AD 2017

6 sty­cz­nia 2017 r.

6 sty­cz­nia 2017. Orszak Trzech Króli w Święto Objaw­ienia Pańskiego w mroźny dzień prze­masze­rował uli­cami Tczewa. Wzięło w nim udział ponad dwa tysiące osób. Mroźna pogoda spraw­iła, że w tym roku królowie udali się do sta­jenki pieszo, by tam pokłonić się Świętej Rodzinie. Orszaki, dwory, ryc­erze, chorążowie oraz wierni ze śpiewem kolęd na ustach, gra­jący na instru­men­tach, prze­brani i radośni — wyruszyły z trzech miejsc. Poprowadzili je trzej królowie: Król Mel­chior Pier­wszy na czele z księdzem infułatem Stanisławem Grun­tem i Prze­o­rem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, Cesarz Kacper Pier­wszy na czele z prezy­den­tem miasta Mirosławem Pobłockim oraz Szejk Bal­tazar Pier­wszy na czele ze starostą tczewskim Tadeuszem Dzwonkowskim. Królowie odd­ali Jezu­sowi pokłon i złożyli dary: złoto, sym­bol władzy królewskiej, kadzidło, sym­bol boskości i mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci. Orędzie wygłosił ks. infułat Stanisław Grunt w imie­niu Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, nieobec­nego z powodu choroby. Ks. Infu­lat, protono­tar­iusz apos­tol­ski przekazał piękne słowa o miłości, szczegól­nie o miłości w rodzinie, o braterst­wie wśród ludzi, o wza­jem­nym sza­cunku. Były też życzenia starosty tczewskiego pełne ciepła o trady­cji, his­to­rycznych uwarunk­owa­ni­ach i zaan­gażowa­niu tczewskiego społeczeństwa. Podz­iękowa­nia inic­ja­tora tczewskiego Orszaku, Ste­fan Kukowskiego skierowane były do mieszkańców za przy­by­cie w ten mroźny czas, a szczegól­nie dla wszys­t­kich orga­ni­za­cji i ludzi dobrej woli, którzy zaan­gażowali się i zor­ga­ni­zowali ten czwarty Orszak.

Przy­byłym uczest­nikom roz­dawano śpiewniki z kolę­dami, aby wspól­nym śpiewem mogli uczest­niczyć w pokłonie Dzieciątku i Świętej Rodzinie. Na wszys­t­kich czekała gorąca kawa, herbata, jabłka i mnóstwo ciast i słody­czy. Każdy uczest­nik Orszaku mógł otrzy­mać cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej z pieczę­ci­ami trzech króli. A rodziny prze­brane i god­nie uczest­niczące w Orszaku mogły uzyskać duży imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Śnieżyca, która zaw­iała drogi, czyniąc je nie prze­jezd­nymi, spraw­iła, iż w tym roku konno mógł dojechać jeden ryc­erz. Pozostałych kilka­naś­cie koni z damami i ryc­erzami pozostać musi­ało w sta­jni, aczkol­wiek byli przy­go­towani do pokłonu Dzieciątku. Spec­jal­nie szyte stroje dla dam i ryc­erzy czekają już na następny orszak. Mając na uwadze godne i rodzinne przy­go­towanie się do święta Epi­fanii, wspólne przeży­wanie w rodzin­nym gronie orga­ni­za­tor ogłosił konkursy z hojnymi nagro­dami: na najlep­szą włas­noręcznie wyko­naną koronę, na pracę plas­ty­czną o tem­atyce trzech króli oraz na godne prze­branie rodziny. Do tczewskiego Orszaku przy­czyniły się damy w Orderze: Halina Cybul­ska, która zad­bała o orga­ni­za­cję poczęs­tunku świętej rodziny dla ponad dwóch tysięcy osób i Anna Bubka odpowiada­jąca za konkurs z nagro­dami. Kawalerowie: Witold Sos­nowski, Andrzej Zblewski za mon­taż scenografii i orga­ni­za­cję na placu orsza­kowym, Jarosław Bar­toszewski za zarządzanie sztabem straży orszaku. Dar­czyń­cami byli: Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Tadeusz Wło­dar­czyk i jak zawsze Zbig­niew Ciecholewski.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Pelplińska Koman­do­ria Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława po raz drugi była współor­ga­ni­za­torem Orszaku Trzech Króli w Pelplinie. W tym roku — podob­nie jak w lat­ach ubiegłych — wyruszył on z trzech miejsc. Orszak niebieski z królem Kacprem sprzed budynku Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia nr 1, orszak zielony z królem Mel­chiorem sprzed budynku Zespołu Szkół nr 2, zaś orszak czer­wony z królem Bal­tazarem sprzed sklepu Bog­dana Ger­mana. Przed Urzę­dem Miasta i Gminy wład­ców zmierza­ją­cych do Dzieciątka witał bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski i pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej ks. infułat Tadeusz Brzez­iński. Uroczys­tość współt­worzył i prowadził koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Bog­dan Wiśniewski, który wcielił się w rolę komen­ta­tora. Następ­nie wszyscy uczest­nicy Orszaku udali się na mszę św. do kat­edry. Przed jej rozpoczę­ciem królowie pokłonili się Dzieciątku i złożyli Mu dary. Po zakończe­niu mszy św. uczest­nicy Orszaku udali się do kruż­ganków, gdzie mogli się posilić ciepłymi napo­jami (kakao, kawa, herbata) i ciastem z cukierni kawalera Leszka Mel­era. Z inic­jatywy damy Alicji Słyszewskiej zebrano znaczne datki na misje kapucyńskie. W skyp­to­rium skry­bowie — w wśród ich kawaler Ryszard Rogaczewski — wyp­isy­wali imi­enne cer­ty­fikaty dla rodzin. Frek­wencja — ze względu na bardzo niesprzy­ja­jące warunki atmos­fer­yczne — była nieco mniejsza niż w ubiegłym roku. W tegorocznym świę­towa­niu wzięło udział ok. 500 osób. Tyle wydano koron, śpiewników, cer­ty­fikatów przy­go­towanych przez Urząd Miasta i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Dnia 6 sty­cz­nia 2017 r. Parafia Turze po raz drugi włączyła się w ogólnopol­ską akcję Orszak Trzech Króli, orga­ni­zowaną z okazji uroczys­tości Objaw­ienia Pańskiego, w tym roku było zawarte w haśle „Pokój i Dobro”. Orga­ni­za­cją Orszaku zajęli się koor­dy­na­torzy: Ks. Prob. Mirosław Prze­chowski oraz Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Arka­diusz Kiem­czyński i Grze­gorz Płaza. We współpracę zaan­gażowali się przed­staw­iciele społeczności parafi­al­nej, którzy jako ludzie dobrej woli zajęli się różnymi przy­go­towa­ni­ami oraz prowadze­niem insc­eniza­cji, śpiewów i poczęs­tunku. Orszak rozpoczął się Mszą Św. Wielu wiernych przy­było w prze­bra­niu pas­tuszków, aniołów, królów lub postaci his­to­rycznych. Każdy też otrzy­mał koronę i śpiewniki z kolę­dami. Po liturgii wszyscy jej uczest­nicy, śpiewa­jąc kolędy i wznosząc orsza­kowe zawoła­nia, wyruszyli za prze­wo­dem gwiazdy do Sta­jenki Betle­jem­skiej. Cen­tral­nymi posta­ci­ami rados­nego pochodu byli Trzej Królowie Kacper, Mel­chior i Bal­tazar, niosący ewan­geliczne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Gdy Orszak dotarł z powrotem do koś­cioła, odbyły się królewskie pokłony i zaplanowane insc­eniza­cje, przepla­tane śpiewem kolęd.Orszak zakończył się poczęs­tunkiem. Przy­go­towano żurek, piernik i herbatę. Królowie ufun­dowali słody­cze dla dzieci. Atrakcją tegorocznego Orszaku były sanie. Później odby­wały się też prze­jażdżki, w których mogły uczest­niczyć dzieci, a także dorośli. Na zakończe­nie roz­dano pamiątkowe cer­ty­fikaty za odby­cie drogi do Sta­jenki Betle­jem­skiej, a Ksiądz Pro­boszcz podz­iękował królom i wszys­tkim obec­nym za wspólne świę­towanie, a także wyraził wdz­ięczność za Patronat nad Orsza­kiem, który spra­wowali Ksiądz Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski oraz Wójt Gminy Tczew.

6 sty­cz­nia 2017 r.

6 sty­cz­nia uli­cami Sztumu po raz trzeci przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo siar­czys­tego mrozu zgro­madził wielu mieszkańców miasta. Wielką pop­u­larnoś­cią cieszyły się królewskie korony, roz­dawane przed koś­ciołem przez młodzież. Tym razem orszak wyruszył z Placu Wol­ności do koś­cioła św. Andrzeja Boboli gdzie sym­bol­icznie trzej Królowie u żłóbka z dzieciątkiem Jezus i Św. Rodz­iną i przekazali dary: złoto, kadzidło i mirrę. Mimo siar­czys­tego mrozu w Orszaku wzięło udział blisko 1000 osób. Uczest­nicy otrzy­mali śpiewniki oraz korony. Odby­wały się też insc­eniza­cje z udzi­ałem króla Heroda oraz aniołów i czartów, które toczyły walkę. Po drodze śpiewano wspól­nie kolędy. Po zakończe­niu uroczys­tości na uczest­ników czekał gorący posiłek przy­go­towany przez spon­sorów na czele z kawalerem Antonim Filą z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Z gwiazdą betle­jem­ski masze­rował, wiodąc mieszkańców do żłóbka jeden z inic­ja­torów kawaler OŚS Piotr Stec.

6 sty­cz­nia 2017 r.

Dnia 06.01.2017r. w parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach po raz drugi odbył się Orszak Trzech Króli. Zgod­nie z trady­cją po raz pier­wszy królowie przy­byli z trzech stron miejs­cowości Sub­kowy. Orszak rozpoczął się Mszą Świętą o godzinie 11.30 cele­browanej przez ks. Infułata Stanisława Grunta, ks pro­boszcz Feliksa Kameck­iego oraz ks. Łukasza Pału­bick­iego. Po mszy wyruszył orszak trzech króli — Mel­chior (Łukasz Par­tyka) kawaler Orderu ŚS, Kacper (Mirosław Murzy­dło) wójt Gminy, Bal­tazar (Robert Nowakowski) wraz z mieszkań­cami parafii i przy­byłymi gośćmi. Młodzież z parafi­al­nego Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży przy­go­towali scenę na, której zna­j­dowała się święta rodz­ina. Członkowie z parafi­al­nego koła CAR­I­TAS przy­go­towali słodki poczęs­tunek wraz z gorącą kawą i herbatą. Królowie złożyli pokłon nar­o­d­zonemu Zbaw­icielowi. Jasełka przed­staw­iła w gwarze kociewskiej młodzież z Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie. Pod­czas Orszaku można było zdobyć cer­ty­fikaty uczest­nictwa oraz cer­ty­fikaty dla rodzin prze­branych za króli. Wspólny śpiew kolęd roz­grze­wał uczest­ników. Ryc­erzy z różnych epok his­to­rycznych ubrało Bractwo KERIN. Orszak był doku­men­towany zdję­ci­ami oraz filmem nagry­wanym z lotu ptaka dronem. Patronat nad Orsza­kiem objęli: ksiądz Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, ks. Pro­boszcz Feliks Kamecki, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski.

7 sty­cz­nia 2017 r.

7 sty­cz­nia 2017 roku, dzień po wielkim Orszaku Trzech Króli, Cen­trum Hand­lowe Atrium zor­ga­ni­zowało ory­gi­nalne spotkanie w swoim Cen­trum. Jeden z orsza­ków 6 sty­cz­nia miał punkt wyjś­cia z trzecim królem i starostą tczewskim z parkingu Cen­trum i wów­czas wydano wraz z cer­ty­fikatami uczest­nictwa w Orszaku, 800 zaproszeń na kawę/​herbatę i ciastko.Dlatego 7 sty­cz­nia w godz. 11.0018.00 cztery osoby zapraszały wszys­t­kich, którzy przys­zli do Cen­trum na kawę lub herbatę oraz częs­towali ciastkami i innymi słody­czami. W tle z kolumny głośnikowej sły­chać było kolędy. Niek­tórzy z gości przynieśli nawet wydawane zaproszenia na to spotkanie, będące podz­iękowaniem za udział w tczewskim Orszaku. W tym cza­sie roz­dano ok. 480 śpiewników z kolę­dami i ponad 600 kaw lub herbat. Dzieci częs­towano ciastkami i cukierkami. Spora część klien­tów częs­towali się słody­czami i zabier­ali śpiewniki, rezygnu­jąc z gorącej kawy. Zre­al­i­zowana przez Ste­fana Kukowskiego bardzo sym­pa­ty­czna i niespo­tykana impreza , o czym mówili także klienci.

17 sty­cz­nia 2017 r.

17 sty­cz­nia 2017 wraz ze starostą Tadeuszem Dzwonkowskim zaprosil­iśmy wszys­t­kich zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję tczewskiego Orszaku Trzech Króli. W restau­racji Pio­tra Rezmera „Piaskowa” przy kawie i ciastkach, w miłej, rodzin­nej atmos­ferze, przy akom­pa­ni­a­men­cie Mar­iusza Dworakowskiego, przy wspól­nych kolę­dach zebrało się ponad 60 osób. Pełne życ­zli­wości i podz­iękowań pow­i­tanie starosty rozpoczęło spotkanie. Najwięk­szym wyróżnie­niem było przyz­nanie przez Kapitułę Medalu 250 lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu” rodzi­nom Wiesława Micha­laka i Eligiusza Micha­laka. Medale wręczyli Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i kapelan OŚS ks. prałat Piotr Wysga. Podz­iękowa­nia pod­pisane przez ks. Biskupa Ryszarda Kasynę i Wielkiego Kan­clerza otrzy­mali współt­worzący Orszak: Starostwo Powia­towe i Miasto Tczew. Potem potoczyło się wręczanie przez trzech patronów i przez nich oso­biś­cie pod­pisanych podz­iękowań. W imie­niu ks. biskupa Ryszarda Kasyny podz­iękowa­nia wręczał ks. Infułat Stanisław Grunt. Wręc­zono około 50 podz­iękowań współt­worzą­cym i wspier­a­ją­cym tczewski Orszak. Atmos­ferę świąteczną tworzyły kolędy, kilka­dziesiąt koron wybranych z konkursu i kilka rodzin ubranych w przepiękne stroje his­to­ryczne. Usłyszeliśmy kilka kolęd w wyko­na­niu dzieci nagrod­zonych gorą­cymi brawami. Osob­nym wydarze­niem było ogłosze­nie przez juri na czele z Anną Bubka werdyktu konkursu na koronę, prace plas­ty­czne i ubiór na orszak całej rodziny. Intencją pomysło­dawcy konkursu było, aby całe rodziny przy­go­towywały się do święta Epi­fanii, aby były czyn­nymi i w pełni świadomymi uczest­nikami Orszaku. Pier­wsze miejsce i nagrodę w wysokości 700 zł dostała Rodz­ina Micha­laków, dal­sze miejsca zajęły rodz­ina Majkutewiczów i rodz­ina Chylic­kich, otrzy­mu­jąc reg­u­laminowe nagrody pieniężne. Za najpiękniejszą koronę 1 miejsce i 300 zł otrzy­mała Katarzyna Stu­dena. W imie­niu biskupa i swoim włas­nym wszys­tkim podz­iękował ks. Infułat Stanisław Grunt, grat­u­lu­jąc tak wspani­ałego dzieła, tego wspól­nego rad­owa­nia się z nar­o­dzenia Pana, wspól­noty dzi­ałań. Starosta tczewski dzięku­jąc za już zor­ga­ni­zowane cztery orszaki uzyskał obiet­nicę od inic­ja­tora i wszys­t­kich zebranych do tworzenia piątego orszaku. Zain­tere­sowaniem cieszyła się prowad­zona od lat kro­nika, w której są udoku­men­towane wszys­tkie tczewskie orszaki, spotka­nia z podz­iękowa­ni­ami za orszaki, ale też udział w ogólnopol­s­kich pod­sumowa­ni­ach, z oso­bistymi wpisami kar­dy­nała Kaz­imierza Nycza. Za zaan­gażowanie i wielki udział w przy­go­towanie i orga­ni­za­cję podz­iękowanie otrzy­mali: Koman­dor Anna Bubka, dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Łukasz Par­tyka, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Za wspar­cie tczewskiego orszaku dziękowano: Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu, Leszkowi Melerowi i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi. O wielkiej roli naszego prze­ora, inic­ja­tora i koor­dy­na­tora Orszaku mówili starosta tczewski i ks. infułat Stanisław Grunt.

18 sty­cz­nia 2017 r.

18 sty­cz­nia 2017 w sali kominkowej przy koś­ciele Bożego Ciała w Pelplinie odbyła się pro­mocja książki „Alfa­bet pelpliński” pod redakcją Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora Orderu Świętego Stanisława w której brał udział bur­mistrz Patryk Dem­ski i wielu najza­c­niejszych osób miasta Pelplin. W tym członkowie Koman­dorii: dama Alicja Słyszewska (współau­torka pub­likacji), kawalerowie Leszek Meler (jego ciasta były na stołach), Ryszard Rogaczewski (jego wkład w książkę to pro­jekt okładki), Ryszard Szwoch, Tadeusz Serocki oraz Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. Po lau­dacji książki, pięknych, pozy­ty­wnych opinii przyszedł czas na ludy­czny akcent, czyli wys­tęp „gwiżdżów” w wyko­na­niu alum­nów z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Wspól­nie zaśpiewana kolęda i gorące oklaski dla redak­tora książki oraz aktorskiego zespołu zakończyły spotkanie.

25 sty­cz­nia 2017 r.

