Bib­lioteki Diecez­jal­nej, ks. Stanisław Majkowski – kus­tosz sank­tu­ar­ium Matki Boskiej Królowej Pol­skiego Morza w Swarzewie, ks. Karol Mis­i­urski – parafia św. Jakuba Apos­toła Łebie, dr Euge­niusz Pryczkowski – ZK-​P Ban­ino oraz klerycy: Krys­t­ian Rink z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie i Woj­ciech Zielke z Gdańskiego Sem­i­nar­ium Duchownego – pochodzący z rodziny Kon­stan­tyna Dominika) mówili o różnych aspek­tach życia i dzi­ałal­ności kandy­data na ołtarze – m. in. o jego teologii pracy, o maryjnej duchowości, o wzorcu świę­tości na współczesne czasy, o jego roli jako rek­tora Sem­i­nar­ium Duchownego, o kaszub­skim środowisku i rodzinie. Podawano także liczne przykłady kul­ty­wowa­nia pamięci o Nim – zarówno w środowisku Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego, w parafii swarzewskiej, jak i w dwóch szkołach noszą­cych Jego imię. Istot­nym dopełnie­niem kon­fer­encji było wys­tąpi­e­nie ks. Win­cen­tego Pyt­lika – wice­pos­tu­la­tora w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym, który mówił o możli­wości składa­nia świadectw i łask. Zapraszał również do mod­l­itwy w trud­nych sprawach za wstaw­i­en­nictwem Sługi Bożego Biskupa Kon­stan­tyna. Part­nerem był Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława B.M. Kon­fer­encję przy­go­tował i poprowadził Bog­dan Wiśniewski – koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława B.M. , który jest także redak­torem pub­likacji z mate­ri­ałami pokon­fer­en­cyjnymi. Stronę graficzno-​promocyjną zajął się Ste­fan Kukowski – Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława B.M. Kon­fer­encję wspo­mogli pon­adto: kawaler Leszek Meler oraz kawaler Ryszard Rogaczewski (ten ostatni przy­go­tował redakcję graficzną publikacji).

7 listopada 2020 r.

Grupa Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa sku­pia kilka­dziesiąt dzieci (grupa młod­sza) i młodzież szkolną (grupa starsza) przy koś­ciele św. Józefa w Tczewie. , Świętego Win­cen­tego a’Paulo na ul. Kaszub­skiej w piątki o 19.15 Opiekunowie: — Sios­tra Natalia Adamska i ksiądz Andrzej Węsier­ski. Opiekunką grupy jest dama naszego Orderu Katarzyna Stu­deny. Od kilku lat współpracu­jemy, szczegól­nie przy orga­ni­za­cji chary­taty­wnych pikników, zbiórkach na rzecz potrze­bu­ją­cych, spotkań patri­o­ty­cznych, współt­worzenia wypoczynku dla tej młodzieży, czy przy Orszaku Trzech Króli.

Dlat­ego Kapituła Medalu przyz­nała Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa Medal Roku Jana Pawła II, który wręczył w koś­ciele po mszy świętej kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski. ode­brała sios­tra Natalia i Marysia — przed­staw­icielka Grupy.

Szczęść Boże na dal­szą współpracę.

9 listopada 2020 r.

Za inic­jatywę, przy­go­towanie setek ulotek, roll– apu, plansz, banerów rozsyłanych inter­ne­towo dostal­iśmy podz­iękowanie od brata Tomasza. Efek­tem naszej pracy jest zebranie na konto szkoły św. Stanisława w parafii w Bocaranga kilku tysięcy euro.

Z naszych kawalerów najho­jniejszy był ks. kapelan Józef Pick. Oczeku­jemy dal­szych wpłat. Dobroczyń­com serdeczne Bóg zapłać.

Nadal prosimy nawet na drobne wpłaty.

Konto na które należy wpła­cać dobrowolne datki: konto naszej Kus­todii zakon­nej Tchad-​RCA. Konto jest obsługi­wane przez naszego ekonoma Kus­todii — wpła­cane pieniądze w całości trafi­ają do:

Credit Lyon­nais, Paris Anjou 20 Boule­vard Malesherbes, 75008 Paris. Vice Province Capucins Tchad-​RCA

IBAN FR06 3000 2009 6500 0000 5505 D45 BIC CRLYFRPP

Proszę dopisać: Tomasz Świtała Szkoła św. Stanisława

25 listopada 2020 r.

