marzec

1 marca 2019 r.

Z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyk­lę­tych” odbyła się 1 marca br. uroczysta Msza św. w koś­ciele pw. Chrys­tusa Króla i Bł. S. Alicji Kotowskiej. Po nabożeńst­wie licznie zgro­madzeni uczest­nicy uroczys­tości, z pocz­tami sztan­darowymi na czele, prze­masze­rowali przy akom­pa­ni­a­men­cie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo na Plac Ofiar Piaśnicy, gdzie ode­grano Hymn Nar­o­dowy, a po Apelu Pamięci, złożono kwiaty przy Bramie Piaśnick­iej. Kwiaty złożyli m.in. Wejherowska Wspól­nota Pokoleń z kawalerem Orderu Świ­etego Stanisława Hen­rykiem Jarosz.

1 marca 2019 r.

Armio Wyk­lęta Tczew o was Pamięta! — pod takim hasłem prze­biegły orga­ni­zowane przez Młodzież Wszech­pol­ską obchody Nar­o­dowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyk­lę­tych. Obchody rozpoczęto od odśpiewa­nia hymnu nar­o­dowego. Następ­nie słowami „Czołem Wielkiej Polsce” i gromką odpowiedzią tłumu przemówie­nie rozpoczął prezes tczewskiego koła Młodzieży Wszech­pol­skiej. W swo­jej wypowiedzi pod­kreślał wartość ideałów, które przyświecały Żołnier­zom Wyk­lę­tym tłu­macząc, że celem wieców pamięci nie jest jedynie pamięć sama w sobie, a inspiracja do codzi­en­nego życia wartoś­ci­ami takimi jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Przemówie­nie Wszech­po­lak zakończył wier­szem Her­berta — „Przesłanie Pana Cog­ito”. Potem był apel poległych i mod­l­itwa „Pod twoją obronę” oraz odśpiewani pieśni „Boże coś Pol­skę”. Skromny udział miał też nasz Prze­o­rat Pomorski.

2 marca 2019 r.

W bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie święce­nia biskupie przyjął ks. prałat dr Arka­diusz Okroj, który będzie pełnił urząd biskupa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej. Pelplińską kat­e­drę wypełniły tłumy uczest­ników uroczys­tości. Obec­nych było siedem­nastu biskupów. Głównym kon­sekra­torem był biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Współsza­farzami święceń: nuncjusz apos­tol­ski w Polsce abp Sal­va­tore Penac­chio i biskup toruński Wiesław Śmigiel. W uroczys­tej Mszy św. między innymi wzięli udział przed­staw­iciele par­la­mentu, samorządów, przed­staw­iciele uczelni wyższych, służb mundurowych, ruchów i sto­warzyszeń katolic­kich, osób zakon­nych, bardzo wielu księży, liczne del­e­gacje. Wśród zapros­zonych i pow­i­tanych był Order Świętego Stanisława z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele. Biskup pelpliński mówił, że często ludzie „całą nadzieję, jedyną nadzieję i wartość swo­jego życia położyli nie­jako w ziemi i na ziemi, i wycz­er­pują w tej nadziei całą swoją życiową ambicję i akty­wność”. Rolą Koś­cioła jest nieść ewan­gelię „również i tym, którzy nie chcą iść, którzy się iry­tują, że my o tej drodze cią­gle wspom­i­namy”. Po homilii ks. Arka­diusz Okroj złożył przyrzeczenia przepisane rytu­ałem święceń biskupich. Po namaszcze­niu głowy i wręcze­niu Ewan­gelii bp Okroj otrzy­mał insyg­nia swo­jej posługi, którymi są pierś­cień, mitra i pas­torał. Po Komu­nii św. nowowy świę­cony biskup przeszedł środ­kiem kat­edry udziela­jąc bło­gosław­ieństwa. Nad­szedł również spec­jalny list od prezy­denta Pol­ski Andrzeja Dudy. Nuncjusz apos­tol­ski abp Sal­va­tore Penac­chio powiedział: „tak pracuj, taki bądź, aby ludzie byli bliżej Jezusa po spotka­niu z Tobą”. Bp Okroj naw­iązał do swo­jego zawoła­nia biskupiego i zada­nia, które Chrys­tus zle­cił Apos­tołom: „Idąc, naucza­j­cie”. Bp Arka­diusz Okroj kon­tyn­uował, że „nie można miłować Boga i nie mówić o tym innym. Nie można miłować bliźniego – i nie dzielić się z nim świadectwem wiary”. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali: koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Leszek Meler, Przeor Ste­fan Kukowski. Zaprosze­nie również byli kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski , Piotr Cymanowski (wices­tarosta tczewski), ks. prałat Józef Pick (kapelan — Wielki Prałat), Kaz­imierz Smoliński (poseł RP), Tomasz Winiecki, Tadeusz Wło­dar­czyk, dama Jan­ina Lubawska. Po obiedzie, w cza­sie rautu mogliśmy o dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława przekazać nuncjus­zowi abp. Sal­va­tore Penac­chio, o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego wspom­niał abp Sła­woj Leszek Głódź. Z nowym bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okroj umówiliśmy się na osobną audi­encję w ciągu miesiąca i omówimy współpracę.

