AD 2016

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016. Orszak Trzech Króli przeszedł uli­cami Tczewa po raz trzeci z inic­jatywy kawalerów i dam Orderu Świętego Stanisława z prze­o­rem Ste­fanem Kukowskim — orga­ni­za­torem całości na czele. Tczewian ponad cztery tysiące /​mimo wielkiego mrozu/​wyruszyło za Gwiazdą Betle­jem­ską i Trzema Królami z bar­wnymi orsza­kami, by pokłonić się Dzieciątku Jezus pod hasłem: „Nade wszys­tko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Prze­bacze­nie. Na miejscu spotka­nia kon­cer­tował już chór „Pasion­ata” i śpiewał Mar­iusz Dworakowski, tworząc świąteczny nas­trój oczeki­wa­nia. Orszak pier­wszy orga­ni­zowany przez Zespół Szkół Katolic­kich ruszył na czele z Pier­wszym Królem Mel­chiorem (ks. Piotr Pruski) za nim konno jechała Święta Jad­wiga — patronka miasta Tczew w asyś­cie pięknie ubranych trzech dam i kawalera jadą­cych na staran­nie przy­go­towanych rumakach. Dalej ks. biskup Wiesław Śmigel,ks.(przywitany przez ks.prałata Pio­tra Wysgę), dziekan Krzysztof Stolt­mann i Ste­fan Kukowski — przeor pomorski OŚS. Za nimi tłum ludzi rados­nych, śpiewa­ją­cych ze śpiewnikami orsza­kowmi i cer­ty­fikatami prze­by­cia trasy królewskiej. Drugie ramię orszaku przy­go­towane przez Fab­rykę Sztuk wyruszyło z cesarzem Kacprem Wielkim (Zdzisław Bergiel) za którym konno podążały trzy dwórki, ozdoby całego tego orszaku. W orszaku uczest­niczył prezy­dent miasta Mirosław Pobłocki, wicem­i­nis­ter Kaz­imierz Smoliński (nasz kawaler OŚS) i Alicja Gajew­ska, dyrek­tor Fab­ryki Sztuk. Najradośniejszy orszak dzięki orkiestrze Tor­nado i chórowi Nie­boskłonni. Trzeci orszak wyruszył z cesarzem Bal­tazarem Pier­wszym — Andrze­jem Zblewskim, naszym kawalerem z Prze­o­ratu Pomorskiego. Ryc­erz prawdziwy z chorąg­wią bojową (Eligiusz Micha­lak) oraz trzy dwórki, wszyscy na koni­ach, stanow­ili główny dwór cesarski. Dalej Szwadron Reprezen­ta­cyjny 18 Pułku Ułanów Pomors­kich z chorąg­wiami orsza­kowymi. Przed nimi kroczył starosta Tadeusz Dzwonkowski. Trzeci orszak orga­ni­zowany przez klub Gazety Pol­skiej rozśpiewany dzięki Towarzys­twu Kul­tur­al­nemu „Brama” dotarł do Nowonar­o­d­zonego. Ani­ma­tor ks. Krys­t­ian Fed­dek odczy­tał słowa Ewan­gelii, po czym orędzie wygłosił ks. Biskup Wiesław Śmigiel, naw­iązu­jąc do roku miłosierdzia, do pol­s­kich trady­cji. Podz­iękował orga­ni­za­torom za trud i zapał z jakim zor­ga­ni­zowano ten orszak, doce­ni­a­jąc przyjś­cie tylu wiernych w tak zimową aurę. Pomysło­dawca, Wielki Kan­clerz OŚS podz­iękował współor­ga­ni­za­torom, dar­czyń­com, księżom za zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję tego dzieła. Glo­ria in excel­sis Deo.

Na wszys­t­kich gości czekało już 360 litrów gorącej kawy i herbaty, ponad dwa tysiące por­cji ciast, wiele kilo­gramów cukierków. Więc uczest­nicy orszaku mogli roz­grzać się w ten mroźny czas. Kole­jki także ustaw­iły się po pieczę­cie królewskie na cer­ty­fikat­ach potwierdza­ją­cych prze­by­cie tras orsza­kowych. Także wydano sto dużych cer­ty­fikatów imi­en­nych (pod­pisanych oso­biś­cie przez czterech patronów) dla rodzin, które prze­brane prze­byli trasę orszaku. Wspólne kolędy, zdję­cia z trzema królami, zdję­cia z rumakami i bajecznie kolorowymi jeźdź­cami zakończyły uroczys­tości. Do roku przyszłego !

Dzięku­jemy zaan­gażowanym damom Annie Bubka i Halinie Cybul­skiej, kawalerom Piotrowi Rezmerowi, Leszkowi Melerowi za przy­go­towanie poczęs­tunku „świętej rodziny”. Pomógł w orga­ni­za­cji i dostar­cza­niu pro­duk­tów kawaler Witold Sosnowski.

Zenon Żynda był przy­datny w cza­sie trwa­nia orszaku. Wspar­cia finan­sowego udzielił kawaler Zbig­niew Ciecholewski.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 w uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego już po raz drugi przeszedł uli­cami Pelplina Orszak Trzech Króli. Trzy grupy, zielona, niebieska i czer­wona, które gwiaźdz­iś­cie ruszyły z terenu miasta spotkały się przy Urzędzie Miasta i Gminy. Stąd po przy­wi­ta­niu gości Orszak podążył do bazy­liki kat­e­dral­nej. Wśród obec­nych w świątecznym pochodzie byli: biskup pelpliński Ryszard Kasyna (patron Orszaku), woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, wicem­i­nistrowie: Kaz­imierz Smoliński i Jarosław Sellin i orga­ni­za­tor Bur­mistrz Patryk Dem­ski. Wśród gości dostrzec było można Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, patrona tego orszaku. Każdy uczest­nik otrzy­mał cer­ty­fikat udzi­ału z trzema pieczę­ci­ami królewskimi. Współor­ga­ni­za­torem i nar­ra­torem całego orszaku był Koman­dor Pelpliński OŚS Bog­dan Wiśniewski, jed­nym z trzech króli był kawaler Leszk Meler (jako król Jan Sobieski), naczel­nym skrybą był kawaler Ryszard Rogaczewski w stroju J.Guttenberga. W kat­e­drze królowie złożyli Bożemu Dziecię­ciu swoje dary, po czym brali udział we mszy Świętej dla uczest­ników, po której można było otrzy­mać imi­enne cer­ty­fikaty prze­jś­cia Trasy Królewskiej oraz posilić się ciastem, kawą, herbatą.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 roku Orszak Trzech Króli w Starog­a­rdzie Gdańskim pow­stał z inic­jatywy i przy wielkim zaan­gażowa­niu ks. dr.prałata Józefa Picka, kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego po raz drugi. Około 5000 uczest­ników, mimo dużego mrozu, prze­masze­rowało w bar­wnym i rados­nym orszaku. Orszak wyruszył od koś­cioła Miłosierdzia z parkingu Moto Jack na Zblewskiej i od poczty przy ul Hallera. Na starog­a­rdzkim rynku Królów zatrzymy­wał Herod, ale oni i tak wytr­wale pos­zli za gwiazdą do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha. Udział wziął ks. Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Wło­darze Miasta, Gminy i Powiatu oraz rzesze wiernych. Zain­tere­sowanie wzbudzali królowie na wspani­ałych bryczkach, grupa rekon­struk­cyjna Ułanów Pomors­kich na koni­ach, orkies­tra gra­jąca kolędy. Z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej do orga­ni­za­cji włączyła się też dama Jan­ina Lubawska. Po udziale w orszaku można było posłuchać w koś­ciele kon­certu kolęd.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 roku Orszak Trzech Króli przeszedł uli­cami Sztumu z koś­cioła św. Andrzeja Boboli ‚aż na plac Wol­ności. Wśród uczest­ników można było spotkać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Tak jak w ubiegłym roku, nie zabrakło też zwierząt. Kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego Antoni Fila i Piotr Stec włączyli się w orga­ni­za­cję przy­go­towu­jąc pierogi (od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka) i barszcz na gorąco, grze­jąc na trzech tabore­tach gazowych. Przy mroźnej pogodzie byli wręcz oble­gani przez uczest­ników orszaku. W drodze do żłóbka dołączył także Andrzej Dem­biński. Brawo dla kawalerów!

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016. W uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, 6 sty­cz­nia 2016 r., w Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu zor­ga­ni­zowano po raz pier­wszy w his­torii parafii Orszak Trzech Króli. Był to pier­wszy i jedyny Orszak odby­wa­jący się w tym roku na tere­nie Gminy Tczew. Akcja ma charak­ter religi­jny i daje możli­wość rozwi­ja­nia chrześ­ci­jańskiej trady­cji rados­nego świę­towa­nia oraz jed­noczenia lokalnej społeczności. W Turzu Orszak Trzech Króli poprzedz­iła Msza Św. odpraw­iona w przez ks. Mirosława Prze­chowskiego. Po Mszy Św. bar­wny korowód, około 400 osób, wyruszył w drogę ze śpiewem kolęd przy dźwiękach bęb­nów. Śpiew był przepla­tany rados­nymi okrzykami na cześć wędru­ją­cych monar­chów, naw­iązu­ją­cymi do ogólnopol­skiego hasła Orszaku: „Nade wszys­tko miłosierdzie. Miłość. Pokój. Prze­bacze­nie”. Orszak poprowadził Ksiądz Pro­boszcz w otocze­niu kolęd­ników z gwiazdą i flagami orsza­kowymi. W postaci ewan­gelicznych Mędr­ców wcielili się zacni parafi­anie: Grze­gorz Płaza (zasłużony kawaler Orderu ŚS), Michał Dey oraz Tomasz Resmerowski. Królom towarzyszyły świty złożone z członków OSP, z myśli­wych, z dzieci i młodzieży Koła Misyjnego, z rodzin naszych parafian oraz gości. Atry­butem wszys­t­kich były korony roz­dawane po Mszy Św. i spec­jalne śpiewniki z kolę­dami. Orszak dotarł do Sta­jenki przy­go­towanej w amfiteatrze nad jeziorem, gdzie odbyły się insc­eniza­cje. Wszyscy śpiewali kolędy, częs­towali się kawą i ciastem. Do orga­ni­za­cji wielce przy­czynili się pomysło­dawcy, kawalerowie naszego Prze­o­ratu Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Patronatem objął i wszelkiej pomocy udzielał przeor Ste­fan Kukowski.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 w Orszaku Trzech Króli uli­cami Łeby, od koś­cioła św. Jakuba do sta­jenki betle­jem­skiej przy koś­ciele Wniebowz­ię­cia NMP uczest­niczyło kilka­set osób. Byli trzej królowie na rączych rumakach, poczty sztan­darowe i weseli uczest­nicy orszaku. Dzięku­jemy inic­ja­torowi ks. dziekanowi Zenonowi Myszk za bar­wną inic­jatywę religi­jną inte­gra­cyjną. Damy Halina Klińska i Krystyna Puszcz włączyły się w orga­ni­za­cję, ale i też uczest­niczyły w płaszczach orderowych w orszaku. Przeszły całą trasę i pokłoniły się Dzieciątku.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 20016 r. Mszą świętą cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta z inic­jatywy kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego w parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach odbył się orszak Trzech Króli. Królami byli kawaler OŚS Tomasz Jesche, sza­farz Marek Par­tyka oraz pan Robert Nowakowski, który uświet­ni­a­jąc ten pier­wszy orszak wyposażył młodzież z KSM Sub­kowy w stroje ryc­erstwa z różnych epok his­to­rycznych. Młodzież KSM Sub­kowy czyn­nie wspier­ała przy­go­towywa­nia jak i sam orszak. Sub­kowski Car­i­tas przy­go­tował poczęs­tunek: ciasta, gorącą kawę i herbatę.Przez cały czas pod­grze­wał atmos­ferę zespół Cantabile. Mimo 15 stop­niowego mrozu uczest­niczyło w orszaku około 600 parafian biorąc także udział w grach i zabawach. Zaszczy­cił swą obec­noś­cią ks. Biskup Wiesław Śmigel, który przy­jechał wraz z Wielkim Kan­clerzem OŚS Ste­fanem Kukowskim — inic­ja­torem i dobrodziejem tego orszaku. Wielkiego wspar­cia udzielił wójt Gminy Sub­kowy pan Mirosław Murzy­dło i pro­boszcz ks. kan. Feliks Kamecki (po oper­acji więc nieobecny fizy­cznie) . Po prze­jś­ciu całej trasy uczest­nicy otrzymy­wali cer­ty­fikaty uczest­nictwa z pieczę­ci­ami królewskimi, cer­ty­fikaty imi­enne dla rodzin oraz orsza­kowe śpiewniki. Wielce zaan­gażowani również byli kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Łukasz Par­tyka oraz Piotr Cymanowski wspier­a­jąc orga­ni­za­cyjnie ten wspani­ały korowód.

8 sty­cz­nia 2016 r.