Dla uczczenia tej set­nej rocznicy nasz Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zował wys­tawę „Odblask Tajem­nicy„, która jest próbą zbiorowej odpowiedzi pol­s­kich artys­tów na pos­tu­lat: „Do tych, którzy z pasją i poświęce­niem poszukują nowych «epi­fanii» piękna, aby podarować je światu w twór­c­zości artysty­cznej”. Wys­tawa miała wędrować po Polsce, a także poza grani­cami kraju. Wys­tawa miała także zaw­itać do Lon­dynu. Niestety pan­demia pokrzyżowała plany ekspozy­cji wędru­jącej. W Lon­dynie, Towarzystwo Pomocy Polakom – pod którego pieczą wys­tawa londyńska miała się odbyć, pod­jęło decyzję zor­ga­ni­zowa­nia wys­tawy wirtu­al­nej. Dostępna jest od 25 listopada 2020 na stronie:

https://www.tpp.london/reflection-​of-​mystery–introduction/?fbclid=IwAR24dNKMdiGERlFrXvoa3YWuYFK9TCPX­iszul–NcxdPmHx0eoLO0ul9nkoI

https://www.tpp.london/gallery/​z

Prosimy o wpisy­wanie się do Księgi Gości (Guest Book), można po pol­sku, ang­iel­sku lub w innym dowol­nym języku

https://www.tpp.london/the–relief-​society-​for-​poles-​2/​reflection-​of-​mystery/​tpp–london-​reflection-​of-​mystery–guest-​book/​

Pry­mas Anglii i Walii, Kar­dy­nał Vin­cent Nichols, w liś­cie do Towarzystwa Pomocy Polakom z okazji otwar­cia wirtu­al­nej wys­tawy pisze:

„Pię­kno które nas otacza jest frag­mentem, odzwier­ciedle­niem jego źródła: piękna esencji i natury Boga. Świat można

zrozu­mieć jako pełny tych frag­men­tów lub odblasków: w naturze, w architek­turze, w muzyce i, oczy­wiś­cie, w sztuce”.

Kura­torem Wys­tawy jest kawaler w Orderze ŚS Janusz Sikora-​Sikorski KC*SG Prezes Towarzystwa Pomocy Polakom (Char­ity No. 327128)

26 listopada 2020 r.

W cza­sie reżimu pan­demii i w tym cza­sie ekspozy­cji dzieł malars­kich „Odblask Tajem­nicy” w aresz­cie śled­czym w Gdańsku oraz w więzie­niu w Sztu­mie uzgod­niono, iż zor­ga­nizuje się teraz ekspozy­cję wirtu­alną, a w dogod­nym cza­sie w roku przyszłym będą kole­jne odsłony na żywo. Wielokroć przekładane spotkanie z władzami więzi­en­nictwa i wręcze­nie podz­iękowań za kilkulet­nią współpracę w zakre­sie dzi­ałań patri­o­ty­cznych na ziemi sztum­skiej, w tym pomoc i wspar­cie, m. in. w orga­ni­za­cji plen­erów malarsko-​rzeźbiarskich, budowy pom­nika Inki i orga­ni­za­cji uroczys­tości odsłonię­cia) Prze­o­rat Pomorski i Kapituła Medalu 100.lecia Odzyska­nia Niepodległości przyz­nała zasłużonym pra­cown­ikom takie medale.

Zaś za wiele lat orga­ni­za­cji Ogólnopol­skiego Przeglądu Sztuki Więzi­en­nej ( w tym roku a konkurs wpłynęło ponad 1300 prac, których autorami było 278 osad­zonych z kraju i 99 z zagranicy, które pokazy­wały co gra w duszach więzi­en­nych twór­ców w dąże­niu do wol­ności i naprawy).Uczczono 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz 100 rocznicę plebis­cytu na Pow­iślu, Warmii i Mazu­rach. dostrzegliśmy też wielkie zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję wys­tawy „Odblask Tajemnicy”.

Udział w spotka­niu wzięli odz­naczeni medalami pra­cown­icy więzi­en­nictwa: płk Andrzej Tesarewicz – Dyrek­tor Okrę­gowy Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiar­dowski – Z-​ca Dyrek­tora Okrę­gowego SW w Gdańsku, mjr Marek Stuba – Rzecznik Pra­sowy Dyrek­tora Okrę­gowego SW w Gdańsku, Jarosław Wodz­iński – Prze­wod­niczący Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku, Tadeusz Łoz­iński – Z-​ca Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku, płk Andrzej Tesarewicz – Dyrek­tor Okrę­gowy Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiar­dowski – Z-​ca Dyrek­tora Okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku ‚płk Artur Król – Dyrek­tor Aresztu Śled­czego w Gdańsku, płk Jan Moro­zowski – Dyrek­tor Zakładu Karnego w Sztu­mie, Czesław Tuła — Prze­wod­niczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa, Jarosław Wodz­iński – Prze­wod­niczący Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku.

Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława otrzy­mał Zarząd Okrę­gowy NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku złożony na ręce Jarosława Wodz­iński­iego –Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku złożony na ręce Jarosława Wodz­ińskiego — Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku.

Medale wręczał Kan­clerz Kapituły medali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie damy Anny Par­tyka i kawalera Łukasza Partyki.

Omówiliśmy dal­szą współpracę, szczegól­nie nad rewital­iza­cją Świętego Gaju, innymi patri­o­ty­cznymi i kul­tur­al­nymi dzi­ała­ni­ami - wszyscy uczest­nicy zadeklarowali dal­szą, inten­sy­wną współpracę z Orderem.

4 grud­nia 2020 r.

W piątek 4 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. Jana Kil­iana. Byłego posła PIS, wielo­let­niego współor­ga­ni­za­tora z naszym Prze­o­ratem uroczys­tości patri­o­ty­cznych i społecznych. Cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbyła się w parafii pw św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gdańskim. Po mszy nastąpiło przewiezie­nie urny z prochami zmarłego na cmen­tarz na Srebrzysku.

Mszę pogrze­bową cele­browało trzech pro­boszczów ze starog­a­rdz­kich parafii — ks. prałat Józef Pick, ks. Euge­niusz Sten­cel oraz ks. Dar­iusz Nenca. Uroczys­tości rozpoczęły się od pośmiert­nego uhonorowa­nia Jana Kil­iana za zasługi w dzi­ałal­ności pub­licznej i społecznej Zło­tym Krzyżem Zasługi. Medal rodzinie wręczyli Rachela Wysocka oraz woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich. Zaś Medal 100.leia Niepodległości Pol­ski na ręce rodziny Zmarłego, zgod­nie z decyzją Kapituły Medalu, wręczył Wielki Prałat Świa­towej Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława ks. dr Józef Pick.

6 grud­nia 2020 r.

Młodzież Wszech­pol­ska — Okręg Pomorski orga­nizuje akcje uświadami­a­jącą mieszkańców Tczewa o potrze­bie wspar­cia lokalnego szpi­tala. Sami też orga­nizują wspar­cie Zachę­cają do dokony­wa­nia przelewów z tytułem „covid” na konto szpitala:

PKO Bank Pol­ski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530.

Wolon­tar­iusze z Car­i­tas parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego zor­ga­ni­zowali kole­jną akcję, aby wspomóc naszych chorych z tczewskiego hos­picjum. Sami zebrali 150 kg jabłek. Następ­nie osoby chętne zro­biły mus jabłkowy dla naszych chorych. W akcje byli zaan­gażowani nie tylko parafi­anie, lecz również ludzie z innych parafii, a także wspól­nota Odnowy w Duchu Świę­tym. Zatem cały Tczew ma swój udział w tym pięknym dziele. Łącznie 17 osób włączyło się w to piękne dzieło. Dzielmy się dobrem !!!

Prze­o­rat Pomorski włączył się w te akcje, wykonu­jąc pro­jekty graficzne i wydruki (kaw. Grze­gorz Płaza) i przekazu­jąc w darze baner infor­ma­cyjny (zaw­ies­zony na pło­cie szpi­tala) i grafiki w wer­sji elek­tron­icznej, (S. Kukowski) rozsyłanej w medi­ach społecznoś­ciowych (A.Zblewski) oraz wszys­tkie nakle­jki na słoiki. Spon­sor (kaw. S. Lubawski).

6 grud­nia 2020 r.

Niech owa licha, uboga, chyląca się sta­jenka i pokłon Magów napawają otuchą

i udzielają potrzeb­nych duchowych mocy, byśmy właś­ci­wie umieli odczy­tać nakaz powrotu od Sta­jenki i uda­nia się do swoich domostw drogą Prawdy, Dobra, Miłości i Życia, tj. zupełnie inną niż sug­erowaną przez Herodów naszych cza­sów drogą obłudy, fałszu, pod­stępu i zakłamania…

Miłość Nowonar­o­d­zonego, to „wierze­nie, iż Chrys­tus nar­o­dził się w betle­jem­skim żło­bie, lecz biada nam, jeśli nie nar­o­dził się w tobie”.

Bło­gosław­ieństwa Dzieciątka na szczęśli­wość i wszelką pomyśl­ność dni

Anno Domini 2021. Damy i kawalerowie dos­to­jnego Orderu bądźmy w gotowości służe­nia innym.

9 grud­nia 2020 r.

W cza­sie reżimu pan­demii utrud­nione wielce są dzi­ała­nia chary­taty­wne. Prze­o­rat nas także w ten sposób prag­nie docenić jedyną Przy­chod­nię „Med­ical”, która nadal także „na żywo” przyj­muje pac­jen­tów Tczewa i okolic mają­cych inne choroby niż koron­awirus. Tej służ­bie zdrowia też należy się chwała i cześć.

