lip­iec

1 lipca 2017 r.

1 lipca 2017 r. trze­cia edy­cja Święta Ryby w Ocy­plu już za nami. Cała część chary­taty­wna została przy­go­towana dla ratowa­nia zdrowia ciężko chorej Sandry. Prze­o­rat Pomorski przy­go­tował do loterii: losy w ilości 700 sztuk, trzy rodzaje szk­lanic (aby każdy los wygry­wał), wszys­tkie plakaty, dziesiątki „Cer­ty­fikatów dobra” dla wszys­t­kich dobroczyńców, którzy przy­czynili się do orga­ni­za­cji Święta oraz setki czer­wonych przylep­nych ser­duszek. Na stoisku z wielką iloś­cią fan­tów, jak i wolon­tar­iusze zbier­a­jący do puszek spo­tykali się z wielką życ­zli­woś­cią i hojnoś­cią. Nasz kon­takt z jed­nym z głównych orga­ni­za­torów, panem Edwar­dem Dem­bińskim przyniósł wielki efekt. Zebrano prawie 5 tysięcy na pora­towanie zdrowia Sandry.

1 lipca 2017 r.

1 lipca 2017 kawaler Piotr Stec z naszego Prze­o­ratu (także prezes Samorząd­nego Pow­iśla) wspól­nie z Mał­gorzatą Krause z Artysty­cznej Przys­tani zor­ga­ni­zowali plener malarsko-​rzeźbiarski w Pos­tolinie w dni­ach 24 czer­wca do1 lipca 2017. Wielu mieszkańców miało okazję pod­pa­try­wać pracę twór­ców. Najwięcej uwagi przy­cią­gała duża rzeźba Archan­ioła Michała dłuta Edmunda Szpanowskiego z Sier­pca, pow­sta­jąca do św. koś­cioła Michała Archan­ioła w Pos­tolinie. Pow­stało piękne i efek­towne dzieło, które po wernisażu, w asyś­cie mieszkańców, artys­tów i gości, przewiezione zostało i posad­owione wewnątrz świą­tyni. Sam wernisaż zgro­madził wielu mieszkańców oraz gości i był świetną okazją nie tylko do podzi­wia­nia pięknych dzieł, ale także do rozmów z artys­tami. Kawalerze gratulujemy.

2 lipca 2017 r.

2 lipca od kawalera Tadeusza Wlo­dar­czyka otrzy­mal­iśmy dary dla potrze­bu­ją­cych na obozy (dla najuboższych dzieci i młodzieży) prowad­zone przez księży i siostry zakonne, ale tez na obi­ady dla bez­dom­nych. Trudną logistyką (były to w zde­cy­dowanej więk­szości mrożonki) zajął się kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Zmieś­ciło się to do busa i przyczepy!.Czekały już duże zam­rażarki w Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu u ks. Mirosława Prze­chowskiego, druga cześć w Parafii Krzyża Świętego w Tczewie u ks pro­boszcza Adama Gadom­skiego, Zgro­madze­niu Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo dla dzieci, ubogich rodzin i bez­dom­nych. Co nie zmieś­ciło się w dużych zam­rażarkach powędrowało do Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Łącznie przekaza­l­iśmy 200 wiel­kich pizz, 200 kg pierogów, 200 spodów, 200 kg warzyw. Na okres wakacji wspar­liśmy wiele osób, radu­jąc się ich radością.

5 lipca 2017 r.

Akt Zjed­noczenia Orga­ni­za­cji Orderu Św. Stanisława BM z Królewskim Orderem Św. Stanisława BM oraz powoła­nia X Wielkiego Mis­trza Orderu Św. Stanisława BM

Poz­nań, 5 lipca 2017 Anno Domini

Orga­ni­za­cje orderowe:

Order Św. Stanisława BM reprezen­towany przez Kawalera Jana Zbig­niewa hr. Potock­iego IX Wielkiego Mis­trza oraz Kawalera Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza oraz Królewski Order Św. Stanisława BM reprezen­towany przez Kawalera dr. Mar­i­ana Króla Wielkiego Mis­trza oraz Kawalera Mirosława Mandrygę Wielkiego Kan­clerza, przy udziale Ofi­cerów oby­dwu orga­ni­za­cji: Damy Ewy Potock­iej oraz Kawalerów: Czesława Berkowskiego, Krzysztofa Bana­sia, Edmunda Dudz­ińskiego, Dominika Górnego, Euge­niusza Izdeb­skiego, Jana Jagiel­skiego, Maciej Kaliski, Marka Kra­marskiego, Krzysztofa Karo­nia, Józefa Majchrzaka, Jerzego Kor­wina Małaczyńskiego, Zbig­niewa Nowaka, Romana Hen­ryka Orlicza, Ks. Wielkiego Prałata dr. Józefa Picka, Marka Piotrowskiego, Ks. Wielkiego Prałata Stanisława Rospondka, Leszka Stanisława Stad­niczeńko, Stanisława Syguły, Grze­gorza Stańczyka, Jana Syl­westrzaka, Dar­iusza Śli­wińskiego, Bogu­miła Tycza, Czesława Woźnick­iego, Jacka Żyrkowskiego. W obec­ności Księdza dr. Jana Stanisławskiego del­e­gata Jego Eksce­lencji Ks. Arcy­biskupa dr. Stanisława Gądeck­iego, Met­ro­pol­ity Poz­nańskiego i Prze­wod­niczącego Episkopatu Polski.