8 sty­cz­nia 2016 r. uroczysta pro­mocja pub­likacji „Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dia­logu” odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. Przy­byli na nią m.in. bp Wiesław Śmigiel, wło­darze biskupiego miasta, przed­staw­iciele środowisk aka­demic­kich, duchowieństwo, dyrek­torzy i nauczy­ciele szkół, dyrek­torzy i prezesi insty­tucji kul­tur­al­nych i społecznych. Relację z uroczys­tości przy­go­towali licznie przy­byli dzi­en­nikarze (m.in. TVP Gdańsk, TV Pelplin, Radio Głos, „Dzi­en­nik Bał­ty­cki”, „Ekspres Kociewski”, „Infor­ma­tor Pelpliński”). Byli oczy­wiś­cie obecni uczniowie Liceum Pasierba, którzy uświet­nili uroczys­tość recy­tac­jami i śpiewem. Wszyscy uczest­nicy uroczys­tości otrzy­mali egzem­plarz książki, a po jej zakończe­niu uczest­niczyli w roz­mowach w kulu­arach, przy kawie i cias­tach. Mogli również obe­jrzeć wys­tawę „Galile­jska uroda Kociewia i Kaszub”, ukazu­jącą związki ks. Pasierba z małą pomorską ojczyzną. Wys­tawę tę ponad dwa lata temu przy­go­towali: przeor pomorski Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski (pro­jekt graficzny) oraz kawaler Bog­dan Wiśniewski (autor pro­jektu). Pelplińska pro­mocja miała wiele akcen­tów związanych z Orderem Św. Stanisława. Jak już wspom­ni­ano redak­torem książki jest koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Bog­dan Wiśniewski. On też jest autorem sce­nar­iusza uroczys­tej pro­mocji. Pro­jekt graficzny książki przy­go­tował kawaler Ryszard Rogaczewski. Zaproszenia zapro­jek­tował Ste­fan Kukowski. Słodki poczęs­tunek był dzięki kawalerowi Leszkowi Melerowi.

13 sty­cz­nia 2016 r.

13 sty­cz­nia 2016 rok. Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława został przyz­nany za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i wspiera­nia dzi­ałań naszego Prze­o­ratu Pomorskiego pani Eleonorze Lewandowskiej. Pomoc w orga­ni­zowa­niu akcji społecznych na tere­nie Tczewa docenił również nasz przeor Ste­fan Kukowski i wręczył na spotka­niu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej ten medal, co spotkało się z apro­batą i gorą­cymi oklaskami wszys­t­kich zgro­mad­zonych osób.

17 sty­cz­nia 2016 r.

W dniu 17 sty­cz­nia 2016r. w restau­racji Pała­cowa w Bar­lewicach k. Sztumu miało miejsce uroczyste spotkanie noworoczne, którego współor­ga­ni­za­torami byli kawalerowie Antoni Fila i Piotr Stec, a także Zdzisław Frątczak. Wśród gości było wielu lokalnych samorzą­dow­ców, poli­tyków, w tym poseł Tadeusz Cymański, osób związanych z kul­turą, edukacją oraz dzi­ałal­noś­cią społeczną. Oprócz okolicznoś­ciowych życzeń, nie zabrakło wspól­nego kolę­dowa­nia oraz rozmów i dyskusji nt. wydarzeń kul­tur­al­nych i społecznych, które będą miały miejsce w bieżą­cym roku w powiecie sztum­skim. Choćby 800-​lecie pow­sta­nia parafii w Pos­tolinie i Starym Targu, II edy­cja Konkursu Kul­tury i Trady­cji Szlacheck­iej, czy 70 Rocznica śmierci Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

W cza­sie spotka­nia kawalerowie Antoni Fila i Piotr Stec otrzy­mali z rąk Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego medale 250-​lecia Orderu ŚS za akty­wność i pode­j­mowane inic­jatywy na ziemi sztumskiej.

26 sty­cz­nia 2016 r.

326 sty­cz­nia 2016 rok. Wspani­ałą inic­jatywę pod­jął nasz Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki przy współudziale kawalera Prze­o­ratu Pomorskiego Kaz­imierza Smolińskiego (posła na Sejm RP i wicem­i­nis­tra), aby pod­nieść diag­no­zowanie dzieci i określić stan ich zdrowot­ności. Przy pomocy spec­jal­isty­cznego sprzętu prze­badano za darmo łącznie około 1200 dzieci z Warszawy oraz ze szkół na tere­nie biało­s­tockim i suwal­skim. Z rozmów wynikało, iż takich kom­plek­sowych badań nie robiono od wielu, wielu lat, a stan zdrowia najmłod­szych oby­wa­teli jest fatalny. Jest to zapewne pier­wsza tak wielka inic­jatywa w ramach chary­taty­wnej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława. Brawo dla inicjatora !

28 sty­cz­nia 2016 r.

28 sty­cz­nia 2016 r. Spotkanie orga­ni­za­torów, współt­worzą­cych i dar­czyńców Orszak Trzech Króli AD 2016 odbył się w restau­racji „Piaskowa” dzięki Starostwu Powia­towemu i Prze­o­ra­towi Pomorskiemu. Wśród kolęd „Trzej królowie monar­chowie..” w wyko­na­niu Mar­iusza Dworakowskiego i zgro­mad­zonych dobroczyńców biskup sufra­gan Wiesław Śmigiel i wielki kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski wręczyli spec­jalne podz­iękowa­nia inic­ja­torom Orsza­ków w sąsied­nich miejs­cowoś­ci­ach: Starog­a­rdzie, Pelplinie, Łebie, Sub­kowach, Turzu, gdzie nasi kawalerowie współt­worzyli swoje orszaki a Prze­o­rat Pomorski miał patronat hon­orowy. Biskup pod­kreślił piękny zwyczaj inte­gracji rodzin w cza­sie orszaku i dynam­iczne zaan­gażowanie naszego Prze­o­ratu. Wśród prawie 80 osób którym dziękował biskup Wiesław Śmigiel, starosta Tadeusz Dzwonkowski i przeor Ste­fan Kukowski byli kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Andrzrzej Zblewski (za swe zaan­gażowanie i pracę w Prze­o­ra­cie dostąpił zaszczytu bycie królem) Zenon Żynda, damy Anna Bubka, Halina Cybul­ska oraz pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski. To oni zaan­gażowaniem lub wkła­dem przy­czynili się do sukcesu tczewskiego orszaku. Po wręcze­niu wszys­tkim podz­iękowań, w cza­sie poczęs­tunku fun­dowanego przez Starostwo, był czas na pamiątkowe zdję­cia i reflek­sje nad orga­ni­za­cją naszych przyszłych orsza­ków. Do następ­nego roku.

30 sty­cz­nia 2016 r.

30 sty­cz­nia 2016 nagrody i wyróżnienia wręc­zone zostały pod­czas uroczys­tej sesji Rady Miejskiej – w Dniu Tczewa, 30 sty­cz­nia. Kociewski Kan­tor Edy­torski w tym roku roz­dał tylko jeden Pierś­cień Mechtyldy, własne odz­nacze­nie dla osób zasłużonych dla regionu. Otrzy­mała je pop­u­laryza­torka Kociewia i dyrek­tor Hotelu „Nad Wierzycą”, nasza dama w Orderze Świętego Stanisława Alicja Słyszewska.

31 sty­cz­nia 2016 r.

31 sty­cz­nia 2016. Do konkursu na szopkę betle­jem­ską Świętej Rodziny w ramach Orszaku Trzech Króli włączył się dziekan tczewski ks. Krzysztof Stolt­mann dając ogłosze­nie w parafi­ach. Przy­wieziono ok. 30 szopek, które oce­ni­ała komisja z prze­wod­niczą­cym Ste­fanem Kukowskim (mgr Sztuk Pięknych). Na Mszę Świętą 31 sty­cz­nia 2016 roku na godz. 11.30 do koś­cioła św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego w Tczewie zaprosił pro­boszcz wszys­t­kich nagrod­zonych i wyróżnionych. Pod koniec mszy Ksiądz Dziekan i Wielki Kan­clerz Orderu ŚS wręczali spec­jalne dyplomy oraz nagrody rzec­zowe wszys­tkim nagrod­zonym i wyróżnionym. W podz­iękowa­niu kapłan pod­kreślił rolę rodziny w przy­go­towa­niu do orszaku i budowanie wspól­noty rodzin­nej i społecznej przy wykony­wa­niu szopek. Zebrani wierni nagradzali każdego odbier­a­jącego gorą­cymi oklaskami, a po mszy zatrzymy­wali się podzi­wia­jąc kun­szt i pra­cochłon­ność wielu szopek wys­taw­ionych w kościele.

11 luty 2016 r.

11 lutego w Turzu odbyło się pod­sumowanie Orszaku Trzech Króli zor­ga­ni­zowanego po raz pier­wszy w tute­jszej Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy oraz na tere­nie Gminy Tczew. Orga­ni­za­torami pod­sumowa­nia byli koor­dy­na­torzy Orszaku ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Pod­sumowanie Orszaku rozpoczęło się liturgią Mszy Św. w Koś­ciele Parafi­al­nym p. w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu. Następ­nie zgro­mad­zono się w Świ­etl­icy Szkol­nej ZKiW. Ks. Pro­boszcz przed­stawił his­torię orga­ni­za­cji pier­wszego Orszaku Trzech Króli w Turzu, wskazu­jąc na źródła inspiracji i pod­kreśla­jąc rolę p. Ste­fana Kukowskiego w kre­owa­niu tego wydarzenia. Przy­pom­niał także, że Orszak jest wydarze­niem religi­jnym, mają­cym swe źródło w Ewan­gelii, oraz że ma charak­ter społeczny, gdyż jed­noczy ludzi wokół tego, co dobre. Zaprezen­tował też Kro­nikę Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława, do której został wpisany Pier­wszy Turski Orszak Trzech Króli. Po przemówie­niu rozpoczęło się wręczanie podz­iękowań, które prowadzili wspól­nie ks. Pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, przed­staw­iciel Orderu Św. Stanisława Kawaler Grze­gorz Płaza oraz p. Roman Rezmerowski, Wójt Gminy Tczew. Po wręcze­niu dyplomów wdz­ięczności nad­szedł czas na poczęs­tunek, przemówienia i wymi­anę doświad­czeń. Dyskusję pod­sumował przed­staw­iciel koor­dy­na­torów kawaler OŚS Arka­diusz Kiemczyński.

11 luty 2016 r.

11 lutego 2016 Kapituła „Kociewskie Pióro 2015″ przyz­nała spec­jalny dyplom naszemu Prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu, który od ponad 30 lat ma niewąt­pli­wie wybitne zasługi dla Tczewa i regionu kociewskiego. Szczegól­nie imponu­jąca i zarazem sław­iąca nasze miasto jest dzi­ałal­ność pana Kukowskiego na rzecz Koś­cioła jako zgrupowanych wiernych. Był wielo­let­nim społecznym współor­ga­ni­za­torem Fes­ti­wali Twór­c­zości Sakral­nej. Przez papieża Jana Pawła II został wyróżniony pamiątkowym Zło­tym Medalem. Pan Ste­fan pode­j­muje się wielu inic­jatyw powodu­ją­cych bardzo zróżni­cow­ane i bar­wne spotka­nia łączące naszą społeczność, pod­nosząc jej świado­mość i wiedzę o naszej przeszłości. Lista dokonań pana Kukowskiego jest bardzo długa (z laudacji).

15 luty 2016 r.

15 lutego 2016 na gorącą prośbę Pana Andrzeja Muchowskiego o wspar­cie Schro­niska Brata Alberta w Tczewie i właś­ci­ciela restau­racji „Piaskowa” naszego kawalera Pio­tra Rezmera, który od kilku lat trzy razy w tygod­niu nieod­płat­nie gotuje gorące posiłki dla bez­dom­nych z całego miasta zor­ga­ni­zowal­iśmy dostawę pro­duk­tów. Od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka z firmy „Iglo­tex” otrzy­mal­iśmy prawie 400 kg pierogów z mięsem oraz 1000 sztuk pizz. Ochoczo trans­portem i dys­try­bucją zajął się kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Pro­dukty te trafiły do: bez­dom­nych ze schro­niska, dwóch Świ­etlic Środowiskowych Car­i­tas, dla dzieci z dar­mowego zimowiska dla dzieci i młodzieży w Turzu, Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Zaś 100 kg pierogów i 360 pizz kawaler Witold Sos­nowski rozdys­ponował wśród naj­bied­niejszych tczewian (od lat posi­adamy taką listę) doda­jąc jeszcze do paczek różno­rakie pieczywo.

