maj

3 maja 2019 r.

3 maja 2019 r. obyła się w Gręblinie polowa msza św. w 20 rocznicę beat­y­fikacji o. Hilarego Pawła Januszewskiego. Urod­zony w Kra­jenkach k. Tucholi dzieciństwo spędził w Gręblinie, gdzie kilka lat temu na jego rodzin­nym domu odsłonięto pamiątkową tablicę, ufun­dowaną przez Annę i Łukasza Par­tyków — damę i kawalera Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława B.M. Na uroczys­tość zaprosił ks. dr Woj­ciech Gruba — pro­boszcz parafii w Wielkim Garcu. Oprócz miejs­cowych wiernych przy­jechali do Gręblina karmelici z o. Zbig­niewem Czer­wie­niem — wikar­iuszem i I rad­nym Prow­incji Krakowskiej OO.Karmelitów. Towarzyszyli mu także inni członkowie Zarządu tej prow­incji, m.in. o. Mateusz Otręba. Przy­byli także przełożeni klasz­torów karmelic­kich z Gdańska (wśród nich o. Tadeusz Popiela — przeor gdańskiego klasz­tou), Obór k. Brod­nicy oraz Woli Gułowskiej na Pod­la­siu, gdzie zna­j­duje się Sank­tu­rar­ium Żołnierzy Wrześ­nia 1939. Kus­tosz tego sank­tu­ar­ium o. Janusz Bęb­nik przy­wiózł na gręblińskie uroczys­tości grupę liceal­istów. Jak co roku w uroczys­toś­ci­ach wzięli udział przed­staw­iciele Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława B.M. Oprócz wspom­ni­anych wyżej funda­torów — małżonków Anny i Łukasza Par­tyków był także Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej oraz kawaler Ryszard Szwoch z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej. Damy i kawalerowie OŚS wspier­ają szerze­nie kultu bł. Hilarego Januszewskiego, współpracu­jąc w tym zakre­sie m.in. z ks. dr. Woj­ciechem Grubą.

6 maja 2019 r.

6 maja w Krynicy-​Zdroju, Beata Szy­dło, star­tu­jąca z pier­wszego miejsca na liś­cie PiS w wyb­o­rach do europar­la­mentu, spotkała się z mieszkań­cami uzdrowiska. W ponad godzin­nym spotka­niu uczest­niczyło wielu poli­tyków i samorzą­dow­ców. Po spotka­niu była możli­wość na krótką roz­mowę, z której sko­rzys­tał wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski. Jak na ogólne spotkanie, w dłuższej roz­mowie poruszył wielo­raką (szczegól­nie chary­taty­wną i patri­o­ty­czną) dzi­ałal­ność Orderu Świętego Stanisława. Pani pre­mier poprosiła o wiz­ytówkę w celu naw­iąza­nia kon­taktu po wyb­o­rach. Żywe zain­tere­sowanie dzi­ałal­noś­cią Orderu może przynieść pozy­ty­wne efekty.

7 maja 2019 r.

W cza­sie pokłonu Matce Boskiej Królowej Pol­ski w Częs­to­chowie, po uroczys­toś­ci­ach była możli­wość poroz­maw­ia­nia z Met­ro­pol­itą Częs­to­chowskim arcy­bisku­pem Wacławem Depo na temat Orderu Świętego Stanisława, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zbliża­jącej się rocznicy. Otrzy­mal­iśmy bło­gosław­ieństwo na drodze zjed­noczenia wszys­t­kich nurtów Orderu w prawdzie i god­ności. „Dokąd idziemy?” — pytał met­ro­polita częs­to­chowski abp Wacław Depo pod­czas odpustu ku czci św. Stanisława w Szczepanowie, pytanie tak aktu­alne dla wszys­t­kich wiernych koś­cioła powszech­nego, a dla nas dam i kawalerów w szczególności.

8 maja 2019 r.

