AD 2010

27 maja 2013 r.

Ste­fanowi Kukowskiemu, wice­wo­je­w­oda pomorski — Michał Owczarczak, wręczył za wielo­let­nią chary­taty­wną dzi­ałal­ność na rzecz społeczności lokalnej w imie­niu Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej — Bro­nisława Komorowskiego — Złoty Krzyż Zasługi. Uroczys­tość wręczenia odbyła się z okazji Dnia Samorządu Tery­to­ri­al­nego w cza­sie uroczys­tej sesji powia­towej, w której wzięli udział urzęd­nicy, samorzą­dowcy, a także goś­cie z czeskiego miasta Vrch­labi i ukraińskiego rejonu owid­iopol­skiego. Grat­u­lacje składał naszemu Prze­orowi, Prze­wod­niczący Rady Powiatu — p. Piotr Odya oraz Starosta Tczewski — Józef Puczyński, który w bardzo ciepły sposób podz­iękował za wiele cen­nych inic­jatyw i społecznych prac dla społeczeństwa powiatu tczewskiego.