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 met­ro­polita gdański arcy­biskup Sła­woj Leszek Głódź świę­tował w Gdańsku jubileusz 25-​lecia przyję­cia sakry biskupiej. W niedzielę, 28 lutego 2016 r., w Archikat­e­drze Oli­wskiej odpraw­iona została uroczysta msza św. Prze­wod­niczył jej abp Józef Kowal­czyk, który wygłosił także homilię. Przy­pom­i­nał osiąg­nię­cia dusz­paster­skie obec­nego met­ro­pol­ity gdańskiego. Abp Głódź przed 25 laty został wyświę­cony przez papieża Jana Pawła II na biskupa polowego Wojska Pol­skiego. To dzisiejszy met­ro­polita gdański tworzył struk­tury ordy­nar­iatu polowego w Polsce. W niedziel­nej uroczys­tości wzięli udział m.in. posłowie, min­is­ter w Kance­larii Prezy­denta RP, woje­w­oda pomorski, prezy­dent Gdańska oraz przed­staw­iciele trójmiejs­kich uczelni i służb mundurowych z Pomorza. Uszanowanie odd­ali arcy­biskupowi także przed­staw­iciele innych wyz­nań. Wśród zapros­zonych gości byli także reprezen­tanci naszego Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim i Koman­dorem Gdyńskim OŚS płk. Grze­gorzem Stańczykiem na czele. Także w swych dystynk­to­ri­ach byli przed­staw­iciele Koman­dorii Gdyńskiej. W cza­sie obiadu del­e­gacja nasza złożyła życzenia dos­to­jnemu Jubi­la­towi i odpowiedni dar.

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 w hali sportowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tczewie odbył się chary­taty­wny turniej halowej piłki nożnej na rzecz tczewskiego hos­picjum. Pomysło­dawcą i współt­worzą­cym był kawaler Zenon Żynda. Orga­ni­za­tor turnieju to Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława z prze­o­rem p. Ste­fanem Kukowskim na czele oraz Powia­towe Cen­trum Sportu p. Tomaszem Tobi­ańskim. Turniej otworzyli: starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, przed­staw­iciel ks. biskupa ksiądz Wacław Mielew­czyk oraz pani prezes Szpi­tali Tczews­kich Marzena Mrozek. Znakomici uczest­nicy drużyn sportowych: księża, samorzą­dowcy, polic­janci i strażacy, z odd­aniem wal­czyli o główną nagrodę - Puchar ks. Biskupa Wiesława Śmigla. W gorącej atmos­ferze, z dopingiem pub­liczności i sym­pa­tyków gra­ją­cych drużyn, puchar zwyciężyli księża diecezji pelplińskiej. Między meczami artysty­cznych doz­nań dostar­czyli nam zespół Mod­raki z Pelplina (dzięki koman­dorowi Bog­danowi Wiśniewskiemu) oraz Orkies­tra Tor­peda. W trak­cie meczu, wolon­tar­iusze Hos­picjum, za wolne datki przy­go­towali losy. Po przelicze­niu okazało się, że zebrano łącznie 3335,70 zł. Całość została przez­nac­zona na zakup wózków inwalidz­kich dla chorych prze­by­wa­ją­cych w Tczewskim Hos­picjum. Wszys­tkim gra­ją­cym drużynom puchary wręczali wices­tarosta tczewski (kawaler Witold Sos­nowski), komen­danci straży pożarnej i policji. Spec­jalne podz­iękowa­nia za udział w turnieju, ale też za zaan­gażowanie i spon­sorowanie wręczali kapelan księdza Biskupa ks. Marcin Kunda i główny ani­ma­tor Ste­fan Kukowski. Pieczę nad poczęs­tunkiem dla zawod­ników, orga­ni­za­torów i gości miała dama Ania Bubka. Do hojnego poczęs­tunku i fan­tów do losowa­nia przy­czynił się kawaler Leszek Meler oraz Arka­diusz Kiem­czyński, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Trocki.

5 marca 2016 r.

5 marca w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich odbył się Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków 2016,( które odbyły się w wielu mias­tach już po raz ósmy) w 420 mias­tach w Polsce i 16 na świecie. Był to czas pod­sumowań, dzie­le­nia się doświad­czeni­ami i pomysłami oraz planów na przyszły rok. W Zjeździe wzięło udział 150 osób z orsza­kowych miejs­cowości z całej Pol­ski. Spotkanie rozpoczął gospo­darz miejsca Jego Emi­nencja Ksiądz Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz, który pow­itał zgro­mad­zonych gości oraz przekazał podz­iękowa­nia i słowa bło­gosław­ieństwa dla wszys­t­kich osób przy­go­towu­ją­cych Orszak Trzech Króli w całej Polsce. Nasz Prze­o­rat jako pier­wszy złożył Księdzu Kar­dy­nałowi życzenia imieni­nowe doda­jąc odpowiedni prezent. Na wniosek Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława IX Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki wraz z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim wręczyli Fun­dacji Orszak Trzech Króli najwyższe wyróżnie­nie — Złoty Krzyż zasługi Orderu Orderu Świętego Stanisława. Znalazła się też chwila na krótką roz­mowę Wielkiego Mis­trza z Kar­dy­nałem na temat misji naszego Orderu Świętego Stanisława. Spotkało sie to z wielkim aplauzem zgro­mad­zonych orga­ni­za­torów, jak i dużym zain­tere­sowaniem wszys­t­kich mediów.

W pier­wszej części spotka­nia, przed­staw­iciele Fun­dacji Orszak Trzech Króli przed­staw­ili pod­sumowanie 8. edy­cji Orszaku Trzech Króli 2016. Po prz­er­wie kawowej wręczano spec­jalne podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cję Orszaku. Odbier­ali je ks.Mirosław Piechowski dla Turzy, Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski dla Pelplina, kawaler Łukasz Par­tyka dla Sub­ków i przeor Ste­fan Kukowski dla Tczewa. On tez został popros­zony o krótki wykład na temat form i metod w orga­ni­za­cji orsza­ków, aby zaan­gażować jak najwięcej uczest­ników w przeży­cia tych co „bieżeli do Betle­jem”. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyła się też kro­nika tczewskiego orszaku, ale także wzory cer­ty­fikatów wprowad­zonych w orsza­kach które były pod patronatem naszego Prze­o­ratu OŚS w miejs­cowoś­ci­ach: Tczew, Pelplin, Starog­ard Gdański, Łeba, Turze, Sub­kowy a także pomoc w orga­ni­za­cji w Sztu­mie. Przekazu­jemy podz­iękowa­nia tym wszys­tkim, którzy w jakikol­wiek przy­czynili się do tworzenia orsza­ków 3. króli.

20 kwiet­nia 2016 r.

20 kwiet­nia 2016 roku Jubileuszową Mszę Świętą z okazji 1050. lecia Chrztu Pol­ski zainicjował i zor­ga­ni­zował Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Mszy prze­wod­niczył ks. biskup pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej Wiesław Śmigiel wygłasza­jąc przepiękną his­to­ryczną homilię. W kon­cele­brze uczest­niczyło 12 księży z całej diecezji, w tym nasz kapela ks. prałat Józef Pick oraz ks. infułat Stanisław Grunt. Prośbę o odpraw­ie­nie mszy przed­stawił kawaler ks. prałat Piotr Wysga, pro­boszcz koś­cioła Świętego Krzyża. Mszę wzbo­gaciło kilka­naś­cie pocztów sztan­darowych orga­ni­za­cji społecznych i szkół. Czy­tanie w cza­sie mszy mieli koman­dorzy płk. Grze­gorz Stańczyk z Gdyni i Bog­dan Wiśniewski z Pelplina. Dar do ołtarza nieśli: damy Anna Bubka, Halina Cybul­ska oraz kawalerowie Tadeusz Bąk i Zenon Żynda. Za odpraw­ioną kon­cele­browaną mszę świętą Jego Eksce­lencji podz­iękowali kawaler (wices­tarosta tczewski) Witold Sos­nowski oraz wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc odpowied­nie dary. Cały koś­ciół wypełnił się wiernym, którzy w kapl­icy Chrztu w obec­ności biskupa i wszys­t­kich księży odnow­ili swój chrzest święty. Chór Gre­go­ri­ański Schola Can­to­rum Gymeven­sis łacińskimi pieś­ni­ami gre­go­ri­ańskimi wspaniale zgrany z organ­mistrzem koś­cioła farnego stworzyli wzrusza­jacą atmos­ferę dawnych wieków chrześcijańskich.

Po mszy przes­zliśmy wszyscy do sali Cen­trum Kul­tury i Sztuki, gdzie czekali już recy­ta­torzy Apelu His­to­rycznego oraz prowadzący uroczys­tości Piotr Szubar­czyk. Pow­itał w imie­niu orga­ni­za­torów kaw. Witold Sos­nowski. Potem w odpowied­nich stro­jach insc­eniza­cja his­to­ryczna chrys­tian­iza­cji Pol­ski od Dąbrówki do współczes­nego harcerza. Po niej nastąpił wykład dr. Krzysztofa Kordy o początkach chrześ­ci­jaństwa na Pomorzu, wzbo­ga­cona ilus­trac­jami drzwi gnieźnieńs­kich. Drugi prele­gent ks.dr prałat Ireneusz Smagliński przed­stawił rys his­to­ryczny chrztu na ziemi tczewskiej i jego skutki. Wielki Kan­clerz OŚS i Wielki Prałat OŚS ks. Piotr Wysga wręczyli podz­iękowa­nia prele­gen­tom oraz Medale 250 lecia Orderu: Starostwu Powia­towemu, Urzę­dowi Miasta Tczew, Bib­liotece Pub­licznej w Tczewie oraz panu Piotrowi Szubar­czykowi. Na koniec J.E. ks biskup Wiesław Śmigiel podz­iękował wszys­tkim, którzy przy­czynili się do tej wspani­ałej uroczys­tości. Chór Gre­go­ri­ański Schola Can­to­rum Gymeven­sis uraczył nas kon­certem zakońc­zonym Gaude Mater Polo­nia. Przy kawie i słod­koś­ci­ach prowadzil­iśmy dyskurs nie tylko his­to­ryczny. Wów­czas wszys­tkim zaan­gażowanym wręczyliśmy spec­jalne podziękowania.

Poza już wymienionymi damami i kawalerami na uroczys­tości przy­byli: Woj­ciech Antoniewicz, Piotr Cymanowski, Adam Czarnowski, Tomasz Jeschke, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Serocki, Alicja Słyszewska, Grze­gorz Sobczyński, Andrzej Zblewski.

29 kwiet­nia 2016 r.

29 kwiet­nia 2016. Ponownie Firma „Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przekazała Świ­etl­icy Środowiskowej Car­i­tas przy Parafii Świętego Krzyża w Tczewie łącznie ponad sto kilo­gramów: mieszanki warzyw, buki­etu mieszanki królewskiej, talarków, pierogów, pyz z mięsem i pizzerek. Dar ode­brał opiekun świ­etl­icy ks. Krys­t­ian Fedek dla 40 swoich podopiecznych, dla których cza­sem jest to jedyny gorący posiłek. Trans­portem i przekazaniem darów zajął się kawaler Łukasz Par­tyka z żoną Anną (naszą pos­tu­lan­tką do Orderu). Zaan­gażowanym dar­czyń­com serdecznie dzięku­jemy w imie­niu dzieci i młodzieży.

30 kwiet­nia 2016 r.

30 kwiet­nia 2016. Ryszard Szwoch, nasz kawaler będąc spec­jal­istą his­to­rykiem wygłosił, pod­czas uroczys­tości jubileuszowych 96 rocznicy wyz­wole­nia Starog­a­rdu przemówie­nie o his­to­rycznym znacze­niu tego sym­bol­icznego aktu inko­r­po­racji miasta i Kociewia do pol­skiej Macierzy. W 170 rocznicę antypruskiego zrywu ludu poprzedza­jącego europe­jską Wiosnę Ludów, w Klonówce pow. starog­a­rdzki, odbyły się uroczys­tości patriotyczno-​religijne w cza­sie których wysłuchano obsz­ernego wykładu Ryszarda Szwocha na temat pow­sta­nia starog­a­rdzkiego i losów jego uczest­ników. W związku z rocznicą 70. lecia powoła­nia Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Starog­a­rdzie Gd. nasz kawaler podarował wielo­to­mową „Encyk­lo­pe­dię katolicką KUL” W koś­ciele pw. św. Miko­laja w Gniewie odpraw­iona została uroczysta msza św. w 1050-​lecie chrztu Pol­ski, pod­czas której wysłuchano his­to­rycznego wys­tąpi­enia na temat okoliczności i prze­biegu misji chrys­tian­iza­cyjnej w X wieku.

1 maja 2016 r.

1 maja 2016 okazji 25-​lecia posługi pro­boszc­zowskiej w Parafii Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Maryi Panny w Wielkim Garcu ks. dr. Woj­ciecha Gruby odbyła się pro­mocja książki — kro­niki. Krótki opisami i bogatą doku­men­tacją fotograficzną proboszcz-​jubilat a jed­nocześnie autor książki ukazał różno­rakie formy współpracy dusz­pasterza z parafi­anami. Zawartość pub­likacji przed­stawił licznie zebranym w miejs­cowej świ­etl­icy parafi­anom i goś­ciom ks. prof. dr hab. Anas­tazy Nadolny z Pelplina. Pro­mocji towarzyszyły liczne słowa wdz­ięczności wobec ks. pro­boszcza i parafian. W imie­niu naszego Prze­o­ratu grat­u­lacje złożył przeor Ste­fan Kukowski. Udział wzięli również Państwo Anna i Łukasz Par­tyka. Uroczys­tość dopełnił piknik parafi­alny dla wszys­t­kich mieszkańców wsi i zapros­zonych gości.