25 sty­cz­nia. Ponownie dar 500 pizz i 250 kg pierogów od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka trafił do Świ­etlic Środowiskowych Car­i­tas, bez­dom­nych, podopiecznych nocle­gowni Brata Alberta w Tczewie oraz do świ­etl­icy parafi­al­nej i półkolonii w parafii w Turzu. Trans­portem i przekazy­waniem darów zajęli się kawalerowie Piotr Cymanowski, potem Arka­diusz Kiem­czyński. Roz­dawaniem dań w wielu przy­pad­kach zajęło się Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia z Tczewa. W te zimowe dni dodatkowe dania podawane na gorąco są w wielu wypad­kach dobroczynne dla osób potrze­bu­ją­cych pomocy. Dzięku­jemy za zaan­gażowanie się pani Iwonie Kreja z firmy Iglotex.

2 lutego 2017 r.

2 lutego pro­boszcz parafii ks. Mirosław Prze­chowski w dniu Ofi­arowa­nia Pańskiego odprawił Mszę Świętą, zaprasza­jąc na nią także dar­czyńców i współor­ga­ni­za­torów Orszaku Trzech Króli. Po Mszy w imie­niu włas­nym, ale nade wszys­tko JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wręczył na ręce ks. pro­boszcza dla parafii spec­jalne wielkie podz­iękowanie za świet­nie zor­ga­ni­zowany Orszak Trzech Króli. Po mszy wszyscy dobrodzieje przes­zli do sali szkoły, gdzie przy herba­cie, kawie i prz­eróżnych cias­tach kan­clerz wraz z pro­boszczem (patroni Orszaku) wręczyli wszys­tkim zasłużonym osobom spec­jalne podz­iękowa­nia. Wśród nich byli nasi kawalerowie; Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Potem trwała długa i kon­struk­ty­wna dyskusja nad orga­ni­za­cja przyszłorocznego orszaku. To świad­czyło o wielkim zaan­gażowa­niu orga­ni­za­cji wiejs­kich i wielu osób pry­wat­nych. Do następ­nego orszaku.

3 lutego 2017 r.

3 lutego na zaprosze­nie starosty Tadeusza Dzwonkowskiego zapros­zono do Fab­ryki Sztuk drugą liczną grupę, głównie dzieci i młodzież, aby wręczyć im podz­iękowa­nia za udział w Orszaku Trzech Króli. Do podz­iękowań włączył się również główny koor­dy­na­tor tych uroczys­tości Ste­fan Kukowski. Dama w Orderze ŚS koman­dor tczewski Anna Bubka w imie­niu komisji konkur­sowej wręczała nagrod­zonym i wyróżnionym podz­iękowa­nia i pieniężne nagrody. Dodatkowo każde z dzieci dostało na osłodę czeko­ladę. Podz­iękowano też przed­staw­icielowi Klubu Inteligencji Katolick­iej i jego rodzinie za zaan­gażowanie i bycie królem w orszaku. Przegląd sla­jdów i film z orszaku był żywo komen­towany przez zgro­mad­zonych. Swoimi reflek­s­jami i uwagami do orga­ni­za­cji orszaku podzielili się rodz­ice dzieci i dyrek­torzy szkół. Potem była herbata, kawa i słod­kości przy­go­towane przez gospo­darzy. Spec­jalną nagrodę otrzy­mała od starosty tczewskiego rodz­ina Waruszews­kich za przy­go­towanie więcej koron dla uczest­ników orszaku. Do następ­nego roku !

4 lutego 2017 r.

4 lutego 2017. Gmina stary Dzierz­goń zamierza otworzyć Dom Seniora. W związku z tym zor­ga­ni­zowała Bal chary­taty­wny, z którego dochód przez­nac­zony jest na wspar­cie pow­sta­nia takiego miejsca niezbęd­nego miejsca dla ludzi starszych. W trak­cie uroczys­tości przeprowad­zono aukcję przed­miotów podarowanych przez wiele znanych osób i insty­tucji. Włączył się też nasz Prze­o­rat Pomorski. Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława: Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP, wicem­i­nis­ter), Ste­fan Kukowski (Wielki Kan­clerza Orderu) i Piotr Stec (Prezesa Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle), ani­ma­tor tej akcji. Wszys­tkie ofi­arowane przez nich przed­mioty znalazły naby­w­ców i znacząco zasil­iły konto pow­sta­jącego Domu Seniora. Łącznie dochód wyniósł prawie 25 000 zło­tych. Chwała orga­ni­za­torom i dobroczyńcom.

12 lutego 2017 r.

12 lutego 2017. Świa­towy Związek Żołnierzy Armii Kra­jowej Zarząd Koła Gdańsk zaprosił Order Świętego Stanisława na uroczystą mszę świętą z okazji 75 rocznicy pow­sta­nia Armii Kra­jowej i odnowienia jej przysięgi przez żyją­cych żołnierzy zbro­jnego ramienia Pol­skiego Państwa Podziem­nego. W koś­ciele gar­ni­zonowym pw. św. App Pio­tra i Pawła w Gdańsku Wrzeszczu mszy św. prze­wod­niczył JE ks Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek. Także odsłonił i poświę­cił tablicę mar­murową „…żołnier­zom wszys­t­kich for­ma­cji Armii Kra­jowej. Poległym ku chwale, a żyją­cym ku pamięci.” Byliśmy wśród wielu znamien­i­tych gości na hon­orowych miejs­cach. 75 lat temu rozkazem pre­miera RP na uchodźctwie i Naczel­nego Wodza gen. Władysława Siko­rskiego zakon­spirowane zbro­jne ramię Pol­skiego Państwa Podziem­nego, zostało przemi­anowane w Armię Kra­jową. W rocznicę tego dnia, ostatni żyjący Akowcy, pamię­ta­jąc o tych którzy odes­zli w walce, co zamęczeni w katow­n­i­ach hitlerows­kich, sowiec­kich i stal­i­nows­kich, zgładzeni w obozach hitlerows­kich i łagrach na nie­ludzkiej ziemi postanow­ili ucz­cić i ich pamię­cią i tablicą. Order Świętego Stanisława reprezen­tował Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wraz z damą Anną Par­tyka i kawalerem Łukaszem Par­tyką. Po uroczys­toś­ci­ach była potrzeba powiedzenia zgro­mad­zonym uczest­nikom o Orderze i o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego.

14 lutego 2017 r.

14 luty 2017. Mar­iusz Matuszewski, kawaler z Poz­na­nia, skom­ponował kilka­naś­cie utworów ze swoimi kolę­dami dla Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, do której uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. W szkole tej odbył się kon­cert 5-​go sty­cz­nia 2017, w cza­sie którego wyko­rzys­tano utwory naszego kom­pozy­tora. Poza tym przekazał tej szkole płyty z swoimi bajkami symfonicznymi.

Patronuje pani Wandzie Banaszyńskiej z Poz­na­nia, ponad osiemdziesię­ci­o­let­niej ama­torce poetce i malarce, która tworzy piękne obrazy martwej natury i portrety. Jej poezja jest wyjątkowa w swo­jej urodzie. Namówił Ją, by wydała część swoich religi­jnych wier­szy, wskazu­jąc odpowied­nie wydawnictwo. Napisał na razie 3 kom­pozy­cje do Jej tek­stów i pisze dal­sze. Pieśni te będą wyko­nane w najbliższym cza­sie w poz­nańskim domu kultury.

16 lutego 2017 r.

16 lutego 2017. Na zaprosze­nie pro­boszcza ks. kan. Feliksa Kameck­iego i grupy orga­ni­za­cyjnej przy­byli szczegól­nie zasłużeni mieszkańcy, którzy swa pracą i zaan­gażowaniem przy­czynili się do wspani­ałego Orszaku Trzech Króli. Spec­jalne podz­iękowanie otrzy­mała parafia św. Stanisława, które wys­tosował JE Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński i Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława (współinic­ja­tor orszaku). Podz­iękowa­nia otrzy­mali, m.in. Ks. Feliks Kamecki, wójt Mirosław Murzy­dło, a z członków naszego Prze­o­ratu Piotr Cymanowski, Tomasz Jeszke, Anna Par­tyka i Łukasz Par­tyka. Najwięk­szy wkład w orga­ni­za­cję orszaku, dziesiątki podz­iękowań, ale też w staranne i ele­ganckie przy­go­towanie sali i poczęs­tunku mieli kawaler Łukasz wraz z małżonką Anną (naszą damą w Orderze). Wręczenia dokon­ali patroni sub­kowskiego orszaku. Po obsz­ernym i rzec­zowym przemówie­niu ks. infułat Stanisław Grunt otrzy­mał serdeczne podz­iękowanie od ks. pro­boszcza i oklaski od zgro­mad­zonych osób. Potem omówiono plany na przyszłość. Następny orszak będzie !

17 lutego 2017 r.

17 lutego 2017 z okazji 75-​lecia pow­sta­nia AK odbyły się spotka­nia w Sopocie przed pom­nikiem Armii Kra­jowej i san­i­tar­iuszki Inki. Żołnierze, kom­bat­anci, przed­staw­iciele władz samorzą­dowych, mieszkańcy Sopotu i co najważniejsze bardzo dużo młodych ludzi. Na ich tak liczny udział w roczni­cowych uroczys­toś­ci­ach w Sopocie zwracali uwagę niemal wszyscy mówcy zabier­a­jący głos u stóp ponika AK. Uroczys­tości przed pom­nikiem zakończyło składanie kwiatów przez samorzą­dow­ców, par­la­men­tarzys­tów, orga­ni­za­cje kom­bat­anckie. Nasz Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali przeor oraz koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Była też krótka defi­lada. Później odbyła się uroczysta gala w sopockim magistracie.Tam wręc­zono medale i odz­naczenia osobom zasłużonym dla pop­u­lary­zowa­nia wiedzy na temat pol­skiego Państwa Podziem­nego i Armii Kra­jowej. Tam też na ręce Prezesa Okręgu Pomorskiego Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­jowej kpt. prof. Jerzego Grzywacza medal 150 lecia Orderu Świętego Stanisława złożyli Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski, który odczytał:..za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu.” Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami wszys­t­kich uczestników.

26 lutego 2017 r.

26 lutego w Czerninie (Sztum) bieg Tropem Wilczym z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych zor­ga­ni­zowało Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle przy wspar­ciu Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Impreza cieszyła się ogromną pop­u­larnoś­cią, brało w niej udział ponad sto osób w wieku od kilku (sic) do kilkudziesię­ciu lat, mogąc oddać hołd żołnier­zom pol­skiego podziemia antyko­mu­nisty­cznego, którzy wal­czyli o Wolną i Niepodległą Pol­skę. Biegli, m.in. główny inic­ja­tor Piotr Stec, jak i znany na ziemi sztum­skiej, nie młody mara­tończyk, Antoni Fila. Bieg na dys­tan­sie 1963 metrów jest związana z rok­iem śmierci ostat­niego żołnierza wyk­lętego – Józefa Franczaka ps. Lalek, który zginął w obławie w 1963 roku.

Warto dodać, że bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji i udział mógł wziąć w nich każdy, ponieważ – Bieg Tropem Wilczym to doskon­ała okazja do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych i ich hero­icznej walki z ówczes­nym ustro­jem. Po biegu wręczany był każdemu uczest­nikowi medal i pamiątkowy pakiet eduka­cyjny. Pier­wsze trzy miejsca w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn uhonorowane były pucharami, które wręczali nasi kawalerowie Kaz­imierz Smoliński, poseł na Sejm RP i wicem­i­nis­ter w Min­is­terst­wie Infra­struk­tury i Budown­ictwa wraz z orga­ni­za­torem Piotrem Ste­cem. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla tych co wspier­ali orga­ni­za­cję i spon­sorowali wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, pro­jek­to­dawca całego wiz­erunku. Asys­tował mu kawaler Łukasz Par­tyka. Do najwięk­szych dar­czyńców należały firmy naszych kawalerów Fila i Iglo­tex. Po poczęs­tunku gorącą kawą, herbatą, pierogami i bigosem można było wymienić się swoimi wraże­ni­ami i uwagami do orga­ni­za­cji w roku przyszłym. Chwała orga­ni­za­torom, chwała biegającym !

27 lutego 2017 r.

27 lutego 2017. Del­e­gacja naszego prze­o­ratu w składzie: koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, ks.kapelan prałat Piotr Wysga, przeor Ste­fan Kukowski oraz zaprzy­jaźniony z Orderem ks. infułat Stanisław Grunt odwiedz­iła poważnie cho­ru­jącego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Chorych odwiedzać. Przekaza­l­iśmy gospo­dar­zowi za wielkie wspieranie dzi­ałań naszego prze­o­ratu podz­iękowa­nia i dyplomy. Pod­pisy­wane także przez biskupów pelplińs­kich i starostę tczewskiego. Kwiaty i podz­iękowa­nia dostała także małżonka naszego kawalera wspier­a­jąca swo­jego męża. Po słowach podz­iękowa­nia i życzeni­ach powrotu do zdrowia zostal­iśmy pod­jęci zac­nymi potrawami. Był także czas na omówie­nie naszych następ­nych poczy­nań charytatywnych.

28 lutego 2017 r.

28 lutego 2017. Inic­jatywą naszego Prze­o­ratu Pomorskiego i Starostwa Powia­towego w Tczewie jest utworze­nie Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego, który pow­staje na tere­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Tworzyć go będzie wielkie gran­i­towe epitafium mocow­ane na betonowych słu­pach z dru­tami kol­cza­stymi (na wzór obozów kon­cen­tra­cyjnych), 20 dębów 3 metrowych dedykowanych 50 osobom z terenu powiatu tczewskiego, które zginęły z rąk sowi­etów. Zostanie wydana również książka o tych wydarzeni­ach, która trafi głównie do młodzieży i bib­liotek szkol­nych. Książkę — pracę naukową przy­go­towuje Miejska Bib­lioteka Pub­liczna. Na uroczyste poświęce­nie Pan­teonu wybral­iśmy dzień 4 kwiet­nia. Tego dnia w roku 1940 w Lesie Katyńskim padły pier­wsze strzały. Do real­iza­cji z zaan­gażowaniem przys­tąpiło Starostwo Powia­towe, ale i też damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Będzie to dzieło ku pamięci Polaków tych, którzy z ginęli — „bo nie można pamięci zakopać w dołach”.

1 marca 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. obchody Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych były w Wejherowie wyjątkowo uroczyste. Poprzedz­iła je uroczysta msza św. z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym w koś­ciele pod wezwaniem Chrys­tusa Króla. Potem prze­marsz z akom­pa­ni­a­mentem Orkiestry Reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej do Bramy Piaśnick­iej, apel poległych i składanie kwiatów pod pom­nikiem Polaków poległych za wol­ność Ojczyzny w lat­ach 193989. We wszys­t­kich tych uroczys­toś­ci­ach brał udział nasz kawaler Hen­ryk Jarosz, akty­wny samorzą­dowiec i społecznik.

5 marca 2017 r.

W niedzielę 5 marca 2017 r. w Gołu­biu uroczyś­cie uczc­zono 73. rocznicę śmierci przy­wódcy Tajnej Orga­ni­za­cji Wojskowej „Gryf Pomorski” oraz jego pod­komend­nych. Trady­cyjnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej, którą cele­brował i homilę głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Po mszy uczest­nicy prze­marowali na czele z Kom­panią i Orkiestrą Reprezen­ta­cyjną Mary­narki Wojen­nej oraz ułanami z II Pułku Szwoleżerów Roki­ti­ańs­kich pod krzyż upamięt­ni­a­jący TOW „Gryf Pomorski”. W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach poza licznie zgro­mad­zonymi samorzą­dow­cami z terenu powiatu kar­tuskiego, wzięli także udział par­la­men­tarzyści oraz Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej Antoni Macierewicz, który wydarze­nie to objął także swoim patronatem.

Uroczys­tości nad Jeziorem Dąbrowskim zwieńczył Apel Poległych oraz złoże­nie wiązanek kwiatów pod krzyżem. Druga część obchodów odbyła się na tere­nie Cen­trum Edukacji i Pro­mocji Regionu w Szym­barku, gdzie ich uczest­nicy mieli okazję obe­jrzeć rekon­strukcję his­to­ryczną, jak również wziąć udział w biesi­adzie par­tyzanck­iej. Ksiądz Infułat Stanisław Grunt i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski zostali zaprosze­nie na poczęs­tunek do ple­bani, gdzie mogliśmy przekazać panu Min­istrowi Antoniemu Macierewic­zowi o dzi­ałal­ności Orderu i poprosić o patronat nad zamier­zonymi uroczys­toś­ci­ami orga­ni­zowanymi przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Zostało to z radoś­cią i wielką uwagą przyjęte przez pana Ministra.

25 marca 2017 r.

W dniu 25.03.2017r. odbyło się w Alek­sandrowie Łódzkim spotkanie Dam i Kawalerów poszczegól­nych Prze­o­ratów Orderu Św. Stanisława B. M. Inic­ja­torem spotka­nia był Wielki IX Mis­trz Orderu Św. Stanisława B. M. Jan Zbig­niew Potocki, orga­ni­za­torem Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu. Gospo­darzem Stanisław Syguła Przeor Łódzki. Celem spotka­nia było omówie­nie strate­gii dal­szej pracy w Orderze Świętego Stanisława. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali: Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz, ks. dr Józef Pick — kapelan Orderu, Grze­gorz Stańczyk — Koman­dor Gdyński, Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński.

