sty­czeń

4 sty­cz­nia 2018 r.

W DPS Bielawki w radośnie jed­noc­zono się przy Żłobku Maleńkiego Jezusa. Tegoroczne Jasełka przy­go­towane przez Inte­gra­cyjną Grupę Teatralną, zgro­madz­iły sporą wid­ownię. Na pokazach goś­cilili dzieci i młodzież ze szkół Pelplina,Gdańska, Rajkowych, Tech­nikum Eko­nom­icznego ze Starog­a­rdu. Jasełka obe­jrzeli goś­cie z DPS Rudno, Rokocin, Gniew, mieszkańcy Bielawek. W prz­er­wie między pokazami młodzi artyści otrzy­mali podz­iękowanie w formie paczek ze słody­czami z rąk Siostry Goretti. Kosz ze słody­czami wręczył też pos­tu­lant do Orderu Mar­iusz Dworakowski, zaś przeor Pomorski Ste­fan Kukowski omówił z siostrą dyrek­tor dal­szą współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W Pelplinie Orszak Trzech Króli stanowi ważny punkt w kalen­darzu litur­gicznym. Wspom­i­nane jest wów­czas wydarze­nie, w którym Mędrcy ze Wschodu Kacper, Mel­chior i Bal­tazar wyruszyli do Betle­jem, by pokłonić się Nowonar­o­d­zonemu Jezu­sowi. Zebranie uczest­ników orszaku było w trzech różnych miejs­cach. Przy Urzędzie Gminy odbyło się przy­wi­tanie przez bur­mistrza Patryka Dem­skiego wszys­t­kich grup, następ­nie cały Orszak wyruszył w stronę Bazy­liki Kat­e­dral­nej. W kat­e­drze spra­wowana była Msza św. przez bpa pelplińskiego Ryszarda Kasynę. Po Mszy świętej uczest­nikom Orszaku roz­dano cer­ty­fikaty i ciepłe napoje w kruż­gankach pelplińskiej kat­edry. W przy­go­towa­ni­ach uczest­niczył i na sce­nie uroczys­tości prowadził Koman­dor Pelpliński Orderu Bog­dan Wiśniewski. Akty­wnie uczest­niczyła też dama w Orderze Alicja Słyszewska. Wielkim dar­czyńcą był, jak zawsze, kawaler Leszek Meler. Trady­cyjnie już Koman­do­ria Pelplińska zbier­ała hojne datki na misje kapucyńskie.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Tczewski Orszak Trzech Króli to wspólne świę­towanie uroczys­tości Objaw­ienia Pana Jezusa, pole­ga­jące na wspól­nym kolę­dowa­niu w trak­cie prze­marszu uli­cami Tczewa z trzema królami, dworami, wojskiem, aniołami. Orszak naw­iązał do trady­cji jasełek i jest oparty na przekazie bib­li­jnym. Całe rodziny, uczniowie, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, sto­warzyszenia zespoły i chóry często pod swoimi sztan­darami lub szyl­dami wyruszali z trzech miejsc. Wśród muzyki kolę­dowej pobier­ano gadżety orsza­kowe, śpiewniki oraz cer­ty­fikat udzi­ału w Orszaku. Król pieczę­cią potwierdzał udział w orszaku. Wszys­tko staraniem Zespołu Szkół Katolic­kich. Na początku grupy szedł sam Król Mel­chior Pier­wszy — ks. Szy­mon Chamier Ciemiński. Za nim jechali konno ryc­erz i dama na koni­ach (Alicja i Janusz Konkel), królowa Jad­wiga — patronka Tczewa z dwórkami w stro­jach dwors­kich. Na początku orszaku wiernych idzie ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann, ks. Pro­boszcz Adam Gadom­ski i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. Drugi orszak wyruszył z Fab­ryki Sztuk, głównego orga­ni­za­tora tego orszaku z drugim królem (Jarosławem Bar­toszewskim — kawalerem w Orderze ŚS) oraz Prezy­den­tem Miasta Mirosławem Pobłockim. Rozbaw­iony i rozśpiewany orszak był dzięki uczest­niczą­cym zespołom muzy­cznym. Trzeci orszak wyruszył z placu przy pom­niku Jana Pawła II Świętego na Suchostrzy­gach na czele z trzecim królem (panem Lud­wikiem Kiedrowskim) oraz ze Starostą Tczewskim, Tadeuszem Dzwonkowskim. Orszak prowadził konno ryc­erz Eligiusz Micha­lak w towarzys­t­wie dwóch dwórek, też na koni­ach. Wszyscy szli śpiewa­jąc kolędy wraz z chórem Pas­sion­ata, gra­jąc na instru­men­tach prze­brani i radośni. Królowie pokłonili się Dzieciątku, złożyli swe cenna dary wspól­nie zaśpiewali kolędy przy sta­jence wspól­nie z Prze­mysławem Radziszewskim, naszym wielce uty­tułowanym solistą. Słowo boże i homilię głosił ks. dziekan, życzenia składał starosta tczewski, prezy­dent miasta Tczew, a podz­iękowa­nia wszys­tkim dar­czyń­com, zaan­gażowanym orga­ni­za­cjom i ludziom w piąty już Orszak składał Ste­fan Kukowski, inic­ja­tor i główny koor­dy­na­tor. Towarzystwo Kul­tur­alne Brama przed­staw­iło scenkę z udzi­ałem świętej rodziny, pas­tuszków i królów.

