czer­wiec

3 czer­wca 2022 r.

Jak co roku Pol­skie Sto­warzysze­nie Morskie Gospo­dar­cze im. Euge­niusza Kwiatkowskiego wręczyło swe wyróżnienia Ani­mus et Sem­per Fidelis (Dziel­nemu i Zawsze Wiernemu) za rok 2021. Tym razem lau­re­atami zostali: prezes i dyrek­tor gen­er­alny PKN Orlen Daniel Oba­jtek, wiceprezes PGNiG Obrót Detal­iczny Robert Gut oraz komen­dant wojew­ódzki Policji Państ­wowej, nadin­spek­tor Andrzej Łapiński. Obsz­erne lau­dacje wygłosili prezes PSMG Marek War­daszka i wiceprezes Sła­womir Latos. Uroczys­tość jak co roku prowadził z wielką erudy­cją i swadą redak­tor Piotr Szubar­czyk. Uroczys­tość odbyła się w pięknej auli budynku Politech­niki Gdańskiej w obec­ności wielu gości przy­byłych z całej Pol­ski, wśród nich widzieliśmy min­is­tra Jana Dziedz­iczaka, kilku woje­w­odów, kon­trad­mi­rałów, dyrek­torów i prezesów spółek, insty­tucji i urzędów. Odczy­tano listy pochwalne dla lau­re­atów, między innymi od pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Orga­ni­za­torzy zaprosili na uroczys­tość Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława, który wręczył w imie­niu Kapituły Medalu panu preze­sowi Danielowi Oba­jtkowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis” z lau­dacją: „Za pracę na rzecz gospo­darki nar­o­dowej i suw­eren­ności ener­gety­cznej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Za dzi­ała­nia patri­o­ty­czne i obronę dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą”. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu w krótkim wys­tąpi­e­niu przekazał rys his­to­ryczny i zakres dzi­ałań Orderu i Kon­fed­er­acji. Były także wspólne patri­o­ty­czne śpiewy i krótki kon­cert skrzy­paczki z Ukrainy wraz z pol­skim ako­rdeon­istą. Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach w kulu­arach był czas na roz­mowy o współpracy z preze­sem Danielem Oba­jtkiem i Bartłomiejem Oba­jtkiem (Dyrek­torem Region­al­nym Lasów Państ­wowych), z którym Prze­o­rat Pomorski współpracuje od dłuższego czasu. Sym­pa­ty­czne krótkie roz­mowy były także z panem wicepreze­sem Robertem Gutem oraz z panem min­istrem Janem Dziedz­icza­kiem. Liczymy na obiecaną życ­zli­wość i współpracę.

4 czer­wca 2022 r.

Kole­jny już raz Sto­warzysze­nie Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa, w której głównym ani­ma­torem jest dama w Orderze Św. Stanisława Katarzyna Stu­dena zainicjowała i czyn­nie włączyła się wraz z rodz­iną w sprzedaż losów. Losy, wiz­ual­iza­cję i setki fan­tów przy­go­tował Prze­o­rat Pomorski. Stoisko czynne było na wielkim Pikniku na Górkach 22 maja i 4 czer­wca na Fes­tynie Samorządowo-​Komunalnym, który zgro­madził kilka tysięcy osób z całego miasta. Zebrane kwoty w znacznym stop­niu wzbo­gaciły fun­dusz przez­nac­zony na wyjazd (szczegól­nie mniej zamożnych) dzieci ze Sto­warzyszenia na wakacje.

16 czer­wca 2022 r.