Na spotka­niu porus­zone zostały następu­jące kwestie:

 1. Zjed­nocze­nie całego Orderu Św. Stanisława real­i­zowana przez Wielkiego Mis­trza Orderu J.Z.Potockiego,
 2. Rejes­tracji Orderu, uzgod­nienia z prawnikami. Pod­jęła się dama Ewa Potocka z zespołem. Pier­wsze założe­nia w ciągu miesiąca, zakończe­nie najlepiej do końca roku.
 3. Powołanie przez Wielkiego Mis­trza Wielkiej Kapituły, w miejsce obec­nej Wielkiej Rady Dorad­czej. W celu m.in. uak­tu­al­nienia statutu Orderu, połączenia Orderu na całym świecie,
 4. Podział tery­to­ri­alny na prze­o­raty. Podanie zarysu granic. Próba powoła­nia nowych Koman­dorii lub Prze­o­ratów. Zadanie dla Prze­ora na Pol­skę w uzgod­nie­niu z już ist­nieją­cymi Prze­o­ratami (w ciągu 2 m-​cy),
 5. Zde­cy­dowanie przyjęto, że Order ma być orga­ni­za­cją nie masową, a wyłącznie elitarną,
 6. Prośba o doku­men­towanie dzi­ałań dobroczyn­nych na stronie inter­ne­towej i w kro­nikach swo­jego Przeoratu,
 7. Przyjęto jed­no­myśl­nie kon­tyn­uowanie wartości króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego takich jak: wiara, praca chary­taty­wna, praca na rzecz drugiego człowieka,
 8. Poczynić stara­nia o pełny i prawny sta­tusu kapelanów i Wielkiego Prałata, na poziomie Diecezji, Episkopatu i Watykanu,
 9. Zapro­ponowano stworzenia siedz­iby Orderu,
 10. Omówiono kon­fer­encję pt.:„Ład moralny odnowy Rzecz­pospo­litej”. Do cen­nej inic­jatywy Królewskiego Orderu włączy się Prze­o­rat Pomorski i Łódzki,
 11. Zobow­iązano wiel­kich mis­trzów i wiel­kich kan­clerzy do spotka­nia zjed­noczeniowego w Poz­na­niu w ciągu miesiąca.

Pod koniec spotka­nia wszyscy del­e­gaci — Damy i Kawalerowie Orderu Św. Stanisława B. M. oświad­czyli, że przys­tępują do wspól­nych rozmów w celu zjed­noczenia Orderu i oświad­czają, że dal­sze prace prowad­zone będą w zespołach roboczych.


3 kwiet­nia 2017 r.

3 kwiet­nia 2017.Jak corocznie zostal­iśmy zaproszeni na imieni­nowe śni­adanie do J.E. Ryszarda Kasyny. W towarzys­t­wie księży z Kapituły Kat­e­dral­nej nasza del­e­gacja w składzie; Ste­fan Kukowski — przeor, Bog­dan Wis­niewski — koman­dor pelpliński, Witold Sos­nowski — jał­mużnik oraz ks. Wielki Prałat Józef Pick złożyła życzenia i odpowiedni dar. Nasi przed­staw­iciele (kaw. Leszek Meler i dama Alicja Słyszewska) składali życzenia wraz z innymi gru­pami. Wraz z Kapitułą odśpiewal­iśmy „Plu­ri­mos Annos” w kam­er­al­nej roz­mowie omówiliśmy z Eksce­lencją dal­szą współpracę z kurią biskupią.

Niech Bóg Ojciec darzy Księdza Biskupa szczegól­nymi łaskami, Jezus Chrys­tus będzie wzorem i prze­wod­nikiem na wszys­t­kich dro­gach, Duch Święty opromienia swoim światłe i wyposaża w nadzwycza­jne charyz­maty, a w sercu Matki Najświęt­szej niech Ksiądz Biskup zawsze zna­j­duje uko­je­nie. Z wyrazami głębok­iego sza­cunku, Damy i Kawalerowie OŚS.

4 kwiet­nia 2017 r.

4 kwiet­nia 2017. Z pomysłem utworzenia miejsca pamięci wyszedł Ste­fan Kukowski, nasz przeor. Wykonał wszys­tkie pro­jekty i wraz ze starost­wem zor­ga­ni­zował tę uroczys­tość. Oczy­wiś­cie zaan­gażowali się także w to dzieło z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego koman­dor tczewski Anna Bubka, kawaler Piotr Cymanowski, Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski. Wspar­cia wielkiego dostal­iśmy od kawalerów: Kaz­imierza Smolińskiego, Zbig­niewa Ciec­holewskiego, Grze­gorza Płazy oraz od Tadeusza Wło­dar­czyka, Arka­diusza Kiem­czyńskiego. Gorąco wital­iśmy kawalerów z Wejherowa Tadeusza Trock­iego i Hen­ryka Jarosza, który wręczył orga­ni­za­torom list od prezy­denta Wejherowa. Przy­byli także kawalerowie koman­dor Bog­dan Wiśniewski, Ryszard Szwoch i Tadeusz Serocki. O utworze­niu Pan­teonu Katyńskiego, czyli miejsca pamięci ofiar reżimu stal­i­nowskiego zde­cy­dował starosta Tadeusz Dzwonkowski. Na tere­nie przy II Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym w Tczewie pow­stała Aleja Dębów, pamiątkowa wielka gran­i­towa tablica, słupy z dru­tami sym­bol­izu­jące sowieckie obozy. Przy każdym dębie jest tabliczka z nazwiskami wskazu­ją­cymi komu ten dąb jest dedykowany. Jest to przesłanie, która grupa społeczna winna pamię­tać o swych bohater­s­kich poprzed­nikach z obozów w Ostaszkowie, Staro­biel­sku, Koziel­sku. Aleja jest utwor­zona z 20 dębów dedykowanych 62 ofi­arom z terenu Tczewa i powiatu tczewskiego, które zginęły w Katyniu z rąk sowi­etów. Cały kom­pleks robi prze­j­mu­jące wraże­nie, pozosta­jąc długo w pamięci.

Na uroczyste poświęce­nie Pan­teonu. przy­byli reprezen­tu­jący wicepremiera Pio­tra Glińskiego wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin, wicem­i­nis­ter gospo­darki Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor Antoni Szy­mański, władze lokalne, księża, przed­staw­iciele rodzin katyńs­kich oraz młodzież i mieszkańcy powiatu. O odpraw­ie­nie mszy zwró­cił się kawaler Witold Sos­nowski i przed­staw­iciel rodzin katyńs­kich Jerzy Wierzbowski. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ksiądz prałat, wikar­iusz biskupi Mar­ian Szczepiński. Wiele słów poświę­cił młodzieży, pod­kreśla­jąc ich rolę w zachowa­niu pamięci o tych, którzy za to, że szli z hasłem „Bóg, honor, ojczyzna” pozbyli się i wol­ności, i życia. (…). Za odpraw­ie­nie mszy dziękowała dyrek­tor II LO Dorota Koś­ci­jańczuk wraz z del­e­gacją młodzieży. Okolicznoś­ciowe przemówienia wygłosili Hon­orowa Prezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej, przed­staw­icielka młodzieży i reprezen­tu­jący prof. Jarosława Szarka dyrek­tor Gdańskiego Odd­zi­ału Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej prof. Mirosław Golon. Na ręce Pana Pro­fe­sora Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława dla Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej za wielo­let­nie, efek­ty­wne dzi­ała­nia na rzecz budowy pamięci nar­o­dowej złożył Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu i kawaler Orderu Kaz­imierz Smoliński. Poświęce­nia pan­teonu dokonał ksiądz prałat Szczepiński w asyś­cie sied­miu księży, po czym w pod­niosłym nas­troju odśpiewal­iśmy hymn nar­o­dowy. Po mszy otwarto Pan­teon, uroczys­tego prze­cię­cia wstęgi dokon­ali: wicem­i­nistrowie Jarosław Selin i Kaz­imierz Smoliński, przed­staw­iciel rodzin katyńs­kich Jerzy Wierzbowski, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, prof. Mirosław Golon z IPN oraz Ste­fan Kukowski. Uroczys­tości zakończył krótki kon­cert zespołu „Na cały głos”, który także zapewnił muzy­czną oprawę całej uroczystości.

Odsłonię­ciu i poświęce­niu pan­teonu towarzyszyła pro­mocja książki Marcina Kłodz­ińskiego „Tczewski Pan­teon Katyński”, pra­cown­ika Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej. Pub­likacja ma charak­ter eduka­cyjny i skierowana jest głównie do młodzieży. Goś­cie uroczys­tości otrzymy­wali książkę z pod­pisem autora. W holu II LO obe­jrzeć można było wys­tawę „Katyń” przy­go­towaną przez Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej. „Nie można zakopać pamięci w dołach” — to przesłanie Mem­o­rium Katyńskiego. W zamyśle pomysło­dawcy Tczewski Pan­teon Katyński ma być lekcją his­torii, szczegól­nie dla młodzieży i hoł­dem dla pomordowanych.

9 kwiet­nia 2017 r.

W niedzielę pal­mową 9 kwiet­nia 2017 r. odbył się w kruż­gankach pelplińskiej bazy­liki kat­e­dral­nej trady­cyjny jar­mark wielka­nocny. Wśród głównych orga­ni­za­torów była dama w Orderze z naszego Prze­o­ratu Alicja Słyszewska. Od kilku lat na jed­nym ze stoisk wys­taw­iane są stare książki. Dochód z ich sprzedaży przez­nac­zony jest na misje kapucyńskie w Afryce. Jak zwykle wśród wolon­tar­iuszy był koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski. W tym roku udało się zebrać ponad 800 zł, co przekłada się na zakup dwóch row­erów dla kat­e­chistów w misji kapucyńskiej w Repub­lice Środ­kowej Afryki. To bardzo wymierna pomoc. Stoisko odwiedził ks. bp Wiesław Śmigel i pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej w Pelplinie ks. infułat Tadeusz Brzeziński.

10 kwiet­nia 2017 r.

10 kwiet­nia na spotkanie zor­ga­ni­zowane przez Klub Gazety Pol­skiej w Tczewie przed tablicą poświę­coną prezy­den­towi Lechowi Kaczyńskiemu (pro­jekt S.Kukowski, fun­dacja K.Smoliński) odsłoniętej w 1. rocznice tragedii smoleńskiej złożyliśmy kwiaty i odd­al­iśmy cześć, tym co zginęli razem z Prezy­den­tem. Wśród odd­a­ją­cych hołd, składa­ją­cych kwiaty i znicze byli członkowie naszego Prze­o­ratu: Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski. Uroczys­tość prowadził starosta Tadeusz Dzwonkowski.

11 kwiet­nia 2017 r.

11 kwiet­nia z inic­jatywy prezy­denta Tczewa uczcze­nie pomor­dowanych w lasach katyńs­kich odbyło się przy pom­niku w parku miejskim. Druga część uroczys­tości została z inic­jatywy Starostwa Powia­towego oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego (orga­ni­za­tora uroczys­tości) przeprowad­zona na nowoot­wartym Pan­teonie Katyńskim. Pomorski Prze­o­rat reprezen­towali Ste­fan Kukowski (twórca Pan­teonu) Witold Sos­nowski, Anna Bubka, Andrzej Zblewski. Złożyliśmy pod tablicą znicze, odmówiliśmy też mod­l­itwę za bohater­s­kich Polaków.

14 kwiet­nia 2017 r.

14 kwiet­nia. Naprawdę potrze­bu­ją­cym, wielodziet­nym rodzi­nom, stołówce schro­niska dla bez­dom­nych brata Alberta prowad­zonym przez siostry Win­cen­tynki oraz świ­etlice środowiskowe Car­i­tas w Tczewie i w Turzu prowad­zonej przez ks. Mirosława Prze­chowskiego przekaza­l­iśmy dary. Głównie było to 300 kg różno­ra­kich pierogów mrożonych oraz 500 sztuk bardzo dużych pizz, które przekazał potrze­bu­ją­cym kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Dary zostały uzu­pełnione drob­nymi słody­czami wielka­noc­nymi. Trans­portem i rozdzi­ałem darów zajął się nasz jał­mużnik, kawaler Witold Sosnowski.

18 kwiet­nia 2017 r.

Relik­wiarz bł. Marii Karłowskiej z rzeźbą dobrego pasterza na skale zostanie przekazany do Domu Gen­er­al­nego Sióstr Pasterek w Jabłonowie w rocznicę beat­y­fikacji bło­gosław­ionej 6 czer­wca. W imie­niu naszego Prze­o­ratu przekaże dar nasz kapelan Ks. prałat Piotr Wysga, funda­tor relik­wiarza. Zaś cząstka skały z groty na górze Gargano, w mieś­cie Monte Sant’Angelo, gdzie zna­j­duje się jedno z najsłyn­niejszych w Koś­ciele katolickim sank­tu­ar­iów ku czci świętego Michała Archan­ioła zostanie w darze przekazana parafii św. Krzyża. Inic­ja­torem całości jest też nasz kawaler prałat Piotr Wysga. Bóg zapłać.

22 kwiet­nia 2017 r.

22 kwiet­nia 2017 na zaprosze­nie Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Pił­sud­czyków RP wzięliśmy udział w Uroczystym Zebra­niu Okręgu w Sali im. Józefa Pił­sud­skiego Pomorskiego Urzędu Wojew­ódzkiego w Gdańsku. Kawaler Jarosław Bar­toszewski i przeor Ste­fan Kukowski podz­iękowali w imie­niu Starosty Tczewskiego, Prezesa IPN w Gdańsku i całego Prze­o­ratu Pomorskiego spec­jal­nymi dyplo­mami Okrę­gowi Gdańskiemu i Okrę­gowi Gdyńskiemu za akty­wny udział w uroczys­toś­ci­ach otwar­cia Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego. Gen­er­ałowi bry­gady Związku Pił­sud­czyków RP Stanisła­wowi Śli­wie wręczyliśmy kro­nikarskie zapiski naszych dzi­ałań w ramach Orderu Świętego Stanisława. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów za naszą patri­o­ty­czną działalność.

3 maja 2017 r.

3 maja 2017 na zaprosze­nie pro­boszcza ks. Woj­ciecha Gruby, do parafii Wielki Garc, na tere­nie której położony jest Gręblin z udzi­ałem setek mieszkańców przy­byli z Koman­dorii Pelplińskiej Prze­o­ratu Pomorskiego damy Anna Par­tyka i Alicja Słyszewska oraz kawalerowie Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke, Tadeusz Serocki i orga­ni­za­tor spotka­nia koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Mszy Świętej Prze­wod­niczył prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych Prow­incji Krakowskiej ojciec Bog­dan Meger. Orga­ni­za­torem mszy był ks. pro­boszcz. Czy­ta­nia i dary ofi­arne były udzi­ałem naszych dam i kawalerów. Po mszy pro­cesyjnie przes­zliśmy pod domw którym mieszkał bło­gosław­iony H.P. Januszewski. Kwiaty pod tablicą składali bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski i wice­bur­mistrz Dar­iusz Górski, lokalne władze oraz del­e­gacja szkoły. Zapros­zono też Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza Orderu (pro­jek­tanta tabl­icy i orga­ni­za­tora poprzed­niej uroczys­tości), który w towarzys­t­wie państwa Par­tyków złożył kwiaty i oddał hołd bło­gosław­ionemu karmeli­cie Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Kwiaty złożyli też kawalerowie Koman­dorii Pelplińskiej. Była recy­tacja wier­sza, wspólna mod­l­itwa i wspólny śpiew. Po uroczys­toś­ci­ach, przy poczęs­tunku, zadeklarowal­iśmy dal­szą współpracę z Zakonem Krakows­kich Karmelitów i parafią Wielki Garc.

8 maja 2017 r.

8 maja 2017. Na zaprosze­nie pro­boszcza koś­cioła św. Stanisława BiM ks.kan. Feliksa Kameck­iego w dniu naszego Patrona na uroczystą mszę św. kon­cele­browaną przez pro­boszcza i pre­pozyta Kapituły Kole­giack­iej w Koronowie Ryszarda Hirsza w towarzys­t­wie ponad 20 księży z diecezji pelplińskiej. Wśród zapros­zonych z Prze­o­ratu Pomorskiego byli: damy Anna Par­tyka, Alicja Strzeszewska, kawalerowie Piotr Cymanowski i Tomasz Jeschke (wszyscy ze wsi Sub­kowy) oraz koman­dor Bog­dan Wiśniewski i koman­dor Anna Bubka. Zaszczyt wniesienia na ołtarz relik­wii przy­padł prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu. Uroczys­tości rozpoczęły się poświęce­niem nowego sztan­daru Świętego Stanisława dla parafii. Wszyscy pro­cesyjnie wes­zli do koś­cioła. W homilii prowadzący ksiądz przy­bliżył postać świętego Stanisława, naw­iązu­jąc do hero­icznych czynów aktu­al­nych także w cza­sach współczes­nych. Po mszy świętej spotkaliśmy się na obfitej agapie, gdzie przy stole była okazja do krótkiego przed­staw­ienia dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu i zaapelowa­nia do pro­boszczów o pole­ca­nia kandy­datów na damy i kawalerów do naszej orga­ni­za­cji. Zaprosil­iśmy tez osoby zgro­mad­zone na 18 maja na Kon­cert Papieski do Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie, który orga­nizuje dyrek­tor ks. Wincety Pyt­lik, a wspiera od lat nasz Pomorski Przeorat.

9 maja 2017 r.

9 maja 2017. Orga­ni­za­torami Dnia God­ności Osoby Niepełnosprawnej już od kilku są Pol­skie Sto­warzysze­nie Osób z Upośledze­niem Umysłowym oraz Urząd Miasta Tczewa. Zabawa na Starówce trwała kilka godzin. Wszyscy mieli okazję do podzi­wia­nia i zakupu wyrobów przy­go­towanych przez uczest­ników warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej. W pro­gramie były wys­tępy sceniczne osób niepełnosprawnych indy­wid­u­alne i w zespołach artysty­cznych. Był poczęs­tunek, kier­masze (w tym DPS z Damaszki, którego dyrek­torem jest nasz kawaler Arka­diusz Kiem­czyński). Gwiazdą był zespół mieszkańca Tczewa ANDRE, który przy­ciągnął wielu swych fanów i mieszkańców. W tym roku z inic­jatywą orga­ni­za­cji loterii fan­towej wyszedł nasz Prze­o­rat Pomorski. Przy­go­towal­iśmy plan­szę, 500 losów oraz 500 fan­tów (szk­lanic otrzy­manych dzięki Wielkiemu Mis­tr­zowi J.Z.Potockiemu). Całość opra­cował Ste­fan Kukowski, orga­ni­za­cja przekaza­nia PSOUU to zasługa koman­dor Anny Bubka.