Każdy uczest­nik Orszaku otrzy­mał cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc pieczę­cie trzech króli. Każda rodz­ina prze­brana i god­nie uczest­nicząca w Orszaku uzyskała duży, imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Cer­ty­fikat świad­czy o prze­by­ciu całej trasy królewskiej, jest pamiątką i stanowi wartość kolekcjon­er­ską udzi­ału w Orszaku Trzech Króli w Tczewie. Po pokłonie Dzieciątku i Świętej Rodzinie wszyscy uczest­nicy zostali poczęs­towani gorącą kawą, herbatą, ciastem, słody­czami, jabłkami. Każdy otrzy­mać dar­mowy śpiewnik z kolę­dami, by wspól­nym śpiewem uczest­niczyć w pokłonie Dzieciątku. Patronat nad tym wydarze­niem objął J.E. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. Wszyscy mogli czuć się bez­piecznie mając zabez­piecze­nie przez policję i ochot­niczą straż pożarną.

Mając na uwadze godne, rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie przed udzi­ałem w uroczys­toś­ci­ach orsza­kowych, orga­ni­za­torzy także w tym roku ogłosili konkursy z nagro­dami: na najlep­szą włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę, na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli w dowol­nej tech­nice i for­ma­cie, oraz na godne prze­branie się rodziny w dowolne, artysty­czne stroje. Nagrody wynosiły nawet do 700 zł.

Do akty­wnych dar­czyńców Prze­o­ratu Pomorskiego należą: Grze­gorz Płaza, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Paweł Kasiarz. Do najak­ty­wniejszych współor­ga­ni­za­torów kawalerowie i damy: Koman­dor Tczewska Anna Bubka, Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski, Witold Sos­nowski, Halina Cybul­ska, Katarzyna Stu­dena. Ponad trzy tysiące mieszkańców grodu Samb­ora zadeklarowało udział w następ­nym orszaku.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Z inic­jatywy ks. dziekana Józefa Picka — Wielkiego Prałata w Orderze Świętego Stanisława bar­wny korowód przeszedł uli­cami Starog­a­rdu Gdańskiego. Hasło tegorocznego wydarzenia to „Bóg jest dla wszys­t­kich” miał przy­pom­nieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, nieza­leżnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy świato­poglądu. Wszys­tkie trzy orszaki oraz królowie spotkali się przy „domu Heroda”, czyli siedz­i­bie powiatu starog­a­rdzkiego. Rzesza wiernych, trzy dwory królewskie: Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara zgro­madz­iła uczest­nicząc w insc­eniza­cji ukazu­jącej wydarzenia u Heroda. Dalej orszak ruszył na plac przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie Mędrcy odd­ali pokłon Dziecię­ciu Jezus. Na zakończe­nie wspól­nie śpiewano kolędy i pastorałki.

6 sty­cz­nia 2018 r.