3 maja 2016 r.

3 maja 2016. Wielkie, his­to­ryczne wydarze­nie we wsi Gręblin z udzi­ałem setek mieszkańców. Z inic­jatywy i fun­dacji kawalera Łukasza Par­tyki pow­stała uroczys­tość odsłonię­cia wspani­ałej tabl­icy pro­jektu Ste­fana Kukowskiego poświę­conej bło­gosław­ionemu karmeli­cie Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Prze­wod­niczył kon­cele­browanej Mszy Świętej prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych Prow­incji Krakowskiej ojciec Bog­dan Meger wraz z Wikar­iuszem Prow­incji o.Tadeusz Popielą i Asys­ten­tem Prow­incjon­al­nym o. Mar­iuszem Płu­ci­en­nikiem. Orga­ni­za­torem mszy był oczy­wiś­cie ks. Pro­boszcz dr Woj­ciech Gruba. W cza­sie mszy czyn­nie uczest­niczyli dama Alicja Słyszewska, kawalerowie Tomasz Jeschke, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Ryszard Rogaczewski, czy­ta­jąc i niosąc dary ofi­arne. Wśród nich ornat naszej fun­dacji dla księdza pro­boszcza. Pod koniec mszy Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski w asyś­cie koman­dora OŚS Bog­dana Wiśniewskiego udeko­rował Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława ks. Woj­ciecha Grubę za 25. lat także chary­taty­wnej dzi­ałal­ności w tejże parafii. Po czym pro­cesyjnie przes­zliśmy pod dom, w którym mieszkał bło­gosław­iony H.P. Januszewski. Tam po mod­l­itwach i poświęce­niu dokon­ali odsłonię­cia tabl­icy ojciec B. Meger i kawaler Ł. Par­tyka. Zwieńcze­niem tych uroczys­tości przy tabl­icy była insc­eniza­cja w wyko­na­niu uczniów Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie. Kwiaty pod tablicą składali samorzą­dowcy z Pelplina i wices­tarosta tczewski kawaler OŚS Witold Sos­nowski. Przy­był też na uroczys­tości kawaler Tadeusz Serocki. Wielce do rados­nego pikniku dla wszys­t­kich mieszkańców wsi przy­czynili się swoją hojnoś­cią kawalerowie Leszek Meler — dostar­cza­jąc ciasta i Tadeusz Wło­dar­czyk dając ok. 200 kg różno­ra­kich pro­duk­tów. Po uroczys­toś­ci­ach ksiądz pro­boszcz z naszym prze­o­rem wręczyli przy­go­towane najak­ty­wniejszym twór­com tego święta stosowne dyplomy. Otrzy­mali je, nasi kawalerowie Łukasz Par­tyka, Zbig­niew Ciec­holewski, Grze­gorz Płaza. A z terenu Gręblina, między innymi bardzo akty­wni soł­tys i Rada Sołecka, Ochot­nicza Straż Pożarna i szczegól­nie zasłużone Koło Gospodyń Wiejskich.

7 maja 2016 r.

W trag­icznych pożarach, jakie miały miejsce w miejs­cowoś­ci­ach Cygusy, Stary Dzierz­goń i Polaszki, gdzie kilka rodzin straciło dobytek swego życia i dach nad głową. Budynek nie nadaje się nawet do remontu. Dla tych rodzin właśnie zor­ga­ni­zowana została szy­bka pomoc. Z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca włączył się także nasz Prze­o­rat. Akcja cią­gle trwa, ale już udało się zor­ga­ni­zować kom­pletne wyposaże­nie kuchni, łóżka i łóżeczka dla dorosłych i dla dzieci, które trafi­ają do lokali zastępczych, w których zamieszkują poszkodowane rodziny. Trwała także zbiórka odzieży, dzięki której w krótkim cza­sie można było przekazać ofi­arom pożaru najpotrzeb­niejsze ubra­nia, obuwie i poś­ciel. Włączył się również kawaler Antoni Fila ze Sztumu. Najwięk­szym dar­czyńca był kawler Zbig­niew Ciec­holewski kupu­jąc dwie wer­salki i taborety. Duże łoże i dwa mat­er­ace zaspon­sorował Michał Woj­tuszkiewicz i Jarosław Daszek z firmy Meblex. Koor­dynował całość Ste­fan Kukowski.

8 maja 2016 r.

8 maja 2016 r. Dzień Świętego Stanisława obchodzil­iśmy uroczyś­cie w koś­ciele parafi­al­nym pw. naszego patrona w Sub­kowach na zaprosze­nie pro­boszcza ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego. Ten koś­ciół ś.p. biskup Jan Bernard Szlaga dał nam, abyśmy pieczę nad nim mieli. W pro­fesyjnym wejś­ciu do koś­cioła i Mszy Świętej kon­cele­browanej pod prze­wod­nictwem ks. Infułata Stanisława Grunta wzięli dama Alicja Słyszewska, pos­tu­lan­tka Ala Par­tyka kawalerowie Piotr Cymanowski, Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke (wszyscy z Sub­ków) oraz Woj­ciech Antoniewicz i Ste­fan Kukowski. Miejs­cowi członkowie Prze­o­ratu nieśli relik­wie, dary ofi­arne, czy­tali lekcje i mod­l­itwę wiernych. Modlil­iśmy się też za zdrowie dam, kawalerów ich rodziny oraz za akty­wność chary­taty­wną na rzecz tych, którzy potrze­bują naszej pomocy.

15 maja 2016 r.

15 maja 2016 r. pod­wójny jubileusz obchodził kapelan naszego Prze­o­ratu ks. dr Józef Pick — 35 lat posługi kapłańskiej i 60 lat życia. Byliśmy na uroczys­tej, kon­cele­browanej przez kilku­nastu księży Mszy Świętej w cza­sie której del­e­gacja: Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski, Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski oraz Kawaler Grze­gorz Płaza wręczyli Jubi­la­towi Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Wypełniony wiernymi koś­ciół gorą­cymi oklaskami przyjął otrzy­manie przez swego pro­boszcza i dziekana tego krzyża. To najwyższe odz­nacze­nie otrzy­mał „na wniosek Prze­ora Pomorskiego za ogrom zasług dla dobra całego społeczeństwa, dzi­ałal­ności chary­taty­wnej szczegól­nie w Parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gdańskim ” w cza­sie 35 let­niej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i społecznej. O takiej dzi­ałal­ności na rzecz społeczeństwa mówił także prezy­dent miasta Starog­ard Gdański składa­jąc życzenia i grat­u­lacje Jubi­la­towi w imie­niu całego samorządu. Po mszy wszyscy goś­cie i wierni zostali zaprosze­nie do sali na wyśmien­ity obiad. Po obiedzie zostal­iśmy uraczeni naprawdę wielkim tortem darowanym Księdzu Józe­fowi przez naszego kawalera Leszka Mel­era. Wśród gości był również kawaler Ryszard Szwoch. Wspólne „sto lat” i wzmi­anki o dzi­ałal­ności Orderu zakończyło to dos­to­jne spotkanie.

28 maja 2016 r.

28 maja 2016 r. Jubileusz 25 lat kapłaństwa obchodził ks. kanonik Win­centy Pyt­lik, dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie. Wiele lat współpracy na niwie kul­tury chrześ­ci­jańskiej, jak wiele wys­taw i kon­certów muzy­cznych mocno wspier­anych przez kawalerów Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka oraz wiele pro­jek­tów i real­iza­cji plas­ty­cznych Ste­fana Kukowskiego zaowocow­ały zaprosze­niem na uroczys­tości jubileuszowe. W cza­sie mszy piękną i bardzo oso­bistą homilię głosił ks.biskup włocławski Wiesław Mer­ing. Po mszy świętej w cza­sie przyję­cia mogliśmy także wspom­nieć o Orderze z ks. prałatem Mar­i­anem Szczepińskim z Kościerzyny i kawalerem ks. Krzysztofem Czają. Wśród zapros­zonych gości byli także dama Alicja Słyszewska i Ryszard Rogaczewski. W imie­niu całego naszego Prze­o­ratu Pomorskiego złożyliśmy życzenia i stosowny dar.

29 maja 2016 r.

W niedzielę, 29 maja w Śli­wicach odbyły się obchody 1050 rocznicy chrztu Pol­ski rozpoczęte Mszą świętą w koś­ciele parafi­al­nym. W cza­sie Mszy Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan kukowski w towarzys­t­wie kawalera Ryszarda Szwocha, ale takze Łukasza Par­tyki i Andrzeja Zblewskiego wręczył za wiele zasług chary­taty­wnych i społecznych pro­boszc­zowi prała­towi Andrze­jowi Kos­sowi medal 250.lecia Orderu Świętego Stanisława. Wyróżnie­nie do wzbudz­iło zaskocze­nie pro­boszcza i długie, gorące oklaski zgro­mad­zonych wiernych. Po mszy korowo­dem bryczek w orszaku świę­tych, królów i sławnych Polaków prze­jechal­iśmy do amfiteatru przy Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Śli­wicach. Tam chór „Orfeusz” rozpoczął kon­cert „Bogurodz­icą” Prawie 40 postaci his­to­rycznych w staran­nie włas­noręcznie przy­go­towanych stro­jach stanęło do konkursu o najpiękniejszy strój. Prze­wod­niczył ks. infułat Stanisław Grunt i przeor Ste­fan Kukowski. Prze­o­rat fun­dował nagrody i spec­jalne dyplomy. Wyróżnie­nie wręczał wójt Gminy. Potem był Apel His­to­ryczny (autorstwa S.Kukowskiego) w wyko­na­niu młodzieży przed­staw­ia­jący dzieje chrześ­ci­jaństwa pol­skiego. Adam Węsier­ski przed­stawił wykład „Co nam dał Chrzest Pol­ski?”. Na zakończe­nie wys­tąpił zespół „Retro Voice”. To kole­jny jubileusz 1050 we współpracy i pod patronatem naszego Przeoratu.

11 czer­wca 2016 r.

11 czer­wca 2016 roku. Uroczys­tość rozpoczęła pro­cesja uli­cami miasta i ingres do bazy­liki kat­e­dral­nej, w którym wzięło udział około 150 przed­staw­icieli Zwierzch­nictwa Pol­skiego Bożogrobców. Mszy św. prze­wod­niczył Wielki Mis­trz Zakonu kard. Edwin Fred­eric O« Brien z Rzymu z udzi­ałem 5 biskupów i 40 kapłanów. Wielki Przeor Zwierzch­nictwa Pol­skiego kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz wygłosił homilię, przy­pom­i­na­jąc pod­sta­wowe założe­nia dzi­ałal­ności Zakonu wskazu­jąc, że inwest­y­tura wprowadza nowe osoby do tej wspól­noty, „aby dzieło Bożogrobców rosło i rozwi­jało się”. Doda­jąc, że członkowie Zakonu mają być ludźmi sum­ienia i „rozsz­erzać Koś­ciół Jezusa Chrys­tusa na całej ziemi, słowem i przykła­dem swo­jego życia”. Kar­dy­nał pod­kreślił aktu­al­ność potrzeby dzi­ałal­ności chary­taty­wnej Zakonu. Na zakończe­nie uroczys­tości Zwierzch­nik Pol­ski Zakonu Karol Szlenkier w imie­niu Zakonu ofi­arował Wyższemu Sem­i­nar­ium Duchownemu w Pelplinie relik­wiarz z relik­wiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Inwest­y­tura nowych członków Zakonu, której doko­nano w Pelplinie łączyła się z tegorocznymi obchodami 20-​lecia utworzenia przez Stolicę Apos­tol­ską Zwierzch­nictwa Pol­skiego Zakonu Ryc­er­skiego Grobu Bożego w Jero­zolimie. Się­ga­jąca Śred­niowiecza i wypraw Krzyżowych wspól­nota w głównej mierze obe­j­muje osoby świeckie. Zaj­muje się ona mod­l­itwą o pokój w Ziemi Świętej a także dzi­ałal­noś­cią chary­taty­wną wspier­a­jącą utrzy­manie tamte­jszych miejsc kultu upamięt­ni­a­ją­cych korze­nie chrześ­ci­jaństwa. Na inwest­y­turę został zapros­zony Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który w towarzys­t­wie Koman­dora Gdyńskiego Grze­gorza Stańczyka i Jał­mużnika Prze­o­ratu Witolda Sos­nowskiego udeko­rowali głównego cel­e­bransa Bożogrobców ks. Win­cen­tego Pyt­lika Medalem 250. lecia Orderu ŚS, pod­kreśla­jąc w lau­dacji jego wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną w Kurii Pelplińskiej. Także w imie­niu Wielkiego Mis­trza naszego Orderu Jana Z.Potockiego W. Kan­clerz przekazał grat­u­lacje i życzenia Wielkiemu Mis­tr­zowi Zakonu kar­dy­nałowi Edwinowi Fred­eric O« Brien, dołącza­jąc ponad 130 stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie z dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego. W del­e­gacji naszej uczest­niczył również Walde­mar Wilk. W przemówie­niu przekaza­l­iśmy ryc­er­zom i damom Zakonu o naszej działalności.