Zebraną znaczną kwotę PSOUU przez­naczył na pomoc najuboższym.

11 maja 2017 r.

11 maja 2017 r. przeor Ste­fan Kukowski wraz z Koman­dorem Tczewskim Anną Bubka brali udział w uroczys­toś­ci­ach jubileuszowych 10. lecia Fab­ryki Sztuk w Tczewie. Już od 10 lat Fab­ryka Sztuk prowadzi szereg dzi­ałań związanych ze sferą kul­tury w przestrzeni miasta Tczew i regionu Pomorskiego. Stary pofab­ryczny obiekt, w którym dzi­ałało Muzeum Wisły, został prze­bu­dowany i grun­towanie zmod­ern­i­zowany. Placówka zor­ga­ni­zowała 329 wys­taw, na których zaprezen­towało się 423 artys­tów z kraju i zagranicy. Dzi­ałal­ność eduka­cyjna to przeprowad­zonych 6600 zajęć eduka­cyjnych. W sumie przez placówkę przewinęło się w ciągu dekady blisko pół mil­iona osób! Wśród dzi­ałań tych były wspólne z naszym Prze­o­ratem Pomorskim: czterokrotna współor­ga­ni­za­cja Orszaku Trzech Króli, dwukrotne uroczys­tości 17 wrześ­nia (wraz z gran­i­tową wielką tablicą), uroczys­tości Pamięci o Wołyniu, 150 lecia Pow­sta­nia Sty­czniowego i inne. Za wielką życ­zli­wość i współpracę chary­taty­wną i społeczną Wielka Kapituła Orderu przyz­nała Fab­ryce Sztuk Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława, który wręczyli Koman­dor Tczewski Anna Bubka i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski.

13 maja 2017 r.

Z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca odbył się pier­wszy Rajd Rowerowy pamięci Rot­mistrza Witolda Pileck­iego z finalem we wsi Gapi­ory u pana Witolda Downar-​Zapolskiego. Dopisaly nie tylko pogoda, ale także frek­wencja (ponad 100 uczest­ników rajdu) i doskonale humory. Trasę pokon­aly ekipy ze Sztumu, Mal­borka (w tym liczna z PTTK), Kwidzyna i Tczewa. Najmłod­sza uczest­niczka Maja miała 4 lata, najs­tarsza zaś 71, grat­u­lacje dla pani Janiny. Puchary za te konkurencje wręczał inic­ja­tor Rajdu. Puchary za najliczniejszą rodz­inę oraz za najliczniejszą zor­ga­ni­zowaną grupę uczest­nicząca w rajdzie (dla Klubu Gazety Pol­skiej z Tczewa) puchary wręczał funda­tor kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł RP i wicem­i­nis­ter. Kan­clerz Orderu ŚS Ste­fan Kukowski wręczał puchar za najlep­szy patri­o­ty­czny strój, który przy­padł kawalerowi Antoniemu Fila. Przed­staw­iciel Gdańskiego IPN Piotr Szubar­czyk wygłosił emocjon­alne przemówie­nie o losach Rot­mistrza Witolda Pileck­iego i w imie­niu prof. Mirosława Golona wręczył puchar za najwięk­szy zespół, który pokonał najdłuższą trasę. Puchar ode­brała przed­staw­icielka Ama­torskiej Grupy Rowerowej z Tczewa. Wszyscy uczest­nicy Rajdu otrzy­mali spec­jalne imi­enne dyplomy uczest­nictwa pod­pisane przez patronów tego wspani­ałego rajdu pamięci, który był obsługi­wany przez kawalerów Andrzeja Zblewskiego oraz Jarosława Bar­toszewskiego (wraz dwoma wolon­tar­iuszami w mundurach). Dla wszys­t­kich star­czyło ciasto od kawalera Leszka Mel­era i kiełbasy z grila od kawalera P. Steca. Drukował plakaty, dyplomy, podz­iękowa­nia kawaler Grze­gorz Płaza. Wszys­tkie pro­jekty i współor­ga­ni­za­cja prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Wspo­ma­gał finan­sowo to całe przed­sięwz­ię­cie kawaler Antoni Fila i Zbig­niew Ciec­holewski. Liczna grupę uczest­ników zmo­bi­li­zowała Koman­dor Tczewski Anna Bubka. Wręczane dyplomy i podz­iękowa­nia były pod­pisane przez Prof. Mirosława Golona Dyrek­tora Gdańskiego IPN , wicem­i­nis­tra Kaz­imierza Smolińskiego, prezesa Samorządne Pow­iśle Pio­tra Steca i Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego. Wszyscy uczest­nicy jed­no­myśl­nie rzekli — do następ­nego roku.

18 maja 2017 r.

Kon­cert papieski z cyklu kon­certów czwartkowych jest orga­ni­zowany od kilku lat prze dyrek­tora Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­cen­tego Pyt­lika ESSH, ważnego kawalera Zakon Ryc­er­ski Świętego Grobu Bożego w Jero­zolimie. Kon­certy są wspo­ma­gane przez kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Do wyróż­ni­a­ją­cych się hojnoś­cią należą Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Na kon­cer­tach bywają również nasze damy i kawalerowie. Muzyka jest pięknem…

20 maja 2017 r.

W cza­sie Rodzin­nej Majówki na osiedlu Górki orga­ni­zowanej dla mieszkańców osiedla, ale i całego społeczeństwa tczewskiego Sto­warzysze­nie Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa przeprowadz­iło loterię losową, z której zebrana kwota została przez­nac­zona na dzi­ałal­ność statu­tową tej wspani­ałej orga­ni­za­cji chary­taty­wnej. Nasz Prze­o­rat Pomorski włączył się do akcji przy­go­towu­jąc losy i dostar­cza­jąc także ponad 300 fan­tów (głównie szk­lanic), które przy­cią­gały potenc­jal­nych chęt­nych. Przeor wraz z kawalerem Jarosławem Bar­toszewskim złożyli odpowied­nie podz­iękowanie orga­ni­za­torowi pikniku Panu Kaz­imier­zowi Mok­wie, wyraża­jąc wdz­ięczność za umożli­wie­nie tej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Wśród naprawdę wielu atrakcji była to jedyna akcja dobroczynna.

27 maja 2017 r.

Na zaprosze­nie Sto­warzyszenia Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomors­kich wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Święta Pułku oraz 15. lecia Klubu w Mirowie Dużym. Wielu dos­to­jnych gości po polowej Mszy Świętej uczest­niczyło nada­niu wyższych stopni kawaleryjs­kich, odz­naczeń i przyję­ciu nowych członków Klubu. Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomors­kich „Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne, chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu oraz za współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława” Klub został odz­nac­zony Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Medal wręczał Wielki Kan­clerz Orderu i Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski w asyś­cie kawalera Łukasza Par­tyki Preze­sowi Klubu Kawaleryjskiego Pawłowi Mietlińskiemu w asyś­cie dowódcy Szwadronu Reprezen­ta­cyjnego 18 pułku Ułanów Sła­womirowi Zię­tarskiemu. Po tych uroczys­toś­ci­ach wzięliśmy udział w odsłonię­ciu kopii tablic z koszar 18 PU mieszczą­cych się na Cytadeli w Grudz­iądzu — miejsca stacjonowa­nia pułku przed wojną. Obe­jrzeliśmy wspani­ały pokaz woltyżerki i umiejęt­ności posługi­wa­nia się szablą ułańską w trak­cie którego jeździec m.in. ściął na pół jabłko umieszc­zone na głowie płk pił­sud­czyków Juliana Micha­sia. W cza­sie ułańskiego poczęs­tunku mogliśmy omówić dal­szą współpracę z Klubem Kawaleryjskim i z Sto­warzysze­niem Rodzin Katyńs­kich z Gdańska.

5 czer­wca 2017 r.

5 czer­wca 2017 r. z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca i przy jego zaan­gażowa­niu pow­stała 3. edy­cja Konkursu Trady­cji Szlachec­kich dla dzieci i młodzieży z całego regionu. Patronat hon­orowy objęli: Izabella hr. Sier­akowska (dawna właś­ci­cielka majątku i pałacu w Waplewie), kawaler Orderu Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP i wicem­i­nis­ter), Antoni Szy­mański (Sen­a­tor RP), prof. Mirosław Golon (dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku), oraz Ste­fan Kukowski (Wielki Kan­clerz Orderu i autor całej wiz­ual­iza­cji Konkursu). Patroni wręczyli ponad 100 uczest­nikom nagrody, wyróżnienia i wiele upominków. Piotr Stec zapewnił również kon­cert wokalisty­czny. Orga­ni­za­torzy wręczyli także wszys­tkim uczest­nikom piękne medale. Orga­ni­za­torzy otrzy­mali od patronów spec­jalne dyplomy, które wręczał kawaler Kaz­imierz Smoliński, Dyrek­tor Biura Sen­a­torskiego Antoniego Szy­mańskiego Mar­iusz Kowa­lik i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława. Podz­iękowa­nia za wspar­cie otrzy­mali również kawalerowie Antoni Fila i Zbig­niew Ciec­holewski. Prze­o­rat Pomorski god­nie reprezen­tował kawaler Piotr Cymanowski. Dzięki takiemu zaan­gażowa­niu trady­cje naszych ojców będą korzeni­ami naszej przyszłości, co wyek­sponował w spec­jal­nym liś­cie do uczest­ników Pan Sen­a­tor. Do przyszłego roku !

9 czer­wca 2017 r.

9 czer­wca 2017 r. na zaprosze­nie Pol­skiego Związku Katolicko Społecznego w Gdańsku del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor gdyński Grze­gorz Stańczyk i kawaler Andrzej Zblewski wzięła udział w uroczys­tej Mszy Świętej na której poświę­cono sztan­dar Związku. Ta uroczys­tość to zwieńcze­nie naszych dłu­go­let­nich starań, aby nasz związek miał swój sztan­dar — mówi Zbig­niew Toczek, prze­wod­niczący Zarządu Wojew­ództwa Pomorskiego PZKS. Ten sztan­dar zobow­iązuje, wszys­t­kich tych, którzy będą się pod nim gro­madzić, do jeszcze lep­szej pracy. Motto: „Bogu, Ludziom, Ojczyźnie” zobow­iązuje do troski i służby tym najwięk­szym wartoś­ciom. Do tego motta naw­iązał Wielki Kan­clerz Orderu wręcza­jąc Medal 250.lecia Orderu, doda­jąc zawołanie „Praemiando inci­tat”, abyśmy osobne nasze doko­na­nia robili w przyszłości wspól­nie. Mszy św. prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. Józef Domoradzki CR, pro­boszcz parafii. — Gro­madz­imy się dziś, nie tylko wokół ołtarza Jezusa Chrys­tusa, ale otaczamy również ten niezwykły znak naszego spotka­nia — nowy sztan­dar Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Po mszy w sali parafi­al­nej przeor zaprosił wszys­t­kich obec­nych, w tym posłów i sen­a­torów, do bliskiej współpracy z naszym Prze­o­ratem Pomorskim.

11 czer­wca 2017 r.

11 czer­wca 2017. Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak prze­wod­niczył w kat­e­drze gnieźnieńskiej Mszy św. na zakończe­nie Kon­gresu Win­cen­tyńskiego zor­ga­ni­zowanego z okazji jubileuszu 400-​lecia charyz­matu św. Win­cen­tego a Paulo. W trzyd­niowym spotka­niu uczest­niczyło ponad pół tysiąca osób z całej Pol­ski. Do Gniezna przy­jechali księża mis­jonarze i siostry miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo, Dzieci Maryi, Win­cen­tyńska Młodzież Maryjna, Apos­to­lat Maryjny i wiele innych wspól­not wyrosłych z charyz­matu win­cen­tyńskiego. W niedzielne połud­nie wszyscy spotkali się w bazylice pry­ma­sowskiej, by wspól­nie podz­iękować za 400 lat charyz­matu win­cen­tyńskiego i prosić o siły, zapał i bło­gosław­ieństwo do dal­szego real­i­zowa­nia wszys­t­kich dzieł. „Dziś Wasza Wspól­nota Wince­tyńska dzięku­jąc Bogu za początki misji, jed­nocześnie odnawia swoje wezwanie i powoła­nia do odważnego podąża­nia drogą charyz­matu win­cen­tyńskiego” – pod­kreślił Pry­mas. Za obec­ność i wspólną mod­l­itwę wszys­tkim przy­byłym do Gniezna dziękowała s. Mał­gorzata Pranga, wiz­y­ta­tor Prow­incji Chełmińsko-​Poznańskiej, przekazu­jąc m.in. słowa pozdrowień przesłanych przez papieża Fran­ciszka z okazji jubileuszu.

Po Mszy Świętej mieliśmy okazję do krótkiej roz­mowy z Pry­masem Pol­ski abp. Woj­ciechem Polakiem, który zain­tere­sował się naszą obec­noś­cią na Kon­gre­sie. Przekaza­l­iśmy krótko o dzi­ałal­ności całego Orderu Świętego Stanisława i wręczyliśmy zapiski kro­nikarskie o naszych dzi­ała­ni­ach. Nasz Prze­o­rat Pomorski od dłuższego czasu, współpracuje z sios­trami, które prowadzą , m.in. nocle­gownię dla bez­dom­nych, przy­go­towują ich doży­wianie, opiekują się najuboższymi. Prowadzą też zbiórki na ich fun­dusz opieki, a także dla dzieci i młodzieży z win­cen­tyńskiego wolon­tariatu. W tym dziele znacznie ich wspo­magamy. Otrzy­mu­jąc zaprosze­nie od Zgro­madzenia Sióstr Miłosierdzia na Kon­gres Win­cen­tyński zor­ga­ni­zowany z okazji jubileuszu 400-​lecia charyz­matu św. Win­cen­tego a Paulo wspar­liśmy ich przekazu­jąc dla wszys­t­kich uczest­ników dłu­gopisy z nadrukiem, wkładki do piórników z mod­l­itwą win­cen­tyńską i wszelkie oznakowa­nia plas­ty­czne dla tczewskiej grupy. Znacznie przy­czynili się do tego kawalerowie: Tadeusz Wło­dar­czyk, Grze­gorz Płaza oraz Leszek Meler, który w darze uczest­nikom Kon­gresu w Gnieźnie zaw­iózł wspani­ałe torty z logo Kon­gresu. Wraz z koman­dorem pelplińskim Bog­danem Wiśniewskim roz­dali ponad 200 por­cji tym, którzy w długiej kole­jce ustaw­ili się po słodki deser. Nasz Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył siostrze wiz­y­ta­torce Mał­gorza­cie Pranga nasz Medal 500. lecia Orderu Świętego Stanisława i zapiski kro­nikarskie naszych dzi­ałań. Także w imie­niu naszego kawalera Wicem­i­nis­tra Kaz­imierza Smolińskiego przekaza­l­iśmy spec­jalne, pisemne życzenia i grat­u­lacje. W roz­mowie z orga­ni­za­torami Kon­gresu ustalil­iśmy zarys dal­szej współpracy na rzecz ubogich i potrze­bu­ją­cych w Polsce i na Ukrainie.

11 czer­wca 2017 r.

11 czer­wca przy tczewskim Hos­picjum odbyła się akcja chary­taty­wna „Ogród Nadziei”, pod­czas której przy­go­towano bogaty reper­tuar artysty­czny. Dla wszys­t­kich uczest­ników przewidziano poczęs­tunek, w czym ofi­ar­o­dawcą był nasz kawaler Leszek Meler. Celem akcji jest pozyski­wanie środ­ków finan­sowych na zakup sprzętu w Tczewie, propagowanie postaw altru­isty­cznych, otwartych na drugiego człowieka, dobi­ja­jącego do brzegu życia. Orga­ni­za­torom Sto­warzysze­niu „Ogród Nadziei” w Tczewie oraz Szpi­tale Tczewskie S.A. przyszedł na pomoc nasz Prze­o­rat Pomorski wykonu­jąc wszys­tkie losy, plan­szę infor­ma­cyjną, (Ste­fan Kukowski) przekazu­jąc ok. 200 fan­tów na loterię, czym przy­czynił się do zebra­nia więk­szej ilości fun­duszy na sprzęt do hospicjum.

17 czer­wca 2017 r.

W dniu 17.06.2017 r. w Przy­widzu odbył się fes­tyn chary­taty­wny na rzecz hos­picjum. W ramach fes­tynu było wiele atrakcji w tym lote­ria fan­towa przy­go­towana przez kawalerów Koman­dorii Gdyńskiej z koman­dorem Grze­gorzem Stańczykiem na czele. Głównymi fan­tami loterii były szk­lan­ice do napoi. Zebrano na loterii 1317,80 zł, pieniądze te zostaną przez­nac­zone na zakup łóżek do hos­picjum. Były wys­tępy zespołów muzy­cznych i zabawa plen­erowa. Kawalerowie brali też czynny udział w fes­tynie jak i uczest­niczyli w orga­ni­za­cji i real­iza­cji tego festynu.

21 czer­wca 2017 r.