Po wspani­ałych przemówieni­ach ks. dr. Jana Stanisławskiego i ks. dr. Józefa Picka oraz deklarac­jach woli połączenia Orderu deklarowanych przez wiel­kich mis­trzów przys­tą­pi­ono do for­mal­nego zjed­noczenia Orderu. W his­to­rycznym akcie zjed­noczenia obu nurtów orderowych, powoła­nia na nowego X Wielkiego Mis­trza Orderu Świętego Stanisława Mar­i­ana Króla przez IX Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego, który pozostaje z tytułem Wielki IX Mis­trz Senior i pod­pisa­nia aktu zjed­noczenia uczest­niczyli: nasz przeor i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski (współinic­ja­tor i współor­ga­ni­za­tor tej akcji), ks. prałat dr. Józef Pick — Wielki Prałat OŚS i Grze­gorz Stańczyk– koman­dor Koman­dorii Gdyńskiej OŚS. Abyśmy byli jedno dla czynienia dobra.

9 lipca 2017 r.

9 lipca 2017, w rocznicę szarży pod Hre­bionką Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich obchodził Święto Pułkowe. Złoże­nie mel­dunku panu ppłk. Grze­gor­zowi Stańczykowi (koman­dorowi Koman­dorii Gdyńskiej Orderu Świętego Stanisława) rozpoczęły się uroczys­tości. Po wciąg­nię­ciu flagi i odśpiewa­niu hymnu przyszła kolej na awanse, które wręczał pan ppuł. Grze­gorz Stańczyk. Miłym akcen­tem było wręcze­nie przez prezesa Związku Inwalidów Wojen­nych i prezesa Związku Żołnierzy WP złotego medalu 35 lecia WP członkowi grupy rekon­struk­cyjnej plut. Mirosła­wowi Karpyzie. Dopełnie­niem uroczys­tości było wręcze­nie listów grat­u­la­cyjnych od Związku Sybi­raków, Związku Pił­sud­czyków RP i życzeń od Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS. Goś­cił również Starosta Gdański pan Ste­fan Skonieczny, pan Drabow­icz którego ojciec i wujek służyli w Pułku 4. Po mel­dunku o zakończe­niu uroczys­tości zapros­zono wszys­t­kich na wojskowy poczęstunek.

10 lipca 2017 r.

1020 lipca 2017. Od kilku lat w Sztu­mie przyj­mują grupę dzieci z pol­s­kich rodzin z Białorusi ramach akcji „Lato z Pol­ską”, adresowanej do dzieci potomków Polaków ze Wschodu. Jej inic­ja­torem był przed laty marsza­łek Sejmu śp. Maciej Płażyński. Obec­nie akcja ta jest koor­dynowana i finan­sowana przez Senat RP. W Sztu­mie orga­ni­za­torem jest koło Wspól­noty Pol­skiej z jej wiceprze-​wodniczącym Piotrem Ste­cem (naszym akty­wnym kawalerem). Pod­czas pobytu goś­cie z Białorusi zwiedzili m.in. oko­lice Sztumu, Muzeum His­torii i Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim, zamki w Sztu­mie, Mal­borku i Gniewie. Zwiedzili też wiele zabytków w Gdańsku. Nieza­pom­ni­ane wraże­nie zostanie ze spotka­nia z Marsza­łkiem Sen­atu Stanisławem Kar­czewskim, otrzy­mu­jąc wiele pamiątek z tego pobytu. Serdeczne, rodzinne więzy zaw­iązały się w cza­sie całodzi­en­nego pobytu u rodzin sztum­s­kich. Były też dyskoteki, wyjś­cie na kąpielisko, zaję­cia sportowe ale i jeździeckie. Przy­go­towano dzień białoruski z region­al­nymi potrawami i pro­gramem kulturalnym.

W sobotę 15 lipca 40-​osobowa grupa dzieci i młodzieży z Brasławia i okolic wraz z opieku­nami przy­była do Pelplina. Młodzi Polacy z zain­tere­sowaniem zwiedzili katedrę.W cza­sie prz­erwy w przykat­e­dral­nej cukierni kawalera OŚS Leszka Mel­era zostali poczęs­towani ciastkami, lodami, kawą. Tam też miało miejsce spotkanie z bur­mistrzem Pelplina Patrykiem Dem­skim. Do dzieci z Białorusi wyszedł oso­bisty sekre­tarz Biskupa Pelplińskiego ks. Marcin Kunda co widać na pamiątkowym zdję­ciu wyko­nanym na schodach pałacu biskupiego. Potem udano się do Radia Głos, gdzie wicedyrek­tor ks. Zbig­niew Geł­don przeprowadził z niek­tórymi gośćmi z Białorusi wywiady. Ostat­nim punk­tem inten­sy­wnego pobytu było zwiedzanie Muzeum Diecez­jal­nego z najważniejszym eksponatem — Bib­lią Guten­berga. Tuż przed odjaz­dem wszyscy goś­cie otrzy­mali prezenty od wło­darza miasta Pelplina. Koor­dy­na­torem tej wiz­yty był Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława. Także zwiedzanie krzyżack­iego zamku w Gniewie było przy­go­towane przez kawalera Jarosława Struczyńskiego, z główną atrakcją spek­tak­lem his­to­rycznym „Turniejem Ryc­er­skim”, ale też gorą­cym posiłkiem dla wszys­t­kich. W Sztu­mie na zakończe­nie pobytu dzieci wraz z opieku­nami przy­go­towali krótki kon­cert „poloni­jny”, recy­tu­jąc i śpiewa­jąc po pol­sku. Dziękowali orga­ni­za­torom i pol­skim opiekunom. Wiele aplauzu było dla kawalera Pio­tra Steca (społecznego opiekuna całego pobytu) a też dla prze­ora Ste­fana Kukowskiego, orga­nizu­jącego opiekę Prze­o­ratu nad obozem. Spec­jalne pisemna podz­iękowa­nia otrzy­mał również kawaler Antoni Fila za hojne wspieranie młodzieży i dzieci z Białorusi. Do następ­nego roku, do zobaczenia.