Uli­cami Sztumu przeszedł uroczysty orszak w dniu Święta Trzech Króli. Pro­cesja wyruszyła z parafii Andrzeja Boboli, a zakończyła się na pl. Wol­ności i służyła przeży­wa­niu Święta Objaw­ienia Pańskiego i upamięt­nie­niu wydarzeń sprzed kilkuset lat w rodzin­nej atmos­ferze, ze śpiewem kolęd na ustach. W tym roku sztum­ski prze­marsz, który zawsze gro­madzi wielu uczest­ników, odbył się w takiej formie już czwarty rok. Włączył się Antoni Fila, a na czele z gwiazdą szedł Piotr Stec, akty­wny członek Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W Sub­kowach w koś­ciele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczen­nika mszą świętą odpraw­ianą przez ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego rozpoczął się po raz trzeci Orszak Trzech Króli, który przemierzył uli­cami wsi gro­madząc około 500 uczest­ników. Królami w tym roku byli Piotr Mogilski, Jacek Lisewski oraz Piotr Kubacki. Pro­cesja orsza­kowa zakończyła się w Domu Kul­tury, w którym dzieci przy­go­towały jasełka pod kierown­ictwem pani kat­e­chetki. Car­i­tas Sub­kowy dla wszys­t­kich uczest­ników przy­go­tował poczęs­tunek w postaci gorącej kawy, herbaty oraz ciasta. Młodzież z KSM Sub­kowy roz­dawała balony dla najmłod­szych oraz cer­ty­fikaty uczest­nictwa prze­by­cia drogi królewskiej — szczególne dla osób, które w jakikol­wiek sposób uhonorowali tak wielkie wydarze­nie przy­o­dziewa­jąc się w stosowne szaty. Głównymi orga­ni­za­torami (ale także dar­czyń­cami) byli dama Anna Par­tyka i kawaler Łukasz Par­tyka, udzielał się też kawaler Tomasz Jeschke, wszyscy z Orderu Świętego Stanisława. Włączali się do orga­ni­za­cji i patron­ami byli: Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, ks. pro­boszcz Feliks Kamecki, Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski i wójt Gminy Mirosław Murzy­dło. Ku radości wszys­t­kich — zapraszamy za Rok.

6 sty­cz­nia 2018 r.

W uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, już po raz trzeci Parafia p.w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu zor­ga­ni­zowała Orszak Trzech Króli, włącza­jąc się w ogólnopol­ską akcję przeży­waną w tym roku pod hasłem „Bóg jest dla wszys­t­kich”. Uczest­nicy Orszaku zgro­madzili się w koś­ciele parafi­al­nym na uroczys­tej Mszy Św. prze­wodził ks. Artur Winiarek ze Zgro­madzenia Księży Mis­jonarzy Świętej Rodziny, zapros­zony przez ks. pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego, który mimo poważnej kon­tuzji kolana był obecny i patronował całej uroczys­tości. W świą­tyni czekały na wszys­t­kich korony i śpiewniki, pon­adto wiele osób przyszło w prze­bra­niu naw­iązu­ją­cym do postaci ewan­gelicznych lub his­to­rycznych, zwłaszcza dzieci wcielały się w postaci aniołów i pas­tuszków. W stro­jach służbowych pojaw­ili się też strażacy. Wyz­nac­zone osoby wcieliły się w postaci królów-​mędrców Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara oraz Świętej Rodziny Maryi i Józefa. Po Mszy Św. wyruszył z koś­cioła radosny Orszak kolę­dowy, aż do Sta­jenki Betle­jem­skiej, gdzie czekała Święta Rodz­ina i ksiądz pro­boszcz, by pow­itać wędru­ją­cych. W słowach pow­i­ta­nia ksiądz pro­boszcz zwró­cił uwagę na to, że w tym roku trady­cyjna sym­bo­l­ika postaci mędr­ców, wyraża­jąca promieniowanie Ewan­gelii na ludzi z różnych kon­ty­nen­tów, została wzbo­ga­cona wyborem królów reprezen­tu­ją­cych różne pokole­nia. Następ­nie odbyły się pokłony i pozdrowienia Mędr­ców od najmłod­szego do najs­tarszego oraz taniec w wyko­na­niu dzieci. Potem wszyscy udali się na poczęs­tunek przy­go­towany przez parafian z DPS w Damaszce — naszego kawalera OŚS Arka­diusza Kiem­czyńskiego. Zaan­gażowali się też parafi­anie w tym kawaler OŚS Grze­gorz Płaza (wydruki graficzne) Hon­orowy patronat objął Ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Ksiądz Pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski oraz Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski. Kilka­set osób już szykuje się do następ­nego orszaku.

11 sty­cz­nia 2018 r.

W Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie odbył się kole­jny kon­cert kolęd w wyko­na­niu kwartetu smy­czkowego „Ves­per Quar­tet” i kwartetu wokalnego „Amoroso”. Kon­cert orga­nizuje ks. dyrek­tor Win­centy Pyt­lik przy znacznym wspar­ciu kawalerów naszego prze­o­ratu Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka, którego przed­staw­iciele firmy Iglo­tex byli również na sali. W tym roku także wszys­tkim słuchac­zom kon­certu przekaza­l­iśmy śpiewniki z kolę­dami, więc wspólny śpiew kolęd brzmiał bardzo donośnie. Patronat nad „Kon­cer­tami Czwartkowymi” od wielu lat jest przy znacznym wspar­ciu i pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego.

13 sty­cz­nia 2018 r.