3 marca 2019 r.

W powiecie tczewskim odbyła się VII edy­cja imprezy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława był pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem tczewskiej edy­cji. Akty­wnie włączył się do orga­ni­za­cji tej patri­o­ty­cznej imprezy Powiat Tczewski, Powia­towe Cen­trum Sportu i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. W niedzielę odpraw­iona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. O intencję mszalną prosił spir­i­tus movens obchodów i pro­jek­tant całej wiz­ual­iza­cji — Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc ponad tysią­clet­nią nieroz­er­wal­ność niepodległości i wol­ności Pol­ski z wiarą katolicką naszego nar­odu. Liturgii prze­wod­niczył ksiądz dziekan Jacek Spy­chal­ski. Pier­wsze i drugie czy­tanie mieli kawaler Orderu Świętego Stanisława Jarosław Bar­toszewski i w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak. Mod­l­itwę wiernych czy­tali uczeń i uczen­nica II LO, dama w Orderze Anna Bubka, Alek­san­dra Mazur­czak, pułkownik Pił­sud­czyków Julian Michaś. Dary ołtarza przy­go­towała młodzież z II LO, kawaler Orderu ŚS Andrzej Zblewski i przed­staw­iciel gdyńs­kich pił­sud­czyków. Wysłuchal­iśmy pięknej, patri­o­ty­cznej homilii księdza z parafii NMP. Wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski (kawaler naszego Prze­o­ratu) podz­iękował księdzu pro­boszc­zowi, cel­e­bran­som i tłum­nie zgro­mad­zonym mieszkań­com za udział we Mszy Świętej. Dal­sze uroczys­tości przy­go­towane przez II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące odbyły się przy Pan­teonie Katyńskim. Po wysłucha­niu his­to­rycznego tła bohaterstwa i tragedii Żołnierzy Niezłom­nych usłyszeliśmy piękny wiersz w wyko­na­niu uczen­nicy. Była też krótka reflek­sja patri­o­ty­czna posła Kaz­imierza Smolińskiego (kawaler naszego Prze­o­ratu) i wices­tarosty Pio­tra Cymanowskiego. Dziekan — senior ks. Stanisław Cie­niewicz poprowadził mod­l­itwę za tych co zginęli broniąc wol­ności w naszej Ojczyźnie. Potem wiele przy­byłych del­e­gacji złożyło kwiaty i znicze pamięci. Bieg Tropem Wilczym przy­go­towany per­fek­cyjnie przez Tomasza Tobi­ańskiego, dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu. W ramach pro­jektu odwołu­jącego się do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyk­lęty Józef Franczak ps. Lalek odbył się trady­cyjny bieg na dys­tan­sie 1963 metrów. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Kwota z wpisowego za udział w biegu została przekazana dla Sto­warzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej. Dlat­ego bieg w Tczewie miał charak­ter wyjątkowy, nie tylko patri­o­ty­czny ale również chary­taty­wny. Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Każdy z młodych uczest­ników otrzy­mał spec­jalny dyplom uczest­nictwa. List który skierował do uczest­ników Biegu Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Pan Andrzej Duda odczy­tała 10. let­nia dziew­czynka. Przed biegiem głównym uczest­nicy biegu odśpiewali hymn państ­wowy wraz z Męskim Chórem Echo. O godz. 12.00 ponad 250 uczest­ników wybiegło na trasę biegu. W biegu udział wzięły osoby w różnym wieku, od dzieci w wózkach do seniorów. Choć bieg nie miał charak­teru współza­wod­nictwa to osoby, które na metę dotarły najszy­b­ciej uhonorowano pucharami. Za udział w biegu każdy jego uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy pakiet z medalem, koszulką, lek­turą patri­o­ty­czną. Potem starostwo ser­wowało ciepły posiłek, kawę, herbatę, ciasto. Sto­warzysze­nie Siostry Samu­lowskiej i Prze­o­rat Pomorski przy­go­towali dla wszys­t­kich uczest­ników kilka­set kiełbas piec­zonych nad ogniskiem. Przy wejś­ciu