12 czer­wca 2016 r.

Nie zawsze docier­a­jąca do mieszkańców pro­fi­lak­tyka prozdrowotna jak i pomoc głównie rodzi­nom uboższym jest przy­czyną orga­ni­zowa­nia już po raz siódmy przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława fes­tynu pod hasłem „Zad­baj o zdrowie”. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem był jak zawsze przeor OŚS Ste­fan Kukowski. Patronatem Fes­tyn objął prezy­dent miasta Tczew p. Mirosław Pobłocki. Do orga­ni­za­cji włączyło się Cen­trum Hand­lowe Atrium, na którego wielkim parkingi i wewnątrz budynku przeprowad­zoną całą akcję. Z dużym zaan­gażowaniem w tym roku pomysł ten wsparły Zespół Opieki Zdrowot­nej „Przy­chod­nie Rogowscy”, „Med­ical”, „Szpi­tale Tczewskie”, „Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie”, firma „Audio­fon. Aparaty słu­chowe”, „Lux Med Diag­nos­tyka”. Można było sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań i porad medy­cznych. Ofer­owano bad­nia poziomu nad­ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG z kon­sul­tacją lekarską. Była pro­fi­lak­tyka chorób płuc (anki­eta), badanie spirom­e­tryczne — określa­jące wydol­ność odd­e­chową. Także pro­fi­lak­tyka chorób układu krąże­nia i hiper­c­ho­les­terolowa. Udzielano porad i bada­nia reha­bil­i­ta­cyjne. Masaż uciskowy BOA. Było badanie słuchu, dobór aparatów, audiome­tria tonalna, impen­dan­cyjna, porady z dziedziny pro­totech­niki słuchu. Pro­fi­lak­tyka raka piersi, samobadanie na fan­tomach antomicznych, rejes­tracja na bada­nia mam­mo­graficzne. Byli też neu­rol­o­gopeda, fizjoter­apeuta, psy­cholog, spec­jal­ista w zakre­sie autyzmu. Były też porady kos­me­ty­czne Avon Cos­met­ics i pro­mocja akcji „Avon Kon­tra Rak Piersi”. Ori­flame pro­ponowała anal­izę składu masy ciała i prezen­towała swoje pro­dukty. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami, dyplo­mami, słodyczami.

Jak zawsze były sekcje prewencji straży miejskiej i straży pożarnej gro­madząc zain­tere­sowane grupy dzieci i młodzieży. Były pokazy i ćwiczenia w udziela­niu pier­wszej pomocy. Były szkole­nia i gry o znakach dro­gowych. Roz­dawano gadżety odblaskowe. Zespół Ksz­tałce­nia Zawodowego w Tczewie prowadził konkursy siłowa­nia — armwest­lingu nagradza­jąc dyplo­mami uczest­ników. Do tego była akcja mal­owa­nia twarzy, gry i zabawy dla dzieci, pro­mowa­nia Kociewia jako zdrowy styl spędza­nia czasu na raj­dach rowerowych i kajakowych. Zespół Szkół Agrotech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Swarożynie (pos­tu­lanta Jarosława Bar­toszewskiego) prowadził akcję zdrowa żywność, przy­go­towu­jąc do degus­tacji warzywa, owoce, kok­taile. Dzieciom na papierowych talerzach pro­ponowano mal­owanie „zdrowych posiłków”. Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku uczył różnorod­nych tech­nik malars­kich i prowadził konkursy plas­ty­czne „Nasze zdrowie”, nagradza­jąc uczest­ników dyplo­mami i cukierkami.

W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez trzy godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów: Chóru Pas­sion­ata , dzieci z Przed­szkola nr 8, zespółu “Duode­cyma” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12, Zespołu Fiso­liki, wspani­ałego duetu — Iwony Belki i Mar­iusza Dworakowskiego. Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili Bar­bara Der­bis w towarzys­t­wie Pio­tra Cymanowskiego.Darmową grochówkę ser­wował kawaler Orderu pan Piotr Rezmer, właś­ci­ciel restau­racji Piaskowa. Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od orga­ni­za­tora ciasta (fun­dacji kawalera Leszka Mel­era), kawę, napoje oraz spec­jalne dyplomy i książkę o Tczewie. Do pomocy w orga­ni­za­cji fes­tynu przys­zli z pomocą wolon­tar­iusze z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP. Dla dzieci i młodzieży były dar­mowe dmuchane zamki, skocznie i batuta.

Przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski losy przez­nac­zone na Tczewskie Hos­picjum rozprowadzali członkowie klubu Gazety Pol­skiej zbier­a­jąc 705 zł. na zakup spec­jal­nego wózka inwalidzkiego.Szacować należy, iż także w tym roku około 2000 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług. Wszys­tko to dzięki wspar­ciu i pomocy damy Anny Bubka, Zbig­niewa Ciec­holewskiego, a szczegól­nie Grze­gorza Płazy i Pio­tra Cymanowskiego.

16 czer­wca 2016 r.

16 czer­wca 2016 r. orga­ni­zowany przez prezesa „Samorządne Pow­isle”, kawalera Pio­tra Steca II Konkursu Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej jest m.in. pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego. Konkurs jest orga­ni­zowany na całej ziemi sztum­skiej, w wielu szkołach placówkach kul­tur­al­nych obe­j­mu­jąc plas­tykę, mod­ele, opis trady­cji, filmy wideo. Wspani­ała uroczys­tość w pałacu w Waplewie z udzi­ałem hra­biny Izabeli Sier­akowskiej — Tomaszewskiej (która przekazała wspani­ały pałac nar­o­dowi pol­skiemu), dyrekcji Muzeum, władz lokalnych i oczy­wiś­cie licznie zgro­mad­zonej młodzieży wraz z opieku­nami. O wysokim poziomie zgro­mad­zonych prac świad­czy wiele prac, ale i 2. miejsce w ogól­nokra­jowym konkur­sie. Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski udeko­rował panią Izabellę Sier­akowską Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. Przekaza­l­iśmy tez grat­u­lacje od Jana Zbig­niewa hra­biego Potock­iego. Lau­dację odczy­tał kawaler Antoni Fila, kawaler Piotr Stec wręcza­jąc kwiaty opowiedział o wielo­let­niej współpracy z Panią Izabellą. Bral­iśmy też udział w wręcza­niu dyplomów i wyróżnień. O dzi­ałal­ności patri­o­ty­cznej i chary­taty­wnej zac­nych rodów pol­s­kich i naszego Orderu omaw­ial­iśmy na przed­prożu pałacu. Wręczyliśmy tak zasłużonej damie 130. stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie o dzi­ała­ni­ach naszego Przeoratu.

16 czer­wca 2016 r.

16 czer­wca 2016 r. Niepub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa zaprosiła swoich dobroczyńców na uroczyste obchody nada­nia imienia św. Ojca Pio. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą kon­cele­browaną przez dziekana ks. Krzysztofa Stolt­manna, Dyrek­tora Zespołu Szkół Katolic­kich ks. kan. Krzysztofa Niem­czyka a prze­wod­niczył ks. pro­boszcz prał. Piotr Wysga w koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na tere­nie szkoły był pro­gram artysty­czny naw­iązu­jący do Patrona w wyko­na­niu uczniów. Potem przemówienia i życzenia zapros­zonych gości. Wielki Prałat OŚS ks. Piotr Wysga i Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski wręczyli relik­wie św. Ojca Pio wraz z relik­wiarzem, złoty medal z Jego wiz­erunk­iem i księgę z życio­ry­sem patrona szkoły. Podz­iękowała za wspani­ałe dary złożyła pani dyrek­tor Dorota Piechowska. Szkoła pod­sta­wowa ksz­tałci i wychowuje uczniów w duchu chrześ­ci­jańskim i patri­o­ty­cznym utrzy­mu­jąc wysoki poziom naucza­nia. Pieczę nad szkołą ma też nasz Przeorat.

22 czer­wca 2016 r.

22 czer­wca 2016 r. koman­dor Bog­dan Wiśniewski przy­go­tował i prowadził z okazji 1050. lecia chrztu Pol­ski wieczór mod­l­itw poe­t­y­c­kich od Bogurodz­icy aż po wier­sze ks. Twar­dowskiego i ks. Pasierba. Głównym orga­ni­za­torem był Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego w Pelplinie. Kon­cert odbył się w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. W części muzy­cznej wys­tąpił chorał gre­go­ri­ański w wyko­na­niu Scholi Can­to­rum Gymeven­siss. Jest to kole­jne spotkanie z cyklu Jubileuszu Chrztu w którym swój udział ma Koman­do­ria Pelplińska Prze­o­ratu Pomorskiego. Gratulujemy !

28 czer­wca 2016 r.

28 czer­wca br. przy dworku Don­imirs­kich w Czerninie gdzie siedemdziesiąt lat temu zginął ppor. Zdzisław Badocha ps. Żelazny odbyła się uroczys­tość, pod­czas której odsłonięty został pamiątkowy obelisk ku czci Żelaznego jed­nego z najwybit­niejszych dowód­ców szwadronów 5 Wileńskiej Bry­gady AK dowod­zonej przez leg­en­darnego mjr Zyg­munta Szendzielarza ps. Łupaszkę. Odsłonię­cia obelisku dokon­ali por. Józef Bandzo ps. Jas­trząb oraz Z-​ca Szefa Kance­larii Prezesa Rady Min­istrów Paweł Szot. W uroczys­toś­ci­ach udział wzięli przed­staw­iciele Wojska Pol­skiego, Pomorskiego Kura­to­rium Oświaty, Urządu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych , IPN-​u, Par­la­mentu RP, władz samorzą­dowych, a także licznie przy­byłe grupy rekon­struk­cyjne biorące udział w XIV Rajdzie Pieszym Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Bry­gady AK mjr. „Łupaszki” oraz orga­ni­za­cje i mieszkańcy. Uroczysta Msza św. za Żelaznego w koś­ciele pw. Św Jad­wigi w Czerninie​.Do zgro­mad­zonych w duchu patri­o­ty­czno his­to­rycznym zwró­cił się przy­były na uroczys­tość J. E. Biskup Diecezji Elbląskiej ks. Andrzej Jezier­ski. Po Mszy. św. por. Józef Bandzo ps. Jas­trząb został udeko­rowany Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Lau­dację przy­go­tował kawaler OŚS Piotr Stec, prezes Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle”, a wręczał Wielki Kan­clerz Świa­towego Orderu Ste­fan Kukowski. Wielkie wzrusze­nie odz­nac­zonego i bur­zliwe oklaski setek młodych rąk trwały długo i świad­czyły o ukocha­niu trady­cji i bohat­era tam­tych cza­sów. Na zakończe­nie uroczys­tości złożono wiązanki kwiatów pod tablicą na koś­ciele upamięt­ni­a­jącą Żelaznego. Kro­nikarskie zapiski naszego Prze­o­ratu wręczyliśmy księdzu Biskupowi Andrze­jowi Jezier­skiemu. Po mszy rozpoczął się patri­o­ty­czny kon­cert, na którym zagrali Tadek Firma Solo oraz Con­tra Mundum. Po spotka­niu w cza­sie rautu mogliśmy poroz­maw­iać o dzi­ałal­ności orderowej z przed­staw­icielami strony rzą­dowej i Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej, licząc na współpracę.

1 lipca 2016 r.

Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki wraz z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim przy­jechali spec­jal­nie do prezesa firmy „Prima” Włodz­imierza Przy­byl­skiego, aby wręczyć mu Medal 250.lecia Order Świętego Stanisława oraz wielkie podz­iękowanie za dary, które wzbo­ga­cają w ciągu ostat­nich kilku lat dzi­ałal­ność chary­taty­wną Prze­o­ratu Pomorskiego. Np. zaku­pi­ono ostat­nio sie­dem wózków inwalidz­kich dla Tczewskiego Hos­picjum. „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” JP II. Dzięku­jemy dar­czyńcy otrzy­mal­iśmy też zapewnie­nie o dal­szym wspo­ma­ganiu społecznej dzi­ałal­ności orderowej.

11 lipca 2016 r.