Katol­icy na ulicy – fes­ti­wal radości chrześ­ci­jańskiej w Człu­chowie pod hasłem: #POKÓJNIEŚ­CIE. Kon­certy, ani­macje i wspólna mod­l­itwa to Fes­ti­wal Radości Chrześ­ci­jańskiej „Katol­icy na Ulicy – Człuchów 2022”. Impreza orga­ni­zowana jest już po raz czwarty na człu­chowski Rynku. W tym roku było blisko tysiąc uczest­ników. Tegoroczna edy­cja nabrała charak­teru między­nar­o­dowego: w wydarze­niu uczest­niczyły del­e­gacje z Niemiec, Francji i z umęc­zonej wojną Ukrainy. Wspólna zabawa rozpoczęła się trady­cyjnie polonezem, który prowadził w pier­wszej parze biskup Arka­diusz Okrój. Pięknym akcen­tem było dzie­le­niem się chlebem. Na sce­nie wys­tąpił m.in. 150 – osobowy chór, a także soliści: Alek­san­dra Ole­jnik, Agata Wietrzy­cka i raper Tau. Na wymi­anę doświad­czeń i naw­iązanie kon­tak­tów wybrali się ks. prałat Piotr Wysga — kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego i Ste­fan Kukowski. Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława będzie i kon­tynu­a­torem tak pięknej idei.

18 czer­wca 2022 r.

18 czer­wca 2022 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna oraz wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego Jarosław Sellin dokon­ali ofic­jal­nego otwar­cia Barokowego Zespołu Parkowego oraz Galerii Ogrody Cys­ter­skie w Pelplinie. Uroczys­tość odbyła się w obec­nym Ogrodzie Biskupim, który po rewital­iza­cji został udostęp­niony dla wszys­t­kich chęt­nych. W parku tym swe pod­woje otworzyła się kaw­iar­nia „Meler”, naszego wielce dobroczyn­nego kawalera Leszka Mel­era. Była też okazja, aby wręczyć min­istrowi Jarosła­wowi Sell­i­nowi Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Wręczył go Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski za wiele lat współpracy, wspar­cia i patronat nad uroczys­toś­ci­ami orderowymi.

18 czer­wca 2022 r.

Pożeg­nanie ks. Krys­tiana Fed­dka w Człu­chowie w koś­ciele pw. Świętego Jakuba Apos­toła. Ks. Krys­t­ian jest już powołany na stanowisko dyrek­tora Muzeum Diecez­jalne w Pelplinie i dyrek­tora Kociewskiego Cen­trum Kul­tury. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława blisko współpracuje z muzeum. Na uroczys­tej kon­cele­browanej mszy św. wiele ugrupowań i związków na czele ze Sto­warzysze­niem Rodziny Kolp­inga w Człu­chowie po mszy składali podz­iękowa­nia swemu gor­li­wemu opiekunowi.

Finis coro­nat opus — zwieńcze­niem było wręcze­nie przez ks. prałata Pio­tra Wysgę (kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego) i Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego Medalu „Pro eccle­sia” przyz­nanego przez Kapitułę za „za wielo­letni, szczególny wkład w kul­ty­wowanie pol­skości i wybitny wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw i wytr­wałość w ich real­iza­cję”. Odz­nacze­nie to spotkało się ze skrom­nym zażenowaniem księdza i aplauzem zgro­mad­zonych wiernych w kościele.

19 czer­wca 2022 r.

Uli­cami Tczewa przeszedł Marsz Życia. Wszys­t­kich uczest­ników było ok. 500 osób. Spotkanie rozpoczęło się mod­l­itwą koronki do Bożego Miłosierdzia na Placu Hallera. Następ­nie uli­cami Tczewa prześliśmy do koś­cioła Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła, gdzie uczest­niczyliśmy w ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu. Zespół KoGO Szukasz śpiewał i wprowadzał nas w atmos­ferę skupi­enia i uwiel­bi­enia Pana Boga za życie. Dzięku­jemy serdecznie wszys­tkim, którzy brali udział w Marszu — dzieciom, młodzieży, rodzi­nom, osobom starszym, a także kapłanom. To była piękna man­i­fes­tacja wartości uni­w­er­sal­nej jaką jest życie. Mamy swój wkład w budowanie lep­szego, opartego na wartoś­ci­ach solid­nych świata.Także nasz Prze­o­rat Pomorski miał swój konkretny wkład w orga­ni­za­cję (wiele akcen­tów wiz­ual­iza­cji). Życie jest nieoce­nionym darem, który należy chronić, szczegól­nie życie tych osób, które same nie są w stanie się bronić czyli dzieci poczęte i osoby starsze i niepełnosprawne. I to my jesteśmy ambasado­rami i apos­tołami życia. Prze­cież to od nas zależy jaki świat zostaw­imy kole­jnym pokole­niom, cywiliza­cję śmierci czy cywiliza­cję życia. I my to życie promujemy.

