wrze­sień

4 wrześ­nia 2021 r.

Czwarty, pod­sumowu­jący, bieg na 10 km z cyklu I Pomorskiego Biegu „Walki o Pamięć” poświę­cony Danu­cie Siedzikównie — Ince w 75 rocznicę Jej śmierci odbył się na sta­dionie w Lubi­chowie. Na star­cie było ok.130 zawod­ników z całego Pomorza. W odlicza­niu do startu, jak w deko­rowa­niu medalami brał udział Ste­fan Kukowski — jeden z inic­ja­torów uroczys­tości 75. lecia na Pomorzu. W biegu wziął udział również Kacper Płażyński, poseł na sejm RP, patron tej uroczys­tości. Inic­jatywa Mar­iusza Birosza z Bry­gady Inki w Czarnem i Sebas­tiana Kuchar­czyka z Sto­warzyszenia Prawy Starog­ard przyjęta została ciepłą reakcją pub­liki i bie­gaczy. Był także bieg na krót­kich dys­tansach dla dzieci i młodzieży. Po dotar­ciu ostat­niego zawod­nika przyszedł czas na pod­sumowanie i uhonorowanie najlep­szych zawod­ników . Oprócz tego miała miejsce uroczys­tość wręczenia medali Inki „Zachowałam się jak trzeba”. Medale „Za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba” wręczał Ste­fan Kukowski,członek Kapituły Medalu i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie kom­bat­anta z Afgan­istanu. Sym­bol­i­zowało to cześć dla wszys­t­kich żołnierzy wal­czą­cych o wol­ność w różnych pokole­ni­ach. Wśród odz­nac­zonych był, między innymi pan Piotr Szubar­czyk, Sebas­t­ian Kuchar­czyk i Sto­warzysze­nie „Bry­gada Inki” z Czarnego. Na wszys­t­kich uczest­ników czekał poczęs­tunek, w tym wojskowa grochówka. Gościn­noś­cią iście staropol­ską wykazał się pan Andrzej Toczek, wójt Lubichowa.

8 wrześ­nia 2021 r.

Plener Malarski Sopot 2021 został zor­ga­ni­zowany z inic­jatywy i pod artysty­czną kuratelą Jarosława Kukowskiego w dni­ach 30 sierp­nia do 10 wrześ­nia w Sopocie w „Aparta­menty Bema 4″. Wśród czołówki pol­s­kich artys­tów plas­tyków z kraju i za granicy, począwszy od prof. Kiejs­tuta Bereźnick­iego do Bar­bary Kaczmarowskiej-​Hamilton z Lon­dynu. Była więc świetna okazja do oso­bis­tego wręczenia Medalu „Roku Jana Pawła II za udział w wielkiej wys­tawie „Odblask Tajem­nicy”, która miały wiele wys­taw i wernisaży w kraju, a w wer­sji elek­tron­icznej w tysią­cach osłon obiegła cały świat. Bardzo znana w świecie artystka-​portrecistka było ostat­nią artys­tką wyróżniona Medalem JPII z dwu­nastki wys­taw­ia­jącej w Odblasku Tajem­nicy. Tak więc zamknęliśmy tę wys­tawę, tak trudną do ekspozy­cji w cza­sie pandemii.

Po wys­tawie był czas na omówie­nie wspól­nych planów: udział dzieci i młodzieży w konkur­sach „Rok Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego”, rozpowszech­nie­nie po świecie wielkiego konkursu plas­ty­cznego dla młodzieży „Madonny z Dzieciątkiem”,

ewen­tu­al­nego pleneru plas­ty­cznego w Lon­dynie. Było też spotkani „przy stole” i oglą­danie meczu Pol­ska — Anglia.

9 wrześ­nia 2021 r.

Aparta­menty Bema 4 Sopot wraz Galerią Quan­tum zor­ga­ni­zowali w Sopocie plener malarski, na którym byli głównie tuzy pol­skiego malarstwa, także kilku adep­tów. Plener zakończył się wernisażem „Falochron Sztuki” w Cosma Gallery. Wyśmien­ity bankiet przy­go­towała restau­racja Tapas De Rucola i COSMA SOPOT. Przy­był tłum wyśmien­i­tych znaw­ców sztuki, artys­tów, nie tylko malarzy. Wernisaż był świetną okazją do nagrodzenia dwóch malarzy Euge­niusza Wisznewskiego i Janusza Lewandowskiego ze wiele lat artysty­cznej dzi­ałal­ności zgod­nej ze swoimi przeko­na­ni­ami „ za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną służącą roz­wo­jowi Państwa i Koś­cioła Pol­skiego. Za szla­chetną i chary­taty­wną postawę oraz ksz­tał­towanie życia nar­o­dowego w opar­ciu o naukę społeczną Koś­cioła i idee św. Jana Pawła II”. Medale wręczał prze­wod­niczący Kapituły Ste­fan Kukowski. W cza­sie spotka­nia omówiliśmy założe­nia do wys­tawy malars­kich dzieł w Lon­dynie w przyszłym roku orga­ni­zowaną przez Kon­fed­er­acją Orderu Świętego Stanisława, Fun­dację Art. Hanza Euge­niusza Wisznewskiego i paryską Galerią Sztuki Quan­tum Jarosława Kukowskiego. Kilku wiel­kich malarzy zadeklarowało też swój udział w wys­tawie „Pry­mas Tysią­cle­cia” w cza­sie kon­fer­encji naukowej orga­ni­zowanej przez Kon­fed­er­ację OŚS w listopadzie 2021 na zamku Wrochem.

12 wrzes­nia 2021 r.

