wrze­sień

3 wrześ­nia 2019 r.

Na zaprosze­nie Pry­masa Pol­ski abpa Woj­ciecha Polaka w Pałacu Pry­masów w Gnieźnie przy­był kan­clerz kapituły, aby wręczyć Eksce­lencji Medal 100. Lecia Niepodległości. Audi­encja i wręcze­nie medalu odbyło się w kapl­icy pry­ma­sowskiej wśród wielu gości, zakon­ników z zza granicy i koś­ciel­nych pra­cown­ików Kurii. Po przed­staw­ie­niu się, staran­nej lau­dacji Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wręczył przyz­nany medal. Ksiądz Pry­mas w długim i serdecznym podz­iękowa­niu naw­iązał do his­to­rycznych i patri­o­ty­cznych postaw pry­masów Pol­ski. Potem mod­l­itwa za Ojczyznę. W pry­wat­nym gabinecie Pry­masa odbyła się bardzo długa i serdeczna roz­mowa w cza­sie której S.Kukowski przed­stawił struk­turę i zakres dzi­ałań Orderu Świętego Stanisława, próbę połączenia nurtów orderowych, uzna­nia Orderu przez Watykan. Dzi­ała­nia wielostronne zostały zilus­trowane notkami i zdję­ci­ami na przykładzie Prze­o­ratu Pomorskiego na 450 stronach zapisków. Szczególne zain­tere­sowanie wzbudził sze­roki zakres dzi­ałal­ności na rzecz Koś­cioła, potwierd­zony zdję­ci­ami z uroczys­tości z udzi­ałem kar­dy­nałów i biskupów. Eksce­lencja został zapros­zony do udzi­ału w uroczys­toś­ci­ach z odsłonię­ciem pom­nika Inki w Tuli­cach. Wiele czasu poświę­cono nowej wielkiej inic­jaty­wie Prze­o­ratu Pomorskiego planowanej w 2020 r. (ustanowionego przez Sejm RP Rok­iem Świętego Jana Pawła II) — orga­ni­za­cji wys­tawy malarstwa p.t. „Odblask Tajem­nicy”. Wernisaże wys­tawy będą w więk­szych mias­tach całej Pol­ski, ale także za granicą. Wys­tawa będzie pro­mocją pol­skiej sztuki współczes­nej, a zarazem prze­ci­wwagą dla coraz częś­ciej pojaw­ia­ją­cych się w obszarze kul­tury pro­fanacji i pro­mocji anty­wartości. Ksiądz Pry­mas pochwalił pomysł tego dzieła i wskazał, aby o patronat nad wys­tawą ubie­gać się u poszczegól­nych biskupów w miejs­cach wys­tawy, dając także swój patronat. Na pożeg­nanie Przeor Pomorski otrzy­mał od Pry­masa Pol­ski wspani­ały album Poczet pry­masów polskich.

14 wrześ­nia 2019 r.

Pomysło­daw­cami budowy pom­nika i orga­ni­za­cją wszys­t­kich uroczys­tości byli Piotr Stec i Ste­fan Kukowski, który wykonał pro­jekt pom­nika, sce­nar­iusze uroczys­tości i całą wiz­ual­iza­cją wraz z real­iza­cją (banery, plan­sze, podz­iękowa­nia, śpiewniki, roll-​opy, fold­ery, itd). Wykon­awcą drew­ni­anej rzeźby jest znany rzeźbiarz z Sier­pca pan Edmund Szpanowski. Kawaler Antoni Fila był spon­sorem mate­ri­ałów wiz­ual­iza­cji i służył do mszy. Orga­ni­za­cją i nad­zorem budowy, konferencji

