AD 2011

24 lipca 2010 r.

Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego zostali zaproszeni przez pro­boszcza z Łeby ks.Kanonika Zenona Myszk, w jego Sre­brny Jubileusz Kapłaństwa, na uroczys­tości odpus­towe w Roku Świętego Jakuba. Mszę Św. kon­cele­brował ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, który docenił wkład pracy chary­taty­wnej w swo­jej Diecezji kawalerów spod znaku pier­wszego pol­skiego świętego. Po mszy, wśród zapros­zonych gosci, kawalerowie z naszym kapelanem ks. Prałatem Piotrem Wysgą na czele złożyli dary Jubi­la­towi. Podz­iękował za zaan­gażowanie naszego Prze­o­ratu, szczegól­nie w Ogólnopol­skie Zgro­madze­nie KOLP­INGA, którego ks. Zenon jest Preze­sem Pol­ski. Zgro­mad­zonym kapłanom i samorzą­dow­com kawalerowie objaś­nial iidee dzi­ałal­ności Orderu Swiętego Stanisława.