Naw­iązu­jąc do spotka­nia w Gnieźnie, po kon­tak­tach tele­fon­icznych doszło 21.06.2017 r. do oso­bis­tego spotka­nia w Tczewie, w domu prze­ora Ste­fana Kukowskiego (inic­ja­tora i koor­dy­na­tora akcji chary­taty­wnych) z Ojcem Pasjon­istą ze Zgro­madzenia Męki Jezusa Chrys­tusa Piotrem Czaplińskim ze Smotrycza. Głównym orga­ni­za­torem darów przy­go­towanych głównie dla Polaków na Ukrainie jest kawaler Arka­diusz Kiem­czyński, który oprowadził Ojca Pio­tra, prosząc o wybór takiej ilości darów, które mogły zmieś­cić się w dostaw­czym mikrobusie. Został załad­owany spec­jal­isty­cznym łóżkiem wielo­funkcyjnym dla obłożnie chorego, kilkoma wózkami inwalidzkimi, balkonikami dla osób mało sprawnych fizy­cznie, fotelem z ubikacją, wieloma kulami i laskami. Zaś z naszych zapasów koman­dor Anna Bubka przekazała trzy rodzaje szk­lanic o pojem­ności 0,33, 0,5 litra w ilości ok. 900 sztuk. Ojciec Piotr rozda je ośrod­kom rodzin­nym, świ­etli­com środowiskowym i domom opieki na Ukrainie. Jed­nocześnie w cza­sie posiłku uzgod­nil­iśmy dal­sze zapotrze­bowanie i współpracę między Prze­o­ratem Pomorskim a zakonem. Następ­nym razem trzeba zor­ga­ni­zować o wiele więk­szy trans­port i sposób dostar­czenia do wielkiego wielo­funkcyjnego Domu Opieki.

25 czer­wca 2017 r.

25 czer­wca zaproszeni zostal­iśmy na rubi­nowy Jubileusz kapłaństwa ks. kanon­ika Jana Buka i 30. lecie parafii Świętego Fran­ciszka z Asyżu, która jest w posi­ada­niu darowanego przez nasz Prze­o­rat sre­brnego dużego relik­wiarza do relik­wii św. Fran­ciszka. Po mszy świętej kon­cele­browanej przez ponad dwudzi­estu księży dal­iśmy ogromny tort Jubi­la­towi z jego podobizną, którym obdzielil­iśmy ponad dwie setki gości. Tort w wyko­na­niu naszego kawalera Leszka Mel­era. Do tego piękne życzenia od dam i kawalerów, które przekazał przeor Ste­fan Kukowski. Wśród składa­ją­cych życzenia byli też kawalerowie Witold Sos­nowski (wices­tarosta tczewski) i Jarosław Bar­toszewski (prezes TMZT). Grat­u­lu­jemy dos­to­jnemu jubi­la­towi, wicedziekanowi tczewskiemu.

1 lipca 2017 r.

1 lipca 2017 r. trze­cia edy­cja Święta Ryby w Ocy­plu już za nami. Cała część chary­taty­wna została przy­go­towana dla ratowa­nia zdrowia ciężko chorej Sandry. Prze­o­rat Pomorski przy­go­tował do loterii: losy w ilości 700 sztuk, trzy rodzaje szk­lanic (aby każdy los wygry­wał), wszys­tkie plakaty, dziesiątki „Cer­ty­fikatów dobra” dla wszys­t­kich dobroczyńców, którzy przy­czynili się do orga­ni­za­cji Święta oraz setki czer­wonych przylep­nych ser­duszek. Na stoisku z wielką iloś­cią fan­tów, jak i wolon­tar­iusze zbier­a­jący do puszek spo­tykali się z wielką życ­zli­woś­cią i hojnoś­cią. Nasz kon­takt z jed­nym z głównych orga­ni­za­torów, panem Edwar­dem Dem­bińskim przyniósł wielki efekt. Zebrano prawie 5 tysięcy na pora­towanie zdrowia Sandry.

1 lipca 2017 r.

1 lipca 2017 kawaler Piotr Stec z naszego Prze­o­ratu (także prezes Samorząd­nego Pow­iśla) wspól­nie z Mał­gorzatą Krause z Artysty­cznej Przys­tani zor­ga­ni­zowali plener malarsko-​rzeźbiarski w Pos­tolinie w dni­ach 24 czer­wca do1 lipca 2017. Wielu mieszkańców miało okazję pod­pa­try­wać pracę twór­ców. Najwięcej uwagi przy­cią­gała duża rzeźba Archan­ioła Michała dłuta Edmunda Szpanowskiego z Sier­pca, pow­sta­jąca do św. koś­cioła Michała Archan­ioła w Pos­tolinie. Pow­stało piękne i efek­towne dzieło, które po wernisażu, w asyś­cie mieszkańców, artys­tów i gości, przewiezione zostało i posad­owione wewnątrz świą­tyni. Sam wernisaż zgro­madził wielu mieszkańców oraz gości i był świetną okazją nie tylko do podzi­wia­nia pięknych dzieł, ale także do rozmów z artys­tami. Kawalerze gratulujemy.

2 lipca 2017 r.

2 lipca od kawalera Tadeusza Wlo­dar­czyka otrzy­mal­iśmy dary dla potrze­bu­ją­cych na obozy (dla najuboższych dzieci i młodzieży) prowad­zone przez księży i siostry zakonne, ale tez na obi­ady dla bez­dom­nych. Trudną logistyką (były to w zde­cy­dowanej więk­szości mrożonki) zajął się kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Zmieś­ciło się to do busa i przyczepy!.Czekały już duże zam­rażarki w Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu u ks. Mirosława Prze­chowskiego, druga cześć w Parafii Krzyża Świętego w Tczewie u ks pro­boszcza Adama Gadom­skiego, Zgro­madze­niu Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo dla dzieci, ubogich rodzin i bez­dom­nych. Co nie zmieś­ciło się w dużych zam­rażarkach powędrowało do Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Łącznie przekaza­l­iśmy 200 wiel­kich pizz, 200 kg pierogów, 200 spodów, 200 kg warzyw. Na okres wakacji wspar­liśmy wiele osób, radu­jąc się ich radością.

5 lipca 2017 r.

Akt Zjed­noczenia Orga­ni­za­cji Orderu Św. Stanisława BM z Królewskim Orderem Św. Stanisława BM oraz powoła­nia X Wielkiego Mis­trza Orderu Św. Stanisława BM

Poz­nań, 5 lipca 2017 Anno Domini

Orga­ni­za­cje orderowe:

Order Św. Stanisława BM reprezen­towany przez Kawalera Jana Zbig­niewa hr. Potock­iego IX Wielkiego Mis­trza oraz Kawalera Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza oraz Królewski Order Św. Stanisława BM reprezen­towany przez Kawalera dr. Mar­i­ana Króla Wielkiego Mis­trza oraz Kawalera Mirosława Mandrygę Wielkiego Kan­clerza, przy udziale Ofi­cerów oby­dwu orga­ni­za­cji: Damy Ewy Potock­iej oraz Kawalerów: Czesława Berkowskiego, Krzysztofa Bana­sia, Edmunda Dudz­ińskiego, Dominika Górnego, Euge­niusza Izdeb­skiego, Jana Jagiel­skiego, Maciej Kaliski, Marka Kra­marskiego, Krzysztofa Karo­nia, Józefa Majchrzaka, Jerzego Kor­wina Małaczyńskiego, Zbig­niewa Nowaka, Romana Hen­ryka Orlicza, Ks. Wielkiego Prałata dr. Józefa Picka, Marka Piotrowskiego, Ks. Wielkiego Prałata Stanisława Rospondka, Leszka Stanisława Stad­niczeńko, Stanisława Syguły, Grze­gorza Stańczyka, Jana Syl­westrzaka, Dar­iusza Śli­wińskiego, Bogu­miła Tycza, Czesława Woźnick­iego, Jacka Żyrkowskiego. W obec­ności Księdza dr. Jana Stanisławskiego del­e­gata Jego Eksce­lencji Ks. Arcy­biskupa dr. Stanisława Gądeck­iego, Met­ro­pol­ity Poz­nańskiego i Prze­wod­niczącego Episkopatu Polski.

Po wspani­ałych przemówieni­ach ks. dr. Jana Stanisławskiego i ks. dr. Józefa Picka oraz deklarac­jach woli połączenia Orderu deklarowanych przez wiel­kich mis­trzów przys­tą­pi­ono do for­mal­nego zjed­noczenia Orderu. W his­to­rycznym akcie zjed­noczenia obu nurtów orderowych, powoła­nia na nowego X Wielkiego Mis­trza Orderu Świętego Stanisława Mar­i­ana Króla przez IX Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego, który pozostaje z tytułem Wielki IX Mis­trz Senior i pod­pisa­nia aktu zjed­noczenia uczest­niczyli: nasz przeor i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski (współinic­ja­tor i współor­ga­ni­za­tor tej akcji), ks. prałat dr. Józef Pick — Wielki Prałat OŚS i Grze­gorz Stańczyk– koman­dor Koman­dorii Gdyńskiej OŚS. Abyśmy byli jedno dla czynienia dobra.

9 lipca 2017 r.

9 lipca 2017, w rocznicę szarży pod Hre­bionką Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich obchodził Święto Pułkowe. Złoże­nie mel­dunku panu ppłk. Grze­gor­zowi Stańczykowi (koman­dorowi Koman­dorii Gdyńskiej Orderu Świętego Stanisława) rozpoczęły się uroczys­tości. Po wciąg­nię­ciu flagi i odśpiewa­niu hymnu przyszła kolej na awanse, które wręczał pan ppuł. Grze­gorz Stańczyk. Miłym akcen­tem było wręcze­nie przez prezesa Związku Inwalidów Wojen­nych i prezesa Związku Żołnierzy WP złotego medalu 35 lecia WP członkowi grupy rekon­struk­cyjnej plut. Mirosła­wowi Karpyzie. Dopełnie­niem uroczys­tości było wręcze­nie listów grat­u­la­cyjnych od Związku Sybi­raków, Związku Pił­sud­czyków RP i życzeń od Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS. Goś­cił również Starosta Gdański pan Ste­fan Skonieczny, pan Drabow­icz którego ojciec i wujek służyli w Pułku 4. Po mel­dunku o zakończe­niu uroczys­tości zapros­zono wszys­t­kich na wojskowy poczęstunek.

10 lipca 2017 r.

1020 lipca 2017. Od kilku lat w Sztu­mie przyj­mują grupę dzieci z pol­s­kich rodzin z Białorusi ramach akcji „Lato z Pol­ską”, adresowanej do dzieci potomków Polaków ze Wschodu. Jej inic­ja­torem był przed laty marsza­łek Sejmu śp. Maciej Płażyński. Obec­nie akcja ta jest koor­dynowana i finan­sowana przez Senat RP. W Sztu­mie orga­ni­za­torem jest koło Wspól­noty Pol­skiej z jej wiceprze-​wodniczącym Piotrem Ste­cem (naszym akty­wnym kawalerem). Pod­czas pobytu goś­cie z Białorusi zwiedzili m.in. oko­lice Sztumu, Muzeum His­torii i Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim, zamki w Sztu­mie, Mal­borku i Gniewie. Zwiedzili też wiele zabytków w Gdańsku. Nieza­pom­ni­ane wraże­nie zostanie ze spotka­nia z Marsza­łkiem Sen­atu Stanisławem Kar­czewskim, otrzy­mu­jąc wiele pamiątek z tego pobytu. Serdeczne, rodzinne więzy zaw­iązały się w cza­sie całodzi­en­nego pobytu u rodzin sztum­s­kich. Były też dyskoteki, wyjś­cie na kąpielisko, zaję­cia sportowe ale i jeździeckie. Przy­go­towano dzień białoruski z region­al­nymi potrawami i pro­gramem kulturalnym.

W sobotę 15 lipca 40-​osobowa grupa dzieci i młodzieży z Brasławia i okolic wraz z opieku­nami przy­była do Pelplina. Młodzi Polacy z zain­tere­sowaniem zwiedzili katedrę.W cza­sie prz­erwy w przykat­e­dral­nej cukierni kawalera OŚS Leszka Mel­era zostali poczęs­towani ciastkami, lodami, kawą. Tam też miało miejsce spotkanie z bur­mistrzem Pelplina Patrykiem Dem­skim. Do dzieci z Białorusi wyszedł oso­bisty sekre­tarz Biskupa Pelplińskiego ks. Marcin Kunda co widać na pamiątkowym zdję­ciu wyko­nanym na schodach pałacu biskupiego. Potem udano się do Radia Głos, gdzie wicedyrek­tor ks. Zbig­niew Geł­don przeprowadził z niek­tórymi gośćmi z Białorusi wywiady. Ostat­nim punk­tem inten­sy­wnego pobytu było zwiedzanie Muzeum Diecez­jal­nego z najważniejszym eksponatem — Bib­lią Guten­berga. Tuż przed odjaz­dem wszyscy goś­cie otrzy­mali prezenty od wło­darza miasta Pelplina. Koor­dy­na­torem tej wiz­yty był Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława. Także zwiedzanie krzyżack­iego zamku w Gniewie było przy­go­towane przez kawalera Jarosława Struczyńskiego, z główną atrakcją spek­tak­lem his­to­rycznym „Turniejem Ryc­er­skim”, ale też gorą­cym posiłkiem dla wszys­t­kich. W Sztu­mie na zakończe­nie pobytu dzieci wraz z opieku­nami przy­go­towali krótki kon­cert „poloni­jny”, recy­tu­jąc i śpiewa­jąc po pol­sku. Dziękowali orga­ni­za­torom i pol­skim opiekunom. Wiele aplauzu było dla kawalera Pio­tra Steca (społecznego opiekuna całego pobytu) a też dla prze­ora Ste­fana Kukowskiego, orga­nizu­jącego opiekę Prze­o­ratu nad obozem. Spec­jalne pisemna podz­iękowa­nia otrzy­mał również kawaler Antoni Fila za hojne wspieranie młodzieży i dzieci z Białorusi. Do następ­nego roku, do zobaczenia.

4 sierp­nia 2017 r.

4 sierp­nia 2017 r dzięki Koman­dorowi Komadorii Gdyńskiej Orderu Świętego Stanisława ppłk. Grze­gor­zowi Stańczykowi naw­iąza­l­iśmy kon­takt i określil­iśmy zakres współpracy z Dowódcą 49 Bazy Lot­niczej w Pruszczu Gdańskim pułkown­ikiem dypl. pilotem Grze­gorz Mate­jukiem i zastępcą dowódcy płk naw­iga­torem Adamem Forem­nym. Po dłuższej sym­pa­ty­cznej roz­mowie dos­zliśmy do wniosku, iż będzie to współpraca z naszym Prze­o­ratem Pomorskim owocna także dla społeczeństwa miasta Pruszcz Gdański. Szczegól­nie rozsz­erza­jąc wspólną dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i społeczną.

5 sierp­nia 2017 r.

5 sierp­nia 2017. W związku z prze­niesie­niem Siostry Natalii z tczewskiej filii Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo przekaza­l­iśmy Siostrze podz­iękowanie za wspólną pracę chary­taty­wną, a kawaler Leszek Meler w darze przekazał wspani­ały i tort. Tak więc gorzkie chwile pożeg­na­nia osłod­zono pysznym tortem. Wspólne zdję­cie z Wielkim Kan­clerzem jest wyko­nane w Gnieźnie po uroczys­tej Mszy Świętej w cza­sie 400. lecia Charyz­matu Wincentyńskiego.

14 sierp­nia 2017 r.

Robocze spotkanie kawalerów Tadeusza Wło­dar­czyka, Kaz­imierza Smolińskiego i Ste­fana Kukowskigo na którym omówiono plany prestiżowych dzi­ałań naszego Prze­o­ratu, w tym i następ­nym roku kalen­dar­zowym. Była to okazja do wręczenia podz­iękowań kawalerowi Tadeuszowi, który przekazał na obozy, kolonie i akcje chary­taty­wne w okre­sie let­nim ponad pół tony żywności i wsparł znacznie uroczys­tości 400. lecia Charyz­matu Wincentyńskiego.

Przy­go­towu­jemy się do wielkiej i różnorod­nej uroczys­tości, na skalę kraju, Biegu Tropem Wilczym i budowę Pom­nika Smoleńskiego.

15 sierp­nia 2017 r.

15 sierp­nia 2017. Prze­o­rat Pomorski był jed­nym z głównych orga­ni­za­torów uroczys­tości 15 sierp­nia, które rozpoczęły się Mszą Świętą w koś­ciele Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli poseł RP Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor RP Antoni Szy­mański i Mirosław Golon dyrek­tor Odd­zi­ału Gdańskiego IPN. Wspani­ała homilia religijno-​patriotyczna księdza pro­boszcza Alek­san­dra Ces­linga mobi­li­zowała wiernych do akty­wności patri­o­ty­cznej. Na czele pocztów sztan­darowych był poczet Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, benefic­jenta tych uroczys­tości. Po mszy na placu przed koś­ciołem zor­ga­ni­zowano kon­cert męskiego chóru Bell Canto, który wraz z kilkuset wiernymi śpiewał pieśni patri­o­ty­czne. Po kon­cer­cie starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski podz­iękował chórowi, całej zgro­mad­zonej lud­ności, zaprasza­jąc do wzię­cia udzi­ału w dal­szej części uroczys­tości, którą współor­ga­ni­zował. Polic­janci na moto­cyklu i w samo­chodzie wraz z wozami straży pożarnej zabez­pieczali prze­marsz kilkuset osób do miejsca trze­ciej części uroczys­tości. „Rotą” rozpoczęliśmy spotkanie przed pom­nikiem Michała Różanowskiego, pol­skiego żołnierza pogranicza bes­tial­sko zamor­dowanego przed Niem­ców 15 sierp­nia 1939 roku. Miejsce przy pom­niku staran­nie uporząd­kowało i odnow­iło Starostwo Tczewskie. Przed­staw­iciel Szwadronu przy­witał wszys­t­kich zgro­mad­zonych na placu przed pom­nikiem. Krótkie wys­tąpi­e­nie Starosty Tczewskiego zaw­ier­ało rys his­to­ryczny wydarzeń z 1939 roku, dąże­nia do wol­ności i kul­ty­wowanie trady­cji przez mieszkańców Pomorza. Potem odczy­tano przekazy do zgro­mad­zonych od sen­a­tora A. Szy­mańskiego i posła K. Smolińskiego. Starosta Gdański zakończył ofic­jalne wystąpienia.

Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który zaaranżował dzisiejsze uroczys­tości i wykonał wszys­tkie prace plas­ty­czne, poprosił Starostę Tczewskiego o wręcze­nie podz­iękowań tym, którzy najbardziej przy­czynili się do stworzenia takiej wspani­ałej oprawy świąt Wniebowz­ię­cia NMP oraz rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Podz­iękowa­nia otrzy­mali, m.in. Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich za orga­ni­za­cję spotka­nia. Koman­do­ria Tczewska Orderu Świętego Stanisława za opra­cow­anie i fun­dację śpiewników, baneru, plakatów, poczęs­tunku dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Podz­iękowa­nia otrzy­mali z Prze­o­ratu: koman­dor Anna Bubka, Piotr Rezmer, Leszek Meler, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Trocki. Wielki Kan­clerz OŚS po wręcze­niu podz­iękowa­nia Staroś­cie Gdańskiemu i Pani Wójt Gminy Pszczółki zwró­cił się z prośbą o włącze­nie się do budowy nowego pom­nika na tej his­to­rycznej granicy gdańsko-​polskiej w myśl dewizy „praemiando inci­tat”. Zadeklarował wyko­nanie pro­jektu obelisku i orga­ni­za­cję uroczys­tości w roku przyszłym. Ostat­nim uroczystym akcen­tem było złoże­nie hołdu obroń­com Ojczyzny, złoże­nie kwiatów i zniczy. Odt­wor­zono walkę wojska pol­skiego z niemieckim najeźdźcą, atak kawa­lerii, his­to­ryczne uzbro­je­nie, wyko­nanie przez grupy rekon­struk­cyjne, strzały, wybuchy. Po tym był czas na herbatę, kawę, ciasto i reflek­sje na gorąco wza­jem­nie przekazy­wane. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli: damy Anna Bubka, Anna Par­tyka, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke, Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski. Szczegól­nie dzięku­jemy kawalerom z Wejherowa, także za przy­wiezione dary.

15 sierp­nia 2017 r.

Warsz­taty Plas­ty­czne orga­ni­zowane co roku przez parafię w Turzu zakończyły się sukce­sem i wys­tawą pięknych prac plas­ty­cznych. Każdy uczest­nik wykonał dwie prace o tem­atyce maryjnej: jedna to obraz mal­owany na szkle, druga również obraz mal­owany na kar­tonie. Pod­czas Warsz­tatów przy­dały się też pro­dukty spoży­w­cze przekazane przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Warsz­taty są dla dzieci w cza­sie wakacji miejscem spotkań, artysty­cznego doskonale­nia pod kierunk­iem wybit­nego fachowca, ale też cza­sem zabaw i posiłków. Jak widać wszys­tko pod delikatną kon­trolą orga­ni­za­tora, księdza pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego. Dobrze, iż możemy takie akcje wspomagać.

15 sierp­nia 2017 r.

Po raz kole­jny 15 sierp­nia 2017 r. — w ramach obchodów odpustu w pelplińskiej kat­e­drze Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Marii Panny połąc­zonych z Dniem Patrona Pelplina św. Bernarda — wolon­tar­iusze pod kierunk­iem koman­dora Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego prowadzili niezwykły kier­masz książek. Wcześniej przeprowad­zono zbiórkę różnych pub­likacji wśród ofi­ar­o­daw­ców. Następ­nie zapraszano do stoiska z propozy­cją zabra­nia wybranej książki i pozostaw­ienia dowol­nej kwoty z przez­nacze­niem na datki na misje prowad­zone w Afryce przez kapucynów. W ciągu kilku godzin zebrano znaczącą sumę pieniędzy, która stanowi równowartość trzech row­erów, tak potrzeb­nych zakon­nikom i kat­e­chis­tom w Repub­lice Cen­tral­nej Afryki, gdzie posługuje pelplin­ian o. Tomasz Świtała.

16 sierp­nia 2017 r.

Msza święta miała wyjątkowy charak­ter, poświę­cona była pamięci Bł. o. Hilarego Pawła Januszewskiego, z racji jego 110 rocznicy urodzin. Liturgii prze­wod­niczył ks. dr Woj­ciech Gruba, pro­boszcz rodzin­nej parafii bło­gosław­ionego w Garcu Wielkim. W prezbi­terium koś­cioła otwarto wys­tawę, która przy­bliża nam postać bł. o. Hilarego, męczen­nika obozu kon­cen­tra­cyjnego z Dachau. W związku z 70 leciem pracy karmelitów w tym koś­ciele przy­bliżono his­torię Zakonu Karmelitów, który z Gdańskiem jest związany od ponad 600 lat. Pod koniec mszy Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Tadeuszowi Popiela, prze­orowi klasz­toru, rek­torowi koś­cioła św. Katarzyny Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za skuteczne przeprowadze­nie pro­cesu beat­y­fika­cyjnego ś.p. Ojca Hilarego Pawła Januszewskiego i pop­u­laryza­cję Jego postaci na ziemi kociewskiej. Kan­cler­zowi towarzyszył kawaler Łukasz Par­tyka, który w Prze­o­ra­cie od lat dba o pop­u­laryza­cję Bło­gosław­ionego. Po mszy wyświ­et­lono krótki film o życiu Bło­gosław­ionego. Po uroczys­toś­ci­ach kawalerowie Ste­fan Kukowski, Stanisław Marsza­łek, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Serocki, Adam Wika — Czarnowski zostali poprosze­nie na kolację, pod­czas której omówiliśmy dal­szą współpracę z naszym Prze­o­ratem i Orderem Świętego Stanisława.

27 sierp­nia 2017 r.

27 sierp­nia 2017. Kole­jne dożynki parafi­alne w Turzu, które wspiera Prze­o­rat Pomorski. Pro­jekty naszego prze­ora, cała poligrafia kawalera Grze­gorza Płazy, a pomocy orga­ni­za­cyjnej i rzec­zowej udzielił kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Dla wszys­t­kich uczest­ników ciast różno­ra­kich wiele dostar­czył kawaler Leszek Meler. Na chary­taty­wną loterię fan­tową przekaza­l­iśmy kilka­set szk­lanic, które wzbo­gaciły zestaw losów i były zachętą do kupowa­nia kole­jnych. Pozostałe atrakcje orga­ni­zował ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski. Mieszkańcy wsi i dos­to­jni zaproszeni goś­cie baw­ili się wesoło i długo wraz z całą parafią.

3 wrzes­nia 2017 r.

3 wrześ­nia 2017. Akcja chary­taty­wna na rzecz Parafii w Żelisławkach przyniosła obfity zbiór. Darem z prze­o­ratu było kilka­set szk­lanic. Całą akcją zajął się kawaler Zenon Żynda. Doroczne Święto Miodu Pszczółkowskiego rozpoczęło się mszą św. w koś­ciele pw. św. Woj­ciecha w miejs­cowości Żelisławki i było połąc­zone z obchodami 16-​lecia pow­sta­nia parafii oraz 725-​lecia Żelisławek. Na zaprosze­nie ks. pro­boszcza Krzysztofa Nowaka i pani wójt Hanny Bore­jwo brał udział w uroczys­toś­ci­ach Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski i Koman­dor Gdyński Grze­gorz Stańczyk. Nabożeństwu prze­wod­niczył gdański Biskup Sufra­gan Wiesław Szla­chetka. Po uroczys­tej mszy świętej wszyscy udali się na dal­sze świę­towanie do Parku Lipowego. Korzys­ta­jąc z okazji imienin Pani Wójt wręczyła tort Ste­fanowi Skoniecznemu — staroś­cie Gdańskiemu i Ste­fanowi Kukowskiemu. W cza­sie obiadu tortem obdzielali zapros­zonych gości. Przeor pomorski przy stole z ks. bisku­pem i przed­staw­icielem Energii omówił dzi­ałal­ność naszego Prze­o­ratu, naw­iązał do współpracy z ks. pro­boszczem (wspólny Orszak Trzech Króli). Ze starostą gdańskim omówił wspólną budowę pom­nika we wsi Miłobądz. Po uroczystym otwar­ciu nadeszła pora na część rozry­wkową, która trwała bardzo długo.

15 wrześ­nia 2017 r.

15 wrześ­nia 2017 r. Walde­mar Wale­jko — Komen­dant Powia­towy PSP w Tczewie pożeg­nał się ze służbą i swoją jed­nos­tką. Uroczys­tość z udzi­ałem służb mundurowych, samorzą­dow­ców i duchowieństwa. W ciągu służby zmierzył się z wieloma poważnymi akac­jami. Otrzy­mał wiele nagród — m. in. Sre­brny Krzyż Zasługi. Zapros­zony na pożeg­nanie Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski pod­kreślił zasługi na polu dzi­ałań społecznych i chary­taty­wnych. Strażacy zawsze wspier­ali dzi­ałal­ność w zabez­piecza­niu imprez, jak i szkole­niową na fes­ty­nach dla lud­ności. Za 15 lat współpracy został uhonorowany Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, co spotkało się z aprobu­ją­cymi oklaskami.

17 wrześ­nia 2017 r.

17 wrześ­nia 2017 roku przy tabl­icy wartę hon­orową pełnił poczet sztan­darowy Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Oni też przy­go­towali sprzęt z okresu początku wojny, budzący zain­tere­sowanie szczegól­nie młodych ludzi. Uroczys­tość prowadził nasz kawaler, Poseł Kaz­imierz Smoliński. Mówi o rozpoczę­ciu wojny w Tczewie, o potrze­bie pamięci, o bohater­s­kich obroń­cach Ojczyzny. Del­e­gacje powiatu, reprezen­tant pani euro­poseł Anny Fotygi, Klubu Gazety Pol­skiej, Młodzieży Wszech­pol­skiej, Klubu PiS, osoby pry­watne złożyli znicze pamięci i kwiaty pod tablicą upamięt­ni­a­jącą bohater­s­kich obrońców Ojczyzny 1 wrześ­nia i 17 wrześ­nia 1939 roku. Głos prowadzącego prz­ery­wają wyjące syreny i głośne odgłosy wybuchów, nalotów, krzyków i dymy zain­sc­eni­zowane przez tczewską młodzież. Chór Pas­sion­ata hym­nem pol­ski rozpoczyna drugą część uroczys­tości na tere­nie dziedz­ińca Fab­ryki Sztuk. Ksiądz Adam Gadom­ski poprowadził mod­l­itwy za bohater­ski naród broniący Ojczyzny w 1939 roku. Wspom­i­nał także mordy na księżach katolic­kich w cza­sie II wojny. Przemówie­nie przed­staw­iciela Młodzieży Wszech­pol­skiej o współczes­nej potrze­bie patri­o­tyzmu trafnie odd­ało obecną sytu­ację w kraju oraz ekspresyjnego przemówienia młodzieży o zdradzie nar­odu pol­skiego przez aliantów. Wiersz w wyko­na­niu prze­wod­niczącej Klubu Klub Gazety Pol­skiej reflek­sje na temat par­tyzanc­kich dzi­ałań, które wygłosiła nasza dama w Orderze Anna Bubka były wpla­tane we wspólny śpiew ze śpiewników przy­go­towanych i roz­danych przez nasz Pomorski Prze­o­rat. Pomocny był również kawaler Jarosław Bar­toszewski. W przemówie­niu Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego były też podz­iękowa­nia orga­ni­za­torom za taką patri­o­ty­czną uroczys­tość. Inic­ja­tor i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski wraz z Kaz­imierzem Smolińskim wręczyli spec­jalne podz­iękowa­nia „za świado­mość patri­o­ty­czną i wkład w orga­ni­za­cję uroczys­tości w Tczewie obchodów 78. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą ojczyznę”. Pieśnią „Boże coś Pol­skę” gromko odśpiewaną wraz z chórem przez wielu zgro­mad­zonych zakończyła uroczystość.

17 wrześ­nia 2017 r.

17 wrześ­nia 2017 r. Akcje wspier­a­jące pro­fi­lak­tykę zdrowotną mieszkańców Tczewa, szczegól­nie tych najuboższych, są od 2011 roku. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława rozpoczął wów­czas cykl fes­tynów „Zad­baj o zdrowie”. W tym roku „Dzień zdrowia” był dzięki fir­mie Affidea i gościn­ności szpi­tala powia­towego. Pod patronatem starosty Tadeusza Dzwonkowskiego i prezy­denta miasta Mirosława Pobłock­iego. Otwar­cia ofic­jal­nego dokon­ali: prezes gdańskiego Odd­zi­ału Affidei pani Alek­san­dra Kacprzak-​Wypych i prezes Szpi­tali Tczews­kich Macieja Bieliński. Kon­fer­an­sjerzy to pani Bar­bara Der­bis i nasz kawaler w Orderze Piotr Cymanowski. Na sce­nie wys­tąpili: dzieci z przed­szkola nr 8, Zespół Taneczny Teenage Dancers, chór „Pas­sion­ata”, pani Halina Kaszubowska, zespół „Fisolki” i gwiazdy Dnia Zdrowia Iwona Belka i Mar­iusz Dworakowski. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem akcji chary­taty­wnej był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Firmy Przy­chod­nie Rogowscy oraz firma Affidea zadeklarowały szereg usług reha­bil­i­ta­cyjnych choremu 3. let­niemu Dominikowi Raczkowskiemu z Tczewa. Były to naj­cen­niejsze dary dla chłopca, na którego reha­bil­i­tację zbier­ano w konkur­sie wiedzy medy­cznej. Akcją chary­taty­wną zajęła się rodz­ina chłopca. Świad­c­zono nieod­płat­nie, m.in. pomiar ciśnienia, tętna, poziomu cukru pomi­ary BMI i cho­les­terolu, spirome­tria z kon­sul­tacją lekarza internisty. Badanie wzroku, bada­nia słuchu, dobór aparatów. Pro­fi­lak­tyka i porady reha­bil­i­ta­cyjne, kon­sul­tacje, zestawy ćwiczeń. Porady kos­me­ty­czne, mak­i­jaże, fryz­jerzy. Porady pier­wszej pomoc przedlekarskiej, instrukcje i porady żywieniowe. Neu­rol­o­gopeda, psy­cholog, spec­jal­iści w zakre­sie autyzmu, Możli­wość uzyska­nia skierowa­nia na badanie TK, MRI. Wykony­wanie anal­izy niedoborów min­er­ałów i wit­a­min oraz wykry­wanie pasożytów kom­put­erową metodą biore­zo­nansu. W orga­ni­za­cji uczest­niczyli bardzo pomocni wolon­tar­iusze z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie. Prze­o­rat Pomorski wszys­tkim wys­taw­com, ale i każdemu z uczest­ników Fes­tynu ser­wował kawę, herbatę, słody­cze i ciasta różno­rakie. Które też trafiły na odd­zi­ały szpi­tala powia­towego, tyle tego było. Z Prze­o­ratu zaan­gażowani byli: dama Halina Cybul­ska, Anna Bubka oraz kawalerowie: Andrzej Zblewski, Piotr Cymanowski. Wspier­ali: Grze­gorz Płaza, Leszek Meler, Arka­diusz Kiem­czyński, Tomasz Jeschke i pos­tu­lanci Paweł Kasiarz i Grze­gorz Metryka.W fes­tynie „Dzień Zdrowia” wzięło udział ok. 1800 mieszkańców. Podz­iękowa­nia wręczyli wszys­tkim fir­mom i osobom zaan­gażowanym w przy­go­towanie już drugiego „Dnia Zdrowia” starosta tczewski Tadeusza Dzwonkowski w imie­niu samorządu i przeor Ste­fan Kukowski, pomysło­dawca i główny koordynator.

29 wrześ­nia 2017 r.

Celem kon­fer­encji było:

1. Reflek­sja nad ładem moral­nym w Rzecz­pospo­litej Pol­skiej w aspekcie społecznym z uwzględ­nie­niem ist­nieją­cych wyzwań i zagrożeń, wypły­wa­ją­cych z rzeczy­wis­tości XXI w. Funkcja i rola ładu moral­nego wywodzącego się od Św. Stanisława.

2. Pod­kreśle­nie znaczenia dia­logu społecznego w budowie ładu moral­nego, rozsław­ie­nie idei Św. Stanisława uwzględ­ni­a­jąc misję, tożsamość, trady­cje i etos Orderu Stanisława BM.

3. Pro­mocja pozy­ty­wnych wartości roz­wo­jowych, oso­bistych i społecznych oraz ksz­tał­towanie właś­ci­wych sto­sunków między­ludz­kich, jak również, wyek­sponowanie majes­tatu Świętego Stanisława, który wyrósł na obra­zie Jego życia wypełnionego miłoś­cią i troską o los cier­piącego człowieka, Jego śmierci ponie­sionej za ład moralny ówczes­nego Świata.

4. Ukazanie idei Króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego, Jego zasad, ducha ryc­er­skości, wza­jem­nego poszanowa­nia oraz hon­orowego postępowania.

Patronem Kapituły Hon­orowej był Kar­dy­nał Zenon Gro­c­holewski b. Prefekt Kon­gre­gacji ds. Edukacji Katolick­iej w Watykanie.

Prze­wod­niczą­cym Komitetu Naukowego był prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

Prze­wod­niczą­cym Komitetu Orga­ni­za­cyjnego Mirosław Mandryga Wielki Kan­clerz KOŚSBM,

Zastępcą Prze­wod­niczącego, m.in. Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz OŚSBM i pier­wsza dama Orderu Ewa Potocka.

