luty

11 luty 2016 r.

11 lutego w Turzu odbyło się pod­sumowanie Orszaku Trzech Króli zor­ga­ni­zowanego po raz pier­wszy w tute­jszej Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy oraz na tere­nie Gminy Tczew. Orga­ni­za­torami pod­sumowa­nia byli koor­dy­na­torzy Orszaku ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Pod­sumowanie Orszaku rozpoczęło się liturgią Mszy Św. w Koś­ciele Parafi­al­nym p. w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu. Następ­nie zgro­mad­zono się w Świ­etl­icy Szkol­nej ZKiW. Ks. Pro­boszcz przed­stawił his­torię orga­ni­za­cji pier­wszego Orszaku Trzech Króli w Turzu, wskazu­jąc na źródła inspiracji i pod­kreśla­jąc rolę p. Ste­fana Kukowskiego w kre­owa­niu tego wydarzenia. Przy­pom­niał także, że Orszak jest wydarze­niem religi­jnym, mają­cym swe źródło w Ewan­gelii, oraz że ma charak­ter społeczny, gdyż jed­noczy ludzi wokół tego, co dobre. Zaprezen­tował też Kro­nikę Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława, do której został wpisany Pier­wszy Turski Orszak Trzech Króli. Po przemówie­niu rozpoczęło się wręczanie podz­iękowań, które prowadzili wspól­nie ks. Pro­boszcz Mirosław Prze­chowski, przed­staw­iciel Orderu Św. Stanisława Kawaler Grze­gorz Płaza oraz p. Roman Rezmerowski, Wójt Gminy Tczew. Po wręcze­niu dyplomów wdz­ięczności nad­szedł czas na poczęs­tunek, przemówienia i wymi­anę doświad­czeń. Dyskusję pod­sumował przed­staw­iciel koor­dy­na­torów kawaler OŚS Arka­diusz Kiemczyński.

11 luty 2016 r.

11 lutego 2016 Kapituła „Kociewskie Pióro 2015″ przyz­nała spec­jalny dyplom naszemu Prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu, który od ponad 30 lat ma niewąt­pli­wie wybitne zasługi dla Tczewa i regionu kociewskiego. Szczegól­nie imponu­jąca i zarazem sław­iąca nasze miasto jest dzi­ałal­ność pana Kukowskiego na rzecz Koś­cioła jako zgrupowanych wiernych. Był wielo­let­nim społecznym współor­ga­ni­za­torem Fes­ti­wali Twór­c­zości Sakral­nej. Przez papieża Jana Pawła II został wyróżniony pamiątkowym Zło­tym Medalem. Pan Ste­fan pode­j­muje się wielu inic­jatyw powodu­ją­cych bardzo zróżni­cow­ane i bar­wne spotka­nia łączące naszą społeczność, pod­nosząc jej świado­mość i wiedzę o naszej przeszłości. Lista dokonań pana Kukowskiego jest bardzo długa (z laudacji).

15 luty 2016 r.

15 lutego 2016 na gorącą prośbę Pana Andrzeja Muchowskiego o wspar­cie Schro­niska Brata Alberta w Tczewie i właś­ci­ciela restau­racji „Piaskowa” naszego kawalera Pio­tra Rezmera, który od kilku lat trzy razy w tygod­niu nieod­płat­nie gotuje gorące posiłki dla bez­dom­nych z całego miasta zor­ga­ni­zowal­iśmy dostawę pro­duk­tów. Od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka z firmy „Iglo­tex” otrzy­mal­iśmy prawie 400 kg pierogów z mięsem oraz 1000 sztuk pizz. Ochoczo trans­portem i dys­try­bucją zajął się kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Pro­dukty te trafiły do: bez­dom­nych ze schro­niska, dwóch Świ­etlic Środowiskowych Car­i­tas, dla dzieci z dar­mowego zimowiska dla dzieci i młodzieży w Turzu, Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Zaś 100 kg pierogów i 360 pizz kawaler Witold Sos­nowski rozdys­ponował wśród naj­bied­niejszych tczewian (od lat posi­adamy taką listę) doda­jąc jeszcze do paczek różno­rakie pieczywo.