Jak co roku obchodzil­iśmy odpust Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach. Na Mszy Świętej, którą spra­wował ks. Andrzej Ossowski (pro­boszcz Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Piasecznie), zgro­madzili się licznie parafi­anie oraz przed­staw­iciele Kawalerów i Dam Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tość rozpoczęła się pro­cesyjnym wniesie­niem Relik­wii Świętego Stanisława, które niósł kawaler Leszek Meler w asyś­cie kawalerów Pio­tra Cymanowskiego oraz Jarosława Bar­toszewskiego. Słowo Boże do zgro­mad­zonych wiernych wygłosił ks. Stanisław Cie­niewicz. Na zakończe­nie liturgii ksiądz kon­cel­e­brans pobło­gosławił Relik­wiarzem wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Po zakońc­zonej Mszy Świętej można było ucałować Relik­wie (dzierżone przez kawalerów Orderu) i oddać w ten sposób cześć Św. Stanisła­wowi. Po Mszy było spotkanie, na którym byli kawalerowie.

11 maja 2019 r.

Obchody 74 rocznicy zakończenia II wojny świa­towej miały w Pruszczu Gdańskim szczególny i uroczysty charak­ter. Rozpoczęło je pod­niosłe nabożeństwo w koś­ciele pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Następ­nie uroczysty pochód przeszedł uli­cami Pruszcza do Między­nar­o­dowego Parku Kul­tur­owego Fak­to­ria, gdzie odbył się uroczysty apel poległych oraz wręcze­nie i poświęce­nie dwóch sztan­darów — dla Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich oraz pruszcza­ńskiego odd­zi­ału Związku Inwalidów Wojen­nych RP. I to właśnie Szwadron oraz jego sztan­dar zostali uhonorowani Medalem 100-​lecia Niepodległości, które w trak­cie uroczys­tości wręczyli członkowie Kapituły Medalu — Piotr Stec (bardzo akty­wny kawaler Orderu Świętego Stanisława i prezes Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle) i Julian Michaś, pułkownik Związku Pił­sud­czyków RP. Szwadron Kawa­lerii od lat wielu akty­wnie współpracuje z Prze­o­ratem Pomorskim, ale także rozsz­erza wiedzę o patri­o­tyźmie wśród młod­szego pokolenia.

12 maja 2019 r.

Uroczysta pro­cesja na Skałkę ku czci Patrona Pol­ski, św. Stanisława BM odbywa się corocznie w maju w celu upamięt­nienia jego męczeńskiej śmierci. Jest ona uwieńcze­niem oktawy św. Stanisława, obchod­zonej w Pol­skim Koś­ciele ku czci Biskupa ze Szczepanowa. Pro­cesja rozpoczęła się w Kat­e­drze na Wawelu i przeszła na Skałkę uli­cami Krakowa. W pro­cesji biorą udział przed­staw­iciele władz świec­kich i duchownych, wyższych uczelni, bractwa i del­e­gacje w stro­jach ludowych z różnych zakątków Pol­ski. W tym roku na uroczys­tej pro­cesji ku czci św. Stanisława BM byli obecni: met­ro­polita krakowski, abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dzi­wisz – arcy­biskup senior archi­diecezji krakowskiej, abp Sal­va­tore Pen­nac­chio – Nuncjusz Apos­tol­ski w Polsce, abp Sła­woj Leszek Głódź – arcy­biskup met­ro­polita gdański, który prze­wod­niczył Mszy św. „Chwała Ci, Święty Biskupie, za ten trud jed­noczenia. Wspomóż nas w jed­nocze­niu pol­s­kich serc. Tak potrzeb­nym, tak niezbęd­nym. Tak koniecznym — mówił met­ro­polita gdański, abp Sła­woj Leszek Głódź pod­czas homilii wygłos­zonej na Skałce w Krakowie. Wśród uczest­ników pro­cesji był m. in. Wielki Mistrz-​Senior Jan Potocki, Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, Przeor Małopol­ski Jacek Żyrkowski — główny orga­ni­za­tor pro­cesji dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Dary ołtarza składali Mis­trz i Przeor Małopol­ski. Było wielu dam i kawalerów, którzy stanow­ili najliczniejszą grupą wśród zakonów i orga­ni­za­cji. Po zakończe­nie pro­cesji spotkaliśmy się na obiedzie. Pięknym akcen­tem było udeko­rowanie przez Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego kawalera Jacka Żyrkowskiego Medalem 250 lecia Orderu ŚS za wielo­letni trud włożony w orga­ni­za­cję dorocznych pro­cesji, co jest istot­nym ele­mentem inte­gru­ją­cym środowisko Orderu — pod­kreślił w lau­dacji wręcza­jący. Była też próba namówienia obec­nych dam i kawalerów do doku­men­towa­nia swych poczy­nań w swoich prze­o­rat­ach i komandoriach.