11 lipca 2016 roku także tym razem Ste­fan Kukowski, przeor Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, zor­ga­ni­zował w sali Fab­ryki Sztuk Apel Wołyński poświę­cony pamięci dziesiątków tysięcy Polaków, mieszkańców Woły­nia i Kresów Południowo-​Wschodnich Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, których ocalić z rzezi nie było nam dane. Witano wszys­t­kich agapą — kawa, wafelki, woda dla ochłody w gorący wieczór. Skromna, a wymowna scenografia wprowadzała w nas­trój zad­umy zgro­mad­zonych, w zde­cy­dowanej więk­szości ubranych na czarno mieszkańców, wypeł­ni­a­ją­cych całą salę. Niekon­wencjon­al­nie, bez żad­nych zapowiedzi zaczął zespół w składzie Iwona Belka, Mar­iusz i Jacek Dworakowscy pieśnią „Zami­ast” z reper­tu­aru Edyty Gep­pert. Wielce mówiący wiersz „Nie mówmy, mil­czmy” dynam­icznie recy­tował orga­ni­za­tor. Potem, a potem się zaczął ekspresyjny wykład o rzezi na Wołyniu pana Pio­tra Szubar­czyka z Gdańskiego Odd­zi­ału Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej. Zaległa cisza, wręcz cisza grobowa…brzmiały tylko mocne słowa o prawdzie, o mor­dach okrut­nych, często w koś­ciołach pod­czas mszy świętej…o mszach niedokońc­zonych, o mor­dach na dzieci­ach nien­ar­o­d­zonych a już zamor­dowanych. Okru­cieństwo bezsen­sowne, bezpod­stawne, tym bardziej bolesne. Cisza na sali trwała, trwała. „W tej ciszy prze­by­wam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat…” — nie na darmo nazy­wamy te ziemie Gol­gotą Wschodu. Trzy bal­lady „Pieśń gruz­ińska”, „Trzy życia”, „Mod­l­itwa” w wyko­na­niu wspani­ałego tria gitarowego utrzy­mały kli­mat zad­umy. Nikt nawet brawami nie zakłó­cił tego nas­troju. O ludobójst­wie wołyńskim — prawdzie i prze­bacze­niu mówił w wzrusza­jącej homilii ksiądz Piotr Pruski z parafii Świętego Krzyża. Było to zwieńcze­nie tego wiec­zoru w tym miejscu. Ksiądz zaprosił wszys­t­kich na pob­liski cmen­tarz . Więc z zapalonymi zniczami wszyscy przes­zli na cmen­tarz, gdzie pod krzyżem odmówili mod­l­itwy za zmarłych, za skruchę, za pojed­nanie. Przynie­sione znicze złożono pod krzyżem z ukrzyżowanym Chrys­tusem, za którego i za Ojczyznę zostali wymor­dowani nasi rodacy. Pięknie zabrzmi­ały słowa o darze pamięci i obec­ności. Naw­iązał do nich Ste­fan Kukowski, dzięku­jąc wszys­tkim za obec­ność, za współt­worze­nie tego apelu. Cisza trwała nadal…Nie o zem­stę, lecz o pamięć wołają ofiary.

17 lipca 2016 r.

17 lipca 2016 r. Prze­o­rat Pomorski O Ś S zapro­ponował akcję chary­taty­wną — zor­ga­ni­zowanie loterii fan­towej na rzecz chorego na nowotwór kości Mateusza Talaśki w cza­sie imprezy ” Święta Ryby” orga­ni­zowanej przez panią soł­tys i właś­ci­cielkę Ośrodka wypoczynkowo-​rekreacyjnego „Jubi­lat” w Ocy­plu. Przeor wykonał wszys­tkie pro­jekty plas­ty­czne, zre­al­i­zował i przekazał na rzecz Mateusza plan­szę infor­ma­cyjną, 600 losów, plakaty, puszki na zbiórkę pieniędzy. Dostar­czyliśmy też ponad 500 szk­lanic (otrzy­mal­iśmy je z firmy Pana Włodz­imierza Przy­byl­skiego staraniem Wielkiego Mis­trza Jana Z. Potock­iego) i tyleż dłu­gopisów jako fanty w loterii. Ludzie dobrej woli dodali inne fanty związane z rybą, czym zajął się z zaan­gażowaniem pan Edward Dem­biński. Zebrano i przekazano rodzinie (na konto Mateusza) 5222,65 zł z wyłącznym przez­nacze­niem na poprawę jego zdrowia. Piękna akcja chary­taty­wna wpisała się w Święto Ryby.

20 lipca 2016 r.

20 lipca 2016 r., na nad­wiślański bul­war przy­byli piel­grzymi z Ukrainy na Świa­towe Dni Młodzieży — dni w diecezji. Na pow­i­tanie przy­były również rodziny, które zabrały piel­grzymów do swoich domów, by odpoczęli i nabrali sił podróży, by spotkać się ponownie w „Kinie pod chmurką” na pl. św. Grze­gorza. W czwartek młodzież z Ukrainy wzięła udział we Mszy św. w koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża św., ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu oraz w ofic­jal­nym pow­i­ta­niu na pl. św. Grze­gorza z udzi­ałem naszego Wielkiego Prałata ks. Pio­tra Wysgi. Piel­grzymi z wiernymi zgro­madzili się na wiec­zorze uwiel­bi­enia. Przy wys­taw­ionych relik­wiach apos­tołów Miłosierdzia i mon­strancji dziękowali Bogu za jego nieskońc­zone miłosierdzie. Mieliśmy w tym swój skromny udział, pro­jek­tu­jąc i wykonu­jąc ele­menty scenografii.

Wraz z ks. Grze­gorzem Kudel­skim pomogliśmy w zor­ga­ni­zowa­niu spływu kajakowego śladami Jana Pawła II rzeką Wdą dla 128 młodych piel­grzymów z Francji (przeor Ste­fan Kukowski) fun­du­jąc wszys­tkim uczest­nikom spływu także opiekę ratown­ików i wyży­wie­nie (kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk). Całość pozostaw­iła na młodych Fran­cuzach nieza­pom­ni­ane wraże­nie. Szczegól­nym momentem była Msza święta spra­wowana wzorem Jana Pawła II (Karola Woj­tyły) na kajakach.

Zaś dużej grupie zespołowi ewan­ge­liza­cyjnego i chórowi „Na cały Głos” z Pelplina dal­iśmy odpowied­nie iden­ty­fikacje, aby wyróż­niali się wśród innych piel­grzymów (kawaler Tadeusz Trocki i Grze­gorz Płaza). Za tą wsze­laką pomoc otrzy­mal­iśmy od księży opiekunów podziękowania.

15 sierp­nia 2016 r.

15 sierp­nia 2016 r. w Białej Górze przy przys­tani rzecznej spotkali się wszyscy prag­nący radośnie ucz­cić zwycięstwo z 1920 r. w wojnie z bol­szewicką Rosją. W spotka­niu wzięło udział kilka­set osób z Mal­borka, Sztumu, Starog­a­rdu Gdańskiego i Tczewa. Przy his­to­rycznym obelisku złożono kwiaty i zapalono znicze. Pro­gram uroczys­tości patri­o­ty­cznej był bardzo bogaty, obfi­tował w wiele atrakcji i konkursów z nagro­dami dla dorosłych i dzieci, a także wspólne śpiewanie pieśni patri­o­ty­cznych. Każdy z uczest­ników otrzy­mał spec­jal­nie na ten dzień wydrukowane śpiewniki z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi przy­go­towany przez naszego prze­ora. Z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu przeprowad­zono też akcję chary­taty­wną na rzecz Daw­ida chorego na nowotwór. Każdy biorący udział w chary­taty­wnym quizie dostał szk­lan­icę. Wśród kwes­t­u­ją­cych byli członkowie naszego Prze­o­ratu: Ania Bubka, Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Funda­torem atrakcji i nagród był m.in. kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł i wicem­i­nis­ter. Nie zabrakło dar­mowego poczęs­tunku — dla każdego była dar­mowa kawa, ciasta, kiełbaski z grilla oraz chłod­nik. Pomysło­dawcą całości i głównym orga­ni­za­torem był kawaler Piotr Stec– pełnomoc­nik PiS na powiat sztum­ski. Współpraca orga­ni­za­cyjna i wszys­tkie pro­jekty graficzne w wyko­na­niu Ste­fana Kukowskiego. Gwieździste spotkanie było bardzo udane — do następ­nego roku.

24 sierp­nia 2016 r.

24 sierp­nia 2016 r. po raz pier­wszy w his­torii obchod­zono Święto Powiatu Tczewskiego. Święto stało się okazją do wręczenia Nagrody Starosty Tczewskiego „Filar Powiatu Tczewskiego”,która została wręc­zona ks. prała­towi Piotrowi Wys­dze, do niedawna pro­boszc­zowi parafii pw. Krzyża Świętego. Wielce zasłużonemu dla miasta i powiatu w różnych dziedz­i­nach przez 40 lat na ziemi tczewskiej. Pod­kreślano per­fek­cyjną dbałość o farę, jak i wiele zespołów muzy­cznych, chórów, orga­ni­zowanie kul­tury chrześ­ci­jańskiej. Grat­u­lu­jemy naszemu Wielkiemu Prała­towi Orderu Świętego Stanisława tak wyjątkowej i zasłużonej nagrody.

28 sierp­nia 2016 r.

28 sierp­nia 2016 uroczys­tości pogrze­bowe miały charak­ter państ­wowy; w Bazylice Mari­ack­iej, poza prezy­den­tem Pol­ski Andrze­jem Dudą i met­ro­pol­itą gdańskim abp. Sła­wo­jem L. Głódziem obecni byli m.in. marsza­łek Sejmu, marsza­łek Sen­atu, pre­mier Beata Szy­dło wraz z min­is­trami, m.in. sze­fem MON Antonim Macierewiczem; obecni są również przed­staw­iciele Sejmu i Sen­atu, Dowództwa Gar­ni­zonu Gdy­nia oraz władz samorzą­dowych. Wśród uczest­ników uroczys­tości byli także władze Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej na czele z preze­sem IPN Jarosławem Szarkiem i wicepreze­sem IPN Krzysztofem Szwa­grzykiem, który w 2014 r. wspól­nie z zespołem odkrył szczątki „Inki” i „Zagończyka” na Cmen­tarzu Gar­ni­zonowym w Gdańsku. Obecni byli również przed­staw­iciele NSZZ „Sol­i­darność”, z którym IPN zor­ga­ni­zował uroczys­tości. Trumny ze szczątkami żołnierzy antyko­mu­nisty­cznego podziemia Danuty Siedzikówny i „Inki” i Feliksa Sel­manow­icza „Zagończyka” zostały złożone do grobów na gdańskim Cmen­tarzu Gar­ni­zonowym w 70 lat po rozstrze­la­niu ich przez funkcjonar­iuszy Urzędu Bez­pieczeństwa. Panowała atmos­fera święta; morze całe biało-​czerwonych flag, wiele osób trzy­mało wiz­erunki „Inki” i „Zagończyka”. W bazylice i przy jej wejś­ci­ach obecne były setki pocztów sztan­darowych, dawni dzi­ałacze Sol­i­darności, harcerze z ZHP i ZHR, gór­nicy, stoczniowcy, górale, odświęt­nie ubrani członkowie Zakonu Ryc­erzy Kolumba, Związku Strz­eleck­iego i grup rekon­struk­cyjnych. W loży hon­orowej była del­e­gacja naszego Orderu Świętego Stanisława na czele z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim w towarzys­t­wie koman­dorów: Bog­dana Wiśniewskiego, Grze­gorza Stańczyka i jał­mużnika Witolda Sos­nowski­wgo. W gronie posłów był kawaler Kaz­imierz Smoliński. Wśród tłumu byli także kawalerowie Piotr Stec, Leszek Meler, Hen­ryk Jarosz, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski oraz damy Anna Bubka i Halina Cybul­ska. Dzięku­jemy tym, którzy dołączyli do grona uczest­ników najwięk­szego pol­skiego pogrzebu w Gdańsku z ideą „Cześć i chwała bohaterom”.

4 wrześ­nia 2016 r.

4 wrześ­nia 2016 tysiące ludzi z całej Pol­ski przy­jechało do Kro­jant koło Cho­jnic, aby obe­jrzeć jedną z najwięk­szych insc­eniza­cji his­to­rycznych w Polsce. Od 15 lat w każdą pier­wszą niedzielę wrześ­nia odt­warzana jest tu szarża ułanów z 1 wrześ­nia 1939 roku. Wów­czas to żołnierze 18 Pułku Ułanów Pomors­kich prze­ci­w­staw­ili się wojskom niemieckim. Dzięki ich poświęce­niu pol­ska piechota zna­j­du­jąca się w rejonie Cho­jnic mogła się wyco­fać, a Niemcy nie byli w stanie w pier­wszym dniu wojny zdobyć przepraw na Brdzie. Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną przekazu­jącą społeczeństwu wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu” otrzy­mała pani prezes Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” Grażyna Winiecka. Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski wręcza­jąc medal pod­kreślił inspira­cyjną rolę pani mece­nas, ale też podz­iękował naszemu kawalerowi Tomas­zowi Winieck­iemu za nieoce­niona pomoc w współt­worze­niu i spon­sorowanie tej gigan­ty­cznej insc­eniza­cji. Wielka rolę tego małżeństwa pod­kreślali też zgro­madzeni gen­er­ałowie i kapłani zebrani na rau­cie pod­sumowu­ją­cym to wielkie wydarzenie.

11 wrześ­nia 2016 r.