22 czer­wca 2022 r.

W środę, 22 czer­wca przy­padło dokład­nie 550 lat fun­dacji Klasz­toru Paulinów na Skałce przez kanon­ika Jana Dłu­gosza. Ojcowie i Bra­cia paulini przy­byli do Krakowa z klasz­toru na Jas­nej Górze. Mocą dekretu biskupa Jana Rzes­zowskiego, potwierd­zonego przez króla Kaźmierza Jagiel­lończyka, rozpoczęli służbę w sank­tu­ar­ium męczeństwa św. Stanisława ze Szczepanowa. Z łaski Bożej czyniąc ją nieprz­er­wanie, aż do dziś!

Jubileusz to okazja, żeby podz­iękować współbra­ciom, bo obok Jas­nej Góry to jedyne miejsce, którego paulini nigdy nie opuś­cili pomimo różnych burz dziejowych. Wydarzenia jubileuszowe wpisują się w cykl uroczys­tości, spotkań, kon­certów, wys­taw, w które włączają się wojew­ództwo małopol­skie i Miasto Kraków. Główne uroczys­tości rozpoczęła Msza św. dziękczynna pod prze­wod­nictwem Abp. Marka Jędraszewskiego. Wśród hon­orowych zapros­zonych gości byli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława: Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, Przeor Krakowski Michał Daszczyszak oraz kawaler Woj­ciech Kar­wowski, któremu za zasługi wręczyliśmy Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. W cza­sie mszy Wielki Mis­trz w darze wręczył kom­plet obrusów na wymiar ołtarzy w koś­ciele Na Skałce, zaś pozostali (usunęłam wyraz jako) kawalerowie Kon­fed­er­acji Ryc­er­skiego i Szpi­tal­niczego Zakonu Św. Łazarza — wspani­ały ornat. Zaproszeni na agapę mieliśmy okazję podz­iękować za dar niesienia Słowa i kultu Św. Stanisława J.E. Arcy­biskupowi Markowi Jędraszewskiemu — Metropoli­cie Krakowskiemu, N.O. Arnoldowi Chrap­kowskiemu — Gen­er­ałowi Zakonu Paulinów, Ojcom i Bra­ciom z Kon­wentu Paulinów na Skałce w Krakowie (ode­brał medal o. dr Mar­iusz Tabul­ski, przeor klasz­toru na Skałce, rek­tor Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Zakonu Paulinów), Witoldowi Kozłowskiemu — Marsza­łkowi Wojew­ództwa Małopol­skiego (w imie­niu Marsza­łka medal ode­brała pani Iwona Gibas — Członek Zarządu Wojew­ództwa Małopol­skiego oraz panu Grze­gor­zowi Ciu­sowi – zastępcy prezesa Fun­dacji Szlak Paulinów. W cza­sie spotka­nia były sym­pa­ty­czne kulu­arowe roz­mowy z o. Józe­fem Stanisławem Płatkiem (96-​letnim byłym gen­er­ałem Paulinów) oraz z Krakowskim Bractwem Kurkowym. W piątek 24 czer­wca przed Ołtarzem Trzech Tysią­cleci na dziedz­ińcu klasz­tornym odbył się wielki Jubileuszowy kon­cert: „Te Deum Lau­damus” w wyko­na­niu Solistów, Chóru i Orkiestry Opery Krakowskiej. Na ten kon­cert również otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie. Dzięku­jemy Ojcu Prze­orowi Mar­ius­zowi Tabul­skiemu za zaprosze­nie nie tylko na ofic­jalne uroczys­tości, ale także na indy­wid­u­alne spotka­nia przy kawie, w cza­sie których omaw­ial­iśmy dal­szą sym­pa­ty­czną współpracę. Bóg zapłać. Zaś z Kon­fed­er­acją Św. Łazarza omówiliśmy wstępny zarys wspól­nych dzi­ałań, gdyż Kon­fed­er­acje nasze mają wiele wspól­nych dążeń na polu chary­taty­wnym, społecznym i religi­jnym. Wszys­tkie ser­wisy zdję­ciowe (jak zawsze są autorstwa p. redak­tor Urszuli Kukowskiej – dziękujemy).