16 maja 2019 r.

Fun­dacja Wol­ność i Demokracja dzi­ała w obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie i wspiera­nia przemian demokraty­cznych na ter­e­nach byłego Związku Sowieck­iego. Pracuje na rzecz zachowa­nia więzi Rodaków na Wschodzie z Macierzą, przy­wraca­nia pamięci o pol­skiej his­torii i dziedz­ictwie na Kre­sach. W ramach real­iza­cji kilka­dziesię­ciu jest orga­ni­zowanie w Polsce i poza jej grani­cami Biegu Tropem Wilczym. Prze­o­rat Pomorski współor­ga­ni­zował przez dwa lata bieg w Sztu­mie (kawaler Piotr Stec) i w lat­ach 2018 i 2019 Bieg w Tczewie. W ramach uczczenia Żołnierzy Wyk­lę­tych odbyła się Msza za Ojczyznę, mod­l­itwa przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim, Bieg Tropem Wilczym oraz Piknik Patri­o­ty­czny. Za wielo­let­nie szerze­nie patri­o­tyzmu, szczegól­nie w roku 100 lecia został przyz­nany Fun­dacji Wol­ność i Demokracja Medal 100. Lecia Niepodległości, który na ręce pani Sekre­tarz Fun­dacji Lilii Luboniewicz i Prezesa Roberta Czyżewskiego będą­cych w towarzys­t­wie całego zespołu złożył kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wraz z przed­staw­icielem Związku Pił­sud­czyków RP Jerzym Drą­gowskim. Potem był czas na przed­staw­ie­nie dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej w Orderze i omówie­nie wspól­nych planów na przyszłość na tere­nie Pol­ski i Ukrainy.

19 maja 2019 r.

Bardzo bogata i uroz­maicona była wiz­yta wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina w Tczewie, która rozpoczęła się mszą świętą w tczewskiej farze. Po tym spotkanie na parafii, gdzie zac­nego goś­cia oczeki­wał ks. pro­boszcz Adam Gadom­ski,proboszcz-​senior Piotr Wysga, Stanisław Smoliński — szef tczewskiego Prawa i Spraw­iedli­wości oraz Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który udeko­rował Min­is­tra Medalem 100 Lecia Niepodległości. W lau­dacji pod­kreślił wielo­let­nie zasługi na polu szerzenia pol­skości i patri­o­ty­cznych postaw wśród społeczeństwa w Polsce, jak i też poza grani­cami. W podz­iękowa­niu usłyszeliśmy, iż Pan Min­is­ter jest zaszczy­cony takim wyróżnie­niem, tym bardziej, iż znalazł się w gronie Kawalerów tego Medalu wraz z Prezy­den­tem Rzeczy­pospo­litej, Pre­mierem Rzeczy­pospo­litej, kar­dy­nałami Stanisławem Dzi­wiszem i Kaz­imierzem Nyczem. Po spotka­niu na ple­bani Pan Jarosław Sellin spotkał się w pra­cowni z uznanym w Polsce malarzem Jarosławem Kukowskim. W cza­sie tego spotka­nia porus­zono istotne ele­menty pol­skiej kul­tury wys­taw­i­en­niczej, w tym wys­tawy w Warsza­wie, która ma być na życze­nie prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Następne było spotkanie przed­wybor­cze z mieszkań­cami miasta Tczew. Gorąca dyskusja, wiele pytań i erudy­cyjne odpowiedzi przyszłego euro­posła trwały prawie dwie godziny. Po czym przyszedł czas na luźniejsze roz­mowy, bilat­er­alne dyskusje w gościn­nych pro­gach Ste­fana Kukowskiego. W cza­sie obiadu z wicem­i­nistrem, jego asys­ten­tem Daw­i­dem Kru­pe­jem gospo­darz odpowiadał na pyta­nia doty­czące bardzo sze­rok­iego zakresu dzi­ałań chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych Prze­o­ratu Pomorskiego i całego Orderu. Kro­nikarskie zapiski w dwóch tomach zabrano do min­is­terstwa. Następne spotkanie w cza­sie wys­tawy SACRUM w Pelplinie.

