AD 2017

21 wrześ­nia 2012 r.

Cenną inic­jatywę pod­jęła Koman­do­ria Starog­a­rdzka naszego Prze­o­ratu. Pod­jęli wysiłek utworzenia w swoim mieś­cie hos­picjum. Pod prze­wod­nictwem koman­dora ks. Józefa Picka, akty­wnej w tych planach damy Janiny Lubawskiej i kawalera Ryszarda Szwocha rozpoczęto poważne roz­mowyi doko­nano rozpoza­nia warunków lokalowo-​organizacyjnych. Całodobowe hos­picjum jest niezbędne dla społeczności miasta i powiatu starog­a­rdzkiego. Wzmi­ankować należy o nieod­płat­nym świad­cze­niu przez kaw. R.Szwocha na rzecz pub­l­i­cystyki: artykuły i prace redak­cyjne w „Biule­tynie Parafii św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gd.” Pod­jął się redakcji wydawnictwa jubileuszowego ku czci śp. ks. Bernarda Sychty (ze wspom­nieni­ami m.in. prymasa-​seniora abp. H.Muszyńskiego, abp. E.Piszcza, bp. W.Meringa).