12 grud­nia 2020 r.

Niech owa licha, uboga, chyląca się sta­jenka i pokłon Magów napawają otuchą i udzielają potrzeb­nych duchowych mocy, byśmy właś­ci­wie umieli odczy­tać nakaz powrotu od Sta­jenki i uda­nia się do swoich domostw drogą Prawdy, Dobra, Miłości i Życia, tj. zupełnie inną niż sug­erowaną przez Herodów naszych cza­sów drogą obłudy, fałszu, pod­stępu i zakłamania…

Miłość Nowonar­o­d­zonego, to „wierze­nie, iż Chrys­tus nar­o­dził się w betle­jem­skim żło­bie, lecz biada nam, jeśli nie nar­o­dził się w tobie”.

Bło­gosław­ieństwa Dzieciątka na szczęśli­wość i wszelką pomyśl­ność dni Anno Domini 2021. Damy i kawalerowie dos­to­jnego Orderu bądźmy w gotowości służe­nia innym.

22 grud­nia 2020 r.

Wys­tawa „Odblask tajem­nicy” jest odpowiedzią twór­ców na list św. Jana Pawła II do artys­tów z 1999 r. Ojciec Święty zachę­cał w nim artys­tów, aby przed­staw­iali w swych dziełach tajem­nice Boga – mówił pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor wys­taw Ste­fan Kukowski. W tej chwili gości ona w Toruniu i chwała orga­ni­za­torom, że pod­jęli się trudu, aby pokazać te dzieła na żywo, ale także w formie wirtu­al­nej i przekazać innym odbior­com – wyjaś­nia Kukowski. Decyzją o.Tadeusza Rydzyka wys­tawa prezen­towana jest w Sank­tu­ar­ium Najświęt­szej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i św. Jana Pawła II. Papież Polak wiedział, że sztuka, która przez wieki inspirowała się religią, odchodzi od wiary. Dlat­ego św. Jan Paweł II wys­tosował pier­wszy w his­torii list do artys­tów – pod­kreśla ojciec dr Zdzisław Klafka CSsR, rek­tor Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu.80 proc. dzieł sztuki w świecie płynie z inspiracji bib­li­jnej. Rozu­miał to i czuł św. Jan Paweł II. Dlat­ego bardzo prag­nął w Koś­ciele artys­tów, którzy uzu­peł­ni­ają tę funkcję kapłańską, bo oni w swoich dziełach wyrażają to, co niewidzialne – wskazuje o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Ekspozy­cja jest też okazją do głęb­szej reflek­sji nad nauczaniem św. Jana Pawła II – mówił kus­tosz wys­tawy Andrzej Jaworski​.Ci, którzy przyjdą do tej świą­tyni w Toruniu, będą mogli zobaczyć i prze­myśleć naukę wielkiego Papieża Polaka, który kierował do nas różne słowa, a które dziś możemy odbierać przez sztukę współczesną – oce­nia Andrzej Jaworski​.Za inic­jatywę i orga­ni­za­cję wys­tawy malarstwa Odblask Tajem­nicy, która ma kole­jną odsłonę w Toruniu wręczali medale Roku Jana Pawła II O. Zdzisła­wowi Klafce (Rek­torowi Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu), Insty­tu­towi „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II (na ręce kura­tora wys­tawy P. Andrzeja Jaworskiego) oraz Pani Katarzynie Cegiel­skiej (Dyrek­torowi Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu) reprezen­tanci Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława: dama Anna Par­tyka, kawaler Łukasz Par­tyka i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS (zrzesza­jącej prze­o­raty na świecie) Ste­fan Kukowski. Zdję­cia z odsłony wys­tawy są dziełem Urszuli Niewiarowskiej-​Kukowskiej. News z wys­tawy jest na: www​.radiomaryja​.pl/​informacje/​wystawa-​odblask–tajem­nicy.

22 grud­nia 2020 r.

Nasz kawaler z Wejherowa Hen­ryk Jarosz zakupił pro­dukty żywnoś­ciowe i zro­bił świąteczny podarunek, dla rodziny z Wejherowa, pana Dar­iusza, który jest ren­cistą, jest osobą chorą , mieszka­jącą z matką, która porusza się na wózku inwalidzkim. W tym dłu­gotr­wałym cza­sie pan­demii, rodz­ina jest w bardzo trud­nej sytu­acji. radoś­cią dla tej rodziny była przede wszys­tkim pamięć o nich w tym trud­nym dla nich pan­demicznym czasie.