listopad

3 listopada 2018 r.

Uroczysta kon­fer­encja w Muzeum 2 Pułku Szwoleżerów Rokit­ni­ańs­kich w Starog­a­rdzie. Odśpiewano pieśni okolicznoś­ciowych z solis­tami: Michałem Ole­jnikiem i Prze­mysławem Radziszewskim. Słowo o his­torii Batal­ionu mówił współor­ga­ni­za­tor Piotr Szubar­czyk z gdańskiego IPN. Goś­ciem spec­jal­nym był Janusz Morkowski z Rap­er­swill, (syn ppor. rez.,sedziego Feliksa Morkowskiego ze Starog­a­rdu), któremu kapituła medalu przyz­nała Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława na wniosek ks. pro­boszcza i IPN za wielo­let­nie propagowanie pol­skości i patri­o­tyzmu za granicą kraju. Medal wręczał Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick i przeor pomorski Ste­fan Kukowski. W uroczys­tości i kon­fer­encji brali też udział kawalerowie Andrzej Zblewski i Ryszrd Szwoch, którzy roz­dali śpiewniki patri­o­ty­czne wydane przez nasz Prze­o­rat Pomorski.

4 listopada 2018 r.

Uroczysty prze­marsz wokół Rynku z biało-​czerwoną flagą (5 x 20 m), która przy­wieziona została przez del­e­gację Polaków z Essen (Polen in Essen). Komen­tarz przez mega­fon Pio­tra Szubar­czyka, zaprosze­nie na mszę św. w intencji ofi­cerów i żołnierzy BAON-​u Starog­ard i 2 Pułku Szwoleżerów Rokit­ni­ańs­kich. Potem Msza św. kon­cele­browana — pod prze­wod­nictwem ks. pro­boszcza Dar­iusza Nency — w intencji Ofi­cerów i Żołnierzy Batal­ionu Obrony Nar­o­dowej Starog­ard, którzy polegli na szlaku bojowym 128 wrześ­nia od Starog­a­rdu do Warszawy. Wyek­sponowano gran­i­tową tablicę pamiątkową BAON-​u pro­jektu Ste­fana Kukowskiego. Potem wspólny raut. W uroczys­toś­ci­ach wzięła udział Koman­dor OŚS Anna Bubka, Koman­dor OŚS Bog­dan Wiśniewski, kawaler Ryszard Szwoch. Uzgod­nil­iśmy dal­sze dzi­ała­nia patri­o­ty­czne z 2 Pułkiem Szwoleżerów ze Starog­a­rdu Gdańskiego.

11 listopada 2018 r.

Cen­tral­nym wydarze­niem kul­tur­al­nym w Pelplinie z okazji set­nej rocznicy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości był wys­taw­iony w niedzielę 11 listopada musi­cal „Prze­budze­nie” wyko­nany przez czter­dziestoosobowy zespół „Na cały głos”.Ponad godzinne przed­staw­ie­nie naw­iązało do okresu II wojny świa­towej i bohater­skiego ducha nar­odu pol­skiego czasu zaborów oraz roli kul­tury pol­skiej w walce o odzyskanie niepodległości. Wprowadzenia do wid­owiska wyko­nanego przez ponad czter­dzi­estu młodych muzyków i aktorów w więk­szości z Pelplina, dokonał koman­dor pelpliński Orderu Bog­dan Wiśniewski — „Patri­o­tyzm nigdy nie stoi w opozy­cji do tych wartości, które budują człowieka, które kształtu¬ją jego moralny krę­gosłup”. Na zakończe­nie przed­staw­ienia pomysło­dawca musi­calu i szef zespołu „Na cały głos” ks. Zbig­niew Geł­don wyraził nadzieję, że „to Boże dzieło, wyko­nane z Bożego natch­nienia pomoże nam odkryć kim my, Polacy jesteśmy oraz jaki skarb his­torii niesiemy w naszych ser­cach”. Musi­cal obe­jrzało prawie pół­tora tysiąca osób. Po przed­staw­ie­niu Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski wraz z Jirym Stu­denym — preze­sem Fun­dacji Chary­taty­wnej (jako członkowie kapituły Medalu) wręczyli zespołowi na „Na cały głos” Medal 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości, za wiele lat dzi­ałań społecznych, patri­o­ty­cznych, oraz za uświet­ni­anie także wielu akcji Prze­o­ratu Pomorskiego. Medal ode­brał ks. Zbig­niew Gieł­don. Po kon­cer­cie odbył się raut dla zapros­zonych gości. Bło­gosław­ieństwa udzielił J.E. ks. Ryszard Kasyna. Hitem był potężny tort dar z pra­cowni cukier­niczej naszego kawalera Leszka Melera.

14 listopada 2018 r.

Z inic­jatywy Rady Parafi­al­nej, w szczegól­ności pana Woj­ciecha Maz­gaja oraz nowego pro­boszcza parafii Matki Bożej Królowej Polsk ks. Łukasza Syn­o­radzkiego pow­stała tablica poświę­cona budown­iczemu koś­cioła ks. Alfon­sowi Fon­farze. Poświęce­nia i odsłonię­cia tabl­icy dokon­ali po uroczys­tej Mszy Świętej księża: Adam Gadom­ski (poprzedni pro­boszcz), prał. Stanisław Cie­niewicz (kolega sem­i­naryjny śp. ks. A. Fon­fary). Pełen koś­ciół wiernych serdecznie wspom­i­na­ją­cych budown­iczego koś­cioła z zaciekaw­ie­niem i serdecznoś­cią przyjęło naszych kawalerów z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. W darze wykonał pro­jekt tabl­icy i pro­jekty graficzne przeor Ste­fan Kukowski. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli także kawalerowie Ryszard Szwoch, Leszek Meler, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Na spotka­niu kola­cyjnym omówiliśmy dal­szą współprace z naszym Przeoratem.