i Zlotu Patri­o­ty­cznego zajął się koman­dor Piotr Stec. Częś­cią artystyczno-​muzyczną kierował Bogusław Tandrowski z Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II wraz ze swoim zespołem „Bugi”. Spec­jalne śpiewniki na ten szczególny dzień wydrukowane przez kawalera Grze­gorza Płazę roz­dawali kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego. Mszę Świętą za Ojczyznę, patri­o­ty­czną homilię w koś­ciele Św. Maksy­mil­iana Marii Kolbe w Waplewie Wielkim odprawił pro­boszcz ks. Arka­diusz Borzyszkowski. W homilii wiele uwagi poświę­cił pomor­dowanym przod­kom Rodziny Sier­akows­kich z Waplewa, wielce zasłużonym patri­otom i dobrodziejom. Ksiądz ułożył też tekst i przy­go­tował przysięgę wier­ności Krzyżowi Chrys­tu­sowemu, którą poprowadził przed krzyżem misyjnym na tere­nie koś­cioła, w gromkiej deklaracji wszys­t­kich zgro­mad­zonych wiernych. Ustaw­ian­iem pocztów, del­e­gacji z wielką dbałoś­cią o rytuał zad­bał kawaler naszego Prze­o­ratu płk Zdzisław Frątczak, kieru­jąc też roz­dawaniem tek­stu przysięgi „Pod Krzyżem” i prece­dencją przy pom­niku. Rytu wojskowego i his­to­rycznego nadał poczet sztan­darowy Szwadronu Kawa­lerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w his­to­rycznych strojach.

Kon­fer­encję naukową w Domu Kul­tury prowadził Piotr Stec. Pier­wszym prele­gen­tem był dr Prze­mysław Wój­tow­icz „Ludobójstwo na Nar­o­dzie Pol­skim w okre­sie II wojny świa­towej”, następ­nie prof. dr hab. Piotr Niwiński „Pol­skie Podziemie Niepodległoś­ciowe 19451963″ oraz prof. dr hab. Karol Pole­jowski „Żołnierze Wyk­lęci na Pow­iślu i Kaszubach”.

Krótkie, mery­to­ryczne i emocjon­alne przemówienia spotkały się z gorą­cymi brawami i wielkim buki­etem kwiatów wręczanymi przez młodzież szkolną. Spec­jalne podz­iękowa­nia otrzy­mali też pro­fe­sorowie od orga­ni­za­tora — prze­ora pomorskiego, które wręczał wespół z miejs­cowym pro­boszczem. Podz­iękowa­nia takie otrzy­mali tez dalsi prele­genci: prof. dr hab. Grze­gorz Berendt oraz red. Piotr Szubar­czyk. Ks. Arka­diusz Borzyszkowski otrzy­mał za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i zaan­gażowanie w uroczys­tości w Waplewie Medal 250 Lecia Orderu Świętego Stanisława, który wręczali przeor Ste­fan Kukowski wraz z koman­dorem Piotrem Ste­cem. Przys­tępne wykłady spowodowały bardzo emocjon­alne wys­tąpi­enia kilku osób mocno popier­a­jące utr­wale­nie wydarzeń his­to­rycznych w ich miejs­cowoś­ci­ach. O zgłaszanie świad­ków osób prześlad­owanych na tych ter­e­nach przez Urząd Bez­pieczeństwa prosił red. Piotr Szubar­czyk. Wielka wys­tawa w Domu Kul­tury „Pol­ska Wal­cząca” IPN cieszyła się zain­tere­sowaniem wielu zgro­mad­zonych mieszkańców. Wys­tawa będzie eksponowana także w kilku pobliskichmiejscowościach.