każdemu uczest­nikowi spotka­nia roz­dano fold­ery (przy­go­towane przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną), z których wielu z nas po raz pier­wszy dowiedzi­ało się o tczewskim ruchu oporu. Roz­dawano też dar­mowe śpiewniki patri­o­ty­czne spec­jal­nie na ten dzień przy­go­towane przez głównego orga­ni­za­tora oraz kawalera Grze­gorza Płazę. Na sce­nie pro­fesjon­al­nie prowadzący kaw. Jarosław Bar­toszewski odczy­tał list z przesłaniem i bło­gosław­ieńst­wem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Przesłanie przekazał nam także min­is­ter Jan Józef Kasprzyk i Prezes IPN Jarosław Szarek. Potem był kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych chóru Męskiego Chór Echo pod dyrekcją Leszka Gołąba. Każdy uczest­nik uroczys­tości mając dar­mowy śpiewnik mógł wspól­nie śpiewać pieśni patri­o­ty­czne. Wysłuchal­iśmy też kon­certu wokalnego i wier­sze w wyko­na­niu uczniów II LO. Na sce­nie też dyrek­tor Tomasz Tobi­ański wręczył puchary dla najlep­szych zawod­ników biegu. Pani dyrek­tor Dorota Koś­ci­jańczuk ogłosiła wyniku Powia­towego Konkursu Wiedzy o „Żołnierzach Wyk­lę­tych” orga­ni­zowanego wraz z gdańskim Insty­tutem Pamięci Nar­o­dowej. Prowad­zony przez znanego artystę Mar­iusza Dworakowskiego chór Fisolki zakończył pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi część artysty­czną. Na antresoli szkoły było wiele atrakcji dla najmłod­szych. Mogli kolorować rysunki patri­o­ty­czne wespół z instruk­torami z Fab­ryki Sztuk. W salce korek­cyjnej II LO zapro­ponowało tor przeszkód, gry i zabawy sprawnoś­ciowe. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia z siostrą zakonna i grupą wolon­tar­iuszy uczyli robić biało-​czerwone kotyliony i różańce,(przygotowywała pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena) co spotkało się z wielkim zaciekaw­ie­niem. Na tere­nie wokół szkoły odbyły się pokazy grupy rekon­struk­cyjnej Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z pokazem wielkiej kolekcji his­to­rycznej broni z cza­sów II wojny. Prym wiódł prezes Adam Zając. Był też z nami ryc­erz Jana Sobieskiego (Eligiusz Micha­lak) w pełnym stroju bojowym w towarzys­t­wie pięknie ubranej dwórki. O bohat­er­ach walki o wol­ność można było poroz­maw­iać z liczną grupą w stro­jach pił­sud­czyków ze Związku Pił­sud­czyków RP Okręgu Pomorskiego z Gdyni, która przy­była wraz ze swym preze­sem Julianem Michasiem. Zawody strz­eleckie z broni pneu­maty­cznej przeprowadz­iła Liga Obrony Kraju wraz z Ochot­niczym Hufcem Pracy. W zawodach strz­elec­kich wzięło udział około sto osób. Podz­iękowanie za uczest­nictwo otrzy­mali wszyscy uczest­nicy strze­la­nia. Na zakończe­nie uroczys­tości wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski wraz z pomysło­dawcą kom­pleksu uroczys­tości Wielkim Kan­clerzem Orderu Świętego Stanisława Ste­fanem Kukowskim wręczyli stat­uetki „Tropem Wilczym 2019″ pani dyrek­tor II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego Doro­cie Koś­ci­jańczuk i Tomas­zowi Tobi­ańskiemu — dyrek­torowi Powia­towego Cen­trum Sportu. Wszyscy zasłużeni i zaan­gażowani w przy­go­towanie i udział w tczewskiej edy­cji ” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” otrzy­mali spec­jalne podz­iękowa­nia pod­pisane również przez starostę Mirosława Augustyna. W wręcza­niu wielu podz­iękowań popros­zono również posła na sejm RP pana Kaz­imierza Smolińskiego. Spon­sorem strate­gicznym była Firma Dekpol, dzięki której można było wzbo­gacić to wielkie patri­o­ty­czne uroczys­tości. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jarosław Szarek — Szef IPN Warszawa, Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej. Cześć i chwała.

14 marca 2019 r.

Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława grat­u­lują i życzą abp. Stanisła­wowi Gądeck­iemu.Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świ­etego Stanisława

19 marca 2019 r.

Na Placu Józefa Pił­sud­skiego z okazji Imienin Komen­danta spotkali się mieszkańcy Tczewa, aby wyrazić pamięć i wdz­ięczność za przy­wróce­nie Polsce niepodległość. Przed­staw­iciel młodzieży w swym przemówie­niu naw­iązał do wspani­ałej współpracy, mimo różnic ide­owych, poli­tyków czasu przed­wo­jen­nego. Pol­ska dla nich, dla Pił­sud­skiego była wartoś­cią nadrzędną. Przed­staw­iciel pani Poseł UE Anny Fotygi odczy­tał przesłanie skierowane do Tczewian, „dzięku­jąc tczewskiej społeczności, która zawsze z zaan­gażowaniem i w duchu pol­s­kich trady­cji czci i hon­oruje nar­o­dowych bohaterów”. Pięknie o marsza­łku mówił też Starosta Tczewski i pani Prezes Klubu Gazety Pol­skiej. Potem było wiele biało-​czerwonych kwiatów pod mon­u­mentem Komen­danta. Po tym przes­zliśmy na Plac Józefa Hallera, gdyż pamię­tal­iśmy też o Józe­fie Hallerze, który był w Tczewie w drodze na zaślu­biny z morzem. Rys his­to­ryczny o tych wydarzeni­ach przed­staw­iła Katarzyna, przed­staw­icielka młodego patri­o­ty­cznego pokole­nia. Z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego kwiaty składali: Halina Cybul­ska i Ste­fan Kukowski (inic­ja­tor i orga­ni­za­tor spotka­nia) oraz Anna Bubka i Andrzej Zblewski. Nadal w kon­wencji imieni­nowej prowadzący Wiesław Micha­lak podz­iękował zebranym gościom.

26 marca 2019 r.

26 marca. Odwiedzil­iśmy świ­etlicę środowiskową Car­i­tas przy parafii Krzyża Świętego w Tczewie, która jest od lat pod pieczą naszego Prze­o­ratu. Przekaza­l­iśmy kilka­naś­cie kilo­gramów różno­ra­kich ciast oraz pro­dukty spoży­w­cze, które będą przez opiekunkę przy­go­towane jako posiłek dla dzieci. Dzieci i młodzież korzysta ze świ­etl­icy po szkole: odra­bi­ają lekcje, bawią się i korzys­tają z posiłków. Najczęś­ciej nie mają dobrych warunków domowych. Świ­etlica ma silne wspar­cie w sios­trach zakon­nych. Bardzo kolorowe pomieszcze­nie, schludna i bardzo czyste pomieszczenia kuchenne i jadal­nia. Omówiliśmy dal­szą współpracę i zakres pomocy.