17 listopada 2018 r.

W roku 100. lecia odzyska­nia niepodległości Chór Męski ECHO zor­ga­ni­zował XXII Ogólnopol­skie Spotka­nia Chórów Męs­kich pod patronatem wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina i Wielkiego Kan­clerza Orderu Ś.Stanisława Ste­fana Kukowskiego. To doskon­ała plat­formą do pod­noszenia poziomu artysty­cznego renomowanych chórów męs­kich, wzbo­ga­ca­nia reper­tu­aru o nowe pozy­cje oraz pogłębia­nia przy­jaznej współpracy między zespołami. Pod­czas tegorocznych spotkań wys­tąpiło 6 męs­kich chórów Warunk­iem uczest­nictwa było kon­cer­towe wyko­nanie przy­na­jm­niej dwóch utworów patri­o­ty­cznych pod­kreśla­jącej niepodległość kraju. Wspólny śpiew sześ­ciu męs­kich chórów rozpoczął się „Bogurodz­icą”, a na bis wspólny śpiew wraz z pełną salą „Marsz Pier­wszej Bry­gady”. Za wielo­let­nie wspieranie pieśnią uroczys­tości patri­o­ty­cznych i orga­ni­za­cję XXII Ogólnopol­s­kich Spotkań chór został odz­nac­zony „Medalem 100. Lecia Odzyska­nia Niepodległości”. Medal wręczali członkowie Kapituły: płk Pił­sud­czyków RP Julian Michaś i kan­clerz Ste­fan Kukowski.

24 listopada 2018 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyła się kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa „Janusz St. Pasierb – twórca kul­tury i nauki Pomorza, Pol­ski i Europy”. Wiel­o­godzinne spotkanie rozpoczęła Msza św. w kapl­icy Col­legium Mar­i­anum. Głównym cel­e­bransem był biskup Michał Janocha, prze­wod­niczący Rady ds. Kul­tury i Ochrony Dziedz­ictwa Kul­tur­owego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­ski. O tych różno­ra­kich przestrzeni­ach dzi­ałal­ności zmarłego w grud­niu 1993 roku znakomitego his­to­ryka sztuki mówiono pod­czas kon­fer­encji w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Bp prof. Michał Janocha przy­pom­niał bez­cenną pracę ks. prof. Pasierba nad tzw. polonikami w zbio­rach watykańs­kich. O Księdzu Poe­cie mówili: Dr Agnieszka Lad­dach, Biskup włocławski dr Wiesław Mer­ing (ukazał ks. Pasierba jako kapłana, który do końca dawał świadectwo wier­ności swo­jemu powoła­niu), ks. prof. Jan Sochoń (uczeń i przy­ja­ciel ks. Pasierba omaw­iał sym­bo­l­ikę i znacze­nie kat­edr „jako tek­stów kul­tury” w twór­c­zości ks. Pasierba). Drugą część kon­fer­encji otworzył prof. Tomasz Tomasik przedłoże­niem poświę­conym mias­tom: Rzy­mowi, Paryżowi i Jero­zolimie. Ks. kanonik Win­centy Pyt­lik przy­bliżył rolę ks. prof. J. Pasierba w trosce o zabytki, szczegól­nie poprzez udział w kon­serwacji Obrazu Jasnogórskiego oraz cen­nych obiek­tów diecezji chełmińskiej. Ks. Pasierb zmarł w 1993 roku w Warsza­wie. Jest pochowany, zgod­nie z jego wolą, na cmen­tarzu parafi­al­nym w Pelplinie. 15 grud­nia minie ćwierć wieku od jego śmierci. Głównym ani­ma­torem i orga­ni­za­torem całej Kon­fer­encji był Koman­dor Orderu Świętego Stanisława Bog­dan Wiśniewski a part­nerem w orga­ni­za­cji był Prze­o­rat Pomorski. Całą grafikę pro­jek­tował przeor Ste­fan Kukowski. Wśród uczest­ników byli kawalerowie Ryszard Rogaczewski, Ryszard Szwoch, Tadeusz Serocki. Eksponowana była także wys­tawa na 26 plan­szach o ks. Januszu St. Pasier­bie przy­go­towana przez kaw. Bog­dana Wiśniewskiego a opra­cow­ana i real­i­zowana przez Ste­fana Kukowskiego.

27 listopada 2018 r.

Wielkie święto Rodziny Wince­tyńskiej — Matki Bożej Objaw­ia­jącej Cud­owny Meda­lik. który jest znakiem wspól­nej miłości i wielu łask, które prag­nie nam ofi­arować. Powierze­niu się na nowo Najświęt­szej Maryi Pan­nie poprzez słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy”. W budynku przed­szkola prowad­zonego przez siostry odbyła się się Msza Święta kon­cele­browana przez trzech księży, czyn­nie wspo­ma­gana przez młodzież win­cen­tyńską. Potem była wspani­ała insc­eniza­cja objaw­ienia przed­staw­iana przez Apos­to­lat Cud­ownego Meda­lika. We wspól­nym świę­towa­niu uczest­niczył. Ste­fan Kukowski — we wspól­no­cie siła. Orga­ni­za­torem całości było Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej, (pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena), a dla wszys­t­kich ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler.

30 listopada 2018 r.

W ramach propagowanie idei hos­picyjnej, pozyski­wanie środ­ków finan­sowych real­i­zowane są roz­maite pro­jekty. Ostat­nia taka akcja miała miejsce w Galerii Nep­tun w Strog­a­rdzie Gdańskim. Na zdję­ciu nasza dama w OŚS Janka Lubawska przy deko­racji pier­niczków, które sam piekła i chary­taty­wnie rozprowadza. