luty

8 lutego 2020 r.

Chary­taty­wny Bal Niepodległości to okazja do świę­towa­nia 100-​lecia powrotu Kociewia w granice odrod­zonej Rzeczy­pospo­litej. Orga­ni­za­torzy, czyli kociewskie samorządy, pod­kreślili radość święta niepodległości oraz by ucz­cić pamięć bohaterów, którzy odd­ali swoje życie w walce za Pol­skę. Bal był w murach Zamku w Gniewie naw­iązu­jąc do pięknej, pol­skiej trady­cji orga­ni­zowa­nia przyjęć z okazji ważnych świąt państ­wowych czy jubileuszy. Wieczór uświet­nił wys­trzał z armaty w asyś­cie husarzy kon­nych oraz prze­mowa Kasztelana Zamku Jarosława Struczyńskiego (naszego kawalera w Orderze). Pod­czas balu była aukcja dzieł artysty­cznych, pamiątek i innych przed­miotów przekazanych przez samorządy z Kociewia. Naj­cen­niejsza rzeczą na aukcję przekazał Prze­o­rat Pomorski — giclee (reprint — mający kolekcjon­er­ską wielką wartość) obrazu Jarosława Kukowskiego , artysty o świa­towej renomie. Wśród dzieł uzyskał najwyższą licy­towaną cenę obrazu na balu. Za 2800 zł kupił nasz kawaler, znawca sztuki Kaz­imierz Smoliński. Sto­lik na balu orga­ni­zował koman­dor Bog­dan Wiśniewski, przy którym był też przeor Ste­fan Kukowski. Dochód z aukcji przez­nac­zono na pomoc Polakom mieszka­ją­cym na Wschodzie, którzy dzisiaj zma­gają się z trud­noś­ci­ami codzi­en­nego życia. Tak wspar­liśmy Polaków, którzy mieszkają nadal na ziemi ojców. Na takim balu jeszcze się nie bawiliśmy!

12 lutego 2020 r.

W „Piaskowej” w Tczewie, restau­racji naszego kawalera Pio­tra Rezmera, spotkali się orga­ni­za­torzy i dar­czyńcy tczewskiego Orszaku Trzech Króli, ale też przed­staw­iciele z Pelplina, Starog­a­rdu, Sub­ków i Turza. To było spotkanie dla ok. ponad 100 osób na zaprosze­nie starosty tczewskiego pana Mirosława Augustyna. Pod­kreślano wyjątkowość wydarzeń w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, główny orga­ni­za­tor Orsza­ków Trzech Króli z Tczewa podz­iękował wszys­tkim zebranym zaan­gażowa­nia, obec­ności, i co ważne wspól­nego przeży­wa­nia radości płynącej ze święta Trzech Króli. — Bez Was wszys­t­kich by tego nie było — pod­kreślił. — Cieszymy się, że Jego Eksce­lencja był z nami na orszaku i jest z nami dziś, tutaj. Podz­iękowano patronom, spon­sorom, wład­zom oraz insty­tucjom, które zaan­gażowały się w przy­go­towanie orszaku, a trzeba przyz­nać, że było komu dziękować. Jesteś­cie pięknymi ludźmi — powiedział do zgro­mad­zonych J.E. ks. Arka­diusz Okroj, Biskup Pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej. — Ważne żebyśmy siebie szanowali. To bogactwo, które jest w nas tworzy wspól­notę. Koś­ciół to społeczność otwarta. Wciąż szukamy różnych punk­tów odniesienia. Tak powinny wyglą­dać sto­sunki między ludźmi. Można powiedzieć, że jesteśmy takim poszuku­ją­cym drogi orsza­kiem. Wielu ludziom chci­ało się wyjść na ulice z dobrą wiado­moś­cią. W orszak zaan­gażowały się całe rodziny. Za to współt­worze­nie dobra, bardzo serdecznie dziękuję. Szczegól­nie wyróżniono orga­ni­za­torów: Zespół Szkół Katolic­kich z panią prof. Agnieszką Said­owską, Fab­rykę Sztuk z panią dyr. Alicję Gajew­ską, pana Wiesława Micha­laka, Sto­warzysze­nie Miłosierdzia. Podz­iękowano wszys­tkim służbom mundurowym za pro­fesjon­alne zabez­piecze­nie orsza­ków. Wyróż­ni­a­ją­cymi się, najbardziej zaan­gażowanymi członkami naszego Orderu byli: Anna Bubka, Andrzej Zblewski, Piotr Rezmer, Jarosław Bar­toszewski, Grze­gorz Płaza, Leszek Meler, Arka­diusz Kiem­czyński, Kaz­imierz Smoliński. Osobno dziękowano za przy­go­towanie i real­iza­cję konkursów na najpiękniejszą koronę, pracę plas­ty­czną i strój orsza­kowy, wręcza­jąc podz­iękowa­nia i nagrody finan­sowe. Przy­go­towywał to zespół z Fab­ryki Sztuk. Hojnym dar­czyńcą wszys­t­kich nagród był Paweł, pos­tu­lat w naszym Pomorskim Prze­o­ra­cie. Przy kawie, napo­jach i cias­tach wymienial­iśmy doświad­czenia i uwagi. Do następ­nych orszaków.