Odsłonię­cie pamiątkowego Głazu w Tuli­cach, poświę­conego Ince i Żołnier­zom Wyk­lę­tym rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu nar­o­dowego. Prze­cię­cia wstęgi dokon­ali przed­staw­iciele: orga­ni­za­tora — Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, samorzą­dow­ców — wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski, nauki — prof. dr hab. Grze­gorz Berendt, który przed­stawił syl­wetkę Danuty Siedzikówny i Żołnierzy Niezłom­nych. Wartą przy pom­niku była asysta hon­orowa służby więzi­en­nej ze Sztumu, poczet sztan­darowy Szwadronu Kawa­lerii oraz poczet ze sztan­darem szkoły im. Danuty Siedzikówny. Główny orga­ni­za­tor Piotr Stec za wiele lat społecznego, patri­o­ty­cznego dzi­ała­nia oraz zaan­gażowanie swo­jego czasu i środ­ków przy uroczys­toś­ci­ach budowy pom­nika otrzy­mał z rąk Kan­clerza Kapituły Ste­fana Kukowskiego prestiżowy Medal 100. lecia Niepodległości. Ste­fan Kukowski odczy­tał cytaty z przesłań przysłanych przez patronów hon­orowych. Gromkie brawa otrzy­mał też mieszkaniec wsi, który przeżył UB-​owskie prześlad­owa­nia i ze wzrusze­niem dziękował za pom­nik, jako trwały na wieki ślad pamięci.

Po tym, w lesie, przy ognisku, był Zlot Patri­o­ty­czny rozpoczęty wspólną pieśnią intonowaną przez Bogusława Tandrowskiego i jego zespół BUGI. Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego roz­dali dar­mowe śpiewniki patri­o­ty­czne. Wprowadze­nie i his­to­ryczne wstawki były w rewela­cyjnym wyko­na­niu red. Pio­tra Szubar­czyka. Bogusław Tandrowski za wielkie zasługi na niwie społecznego szerzenia patri­o­tyzmu otrzy­mał od Prze­o­ratu Pomorskiego Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława. Na mecie Pomorskiego Rajdu Rowerowego „Nasza Pol­ska” czekali kawalerowi Orderu Ś.S. Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski I Łukasz Par­tyka, wręcza­jąc każdemu uczest­nikowi imi­enne podz­iękowa­nia i opaskę odblaskową na rower (dar IPN). Puchary za: dłu­gość trasy, ilość w zes­pole, dla najmłod­szego uczest­nika, za strój z ele­men­tami patri­o­ty­cznymi wręczali wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski (wielce zaan­gażowany przy budowie infra­struk­tury przy pom­niku), koman­dor sztum­ski Piotr Stec oraz Ste­fan Kukowski. Było także wiele dyplomów dla mieszkańców, którzy spon­tan­icznie i z wielkim zapałem włączyli się w to wiekopomne dzieło. Później, wiec­zorem już, był kon­cert grupy BUGI, wspólne śpiewy, ognisko, grill. Patronem wszys­t­kich uroczys­tości byli:

i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Anna Fotyga — Euro­poseł do Par­la­mentu Europe­jskiego, Antoni Szy­mański — Sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej, Jarosław Szarek — Prezes IPN, Mirosław Golon –Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku, Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu d/​s Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Karol Nawrocki — Dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława. Głównym pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem całości był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

15 wrześ­nia 2019 r.

W Pelplinie XIX jest Jar­mark Cys­ter­ski w cza­sie tego wydarzenia, sku­pi­a­jącego kilka tysięcy ludzi, orga­nizuje zbiórkę fun­duszy na misyjne dzieła kapucyńskie w Afryce. Grupa pod kierunk­iem kawalera OŚS Bog­dana Wiśniewskiego — koman­dora Koman­dorii Pelplińskiej Pomorskiego Prze­o­ratu obsługi­wała stoisko z uży­wanymi książkami. Osoby zain­tere­sowane zabier­ały dowolną ilość książek, zostaw­ia­jąc datek dla kapucynów. Za te przekazane pieniądze kupowane są składane row­ery, które stanowią nieza­stą­pi­ony środek loko­mocji w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej i Czadzie. W innym miejscu kawaler Ryszard Rogaczewski prezen­tował reprint pelplińskiej Bib­lii Guten­berga, jed­nocześnie infor­mował, roz­da­jąc stosowne ulotki, o budowie szkoły zawodowej, którą kapucyni budują w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej, a Prze­o­rat Pomorski orderu Świętego Stanisława postanowił wspierać to dzieło.

17 wrześ­nia 2019 r.

