grudzień

10 grud­nia 2018 r.

Na oso­biste zaprosze­nie ks. Biskupa Pelplińskiego J.E. Ks. Ryszarda Kasyny do pałacu biskupiego przy­byli wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski, koman­dor sztum­ski Piotr Stec i prezes Fun­dacji im. Siostry Samu­lowskiej. Tem­atem godzin­nego spotka­nia przy kawie były dal­sze plany współpracy i omówie­nie pro­jek­tów budowy pom­nika pomor­dowanych przez Niemcy nazis­towskie księży diecezji chełmińskiej, utworze­nie pan­teony chwały na ścianie koś­cioła w Starog­a­rdzie, rocznicy wiz­yty Papieża w Pelplinie i innych dzi­ałań chary­taty­wnych. Kapituła Medalu 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości przyz­nała Jego Eksce­lencji Medal 100 lecia za wielo­let­nie wspieranie czynów patri­o­ty­cznych w Diecezji Pelplińskiej, w tym naszego Przeoratu.

10 grud­nia 2018 r.

W Pelplinie doroczne spotkanie opłatkowe przed­staw­icieli samorządów oraz wielu insty­tucji dzi­ała­ją­cych na tere­nie całej diecezji pelplińskiej z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną odbyło się z udzi­ałem wielu kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Doroczną uroczys­tość rozpoczął kon­cert współpracu­jącego z nami na polu patri­o­ty­cznym ale i sakral­nym tczewskiego chóru „Echo” w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie. Wys­tąpi­e­nie diecez­jal­nego dusz­pasterza samorzą­dow­ców ks. kanon­ika Andrzeja Szopińskiego rozpoczęło uroczys­tości. Ksiądz Biskup w podz­iękowa­ni­ach wymienił kawalerów Orderu jako przykład wspani­ałej współpracy. Życzenia i stosowny dar dos­to­jnemu gospo­dar­zowi składali: Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski, Ryszard Rogaczewski, Piotr Stec, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Tomasz Winiecki. Był z nami Jiri Stu­deny, prezes sto­warzyszenia win­cen­tyńskiego współor­ga­ni­za­tor wielu akcji dobroczyn­nych. Potem poczęs­tunek i wiele, wiele życzeń.

10 grud­nia 2018 r.

Doroczne spotkanie opłatkowe Prze­o­ratu Pomorskiego odbyło się w restau­racji naszego zac­nego kawalera Pio­tra Rezmera. Uroczys­tość prowadził nasz Wielki Prałat ks. Józef Pick — dziekan starog­a­rdzki. Ewan­gelia, bło­gosław­ieństwo opłatka przez trzech księży ks. Adama Gadom­skiego (pro­boszcza parafii św. Krzyża) i ks. dziekana z Łeby Zenona Myszk. Potem wspólne kolędy śpiewane przez ponad 30 osób. Pięknie przy­go­towana wiecz­erza wig­ili­jna, wszak damy i kawalerowie przy­byli z okolic 100 km. Potem podz­iękowa­nia wręczane przez księdza Prałata i Prze­ora. Szczegól­nie wyróżniono wykazu­ją­cych własną inic­jatywą chary­taty­wną, w tym: Hen­ryka Jarosza, Bog­dana Wiśniewskiego Annę i Łukasza Par­tyków, Pio­tra Steca. Także pod­kreślono najho­jniejszych: Zbig­niewa Ciec­holewskiego, Tadeusza Wło­dar­czyka, Leszka Mel­era, Grze­gorza Płazę, Antoniego Filę. Przeor omówił to co wspól­nie zro­bil­iśmy — dzięku­jąc za wielkie zaan­gażowanie. Podz­iękował najbliższej rodzinie dam i kawalerów, którzy wspier­ają nas w orderowej dzi­ałal­ności. Prosił o dal­szą akty­wność. Wiele zro­bil­iśmy, ale jeszcze więcej przed nami. Omówiono wspól­nie zarys dal­szych poczy­nań. Nasze krótkie zapiski o małych i więk­szych dzi­ała­ni­ach są na www​.sw​-stanis​law​.pl.

11 grud­nia 2018 r.

Zjazd Księży Dziekanów w Diecezji Włocławskiej był wspani­ałą okazją aby odz­naczyć w tak dos­to­jnym gronie JE Wiesława Meringa — Biskupa Włocławskiego Medalem 100. lecia Odzyska­nia Wol­ności. Kan­clerz Ste­fan Kukowski omówił rolę Medalu jako inspiracji budowy patri­o­tyzmu i dowodu wdz­ięczności, pod­kreśla­jąc rolę księży i całego Koś­cioła w odzyska­niu niepodległości Pol­ski. Niepodległości która nie jest dana na zawsze, ale którą wciąż trzeba umac­niać. Widząc nieza­przeczalne dowody w dzi­ałal­ności Biskupa Włocławskiego w krzewie­niu pol­skości przyz­nano Mu Medal 100. lecia. Pod­kreślał to w lau­dacji Piotr Stec — Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle. Wręczyliśmy też książkę z zapiskami kro­nikarskimi o dzi­ałal­ności prze­o­ratu. W podz­iękowa­niu ksiądz biskup pod­kreślał rozwój patri­o­tyzmu w opar­ciu o młod­sze pokole­nie, o dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. W cza­sie wspól­nego obiadu ustalil­iśmy zacieśnie­nie dal­szej współpracy Orderu Świętego Stanisława z Diecezją Włocławską. Eksce­lencja odd­ele­gował dwu księży dziekanów do kon­tak­tów roboczych. Życ­zli­wość i wza­jemne zrozu­mie­nie rokuje na rozwój Prze­o­ratu Kujawskiego, które leży na sercu naszemu kanclerzowi.

13 grud­nia 2018 r.

Kon­cert Adwen­towy był kon­certem z cyklu „Kon­certów czwartkowych” orga­ni­zowanych przez ks. dyrek­tora muzeum diecez­jal­nego Win­cen­tego Pyt­lika. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski (szczegól­nie kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk) jest znaczą­cym mece­nasem. Także mamy swój udział w propagowa­niu tej wspani­ałej kul­tury muzy­cznej. Na wszys­t­kich kon­cer­tach, często sześ­ciu rocznie, bywają damy i kawalerowie z rodz­i­nami, hier­ar­chowie koś­cielni, władze miasta i powiatu. Na tym kon­cer­cie pełna sala słuchaczy biła brawo wybit­nemu tenorowi Tadeuszowi Szlenkier.

14 grud­nia 2018 r.

Sto­warzysze­nie Rodz­ina Katyńska w Gdańsku Medalem „Pol­ska Pamięta” uhonorowała Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława. Tekst dedykacji: „Pamię­taj Pol­sko o tych Synach Swoich”. Panu Ste­fanowi Kukowskiemu w podz­iękowa­niu za współpracę z Rodz­iną Katyńską w Gdańsku.” Podz­iękowano za inic­jatywę, pro­jekty i budowę Pan­teonu Katyńskiego, jed­nego z najokazal­szych w Polsce. Za utr­walanie i pamięć o cichych bohat­er­ach zamor­dowanych na wschodzie. Za inicjowanie uroczys­tości katyńs­kich i przekazy­wanie pamięci o nich na młod­sze pokole­nie. Potem były opłatkowe uroczys­tości, życzenia świąteczne, kolacja wig­ili­jna dla setki zgro­mad­zonych dos­to­jnych gości i członków Rodziny Katyńskiej. Praemiando incitat.

17 grud­nia 2018 r.

W wiel­kich salach zajazdu Roma Niepub­liczne Przed­szkola: Akademia Przed­szko­laka oraz Niepub­licznego Przed­szkola Blue Kids zor­ga­ni­zowali kole­jne uroczyste przed­staw­ienia Jasełek oraz 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości. Świet­nie przy­go­towane trudne przed­staw­ienia w wyko­na­niu maluchów było żywo odbier­ane przez liczną pub­liczność. Znane w Tczewie przed­szkola z patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności zostały uhonorowane Medalem 250 lecia Orderu Świętego Stanisława. Medalem deko­rował Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski jedno z dzieci (jako sym­bolu jed­ności) co zostało nagrod­zone bur­zli­wymi oklaskami. Wices­tarosta Tczewski Piotr Cymanowski — także kawaler naszego Prze­o­ratu, pod­kreślał zasługi rodz­iców, wychowaw­ców i dyrekcji Anny i Łukasza Par­tyków w wychowanie patri­o­ty­czne o sil­nych ten­denc­jach his­to­rycznych. Potem była kawa, herbata, słodkości.

1719 grud­nia 2018 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia wraz z ucz­ni­ami I LO i ZSE w Tczewie, Dziećmi Marii i Młodzieżą Win­cen­tyńską przeprowadz­iły zbiórkę żywności dla potrze­bu­ją­cych z naszego miasta. Około 60 wol­un­tar­iuszy zebrało około 1,5 tony żywności dłu­goter­mi­nowej. Żywnoś­cią obdarowane zostały rodziny z Tczewa, osoby starsze, świ­etlica środowiskowa sióstr pasterek. Jak co roku zbier­ano w Netto, Stokrotkach i sklepie Fart. Prze­o­rat Pomorski OŚS, wsparł tą wielką akcję dobroczynną głównie poprzez przy­go­towanie ulotek infor­ma­cyjnych. Zaj­mowała się zbiórką i koor­dy­nacją pos­tu­lan­tka naszego Orderu Katarzyna Stu­dena. Do następ­nej akcji !

21 grud­nia 2018 r.

Sub­kowy — otwar­cie nowego przys­tanku PKP w cen­trum wsi. Od dawna oczeki­wana inwest­y­cja zre­al­i­zowana ter­mi­nowo przez PKP. Grat­u­lacje od władz gminy dla wykon­awcy i mieszkanców, w tym dla naszych kawalerów — inic­ja­torów i orga­ni­za­torów zbiórki pod­pisów i pism do PKP. To głównie dzięki dzi­ałan­iom Tomas­zowi Jeschke, Annie i Łukas­zowi Par­tyków zakońc­zono sukce­sem czyli budową nowego przys­tanku z korzyś­cią dla całej wsi. Mają już dal­sze plany społecznego działania.

21 grud­nia 2018 r.

Jak od lat wielu nasz Prze­o­rat Pomorski przed Świę­tami Bożego Nar­o­dzenia wspiera ludzi potrze­bu­ją­cych. Wyda­jemy wiele darów według wery­fikowanej co roku listy, głównie wśród bez­dom­nych i bardzo ubogich. W tym roku było ponad 160 rodzin, ale też stołówka prowad­zona przez siostry win­cen­tynki prowadzące stołówkę dla ubogich oraz Świ­etlica Środowiskowa sióstr szary­tek. Głównym dar­czyńcą jest nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk dostar­cza­jąc wielkie ilości mrożonych artykułów: ponad 200 kg pierogów, setki zup, pizz i bagi­etek. Roz­dal­iśmy też setki pieczywa otrzy­mane od pos­tu­lanta Grze­gorza Metryki. Do tego niewielkie ilości słody­czy. Całoś­cią logisty­czną i trans­portem zaw­iaduje od lat nasz Jał­mużnik Witold Sos­nowski, zaw­iadami­a­jąc o ode­bra­niu darów, kieru­jąc sprawnie długą kole­jką. Stroną for­malną zaj­muje się zawsze nasz przeor.