W ramach kon­fer­encji prezen­towano kilka wys­taw i prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nych: His­to­ria i współczes­ność Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, Legiony Pol­skie, Oręż śred­niowieczny, Dziedz­ictwo artysty­cznego rękodziel­nictwa pol­skiego, Pow­stanie Sty­czniowe i udział Kawalerów Orderu Św. Stanisława, Biżu­te­ria Patri­o­ty­czna od 1794roku po czasy współczesne.

W kon­cer­cie pier­wszym wys­tąpiła Dama Katarzyna Bochyńska-​Wojdył oraz Kawaler Ryszard Wróblewski, Kawaler Dominik Górny z pieśnią „Chrzest Pol­ski 966″. W drugim wys­tąpił tenor Woj­ciech Poprawa oraz Grze­gorz Wilk. Oby­dwa kon­certy cieszyły się wielką pop­u­larnoś­cią, tak samo jak fakul­taty­wny wykład Zbyszka Nowaka, prze­ora warsza­wskiego OŚS.

Nasz Prze­o­rat staran­nie przy­go­tował wys­tawę swoich dzi­ałań na sześ­ciu plan­szach i 180 zdję­ci­ach oraz 300. stron­i­cowe wydawnictwo roz­chodzące się wśród przy­byłych dos­to­jnych gości.

Nasz Przeor był spra­woz­dawcą Min­is­terstwa Kul­tury, które przyz­nało Medal Zasłużony dla Kul­tury, m.in. X Mis­tr­zowi Mar­i­anowi Królowi i Mirosła­wowi Mandry­dze. Złoty Krzyż Zasługi Orderu ŚS kard. Zenonowi Gro­c­holewskiemu wręczali IX Wielki Mis­trz Senior Jan Z.Potocki i X Wielki Mis­trz Mar­ian Król. Nasz Wielki Prałat Józef Pick i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski podz­iękowali za wielce ksz­tałcącą Między­nar­o­dową Kon­fer­encję i udeko­rowali Medalem 250. lecia O.Ś.S.organizatorów Mar­i­ana Króla i Mirosława Mandrygę. Nasi dama i kawalerowie znaleźli czas, aby pokłonić się NMP na Górze Świętej Anny.

W niedzielę obyła się uroczysta Inwest­y­tura Królewskiego Orderu św. Stanisława BM w Koś­ciele parafi­al­nym pod wezwaniem Św. Jacka z oprawą Chóru Męskiego „Arion”. Przed­staw­iciele Prze­o­ratu Pomorskiego w uroczystym pochodzie nieśli relik­wie Świętego Stanisława przy­wiezione ze sobą dzięki życ­zli­wości ks. Feliksa Kameck­iego. Wśród wielu przyję­tych do Orderu i awan­sowanych znaleźli się nasi kawalerowie: Leszek Meler — pod­nie­siony do klasy II, Antoni Fila i Piotr Stec — pod­niesieni do klasy III. W Kon­fer­encji i Inwest­y­turze mieli zaszczyt uczest­niczyć także dama Anna Par­tyka, kawalerowie: Bog­dan Wiśniewski, Łukasz Par­tyka, Hen­ryk Jarosz, pos­tu­lant Jarosław Pijarowski — który doku­men­tował całą Kon­fer­encję. Ks. Józef Pick, Wielki Prałat OŚS współor­ga­ni­zował wszys­tkie uroczys­tości koś­cielne, wygłosił wspani­ały referat i został odz­nac­zony Sre­brnym Krzyżem Zasługi OŚS. Wys­tawę i wydawnictwo przy­go­tował przeor Ste­fan Kukowski, który też w niewielkim stop­niu współt­worzył Konferencję.

Męczeństwo Świętego Stanisława stało się świadectwem duchowej dojrza­łości naszych prao­jców i nabrało szczegól­nej wymowy w dzie­jach Nar­odu. Jego postać była sym­bolem jed­ności budowanej już nie w opar­ciu o tery­to­rium niepodległego Państwa, ale o nieprzemi­jalne wartości i duchową trady­cję stanow­iącą fun­da­ment nar­o­dowej tożsamości. Ubo­gaceni wieloś­cią wykładów i udzi­ałem w pan­elach dyskusyjnych wró­cil­iśmy do domów. Oby jed­ność w Orderze i naszym Nar­o­dzie się stale utrwalała.

1 października 2017 r.

Na fes­tynie rodzin­nym „Z Serca Dla Dominika” (3 let­niego chłopczyka, który potrze­buje fun­duszy na reha­bil­i­tację, aby mógł chodzić) który odbył się dnia 24.09.2017 roku w Wielkim Klinczu zespół ludzi dobrej woli i wolon­tar­iuszy uzbierał kwotę 8.120 zł oraz czek o wartości 1000 zł.” Bardzo dzięku­jemy za kilka­set szk­lanic, otrzy­manych od Prze­o­ratu Pomorskiego, które nam w dużej mierze pomogły w uzbiera­niu z samych losów 3.200 zł. Dzięku­jemy z całego serca w imie­niu Dominika bab­cia i dzi­adek — opiekunowie chłopczyka” piszą w podz­iękowa­niu osie­ro­conego Dawida.

8 października 2017 r.

30 — lecie ist­nienia świę­towała parafia w Tczewie na Górkach, której patronuje Biedaczyna z Asyżu. W pow­stanie tej parafii i budowy pier­wszej kapl­icy zaan­gażowany był ks. prałat Piotr Wysga. W niedzielę, odsłonię­ciem i pobło­gosław­ie­niem fig­ury św. Fran­ciszka z Asyżu odlanej z brązu rozpoczęły się uroczys­tości. Zebranych pow­itał budown­iczy i pro­boszcz parafii ks. kanonik Jan Buk. Obchodom prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Wśród gości były wszys­tkie władze samorzą­dowe, ale też przed­staw­iciele Prze­o­ratu Pomorskiego: kawalerowie Jarosław Bar­toszewski, Tomasz Jeschke i przeor Ste­fan Kukowski.

Wykonu­jąc prace graficzne przy­czynil­iśmy się do wzbo­gace­nia tych uroczystości.

12 października 2017 r.

Kon­certy Czwartkowe w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie to wydarzenia, które na stałe wpisało się w kra­jo­braz wydarzeń kul­tur­al­nych w mieś­cie i powiecie tczewskim.Kolejna odsłono kon­certów rozpoczęła się w czwartek kon­certem Tomasza Drążkowskiego na pozy­ty­wie i kwartetem wokalnym „Amoroso”. Taki cykl całorocznych kon­certów jest od lat wspier­any przez Prze­o­rat Pomorski. Najho­jniejszymi mece­nasami sa kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Włodarczyk.

Orga­ni­za­tor, dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­centy Pyt­lik podz­iękował wszys­tkim dar­czyń­com. Na ostat­nim kon­cer­cie przeor Ste­fan Kukowski miał okazję przekazać biskupowi seniorowi Piotrowi Krupie o ostat­nich dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu. Po kon­cer­cie wraz z koman­dorem Bog­danem Wiśniewski omówił real­iza­cję najbliższych planów Koman­dorii Pelplińskiej.

14 października 2017 r.

Debata: „Wojenna zagłada pol­skiej inteligencji i stan pol­skiej inteligencji dziś” pod patronatem Min­is­terstwa Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego odbyła się w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. Celem spotka­nia była wymi­ana doświad­czeń ludzi intere­su­ją­cym się najnowszą his­torią Pol­ski. Na zaprosze­nie gdańskiego IPN w pan­elu uczest­niczył przeor Ste­fan Kukowski. Całość jest trans­mi­towana na Twiterze Online i nagry­wana. Mate­riał zostanie umieszc­zony na por­talu You Tube. W kulu­arowych roz­mowach uczest­niczył też kawaler Piotr Stec zaprasza­jąc min­is­tra Jarosława Sel­l­ina i Kaz­imierza Smolińskiego do patronatu i udzi­ału w IV konkur­sie Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej w Waplewie oraz Tczewskiego biegu Tropem Wilczym. Omówiliśmy też doty­chcza­sową i dzi­ałal­ność naszego Prze­o­ratu i kilka najważniejszych pro­jek­tów w roku przyszłym.

31 października 2017 r.

31 października 2017. To już 5 edy­cja Tczewskiego Balu Świę­tych. Obchodząc każdego roku uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych, prag­neliśmy ucz­cić ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich uwiel­bil­iśmy samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. Bal Świę­tych to jeszcze jedna okazja na to by ucz­cić wszys­t­kich świę­tych, ale także czas na zabawę, tańce,sporą dawkę humoru i dobrej zabawy, wys­tępy i mod­l­itwę. Wys­tąpił zespołu „Nie­boskłonni” z Tczewa oraz gość spec­jalny: zespół Pokój i Dobro. Roz­dawal­iśmy zupę z dyni (przy­go­towana przez kawalera Pio­tra Rezmera), pizze i bagi­etki (kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka), pod­grze­wane przez Jacka Zyw­erta, a roz­dawane wszys­tko przez Prze­o­rat Pomorski (orga­ni­za­tor koman­dor Anna Bubka) wspo­ma­gany wolon­tar­iuszami z tczewskiego OHP. Poma­gali dama Halina Cybul­ska, Tadeusz Bubka, Jarosław Bar­toszewski. Roz­dano ponad 1200 por­cji. Pod­czas balu dzi­ałała „strefa świę­tości” — możli­wość sko­rzys­ta­nia z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia. Obchod­zono tak Dzień Wszys­t­kich Świę­tych, jako najważniejszy cel każdego chrześ­ci­jan­ina. Hon­orowy patron­ami byli J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, oraz Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski (od lat autor całej wiz­ual­iza­cji). Dar­czyńcą wiz­ual­iza­cji był kawaler Zbig­niew Ciec­holewskI. Orga­ni­za­torami Balu Świę­tych była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie z ks. Piotrem pruskim na czele (a zaczął bale kawaler ks. Prałat Piotr Wysga) i Zespół Szkół Katolic­kich im. św. Królowej Jad­wigi. We wszys­t­kich wiel­o­godzin­nych uroczys­toś­ci­ach brało udział ponad dwa tysiące uczest­ników balu.

6 listopada 2017 r.

W dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10.00 Koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie została odpraw­iona uroczysta Msza św. pod prze­wod­nictwem J.E. Ks. Biskupa pomoc­niczego Wiesława Śmigla, pod­czas której J. E. ks. Biskup dokonał poświęce­nia sztan­daru Niepub­licznej Szkoły Pod­sta­wowej im. św. o. Pio w Tczewie. W uroczys­tości wzięli również udział zaproszeni goś­cie oraz poczty sztan­darowe szkół. Funda­torem sztan­daru był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Pamiątkowe gwoździe na drzewcu sztan­daru przy­bi­jali Ste­fan Kukowski — pro­jek­tant sztan­daru, ks. prałat Piotr Wysga, kawaler Zbig­niew Ciec­holewski oraz dyrek­tor szkoły Dorota Piechowska. Po poświęce­niu sztan­daru uczniowie szkoły, w obec­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych złożyli uroczyste ślubowanie. Po zakońc­zonej Mszy Świętej zaproszeni zostal­iśmy do siedz­iby szkoły, aby tam, po zaprezen­towa­niu przez uczniów patrona św. o. Pio poroz­maw­iać z bracią uczniowską. Wielki tort z logo szkoły i inne ciasta fun­dacji kawalera Leszka Mel­era dodatkowo osłodz­iły wszys­tkim uczniom szkoły ten uroczysty dzień. Roz­mowy ks. Biskupa z ucz­ni­ami, zwiedzanie całej szkoły i wspólne zdję­cia zakończyły jeden z najważniejszych dni w his­torii tej szkoły.

15 listopada 2017 r.

15 listopada 2017. „Ze wzrusze­niem wielkim pragnę podz­iękować wszys­tkim damom i kawalerom, z Ewą Potocką i Janem Potockim na czele, którzy mogli i wzięli udział w ostat­niej drodze życia mej kochanej małżonki Mirosławy. Obec­ność wasza, jakoż i gorące mod­l­itwy za jej duszę pozostaną w mej pamięci i wdz­ięczności. Upraszam o dal­szą pamięć i mod­l­itwę różań­cową za tę, która zawsze moją dzi­ałal­ność orderową rozu­mi­ała i wspier­ała. Jest cier­pi­enia granica, za którą się uśmiech miłości zaczyna. Non omnis moriar. W imie­niu całej rodziny dziękuję też za udział w kon­so­lacji. Bóg zapłać.” Ste­fan Kukowski — przeor pomorski.

Dzięku­jemy męskiemu chórowi Echo za pożeg­nanie. Dzięku­jemy też bardzo licznym del­e­gacjom, z prezy­den­tem miasta i starostą tczewskim na czele. Szczegól­nie dzięku­jemy kilku­nastu księżom z ks. infułatem Stanisławem Grun­tem, głównym cel­e­bransem pogrze­bowej Mszy Świętej. Dzięku­jemy J.E.Ks biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi za pamięć i modlitwę.

18 listopada 2017 r.

Miejski Klub Hon­orowych Daw­ców Krwi dzi­ała na tere­nie Gdyni już ponad 40 lat, jest najliczniejszym klubem w Trójmieś­cie, zrzesza w swoich szere­gach czyn­nych krwio­daw­ców , jak i wielu wolon­tar­iuszy , którzy z wielkim zaan­gażowaniem poma­gają w krzewie­niu idei krwio­daw­stwa na tere­nie Trójmi­asta i okolic​.Na uroczys­toś­ci­ach z okazji Dni Hon­orowego Krwio­daw­stwa była del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: dama Anna Par­tyka, kawaler Łukasz Par­tyka i przeor Ste­fan Kukowski, którego uhonorowano Zło­tym Medalem za wspieranie idei hon­orowego kwio­daw­stwa. Mi in. w cza­sie orga­ni­zowa­nia przez nasz Prze­o­rat 10. krot­nie Fes­tynów Zad­baj o zdrowie i Dni Zdrowia. Nasza del­e­gacja wręczyła Zarzą­dowi Miejskiemu Klubu w Gdyni medal 250.lecia Orderu na ręce prezesa Pawła Szczepanika, naszego kawalera w Orderze. Wśród zac­nych zapros­zonych gosci byli nasi kawalerowie z Koman­dorii Gdyńskiej Adam Wika-​Czarnowski oraz Stanisław Marsza­łek, funda­tor wielkiego tortu dla HDK.

Potem był poczęs­tunek, czyli czas na przed­staw­ie­nie dal­szej współpracy z naszym Przeoratem.

25 listopada 2017 r.

25 listopada 2017 r. Mszą św. w koś­ciele Bożego Ciała rozpoczęła się w Pelplinie kon­fer­encja „Wielcy ludzie małego Pelplina”.Liturgii prze­wod­niczył ks. infułat Tadeusz Brzez­iński. Potem odbyła się sesja wykład­owa w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Sługa Boży Bp Kon­stan­tyn Dominik, filo­zof ks. Fran­ciszek Saw­icki, autor słown­ika kaszub­skiego i słown­ika kociewskiego, ks Bernard Sychta , drukarz i księ­garz, dzi­ałacz niepodległoś­ciowy i społeczny Walenty Ste­fański oraz muzykolog Oskar Her­mańczyk — to ich niezwykłemu życiu, twór­c­zości i dzi­ałal­ności poświę­cona była kon­fer­encja w Pelplinie. Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem całości był nasz Koman­dor Pelpliński Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski, jeden z wykładów naukowych był w wyko­na­niu kawalera Ryszarda Szwocha, cała oprawa plas­ty­czna prze­ora Ste­fana Kukowskiego, ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler. Udział wielu zac­nych naukow­ców i samorzą­dow­ców potwierdz­iło wielkość tej konferencji.

25 listopada 2017 r.

Na odpust dzień św. Katarzyny Alek­sandryjskiej zaprosił kawalerów naszego Prze­o­ratu przeor Karmelitów w Gdańsku, o. Tadeusz Popiela OCarm. Mszę Świętą wielce wzbo­gacił Pol­ski Chór Kam­er­alny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego oraz kon­cer­towa gra na car­il­lonie. Świę­towal­iśmy również 70-​lecie powrotu zakonu do Gdańska w obec­ności wielu zakoników z kraju i zagranicy oraz rzeszą wiernych. Uroczys­toś­ciom prze­wod­niczył J.E. Ks. Bp Zbig­niew Zieliński, biskup pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej. Po mszy głos zabrał prezy­dent gdańska oraz Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który złożył życzenia w imie­niu Orderu Świętego Stanisława dos­to­jnym Jubi­latom. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział kawalerowie Hen­ryk Jarosz, Adam Wika-​Czarnowski i Andrzej Zblewski. Z zażenowaniem przyjęliśmy słowa Prze­ora Karmelitów o doty­chcza­sowej współpracy z naszymi kawalerami. Po bogatej cele­browanej mszy zostal­iśmy zaprosze­nie na kolację, gdzie była okazja do rozmów na temat dzi­ałal­ności Orderu z bisku­pem Zbig­niewem Zielińskim ale też z zakon­nikami o dal­szej chary­taty­wnej współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim. Naw­iąza­l­iśmy nowe kon­takty z innymi zakonami.

26 listopada 2017 r.

Kawaler Piotr Stec zor­ga­ni­zował wyjazd do Warszawy związany z przy­pada­jącą w tym roku 70-​tą rocznicą urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także 33 rocznicą Jego męczeńskiej śmierci. W pro­gramie była więc wiz­yta w koś­ciele pw. św. Stanisława Kostki oraz przy gro­bie księdza Jerzego. Odwiedzili również Świą­tynię Opa­trzności Bożej.

Nie mogło też oczy­wiś­cie zabraknąć wiz­yty na Starym Mieś­cie i spaceru Krakowskim Przed­mieś­ciem. W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego wiązankę i znicz złożył nasz kawaler.