11 wrześ­nia 2016 r. Gmina Tczew znana jest ze swego rol­niczego charak­teru oraz kul­ty­wowa­nia trady­cyjnych wartości. Naw­iązu­jąc do tych jakże chlub­nych i ważnych ideałów w niedzielę 11 wrześ­nia br. w Swarożynie odbyły się uroczyste obchody dożynek. Trady­cyjnie dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą św. polową, która odpraw­iona została na tere­nie rekrea­cyjnym w Swarożynie przez ks. dr. Pio­tra Mali­nowskiego. Pod­czas dożynek odbył się konkurs chary­taty­wny na rzecz najuboższych uczniów ZSAiO w Swarożynie z przez­nacze­niem na zakup mate­ri­ałów do prak­ty­cznej nauki zawodu klas żywienia i usług gas­tro­nom­icznych. Uczniowie na dożynkach zebrali 526 zło­tych. Nagrody stanow­iły szk­lan­ice ufun­dowane przez nasz Prze­o­rat. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem był nasz pos­tu­lant Jarosław Bartoszewski.

14 wrześ­nia 2016 r.

14 wrześ­nia 2016 r. z okazji jubileuszu 180 lecia Col­legium Mar­i­anum w Pelplinie została odpraw­iona Msza św. kon­cele­browana w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie. Wraz z bisku­pem pelplińskim Ryszar­dem Kasyną i bisku­pem pomoc­niczym seniorem Piotrem Krupą, kon­cele­browało kilkudziesię­ciu kapłanów.Witając zebranych na liturgii dyrek­tor szkoły ks. Arka­diusz Ćwik­liński zapraszał do mod­l­itwy za wspól­notę szkoły, aby ona „przez swoją posługę i przekazy­wanie wiedzy mogła się rozwi­jać i skutecznie dążyć do doskon­ałości a ostate­cznie do świę­tości”. W obchodach wzięło udział liczne grono absol­wen­tów i wielu dos­to­jnych gości. Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za wielkie zasługi społeczne i chary­taty­wne wręczał Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski /​absolwent ostat­niego rocznika Collegium/​w towarzys­t­wie Koman­dora Pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego i bardzo akty­wnego kawalera Leszka Mel­era. Wśród zapros­zonych gości byli także dama Alicja Słyszewska, jał­mużnik Prze­o­ratu Witold Sos­nowski, Sła­womir Flis­sikowski — koman­dor starog­a­rdzki. W darze szkoła otrzy­mała od naszego Prze­o­ratu kilka­set szk­lanic na cele chary­taty­wne, banery jubileuszowe i potężny tort dla wszys­t­kich gości.

17 wrześ­nia 2016 r.

17 wrześ­nia 2016. Już po raz drugi pod­jęliśmy się orga­ni­za­cji uroczys­tości obchodów 77. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą Ojczyznę dla tczewskiej społeczności. Do współor­ga­ni­za­cji włączyła się Fab­ryka Sztuk,organizacja„Młodzież wszech­pol­ska”, Klub „Gazety Pol­skiej”. Patronat IPN Odd­ział Gdańsk z p. Piotrem Szubar­czykiem, na czele jako prowadzą­cym . O mor­dach na kapłanach w cza­sie wojny mówił ks. kan. Jan Buk i zainicjował mod­l­itwy za poległych. Oprawę muzy­czna i wspólne śpiewy były dziełem chóru „Pas­sion­ata”. Wspaniale włączyła grupa rekon­struk­cyjna Szwadron im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich wys­taw­ia­jąc zabytkowy sprzęt wojskowy oraz poczet sztan­darowy (z buławą dowód­czą). Młodzież przy­go­towała kli­mat grozy do tego spotka­nia przez syreny, huki i dymy. Roz­dawała obec­nym uczest­nikom śpiewniki (fun­dacja kawalera Kaz­imierza Smolińskiego). Wspólny śpiew pieśni wojskowych były przepla­tane ekspresyjnymi infor­ma­c­jami o tragedii IV rozbioru Pol­ski. Mądre i dojrzałe wypowiedzi prze­wod­niczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieży Wszech­pol­skiej zostały nagrod­zone gorą­cymi oklaskami. Całość pod­sumował inic­ja­tor przeor Ste­fan Kukowski (pro­jekty, reży­se­ria) dzięku­jąc wszys­tkim zaan­gażowanym. Podz­iękowanie wręczał starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Mogliśmy liczyć na wspar­cie kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Do zobaczenia.

19 wrześ­nia 2016 r.

19 wrześ­nia 2016. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna zaprosił na Mszę św. i spotkanie w gmachu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie dar­czyńców, którzy włączyli się w przy­go­towanie Świa­towych Dni Młodzieży na tere­nie diecezji pelplińskiej i w Krakowie. Na Mszy św. kon­cele­browanej przez kilkudziesię­ciu księży mod­lono się za wszys­t­kich dobrodziejów i uczest­ników ŚDM. W liturgii uczest­niczyło kilka­set osób. Poza kapłanami do Pelplina przy­byli przed­staw­iciele samorządów, insty­tucji, firm i osób pry­wat­nych oraz liczni wolon­tar­iusze ŚDM.Po Mszy św. każdy otrzy­mał imi­enne podz­iękowanie i pamiątkowy album. Wspom­nienia o lip­cowych dni­ach kon­tyn­uowano pod­czas wspól­nego poczęs­tunku. Spec­jalne podz­iękowa­nia otrzy­mali kawalerowie: Tadeusz Wło­dar­czyk (najho­jniejszy dar­czyńca), Leszek Meler, Piotr Rezmer i Ste­fan Kukowski. Serdeczne Bóg zapłać.

22 wrześ­nia 2016 r.

22 wrześ­nia 2016 r. w Lesie Szpę­gawskim hitlerowcy zamor­dowali około 7 tysięcy osób, które reprezen­towały wszys­tkie grupy społeczne. Głównie byli to przed­staw­iciele pol­skiej inteligencji, dzi­ałacze społeczni i poli­ty­czni, duchowni oraz osoby umysłowo i psy­chicznie chore. Po tor­tu­rach w starog­a­rdzkim więzie­niu wywożono więźniów do lasu na egzekucję. Zabi­jano ich strza­łem w tył głowy. Strze­lano też z broni maszynowej, dobi­ja­jąc ran­nych kol­bami karabinów.

Zespół Szkół Agrotech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Swarożynie od lat dba o groby masowe w Lesie Szpę­gawskim w których spoczy­wają zamor­dowani przez hitlerow­ców mieszkańcy. Z dużych kami­en­nych płyt usunięto brud i dużo zgniłych liści oczyszcza­jąc też teren przy grobach. Mogiły te są położone kilka­set metrów od cen­tral­nej części Miejsca Pamięci z dziesiątkami podob­nych grobów masowych, w której zna­j­dują się także pom­nik i krzyż. Fak­tem jest, że głównie dba się o te rejony, które zna­j­dują się w pobliżu pom­nika i krzyża. Również w innych miejs­cach w lesie pochowani są zamor­dowani ludzie, o nich także trzeba pamię­tać i wykonują to uczniowie szkoły Jarosława Bar­toszewskiego. W tym roku uczniowie z inic­jatywy dyrek­tora wkopali osiem dużych tablic kierunk­owych (wyko­nanych przez prze­ora Ste­fana Kukowskiego), gdyż do mogił tych trudno było dotrzeć. Uczniowie wraz z gronem nauczy­ciel­skim wzięli udział w ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach odd­a­jąc hołd pomordowanym.

Jak co roku, uczniowie pier­wszych klas tech­nikum i zasad­niczej szkoły zawodowej składali ślubowanie na sztan­dar szkoły przy pom­niku upamięt­ni­a­ją­cym tragedię szpę­gawską. Pod­czas tej uroczys­tości w dniu 3 października młodzież wysłuchała listu dyrek­tora IPN z Gdańska prof. Mirosława Golona oraz przemówienia dyrek­tora pana Jarosława Bar­toszewskiego (pos­tu­lanta do Orderu ŚS). Potem złożyli wiązanki i znicze na grobach pomor­dowanych. Wychowawcy zaprowadzili uczniów do różnych grobów masowych na których zapalili znicze.

7 października 2016 r.

7 października odbyło ofic­jalne odd­anie do użytku prze­bu­dowanego kom­pleksu połąc­zone z Dniem Zdrowia, które to z inic­jatywy naszego prze­ora zor­ga­ni­zowal­iśmy dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa. W cza­sie uroczys­tości biskup pelpliński Ryszarda Kasyna, pobło­gosławił nową kapliczkę szpi­talną. Po odsłonie rozbu­dowanego szpi­tala setki osób ustaw­iało się w kole­jkach do badań lekars­kich, porad okulisty­cznych i badań słuchu. Szczególny nacisk położono na bada­nia mam­mo­graficzne, porady żywieniowe, diete­tyka. Najwięcej osób sko­rzys­tało z pomi­arów ciśnienia, tętna, poziomu cukru. Były też porady i ćwiczenia reha­bil­i­ta­cyjne, neu­ro­log­iczne i psy­cho­log­iczne. Dla urody były kos­me­tyki, mak­i­jaż i fryz­jer. Dla wszys­t­kich odwiedza­ją­cych star­czyło tortu, ciasta i grochówki. Prze­o­rat nasz zad­bał o sprawę ducha przyszłych chorych kładąc na noc­nych sto­likach spec­jalny mod­litewnik dla chorych. Po dar­mowych bada­ni­ach i poczęs­tunku przeor Ste­fan Kukowski wraz ze starostą Tadeuszem Dzwonkowskim i panią prezes Marzeną Mrozek wręczyli wszys­tkim spec­jalne podz­iękowa­nia. Jest to drugi w ciągu roku cyk­liczny fes­tyn orga­ni­zowany przez nasz Prze­o­rat. Szczególny udział mieli kawalerowie Zenon Żynda, Piotr Cymanowski, pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski. Wspier­ali to dzieło Tadeusz Wło­dar­czyk oraz Zbig­niew Ciecholewski.

8 października 2016 r.

8 października 2016. Jarosz Hen­ryk, nasz kawaler z Wejherowa prowadzi dzi­ałal­noś­cią społeczną i chary­taty­wną. Jest opiekunem prawnym osób całkowicie ubezwłas­nowol­nionych zapew­ni­a­jąc im pod­sta­wowych warunków w życiu codzi­en­nym. Pod­jął dzi­ała­nia na rzecz społeczności miasta Wejherowa: był współinic­ja­torem i ofi­ar­o­dawcą odsłonię­cia tabl­icy upamięt­ni­a­jącej tragedię smoleńską, która zna­j­duje się przy Kole­gia­cie Świętej Trójcy w Wejherowie ale także współor­ga­ni­za­torem nada­nia imienia Ronda Żołnierzy Wyk­lę­tych Armii Podziem­nej Państwa Pol­skiego. Szczegól­nie jego trwała troska o ludzi dotknię­tych przez los pięknie wpisuje się w naszą dzi­ałal­ność orderową.

20 października 2016 r.

20 października 2016 na zaprosze­nie kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przy­była reprezan­tacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: księża kapelani Orderu Świętego Stanisława prałaci Piotr Wysga i Józef Pick oraz Leszek Meler i przeor Ste­fan Kukowski. Mieliśmy okazję wręczyć gospo­dar­zowi podz­iękowa­nia i dyplomy za wielkie serce, hojność i stałe wspieranie dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu . W obec­ności domown­ików oraz księży Mirosława Prze­chowskiego i Mar­iusza Herolda każdy z nas miał za co dziękować gospo­dar­zowi. Omówiliśmy również najbliższe poczy­na­nia naszego Prze­o­ratu przyj­mu­jąc wszys­tkie uwagi do tych planów. Zgod­ność w chary­taty­wnym dzi­ała­niu nas wszys­t­kich dobrze rokuje na przyszłość całego Prze­o­ratu. Dzięku­jemy i jak zawsze liczymy na Ciebie, Kawalerze tak pięknie wspier­anego przez Twoją małżonkę Małogorzatę.


22 października 2016 r.

16 października 2016 r. odszedł do domu Pana Józef Bandzo „Jas­trząb” wierny i zau­fany niezłomny żołnierz „Łupaszki” pośmiert­nie nomi­nowany na stopień pod­pułkown­ika. Cześć Jego Pamięci ! 22 października we mszy na warsza­ws­kich Powązkach uczest­niczyli także kawalerowie naszego Prze­o­ratu z Piotrem Ste­cem na czele.

22 października 2016 r.

22 października 2016 na zaprosze­nie Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, na którym był różni przed­staw­iciele grup rekon­struk­cyjnych ziemi gdańskiej pojechała i del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor gdyński ppłk Grze­gorz Stańczyk i kawaler Grze­gorz Płaza. Za dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, społeczną i współpracę z naszym Prze­o­ratem wręczyliśmy gospo­dar­zom zestaw szk­lanic, śpiewniki z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi, ale też Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Spotkało się to z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych. Na spotka­niu omówiliśmy wspólne dzi­ała­nia patriotyczne.

29 pazdziernika 2016 r.