15 lutego 2020 r.

Za nami druga odsłona wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”, rozpoczęła się w koś­ciele Znalezie­nie Krzyża Świętego Msza św, którą odprawił (i kazanie na temat związków między religią a sztuką wygłosił) wielebny ks. dr Sła­womir Zawada. Po wspani­ałej Mszy świętej rozpoczął się wernisaż w Muzeum Mag­icznego Real­izmu „Ochorow­iczówka”. Pod­czas wernisażu Medalem Roku Św. Jana Pawła odz­naczeni zostali: artysta malarz Krzysztof Klimek, kus­tosz muzeum Sebas­t­ian Cha­chołek, dobrodziej wys­tawy Jacek Trem­becki. Medale wręczał członek Kapituły Medalu i współor­ga­ni­za­tor Marcin Koł­panow­icz. Lucyna Ordon-​Klimczak (mez­zoso­pran) i Grze­gorz Klim­czak (fortepian) uświet­nili wernisaż wyko­naniem kom­pozy­cji Grze­gorza Klim­czaka „O, cud!” do słów Karola Woj­tyły. Wys­tawa odbywa się w sezonie zimowym, kiedy w Wiśle prze­bywa wielu turys­tów. W tym okre­sie frek­wencja w muzeum jest najwięk­sza w ciągu roku, dlat­ego wys­tawę ogląda duża liczba osób zwiedza­ją­cych. “Odblask tajem­nicy” – niezwykła wys­tawa w Muzeum Mag­icznego Real­izmu Ochorow­iczówka. 12 artys­tów, 50 prac i jedno wspólne przesłanie – Sacrum jako inspiracja dla sztuki. Efekt tego niezwykłego połączenia zain­spirowanego przez Papieża-​Polaka, jest ta wys­tawa, która krążąc po Polsce i Europie, dawać będzie świadectwo pon­ad­cza­sowego przesła­nia zamkniętego w dziełach malars­kich. Part­nerem wys­tawy jest firma Tau­ron. Orga­ni­za­torem wys­taw jest Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

18 lutego 2020 r.

Począwszy od 18 marca 2012 roku, każdego 18-​tego dnia miesiąca, nieza­leżnie od dnia tygod­nia, w Muzeum orga­ni­zowane są Dni Papieskie. Osiem­nasty dzień miesiąca związany jest z datą urodzin Karola Woj­tyły (18 maja 1920). Spotka­nia będą kon­tyn­uowane do set­nej rocznicy urodzin. 97. spotkanie z JP2 ku przyszłości. W trak­cie cyk­licznych spotkań wspom­i­namy twór­c­zość, piel­grzymki i święte życie Papieża Jana Pawła II. Na spotka­nia zapraszane są wybitne oso­bis­tości duchowne i świeckie, które w swoim życiu spotkały Papieża Polaka. (był już takim goś­ciem Ste­fan Kukowski — nasz przeor). Hon­orowym goś­ciem tego spotka­nia był prezy­dent Siemi­anowic Śląs­kich pan Rafał Mar­ian Piech. Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną, chary­taty­wną o sil­nym podłożu chrześ­ci­jańs­kich Kapituła przyz­nała Medal 250 Lecia Orderu Świętego Stanisława. Upoważnionym do wręczenia został właś­ci­ciel Monet i Medali JP II pan Krzysztof Witkowski, pos­tu­lant naszego Orderu.

29 lutego 2020 r.

W Słup­sku najbliżsi pożeg­nali zmarłego w ubiegłym tygod­niu gdańskiego rad­nego Daw­ida Kru­peja. W pogrze­bie licznie uczest­niczyli jego koleżanki i koledzy z rady Miasta Gdańska. Obecna była też prezy­dent Gdańska i wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa narodowego.Msza pogrze­bowa odbyła się w parafii Najświęt­szego Serca Jezu­sowego przy ul. Armii Kra­jowej 22 w Słup­sku. Uczest­niczyła w niej rodz­ina zmarłego. Pod­czas mszy swo­jego współpra­cown­ika pożeg­nał Jarosław Sellin, wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego. Kapitułę Medalu 100. lecia Niepodległości reprezen­tował Krzysztof Gry­lak — pos­tu­lant naszego Prze­o­ratu, który przekazał: „Okryta bolesną żałobą Rodzino. Szanowna Pani Ewo. Kapituła Medalu 100-​lecia Niepodległości Pol­ski przyz­nała Daw­id­owi pośmiert­nie to skromne odz­nacze­nie. Obok słów głębok­iego współczu­cia, proszę o jego przyję­cie.” Hołd jego pamięci.