Siostry Miłosierdzia w Tczewie przy­go­towały dla grupy młod­szej Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej (dzieci Maryi) bal kar­nawałowy w przed­szkolu przy ul. Kaszub­skiej. Była zabawa taneczna, konkursy jak i wspani­ały pokaz sukienek, stro­jów prze­bier­ańców. Na bal przy­było 35 dzieci, były księżniczki, kow­bo­jki , myszki, koty, Spider-​Man i stróże prawa. Jeden z ele­mentu balu był poczęs­tunek dostar­c­zony przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Była pizza, ciasteczka i słody­cze różno­rakie. Po takim posiłku zabawa dopiero nabrała tempa. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej było do obsługi całej tej wspani­ałej zabawy. Bal był inte­gracją dzieci i podz­iękowaniem za wielomiesięczną dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Piękna rzecz, piękna młodzież.

20 sty­cz­nia 2018 r.

Chór mieszany „Pas­sion­ata” przy Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie jest od początku ist­nienia związany ze Ste­fanem Kukowskim (pro­jekty całej wiz­ual­iza­cji chóru) a także z dzi­ałal­noś­cią społeczno-​patriotyczną Prze­o­ratu Pomorskiego. Uświet­niał swoimi kon­cer­tami orga­ni­zowane wspól­nie takie imprezy jak: od 2014 roku Orszaki Trzech Króli, chary­taty­wne Fes­tyny „Zad­baj o zdrowie” i „Dzień zdrowia” oraz patri­o­ty­czne uroczys­tości „17 wrześ­nia”. Każda z tych imprez gro­madz­iła tysiące mieszkańców Tczewa, przy­ciąg­nięte także kon­cer­tami chóru. Wszys­tkie dzi­ała­nia Pas­sion­aty były zawsze bez­in­tere­sowne. Ad maiorem Dei glo­riam jest nie­ofic­jalną dewizą tego świet­nego chóru. Dlat­ego Kapituła Medalu postanow­iła nagrodzić MEDALEM 250 LECIA 250 lecia Chór Pas­sion­ata ” za dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i chary­taty­wną zgod­nie z dewizą orderu Praemiando Inci­tat”. Dekret pod­pisał Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. dr prałat Józef Pick i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który medal wręczył w towarzys­t­wie Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego Witolda Sos­nowskiego. W cza­sie rautu wraz z władzami miasta, powiatu i chóru uzgod­niono dal­sze wspólne dzi­ała­nia patriotyczne.

25 sty­cz­nia 2018 r.

25 sty­cz­nia 2018. Mając na uwadze godne, rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie przed udzi­ałem w uroczys­toś­ci­ach orsza­kowych, orga­ni­za­torzy zor­ga­ni­zowali konkursy z nagro­dami a najlep­szą włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę (I m. 300 zł, II m. 200 zł, III m. 100 zł, wyr. po 50 zł), na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli w dowol­nej tech­nice i for­ma­cie (I m. 200 zł, II m. 150 zł, III m. 100 zł, wyr. po 50 zł), na godne prze­branie się rodziny (min­i­mum 4 osobowej) w dowolne, artysty­czne stroje (I m. 700 zł, II m. 500 zł, III m. 200 zł). Prze­wod­nicząca Konkursu była Koman­dor Tczewska Orderu Świętego Stanisława Anna Bubka, prze­wod­niczącą artysty­cznej komisji konkur­sowej pani Kamila Gillmeis­ter. Spec­jalne spotkanie przy słody­czach, herba­cie i kawie zor­ga­ni­zowała Fab­ryka Sztuk dzięki pani dyr. Alicji Gajew­skiej. Był też pokaz mul­ti­me­di­alny z tczewskiego Orszaku i wys­tawa prac plas­ty­cznych i koron. Nagrody wręczali Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski i starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Najbardziej zad­owoleni byli nagrodzeni uczest­nicy. Do następ­nego roku na orszaku.

28 sty­cz­nia 2018 r.

28 sty­cz­nia 2018. To już ponad rok od trag­icznego wypadku, w którym zginęła mama Dominika. Chłopczyk odniósł bardzo poważne obraże­nia. Przeszedł już szereg oper­acji cudem uniknął śmierci. Opiekują się nim dzi­adek i bab­cia, którzy są całym jego światem. Każdego dnia wal­czą o odzyskanie przy­na­jm­niej częś­ciowej sprawności. Ten mały bohater, pomimo ogrom­nego bólu często się uśmiecha. On dziel­nie wal­czy o każdy dzień. Podaruj mu szansę na życie bez barier. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława wspiera wszelkie dzi­ała­nia chary­taty­wne na rzecz rekon­wales­cencji Dominika, współpracu­jąc z jego dzi­ad­kiem, prawnym opiekunem. Druku­jemy więk­sze ilości fold­erów, przekazu­jemy setki fantów.