29 października 2016. Na zaprosze­nie Prze­o­ratu Małopol­skiego w Krakowie del­e­gacja naszego prze­o­ratu Pomorskiego wzięła udział w 152 Inwest­y­turze Świa­towego Orderu Św. Stanisława B.M. w bazylice O.O. Paulinów na Skałce w Krakowie. To właśnie na Skałce 11 kwiet­nia 1079 roku roze­grały się wydarzenia, które wspom­i­namy po dzień dzisiejszy, a które to związały his­torię nar­odu z his­torią Koś­cioła. Tego dnia zginął w skałecznym koś­ciele męczeńską śmier­cią biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Mszy Świętej kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. Infułat z Krakowa, zaś nasz kapelan głosił przepiękną i poucza­jącą homilię. Po Mszy rozpoczęła się Inwest­y­tura. Inwest­owanych do Prze­o­rau Małopol­skiego zostało wielu nowych zac­nych dam i kawalerów. Ks. Prałat Józef Pick na wniosek Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego został pod­nie­siony do I klasy Orderu i deko­rowany przez Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego Krzyżem Wielkim ze Złotą Gwiazdą i otrzy­mał także tytuł Wielkiego Prałata Świa­towego Orderu — jest to najwyższa funkcja kapłańska w całym Orderze. W inwest­y­turze uczest­niczyli kawalerowie: Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke z żoną, Łukasz Par­tyka z żoną Anną, która wstąpiła do naszego Prze­o­ratu, pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski, który został kawalerem w Orderze (był w towarzys­t­wie swo­jej żony) oraz Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Nasz Przeor prowadził lau­dację swoich pos­tu­lan­tów, a jako Wielki Kan­clerz OŚS deko­rował kawalerów z Krakowa, którzy byli pod­niesieni do wyższej klasy Orderu. Po Inwest­y­turze w przepięknej, goty­ck­iej bazylice robil­iśmy pamiątkowe zdję­cia, po czym wzięliśmy udział w bankiecie w towarzys­t­wie zapros­zonych gości, dam i kawalerów Prze­o­ratu Małopol­skiego. Gospo­darze Jacek Żyrkowski i Marek Kra­marski podz­iękowali wszys­tkim za udział, Wielki Mis­trz Jan Z. Potocki za przeprowadze­nie Inwest­y­tury. Przeor pomorski Ste­fan Kukowski wręczył niek­tórym zac­nym goś­ciom 160. stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie doku­men­tu­jące dzi­ałal­ność Prze­o­ratu Pomorskiego.

31 pazdziernika 2016 r.

31 pażdziernika 2016 r. Rozśpiewany korowód przeszedł z placu przy Galerii Kociewskiej uli­cami miasta na Plac Hallera. Na placu oce­nia się, iż nawet dwa tysiące głównie młodych tczewian baw­iło się na placu. Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty „Świę­tość nie jest luk­susem zarez­er­wowanym dla nielicznych; jest zwykłym obow­iązkiem dla mnie i dla ciebie. Powin­niśmy stawać się świę­tymi nieza­leżnie od stanu życia, w jakim Bóg nas umieś­cił. Nieza­leżnie od tego kim jesteśmy lub gdzie się zna­j­du­jemy, w tym miejscu powin­niśmy przeży­wać naszą świę­tość”. My też możemy być święci, bo o świę­tości decy­duje dobro, jakie człowiek potrafi wynieść z życiowych wyzwań — mówił ks. Piotr Pruski, główny ani­ma­tor tczewskiego Balu. Hon­orowy patronat to: J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, oraz Wielki Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Nasz Prze­o­rat włączył się do orga­ni­za­cji dając 26 000 zaproszeń, plakaty, banery infor­ma­cyjne, wszys­tkie pro­jekty. Zaś kawalerowie Piotr Rezmer przy­go­tował setki por­cji zupy z dyni, Tadeusz Wło­dar­czyk ponad tysiąc bagi­etek i pizzerek, Grze­gorz Płaza wykonał mate­ri­ały reklam­owe, wsparli Bal Świę­tych w Tczewie Kaz­imierz Smolin­ski i Zbig­niew Ciec­holewski. Do następ­nego roku.

3 listopada 2016 r.

3 listopada 2016 r. a zaprosze­nie płk. związku Juliana Micha­sia, Prezesa Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni z okazji święta 98. rocznicy Odzyska­nia Niepodległości odbyło się spotkanie w Muzeum Mary­natki Wojen­nej, na której Prze­o­rat reprezen­towali koman­dor OŚS Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski. Przeor w podz­iękowa­niu za otrzy­many Medal 25. lecia Pow­sta­nia Okręgu Pomorskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni pod­kreślił współpracę z naszym całym Prze­o­ratem. Koman­dor Pelpliński B.Wiśniewski w lau­dacji podał wielokrotne wspieranie się i obec­ność pił­sud­czyków na uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych orga­ni­zowanych przez naszych kawalerów, a Przeor wręczył panu Andrze­jowi Andrze­jew­skiemu Medal 250. lecia Orderu ŚS.

10 listopada 2016 r.

W czwartek 10 listopada w koś­ciele pw. Matki Odkupiciela we Wrzeszczu, odbyła się uroczys­tość poświęce­nia i nada­nia sztan­daru gdańskiemu okrę­gowi Związkowu Pił­sud­czyków RP w Gdańsku.Uroczystości poprzedz­iła Msza św. spra­wowana przez ks. kmdr por. Sła­womira Pałkę, pro­boszcza parafii — „Jed­nym z takich ważnych sym­boli jest sztan­dar, który stanowi znak tożsamości wspól­noty, która przy nim się gro­madzi. Łączy tych, którzy chcą urzeczy­wist­niać te same wartości, a dzięki temu stanowi również znak ciągłości i trwa­nia pokole­nia”. Po zakońc­zonej Mszy św. odbyło się poświęce­nie i nadanie sztan­daru. Teraz, kiedy nie ma w Gdańsku wojska, Związek Pił­sud­czyków, powinien uczest­niczyć we wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach, pod­kreśla­jąc pol­skość tego miasta powiedział gen­erał Związku Stanisław Śliwa. Dzięku­jemy płk. Związku Tadeuszowi Plu­cie, preze­sowi okręgu gdańskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdańsku za zaprosze­nie, a doce­ni­a­jąc jego zaan­gażowanie i współpracę z naszym Prze­o­ratem przyz­nal­iśmu mu Medal 250 lecia Orderu.

11 listopada 2016 r.

11 listopada 2016. Msza św. za Ojczyznę, potem prze­marsz uli­cami miasta, biało-​czerwone wiązanki pod obeliskiem marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego. Po złoże­niu kwiatów pod obeliskiem, tczewianie przes­zli na cmen­tarz, gdzie pod pom­nikiem „Ku chwale poległym w obronie Ojczyzny” odbyła się dal­sza część uroczys­tości patri­o­ty­cznych. Ze zgro­mad­zonymi mod­lił się ks. prałat Piotr Wysga. Pod pom­nikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Dzień wcześniej wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych „W hołdzie Niepodległej” zor­ga­ni­zował Klub Inteligencji Katolick­iej. Damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego licznie uczest­niczyli w swoich miejs­cowoś­ci­ach, odd­a­jąc hołd tym, którzy tworzyli naszą niepodległą Polskę.

16 listopada 2016 r.

16 listopada 2016. Z inic­jatywy koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego i wspar­ciu prze­ora Ste­fana Kukowskiego odbyła się wiec­zor­nica patri­o­ty­czna w Pelplinie. W pod­niosłej atmos­ferze, przy pełnej sali, w obec­ności starosty tczewskiego, bur­mistrza Pelplina , ks. Infrułata Stanisława Grunta mieliśmy okazję podz­iękować dyrek­torowi Bib­lioteki Diecez­jal­nej ks. dr. Krzyszto­fowi Kochowi za wiele lat życ­zli­wości i współpracy z naszym Prze­o­ratem wręcza­jąc Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Gorące brawa dla zasłużonego kapłana świad­czyły o słuszności naszej decyzji. Bóg zapłać.

12 grud­nia 2016 r.

12 grud­nia 2016. Księdzu Biskupowi Diecez­jal­nemu Ryszardowi Kasynie del­e­gacja Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława składała życzenia świąteczne. Uroczys­tość zaczęła się w bazylice kat­e­dral­nej, gdzie goś­cie ks. biskupa, czyli przed­staw­iciele władz samorzą­dowych całego wojew­ództwa pomorskiego, reprezen­tanci służb mundurowych, różnych insty­tucji i sto­warzyszeń, wysłuchali kon­certu kolęd w wyko­na­niu chóru. Następną część spotka­nia odbyła się w let­nim refek­tarzu, gdzie słowo wygłosił ks. biskup Ryszard Kasyna. Naszej del­e­gacji dam i kawalerów prze­wod­niczył koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Bog­dan Wiśniewski, który w imie­niu całego Prze­o­ratu Pomorskiego złożył odpowiedni dar i życzenia nie tylko Biskupowi Diecez­jal­nemu, ale także wielu zac­nym osobom, m.in. ks. biskupowi seniorowi Piotrowi Krupie, biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi, ks. infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. W uroczys­tości uczest­niczyli: dama Alicja Słyszewska, kawalerowie: Leszek Meler, Ryszard Rogaczewski, Witold Sos­nowski, Grze­gorz Stańczyk, Bog­dan Wiśniewki, Tomasz Winicki, Tadeusz Wło­dar­czyk. Wszys­tkim życzyliśmy zdrowych, bło­gosław­ionych Świąt Bożego Nar­o­dzenia i szczęśli­wego Nowego Roku 2017.

12 grud­nia 2016 r.

12 grud­nia 2016 r. Współpraca z Tczewskim Uni­w­er­sytetem Trze­ciego Wieku jest bardzo ścisła na polu chary­taty­wnym i społecznym. Dlat­ego nasz Prze­o­rat każdemu słuchac­zowi przy­go­tował kartę z życzeni­ami świątecznymi doda­jąc do tego kom­plet szk­lanic w świątecznym opakowa­niu. Po przeła­ma­niu się opłatkiem i wys­tę­pach jasełkowych podopiecznych CAON każdy ze 150 słuchaczy wyszło do domu z prak­ty­cznym prezen­tem. Życzenia od nas złożył w imie­niu Rek­tora Ste­fana Kukowskiego członek Sen­atu kawaler Witold Sosnowski.

16 grud­nia 2016 r.

Jak co roku, 16 grud­nia 2016 r. osobom ubogim miasta Tczewa roz­dano 200 szt. pizz, 200 kg pierogów oraz 200 spodów do ciast otrzy­manych od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Inic­ja­tor, jał­mużnik naszego Prze­o­ratu, Witold Sos­nowski dołożył do każdej paczki chleb, jabłka, słody­cze. Sporząd­zona po wywiadach środowiskowych lista objęła 36 rodzin,19 osób samot­nych. Dla wielu z nich jest to istotny wkład w przy­go­towanie w swoim domu wiecz­erzy wig­ili­jnej. Taka chary­taty­wność powinna się rozwi­jać w naszym Orderze.

20 grud­nia 2016 r.

20 grud­nia 2016 roku mieliśmy spotkanie opłatkowe Dam i Kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego odbyło się w restau­racji naszego kawalera Pio­tra Rezmera, który bardzo suto zastawił stół świątecznym menu. Wspom­nieliśmy o zmi­anach, o naszej pracy całorocznej, o naszych zamierzeni­ach. Przy­wital­iśmy gorąco naszego przy­ja­ciela ks. Infułata Stanisława Grunta. Wielki Kan­clerz — Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie ks. kapelana Józefa Picka wręczył przyz­nane przez Wielkiego Mis­trza Jana Z.Potockiego: mianowanie damie Annie Bubka mianowanie na Koman­dora Koman­dorii Tczewskiej, pod­niesie­nie kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego do klasy III Orderu za wybitne zasługi i dobroczyn­ność oraz kawalerowi Grze­gor­zowi Płazie za wyróż­ni­a­jące się dzi­ała­nia w Prze­o­ra­cie. Ks. prałat Józef Pick ewan­gelią, mod­l­itwą i poświęce­niem opłatków rozpoczął spotkanie wiecz­erzy. Złożyliśmy sobie życzenia, bło­gosław­ionych w zdrowiu, w rodzin­nych gronach przeży­tych Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Zadeklarowal­iśmy dal­szą pracę na rzecz społeczności. Przy­były damy: Anna Bubka, Anna Par­tyka, Alicja Słyszewska oraz kawalerowie:Wojciech Antoniewicz, Jarosław Bar­toszewski, Zbig­niew Ciec­holewski, Dem­biński Andrzej, Hen­ryk Jarosz, Leszek Meler, Tomasz Jeszke, Łukasz Par­tyka, Grze­gorz Płaza, ks. Józef Pick, Piotr Rezmer, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, ks. Piotr Wysga, Andrzej Zblewski. Wital­iśmy ciepło również małżonki niek­tórych kawalerów. Jał­mużnik Prze­o­ratu przed­stawił zaawan­sowanie rejes­tracji Prze­o­ratu Pomorskiego jako sto­warzyszenia. Dyplo­mami podz­iękowal­iśmy też kawalerowi Piotrowi Rezmerowi za wiele dzi­ałań charytatywnych.