28 czer­wca 2022 r.

Czesław Dźwigaj pro­fe­sor kilku uczelni w Europie ( absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). W dorobku artysty­cznym ma kilka­dziesiąt pom­ników zre­al­i­zowanych na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach świata, około 600 medali, ponad 50 spiżowych port, a także szereg całoś­ciowych real­iza­cji wnętrz sakral­nych, polichromii i witraży. Brał udział w setkach wys­taw zbiorowych, miał kilka­dziesiąt wys­taw indy­wid­u­al­nych. Lau­reat wielu nagród, m. in. Złotego Medalu i I miejsca na Bien­nale im. Dan­tego w Rawen­nie oraz Glo­ria Artis 2018, a także licznych konkursów rzeźbiars­kich. Zostal­iśmy zaproszeni przez Pro­fe­sora do swo­jej pra­cowni. Wielce kom­pe­tentna i zasłużona Anna Miga była naszą prze­wod­niczką po pra­cowni i dziełach. Kilku­godzinne spotkanie pokazało wiele wspól­nych cech i dzi­ałań Prof. Dźwigaja i Ste­fana Kukowskiego (oczy­wiś­cie zachowu­jąc pro­por­cje). Po kon­sul­tac­jach z Kapitułą przyz­nano pro­fe­sorowi medal „Polo­nia sem­per fidelis”, upoważ­ni­a­jąc artystę Marcina Koł­panow­icza do wręczenia go w najbliższej dos­to­jnej okazji.

30 czer­wca 2022 roku w Muzeum Archi­diecez­jal­nym w Katow­icach było uroczyste otwar­cie wys­tawy. Była wyśmienita okazja do uhonorowa­nia Pro­fe­sora. Pan Marcin Koł­panow­icz w imie­niu Kapituły Medalu wręczył dos­to­jnemu artyś­cie medal „Polo­nia sem­per fidelis”, co spotkało się z wielką apro­batą zgro­mad­zonych gości.

W cza­sie wernisażu kon­cert dał Józef Skrzek, autor ilus­tracji muzy­cznej do „Kosmogonii”.

Pen­tap­tyk malarski Kos­mogo­nia to nowa wys­tawa malarska Pro­fe­sora, której prapremiera odbyła się w sty­czniu w Pałacu Sztuki w Krakowie. Wys­tawę tworzy wielko­for­ma­towy pen­tap­tyk malarski, uzu­pełniony komen­tarzem słownym. Na spotka­niu był także odczyt wybranych utworów poe­t­y­c­kich Czesława Dźwigaja.

29 czer­wca 2022 r.

Prezes Ste­fan Kukowski wręczył za pracę kawalerom Grze­gor­zowi Płazie i Antoniemu Filii zaległe podz­iękowa­nia (czas pan­demii nie sprzy­jał oso­bistym kon­tak­tom). Wspom­niał o wręcze­niu innym akty­wnym kawalerom podz­iękowań i odznaczeń.

Prezes S.Kukowski podał zasady tworzenia wniosków o pod­niesienia i poprosił o przesyłanie do niego wszel­kich infor­ma­cji o dzi­ałal­ności poszczegól­nych Dam i Kawalerów Przeoratu.