Było wielkim przeży­ciem duchowym udział w beat­y­fikacji. Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława reprezen­towali: Wielki Mis­trz Ste­fan Kukowski, Wielcy Radcy Piotr Stec i Bog­dan Wiśniewski oraz pos­tu­lan­tka Urszula Niewiarowska-​Kukowska. Dołączył do nas kawaler w Orderze Łukasz Dem­biński z Warszawy. Możli­wość uczest­nictwa w Świą­tyni Opa­trzności Bożej w uroczys­tości beat­y­fika­cyjnej Matki Elż­bi­ety Róży Cza­ck­iej — założy­cielki Lasek oraz kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, który nie bez powodu nazy­wany jest Pry­masem Tysią­cle­cia był tym, który w odważny i jed­nocześnie niezwykle roztropny sposób przeprowadził Koś­ciół i Ojczyznę przez lata komu­nisty­cznego zniewole­nia. Bronił prawa Polaków do wol­ności. W jed­nej z homilii głosił: „Wielkie jest prawo do wol­ności! Złożył je w naturze człowieka sam Bóg”. Nie cofał się przed tymi, którzy chcieli zabrać nam Polakom wszys­tko to, co przez wieki utr­walane stało się świę­toś­cią: wiara ojców, pamięć o his­torii, nar­o­dowe trady­cje. Jak prawdziwy Ojciec troszczył się o swoje dzieci, niejed­nokrot­nie też upom­i­na­jąc je, gdy zbłądz­iły. „Miłość to czas” – mówił. Kierował się miłoś­cią do każdego człowieka. O swoich prześlad­ow­cach i wro­gach nar­odu pisał: „Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich znien­aw­idził”. Bło­gosław­iona Elż­bi­eta Róża Cza­cka „duchowo niewidomym” pokazy­wała drogi idące do Boga. Po uroczys­toś­ci­ach sko­rzys­tal­iśmy z gościny wielkiego patri­oty i naszego pos­tu­lanta do Orderu Pio­tra Szubar­czyka. Był czas na złoże­nie świecy pamięci pod tablicą Ewy Matuszewskiej „Mewy”, bohater­skiej san­i­tar­iuszce pochodzącej ze Starog­a­rdu Gd., która zginęła w Pow­sta­niu Warsza­wskim. Postanow­iliśmy ucz­cić jej pamięć na ziemi kociewskiej. Umówiliśmy się z kard. Kaz­imierzem Nyczem na oso­bistą audi­encję na tem­aty związane z Orderem w październiku. Będzie wów­czas czas na omówie­nie szczegółowych dzi­ałań w Konfederacji.

16 wrześ­nia 2021 r.

Za szczególne zasługi, orga­ni­za­cję i spon­sorowanie wielkiego kon­certu w kat­e­drze pelplińskiej poświę­conej Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia Medale Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego otrzy­mują kaw. Bog­dan Wiśniewski oraz Anna i Łukasz Par­tyka. Brawo !

17 wrześ­nia 2021 r.

17 wrześ­nia, jak co roku spotkaliśmy się na obchodach, by przy­pom­nieć o zdRadzieck­iej napaści 17 wrześ­nia 1939 na nasz kraj. Uroczys­tości rozpoczęto od mszy w intencji Ojczyzny w koś­ciele Św. Krzyża z udzi­ałem pocztów sztan­darowych szkół śred­nich. Mszę kon­cele­brował ks. pro­boszcz Adam Gadom­ski. Przy tabl­icy poświę­conej bohaterom obroń­com Ojczyzny hon­orowy poczet sztan­darowy wys­tawił Szwadron Ułanów Zaniemeńs­kich. Znicze pamięci złożyli przed­staw­iciele szkół śred­nich, Fab­ryki Sztuk, orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i orga­ni­za­tora — Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława, który pow­itał zgro­mad­zonych patri­otów tczews­kich. Hym­nem Pol­ski rozpoczęto uroczys­tości na teranie Fab­ryki Sztuk. Pod­czas pan­elu dyskusyjnego roz­maw­iano na temat sytu­acji Kor­pusu Ochrony Pogranicza, bes­tial­skim mor­dowa­niu naszych rodaków sto­su­jący ich jako żywe tar­cze oraz o poli­tyce rządu sana­cyjnego w sto­sunku do Moskwy i naszych zachod­nich „sojuszników”. Katyń, Auschwitz — mordy ludobójcze w cza­sie wojny, mordy na księżach katolic­kich były przed­staw­iane przez uczniów z I i II LO oraz Młodzież Wszech­pol­ską. Cieszy duża liczba młodych osób, którym nasza his­to­ria nie jest obo­jętna. Poczęs­tunek gorącą kawą, herbatą i ciastem został przy­go­towany przez młodzież z tczewskiego OHP. Uroczys­tość zakończyła pieśń „Boże coś Pol­skę” i podz­iękowanie przez Andrzeja Zblewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława dla wszys­t­kich uczest­ników i współor­ga­ni­za­torów. Scenografia i grafika Ste­fana Kukowskiego.

24 wrześ­nia 2021 r.

24 wrześ­nia w Sztu­mie był finał XXX jubileuszowy Między­nar­o­dowy Przeglądu Sztuki Więzi­en­nej. W trak­cie uroczys­tej gali w sztum­skim kinoteatrze Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Piotr Stec, w imie­niu Kapituły Medalu wręczył „Medale Inki — Zachowałam się jak trzeba” wicem­i­nistrowi spraw­iedli­wości Michałowi Wosiowi oraz dyrek­torowi Zakładu Karnego mjr. Mar­i­anowi Sza­łkowskiemu w Sztu­mie. Wielo­let­nia bliska współpraca z więzi­en­nictwem na Pomorzu w pełni uza­sad­nia przyz­nanie takiego wyróżnienia. Omówiono także plany dal­szej współpracy, szczegól­nie przy odnowie­niu Świętego Gaju.