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 met­ro­polita gdański arcy­biskup Sła­woj Leszek Głódź świę­tował w Gdańsku jubileusz 25-​lecia przyję­cia sakry biskupiej. W niedzielę, 28 lutego 2016 r., w Archikat­e­drze Oli­wskiej odpraw­iona została uroczysta msza św. Prze­wod­niczył jej abp Józef Kowal­czyk, który wygłosił także homilię. Przy­pom­i­nał osiąg­nię­cia dusz­paster­skie obec­nego met­ro­pol­ity gdańskiego. Abp Głódź przed 25 laty został wyświę­cony przez papieża Jana Pawła II na biskupa polowego Wojska Pol­skiego. To dzisiejszy met­ro­polita gdański tworzył struk­tury ordy­nar­iatu polowego w Polsce. W niedziel­nej uroczys­tości wzięli udział m.in. posłowie, min­is­ter w Kance­larii Prezy­denta RP, woje­w­oda pomorski, prezy­dent Gdańska oraz przed­staw­iciele trójmiejs­kich uczelni i służb mundurowych z Pomorza. Uszanowanie odd­ali arcy­biskupowi także przed­staw­iciele innych wyz­nań. Wśród zapros­zonych gości byli także reprezen­tanci naszego Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim i Koman­dorem Gdyńskim OŚS płk. Grze­gorzem Stańczykiem na czele. Także w swych dystynk­to­ri­ach byli przed­staw­iciele Koman­dorii Gdyńskiej. W cza­sie obiadu del­e­gacja nasza złożyła życzenia dos­to­jnemu Jubi­la­towi i odpowiedni dar.

28 luty 2016 r.

28 lutego 2016 w hali sportowej II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tczewie odbył się chary­taty­wny turniej halowej piłki nożnej na rzecz tczewskiego hos­picjum. Pomysło­dawcą i współt­worzą­cym był kawaler Zenon Żynda. Orga­ni­za­tor turnieju to Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława z prze­o­rem p. Ste­fanem Kukowskim na czele oraz Powia­towe Cen­trum Sportu p. Tomaszem Tobi­ańskim. Turniej otworzyli: starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski, przed­staw­iciel ks. biskupa ksiądz Wacław Mielew­czyk oraz pani prezes Szpi­tali Tczews­kich Marzena Mrozek. Znakomici uczest­nicy drużyn sportowych: księża, samorzą­dowcy, polic­janci i strażacy, z odd­aniem wal­czyli o główną nagrodę - Puchar ks. Biskupa Wiesława Śmigla. W gorącej atmos­ferze, z dopingiem pub­liczności i sym­pa­tyków gra­ją­cych drużyn, puchar zwyciężyli księża diecezji pelplińskiej. Między meczami artysty­cznych doz­nań dostar­czyli nam zespół Mod­raki z Pelplina (dzięki koman­dorowi Bog­danowi Wiśniewskiemu) oraz Orkies­tra Tor­peda. W trak­cie meczu, wolon­tar­iusze Hos­picjum, za wolne datki przy­go­towali losy. Po przelicze­niu okazało się, że zebrano łącznie 3335,70 zł. Całość została przez­nac­zona na zakup wózków inwalidz­kich dla chorych prze­by­wa­ją­cych w Tczewskim Hos­picjum. Wszys­tkim gra­ją­cym drużynom puchary wręczali wices­tarosta tczewski (kawaler Witold Sos­nowski), komen­danci straży pożarnej i policji. Spec­jalne podz­iękowa­nia za udział w turnieju, ale też za zaan­gażowanie i spon­sorowanie wręczali kapelan księdza Biskupa ks. Marcin Kunda i główny ani­ma­tor Ste­fan Kukowski. Pieczę nad poczęs­tunkiem dla zawod­ników, orga­ni­za­torów i gości miała dama Ania Bubka. Do hojnego poczęs­tunku i fan­tów do losowa­nia przy­czynił się kawaler Leszek Meler oraz Arka­diusz Kiem­czyński, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Trocki.