Na prze­wod­niczącego WZCz wybrano jed­no­myśl­nie p. Jarosława Bar­toszewskiego, który prze­jął dal­sze prowadze­nie obrad. Prze­wod­niczący na wstępie zapro­ponował powołanie pro­tokolanta zebra­nia w oso­bie p. Andrzeja Zblewskiego oraz Komisji Uch­wał i Wniosków w składzie: Grze­gorz Płaza, Piotr Stec, Hen­ryk Jarosz. Prezes przed­stawił wynik finan­sowy orga­ni­za­cji za rok 2021. Prezes omówił tez zmi­any w ustawie o rachunkowości, które nas doty­czą, Od tego roku spra­woz­da­nia pod­pisy­wać elek­tron­icznie może tylko jedna osoba, a nie jak doty­chczas cały Zarząd. Konieczne jest jed­nak coroczne pod­pisanie przez każdego członka Zarządu odpowied­niego oświad­czenia. Członkowie Rady pod­pisali odpowied­nie oświad­czenia oraz pod­jęto uch­wałę nr 12022 Prezes przed­stawił obsz­erne spra­woz­danie mery­to­ryczne Zarządu Sto­warzyszenia PPŚS za rok 2021 wraz z pokazaniem Kro­niki Prze­o­ratu, gdzie zawarte są wszys­tkie dzi­ała­nia Prze­o­ratu Pomorskiego, które pla­sują go na pier­wszym miejscu w kraju i Europie wśród wszys­t­kich prze­o­ratów. Spra­woz­danie roczne z dzi­ałal­ności (wraz z fotograficznym potwierdze­niem) Sto­warzyszenia objęło 128 stron. W związku z prośbą Prezesa wkle­janie mate­ri­ałów do kro­niki Sto­warzyszenia pod­jęła się dama Halina Cybul­ska. Omówiono zasady zawoła­nia Orderu Ś.St. od 257 lat „Praemiando inci­tat”. Na wniosek Łukasza Par­tyki przyjęto do Sto­warzyszenia Prze­o­ratu Pomorskiego pos­tu­lanta Tomasza Gajcego z Wojskowego Klubu Sportowego Zbro­jni Dla RP, który już sprawdził się we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim.

Plan dzi­ałal­ności na cały rok:

· Konkurs plastyczno-​literacki „Polo­nia Sem­per Fidelis”

· Otwarte memo­ri­ały strz­eleckie ku pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych we IX i XI w Lublewie

· Wys­tawa ku czci Żołnierzy Wyk­lę­tych – Wejherowo 19.VII.2022

· Wys­tawa Katyń w Wejherowie – odbyła się IV 2022

· Wys­tawa Pry­mas Wyszyński – VIII Wejherowie

· Orszak Trzech Króli I 2023 – Tczew, Starog­ard Gd.

· Odsłonię­cie ołtarza – przekazanie daru dla spalonego koś­cioła w Kas­parusie (XI 2022)

· Współor­ga­ni­za­cja Dnia Pamięci o stra­jku dzieci w szkole w Kas­parusie i na Pomorzu

· Orga­ni­za­cja Biegu Tropem Wilczym – marzec 2023

· Orga­ni­za­cja pamięci „17 września”

· Współor­ga­ni­za­cja Inwest­y­tury nowych pos­tu­lan­tów i pod­niesień w Krakowie

· Orga­ni­za­cja Sym­pozjum w Pelplinie doty­cząca ks. Bolesława Domańskiego – założy­ciela RODŁA

w Niemczech

· Obchody stule­cia śmierci Żelaznego w czerninie (Żołnierz Wyk­lęty) – marzec 2022

· Współor­ga­ni­za­cja piel­grzymek do Świętego Gaju

Wspól­nie zatwierd­zono plan dzi­ałal­ności na cały rok. Prezes zachę­cił członków Sto­warzyszenia do orga­ni­za­cji dal­szych akcji okolicznoś­ciowych i charytatywnych.