27 listopada 2017 r.

„Nie pozwól pamięci zaras­tać trawą… Sprząt­nij grób obok” — pod takim hasłem odbyła się akcja na Starym Cmen­tarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie, którą zainicjowało wejherowskie Muzeum Piaśnickie. Kawaler Hen­ryk Jarosz z Wejherowa również wziął udział w tym bardzo cen­nym przedsięwzięciu.

Nasi Kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki dofi­nan­sowali ważną dla karate imprezę przekazu­jąc kwotę 500,-zł na Karate Klubu Wejherowo. Dzieci z tego klubu wywal­czyli na V Pucharze Europy 4 złote medale, 2 sre­brne i 1 brązowy.

3 grud­nia 2017 r.

Z inic­jatywy kawalera Adama Wika-​Czarnowskiego i w jego wyko­na­niu pow­stał wie­niec adwen­towy. Powies­zony także przez kawalera wie­niec został ukazany w pier­wszą niedzielę adwentu w parafii św. Stanisława Kostki w Gdyni prowad­zonej przez oo.Jezuitów. Jest to kole­jna już taka akcja z Koman­dorii Gdyńskiej.

6 grud­nia 2017 r.

Rezul­tatem współpracy ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni” były odwiedziny Świętego Mikołaja i Anioła w Szkole Pod­sta­wowej im. św.Ojca Pio, Przed­szkolu św. Win­cen­tego a Paulo, Świ­etli­cach Środowiskowych Car­i­tas, Ognisku i Domu Dziecka w Tczewie, Przed­szkolu nr 8, Szkole Spec­jal­nej nr 9. Kilka­set dzieci miały radosny kon­takt z aniołem i św. Mikoła­jem, otrzy­mu­jąc słody­cze i drobne upominki. Przyjął ich także starosta Tadeusz Dzwonkowski, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, ale także główny men­tor całej akcji Ste­fan Kukowski. Widząc powszechną radość i gościn­ność zadeklarowal­iśmy rozsz­erze­nie tej akcji, pod­kreśla­jącej chrześ­ci­jański ryt, w lat­ach następ­nych na inne miejscowości.

7 grud­nia 2017 r.

Damy i kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego zamówili Mszę Świętą kon­cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta w asyś­cie kilku księży w intencji Mirosławy, zmarłej żony prze­ora. Po mszy spotkali się wszyscy w Sali Kolp­inga na wiecz­erzy przy­go­towanej przez Koman­dorię Tczewską, a szczegól­nie przez Annę Bubka i Hal­inę Cybul­ską oraz Pio­tra Rezmera i Leszka Mel­era. Na nasze spotkanie przy­byli także ksiądz pro­boszcz par. Św. Krzyża Adam Gadom­ski, parafii św. Fran­ciszka Jan Buk i oczy­wiś­cie nasz Wielki Prałat dziekan starog­a­rdzki Józef Pick. Bło­gosław­ieńst­wem księdza infułata Stanisława Grunta opłatka wig­ili­jnego rozpoczęliśmy wiecz­erzę wig­ili­jną, łamiąc się opłatkiem składa­jąc życzenia, spoży­wa­jąc przy­go­towane dary. Potem był czas na wręcze­nie naszemu Wielkiemu Prała­towi medal Juliusza Sokol­nick­iego przyz­nany przez The Apos­tolic Episkopat Church oraz wiele podz­iękowań za różnorodne akcje dobroczynne i patri­o­ty­czne naszym damom i kawalerom. Przeor wręcza­jąc te wyróżnienia pod­kreślał, iż wielu zasłużonych członków naszego Prze­o­ratu już różnorodne dyplomy i podz­iękowa­nia otrzy­mało przy innej okazji. Wspól­nym śpiewem kolęd zakończyliśmy spotkanie zostaw­ia­jąc paczki z rzeczami, zabawkami, żywnoś­cią wspier­a­jąc Dom Pomocy Społecznej prowad­zony przez Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo, ale także pomocy dzieciom ze Świ­etl­icy Miłosierdzia i świ­etl­icy ze stołówką dla bez­dom­nych w Wol­sz­tynie. Wszys­tko wielkim samo­cho­dem ciężarowym zostanie wysłane potrzebującym.

7 grud­nia 2017 r.

III Pow­iślański Konkurs His­to­ryczny „Armia Kra­jowa i powo­jenne losy jej żołnierzy” został zor­ga­ni­zowany przez Zespół Szkół im. Jana Kasprow­icza w Sztu­mie. Konkurs przeprowad­zono w trzech kat­e­go­ri­ach: szkoła pod­sta­wowa, gim­naz­jalna, pon­adg­im­naz­jalna. Nagrody ufun­dowali, m.in. Kaz­imierz Smoliński — Wicem­i­nis­ter infra­struk­tury (wszys­tkie puchary), Pomorski Prze­o­rat Orderu Św. Stanisława, Piotr Stec radny powiatu sztum­skiego. Gośćmi Konkursu byli: pro­fe­sor Jerzy Grzywacz Prezes Świa­towego Związku Żołnierzy Armii Kra­joweji, pow­staniec warsza­wski oraz Włodz­imierz Mikuć ps. „Jarema”, żołnierz Armii Kra­jowej, ostatni żyjący świadek w tzw. pro­ce­sie szes­nastu. Na koniec uroczys­tości Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława wraz z kawalerem Orderu Piotrem Ste­cem wręczyli panu Mar­ius­zowi Krause Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, za wielo­let­nią pracę chary­taty­wną i pomoc potrze­bu­ją­cym zgod­nie z dewizą orderu: „Praemiando Inci­tat”. Był też czas na omówie­nie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu i dal­szej współpracy na patri­o­ty­cznej niwie.

9 grud­nia 2017 r.

Przedświąteczna zbiórka żywności dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, a szczegól­nie kawalera Pio­tra Steca z terenu sztum­skiego. Udało się zebrać blisko 400 kg pro­duk­tów, które w formie spec­jal­nych paczek, jeszcze przed świę­tami, trafią na Wileńszczyznę. W ten sposób, tylko ze Sztumu, do naszych rodaków przed Gwiazdką trafi kilka­dziesiąt spec­jal­nych, dużych paczek​.Do współpracy udało się namówić lokalne parafie oraz koło Car­i­tas. Jed­no­lite paczki, głównie z żywnoś­cią, trafią pod konkretne adresy. Godne i warta naślad­owa­nia dobroczynność.

10 grud­nia 2017 r.

W dniu 10 grud­nia 2017 roku w bazylice kat­e­dral­nej świę­tych Janów w Toruniu pod­czas uroczys­tego ingresu, czyli wprowadzenia do kat­edry, biskup nom­i­nat odprawił swą pier­wszą w tej świą­tyni mszę św. oraz pow­itał swoich wiernych. W uroczys­tości udział wzięli hier­ar­chowie koś­cioła (ponad 40 biskupów i arcy­biskupów), z nuncjuszem apos­tol­skim w Polsce abp. Sal­va­tore Pen­nac­chio, a także arcy­biskupi ze Lwowa i Kazach­stanu oraz duchowni koś­ciołów pra­wosławnego i ewangelicko-​augsburskiego. Obecni byli także przed­staw­iciele lokalnych władz samorzą­dowych, par­la­men­tarzyści (w tym nasz kawaler Kaz­imierz Smoliński), najbliższa rodz­ina nowego biskupa, zapros­zona del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława (Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, kawalerowie Leszek Meler i Łukasz Par­tyka) i rzesze wiernych. Ważnym momentem pod­czas ingresu było homag­ium — wyraz sza­cunku, czci i posłuszeństwa złożony przez księży z diecezji, insty­tucji diecez­jal­nych, zakon­ników i siostry zakonne oraz wiernych. Biskup Wiesław Śmigiel skierował swe słowa do wiernych pod­czas mszy św. w kaza­niu. Zadeklarował pomoc każdemu, bo taka jest misja koś­cioła „Proszę o współpracę i życ­zli­wość wszys­t­kich należą­cych do wspól­noty naszej diecezji. Proszę o pomoc w ewan­ge­liza­cji, zapraszam do współpracy w prawdzie. Pom­nożyć otrzy­mane dary to trudne zadanie, ale z pomocą Boga i wiernych jest ono możliwe”. Dla nowego biskupa toruńskiego, z którym blisko współpra­cow­al­iśmy 5 lat (vide nasze zapiski kro­nikarskie) przy­go­towal­iśmy dar 4 stuł. Po ingre­sie proszeni byliśmy na obiad wraz gronem dos­to­jnych księży.

11 grud­nia 2017 r.

Pelplinie odbyło się doroczne przedświąteczne spotkanie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny z przed­staw­icielami władz samorzą­dowych z terenu diecezji pelplińskiej, licznych insty­tucji, służb mundurowych, bractw, dar­czyńców, przed­siębior­ców i wymienionych przez biskupa Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława współpracu­ją­cych z diecezją. Reprezen­towanego przez prze­ora Ste­fana Kukowskiego, koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora gdyńskiego płk. Grze­gorza Stańczyka, kawalerów Kaz­imierza Smolińskiego (posła na Sejm RP), Leszka Mel­era, Witolda Sos­nowskiego, Tomasza Winieck­iego. Towarzyszył nam Jiri Stu­deny, współpracu­jący z Prze­o­ratem na polu dobroczyn­ności. Biskupowi diecez­jal­nemu przekaza­l­iśmy życzenia, ale i upominek świąteczny. Złożyliśmy życzenia także przy­ja­ciołom naszego Orderu: ks. bp. Piotrowi Krupie, infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi, prał. Ireneuszowi Smaglińskiemu (dyr. Radia Głos) i wielu innym. Pod­czas uroczys­tości biskup diecez­jalny wręczył nagrodę Radia Głos „Vox Pelplini” Urzę­dowi Miasta Tczew za dobrą współpracę w 2017 roku. Dzie­le­nie się opłatkiem poprzedził kon­cert kolęd w bazylice kat­e­dral­nej w wyko­na­niu kwartetu „Amoroso”. W serdecznej atmos­ferze można było przys­tąpić do przy­go­towanego poczęs­tunku i wziąć do domu upominek.

13 grud­nia 2017 r.

Wydawnictwo Pomorskie, zor­ga­ni­zowało uroczys­tości 35 lecia. Spotkali się założy­ciele oraz współpra­cown­icy redagu­jący gazetę przed i po 1989 r., a także sym­pa­tycy pop­u­larnej „tczewskiej”. Iwona Czyżewska, obecna prezes Wydawnictwa Pomorskiego, ode­brała Medal 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława, za 35 lat dzi­ałal­ności dla wol­ności i niepodległości. Medal wręczył przeor Prze­o­ratu Pomorskiego w towarzys­t­wie kawalera Witolda Sos­nowskiego. Pod­kreślono wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną Wydawnictwa. Pod­czas wiec­zoru wręc­zony został Hon­orowy „Złoty Gryf” 35-​lecia za wkład w odbu­dowę demokraty­cznego państwa pol­skiego. Nagrodę przyz­nano pośmiert­nie — Annie Walen­tynow­icz. Przy­pom­ni­ano, iż model „Złotego Gryfa” wyrzeźbił Ste­fan Kukowski, który też przez wiele lat współor­ga­ni­zował chary­taty­wne Bale Złotego Gryfa, na których zbier­ano wiele tysięcy zło­tych dla ubogich.

16 grud­nia 2017 r.

Po raz pier­wszy w Tczewie tłum ludzi, którzy wypełnili koś­ciół pw. św. Fran­ciszka z Asyżu na os. Witosa usłyszeli najpiękniejsze pol­skie kolędy i pas­torałki w wyko­na­niu ponad 80 artys­tów, solistów, chóru i orkiestry z zespołu Mazowsze. Najwyższy świa­towy poziom artysty­czny, bur­zliwe oklaski i kilka bisów. Kon­cert zwieńczył 30 lecie służby w koś­ciele pro­boszcza kan. Jana Buka i 40. lecie pow­sta­nia parafii. Pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem kon­certu w Tczewie był kawaler Tadeusz Serocki, a opra­cow­aniem całej strony infor­ma­cyjne o kon­cer­cie zajął się przeor Ste­fan Kukowski. Wspólna kolacja z artys­tami, władzami miasta i powiatu była zasługą prezy­denta miasta. Gromkie sto lat zakończyło przemiłe spotkanie z artystami.

18 grud­nia 2017 r.

Nie tylko dobroczyn­ność w czas przedświąteczny. Kawaler naszego Prze­o­ratu Łukasz Par­tyka wraz z damą Anną, swoją żoną, pojęli się i zre­al­i­zowali na swój koszt uświet­nienia Bożego Nar­o­dzenia w Sub­kowach poprzez ekspozy­cję 7. metrowego podświ­et­lonego baneru. Słów podziwu nie miał pro­boszcz koś­cioła Świętego Stanisława BiM ks. Feliks Kamecki. Taki sam baner przekazali na koś­ciół we wsi Nowy Garc. W tym koś­ciele zamon­towali także napis nad por­talem wejś­ciowym i udeko­rowali pięknie żłóbek i choinki świąteczne przy ołtarzu głównym.

22 grud­nia 2017 r.

Tczewie odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe Kaz­imierza Piechowskiego, Kus­tosza Pamięci Nar­o­dowej, bohater­skiego uciekiniera z Auschwitz. Żołnierza Armii Kra­jowej, bohat­era słyn­nej ucieczki z KL Auschwitz. Hon­orowego Oby­wa­tela Miasta Tczew. Uroczys­tości pogrze­bowe rozpoczęły się od mszy świętej w koś­ciele pw. Józefa, której prze­wod­niczył ks. Antoni Duna­jski. Wśród wielu jej uczest­ników był woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, prezy­dent Tczewa Mirosław Pobłocki, rek­tor Państ­wowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileck­iego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, a także przed­staw­iciele Muzeum w Oświęcimiu. Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej reprezen­tował prof. Mirosław Golon. Bratanek Kaz­imierza Piechowskiego – Daniel Piechowski – ode­brał Złoty Medal za Zasługi dla Obron­ności Kraju, przyz­nany przez min­is­tra obrony nar­o­dowej Antoniego Macierewicza. Tłumy odprowadz­iły go do domu Pana. Przeżył 98 lat.

Oto Człowiek. Piechowski. Leg­enda zasłuże­nie tak wielka, że nazwisko star­czy. Star­czy na pokole­nia. Prawdziwy przykład hero­izmu i god­ności ludzkiej. Skromny do końca. Jako epitafium niech będzie cytat innego wielkiego, rtm. Witolda Pileck­iego z Auschwitz. Cześć jego pamięci. Niech trwa !

W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława — Ste­fan Kukowski — przeor

22 grud­nia 2017 r.

Po zaw­iezie­niu na początku listopada do Wol­sz­tyna kilkuset kilo­gramów żywności, głównie mrożonek z firmy Iglo­tex kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, po stwierdze­niu o wielkiej potrze­bie wspar­cia pod­jęliśmy decyzję o akcji chary­taty­wnej. Prze­o­rat Pomorski wraz ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni” pod­jął się orga­ni­za­cji wielkiej akcji wspo­ma­ga­jąc Dom Pomocy Społecznej w Wol­sz­tynie prowad­zony przez Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo w Wol­sz­tynie. Dom stałego pobytu zapew­nia całodobową opiekę. Przez­nac­zony jest dla 82 kobiet w starszym wieku, przewlekle somaty­cznie chorych. Do tego siostry prowadzą świ­etlicę środowiskową dla dzieci i jadło­da­jnię dla bez­dom­nych. Wydrukowal­iśmy tysiące ulotek zaprasza­ją­cych do dawa­nia żywności i środ­ków czys­tości. Sto­warzysze­nie „Miłosierni” zebrało ponad 800 kg pro­duk­tów spoży­w­czych od różnorod­nych dar­czyńców. Prze­o­rat zajął się zbieraniem głównie odzieży, poś­cieli, pam­per­sów, kocy, zabawek także żywności. Dary otrzy­mal­iśmy od dam, kawalerów, osób pry­wat­nych, ale także od szkół. Starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski uży­czył nam bus (na ponad 800 km), który Jiri Stu­deny załad­ował po brzegi. Zabrał wszys­tkie artykuły spoży­w­cze, środki czys­tości, zabawki i tylko część zebranej odzieży i zaw­iózł siostrom win­cen­tynkom do dys­pozy­cji, dla ich podopiecznych. Dosłownie ze łzami wdz­ięczności przyjęto przy­wiezione dary. Zebraną zaś pozostałą odzież, zebraną głównie przez naszego kapelana ks. prał. Józefa Picka dużym samo­cho­dem (sic!) dostaw­czym zostanie zaw­ieziona później. Ludzką biedę i nieszczęś­cia chcemy zaradzać choćby najprost­szymi ges­tami. Chwała orga­ni­za­torom i dar­czyń­com, których jest wiele.

28 grud­nia 2017 r.

W dniu 28.12.2017 w koś­ciele św. Andrzeja Boboli w Sztu­mie pro­boszcz ks. kan. Tomasz Bal­iński i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława znów zaprosili mieszkańców Sztumu do wspól­nego śpiewa­nia kolęd. Pełen koś­ciół wiernych śpiewało kolędy w bardzo rados­nej atmos­ferze. Kawalerowie każdemu wręczyli bezpłatny śpiewnik z kolę­dami. W świ­etl­icy koś­ciel­nej zor­ga­ni­zowano z udzi­ałem ks. pro­boszcza i ks. wikarego gorący poczęs­tunek. Piękna okazja do inte­gracji i składa­nia życzeń. Orga­ni­za­torami byli kawalerowie Antoni Fila (funda­tor śpiewników i poczęs­tunku), Piotr Stec, Zdzisław Frątczak. W tej pięknej chwili uczest­niczył Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski (autor opra­cow­a­nia graficznego). Do następ­nego roku !