W 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny świa­towej wzięliśmy udział w marszu pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu. Zwieńcze­niem marszu było spotkanie przy Pom­niku ofiar hitleryzmu i stal­in­izmu w Rokitkach i odd­anie hołdu ofi­arom total­i­tarnych sys­temów, które zniewalały naszą Ojczyznę. Orga­ni­za­torem był Wójt Gminy Tczew i Dyrek­tor ZKiW w Swarożynie. Zaś władze samorzą­dowe Tczewa (z prezy­den­tem miasta na czele), przed­staw­iciele służb mundurowych, młodzież oraz mieszkańcy pamię­tali o zbro­jnej agresji żołnierzy Armii Czer­wonej na Pol­skę. Spotkaliśmy się w parku gdzie odbyły się uroczys­tości związane z tym trag­icznym dla Polaków wydarze­niem. Ks. Woj­ciech Glin­iecki z tczewskiej fary wygłosił Słowo Boże. Ste­fan Kukowski tu również złożył wiązankę kwiatów. Prze­o­rat Pomorski już po raz piąty zor­ga­ni­zował uroczys­tości wiec­zorne, które zaczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę w tczewskiej farze, z bardzo patri­o­ty­czna homilią Ks. Woj­ciecha Glin­ieck­iego. Uroczys­tości przy tabl­icy poświę­conej pamięci bohaterów obrony Ojczyzny z 1 oraz 17 wrześ­nia. Tablica pow­stała staran­iom, pro­jek­towi i fun­dacji Prze­o­ratu. Tu złożono znicz pamięci. Tu przemówił starosta Mirosław Augustyn. Po tym uczniowie 1 oraz 2 Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego przed­staw­ili krótki pro­gram artysty­czny. O trag­icznych losach tamtego czasu mówił prezes Dawnego Tczewa pan Łukasz Brząd­kowski. Przed­staw­iciel Młodzieży Wszech­pol­skiej Rafał Buca wskazał skutki uciemięże­nia naszego nar­odu przez zdradziecki sys­tem ZSRR. Dzięki zaan­gażowa­niu pana Mar­iusza Dworakowskiego mogliśmy wykonać wspól­nie kilka pieśni patri­o­ty­cznych, mając śpiewniki roz­danymi przez Andrzeja Zblewskiego — kawalera naszego Prze­o­ratu. Kli­matu dodały palące się pochod­nie. Prowadzący to spotkanie przeor OŚS Ste­fan Kukowski podz­iękował za inic­jatywę i liczny udział, szczegól­nie młodzieży, w tych uroczys­toś­ci­ach. Po raz piąty spon­tan­icznie spotkaliśmy się w tym miejscu . Cześć i Chwała Bohaterom.

20 wrześ­nia 2019 r.

26 pol­s­kich artys­tów i 26 spo­jrzeń na Pol­skę — jej his­torię, trady­cję i współczes­ność. Różnorodna styl­istyka, jeden cel: uczcze­nie set­nej rocznicy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Wys­tawa została objęta Nar­o­dowym Patronatem Prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Prezen­towana była w muzeach i gale­ri­ach we Włocławku i Koło­brzegu. Swoją twór­c­zość zaprezen­towali m.in. tczewianie Ewa Kukowska i Jarosław Kukowski. Orga­ni­za­torami są Fun­dacja Art.Hanza, Gale­ria Quan­tum, Jarosław Kukowski, Fab­ryka Sztuk w Tczewie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć w jed­nym miejscu kilka­dziesiąt prac uznanych malarzy, reprezen­tu­ją­cych różne nurty sztuki współczes­nej. Na wernisażu obecni byli sen­a­tor Antoni Szy­mański, wszys­tkie władze miasta i powiatu, ze starostą i prezy­den­tami na czele, bardzo wielu miłośników sztuki. Jest to kole­jna odsłona patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności tczewskiej Fab­ryki Sztuk, która została nagrod­zona prestiżowym Medalem 100. Lecia Niepodległości. Medal wręczali członkowie Kapituły Medalu Piotr Stec i Ste­fan Kukowski.