24 maja 2019 r.

W Cen­trum Kul­tury Browar B. we Włocławku nastąpił wernisaż wys­tawy pt.: „Niepodległa Suw­erenna”. Rocznica stule­cia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości stała się szczególną okazją do świę­towa­nia doniosłych wydarzeń z przeszłości i dała asumpt do uczczenia pamięci o nich, pro­mu­jąc jed­nocześnie najwyższej próby pol­ską sztukę współczesną. Ekspozy­cja stanowi zbiór prac uznanych, wybit­nych pol­s­kich malarzy. Udział w niej wzięło kilka pokoleń artys­tów, których połączyła aut­en­ty­czna potrzeba uczczenia bohaterów walk o naszą niepodległość i utr­wale­nia pamięci o niezwykle ważnych dla Pol­ski wydarzeni­ach his­to­rycznych. Każdy z twór­ców, we właś­ciwy dla swej styl­istyki sposób, zmierzył się z reflek­sją nad his­torią i współczes­noś­cią naszego kraju. Artyści, posługu­jąc się aluz­jami, cytatami obrazu­ją­cymi przekaz myśli, uczu­ciowość, melan­cholię, sym­bol, metaforyczne pię­kno oraz opowieść o Ojczyźnie. Wielo­rakość malarska została uzu­pełniona pięknym śpiewem przez Andrzeja Zag­dańskiego, solistę Teatru Wielkiego – Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie. Przesłanie pani Anny Fotygi odczy­tał Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz — członek Komitetu Hon­orowego. List od Biskupa Wiesława Meringa odczy­tał przed­staw­iciel Kurii ks. dr Andrzej Toma­lak. Po ofic­jal­nym otwar­ciu było zwiedzanie wys­tawy, poczęs­tunek, spotkanie robocze z artys­tami i z panią dyrek­tor Lidią Piechocką-​Witczak, usta­la­jąc dal­szą współpracę. Orga­ni­za­torzy wys­tawy otrzy­mali w darze od Prze­o­ratu Pomorskiego 100 śpiewników patri­o­ty­cznych z okładką Niepodległa. Suw­erenna. Nie zabrakło wielu pytań o Order Świętego Stanisława, o wstąpi­e­nie, o dzi­ałal­ność. Już dalej planujemy…

25 maja 2019 r.

Kole­jny Piknik zor­ga­ni­zowany przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im Siostry S.B.Samulowskiej w Tczewie z preze­sem Jirim Stu­denym na czele. Wspar­cie, jak zawsze, naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który reprezen­towała pos­tu­lan­tka Katarzyna. Było wiele różnorod­nego jadła dla dorosłych i dla dzieci. W cza­sie pikniku przewinęło się kilka­set osób. Była możli­wość omówienia dal­szej współpracy sen­a­tora Antoniego Szy­mańskiego i prze­ora Ste­fana Kukowskigo. Najbliższa wspólne dzi­ałanie to 20 lecie wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie.

25 maja 2019 r.

W tym roku mija 20 rocznica wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. Z tej okazji Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego we współpracy z Miejskim Ośrod­kiem Kul­tury i Koman­dorią Pelplińską Orderu Świ­etego Stanisława przy­go­tował kon­cert słowa, muzyki i obrazu „Budu­j­cie na skale” w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury. Były wier­sze wier­sze Karola Woj­tyły oraz część muzy­czna: gitara i fortepian. Zaprezen­towano pon­adto frag­menty homilii Jana Pawła II wygłos­zone 6 czer­wca 1999 r. w Pelplinie. Kon­cert w całości przy­go­tował poprowadził Bog­dan Wiśniewski — koman­dor pelpliński OŚS. Grafika w wyko­na­niu naszego prze­ora. Kon­cert zgro­madził wiele osób z Pelplina, ale także z okolic. Było to pier­wsze wydarze­nie przy­pom­i­na­jące i utr­wala­jące wiz­ytę Jana Pawła II Świętego w tym biskupim grodzie, a zdarzyło się t.o „raz na nigdy..”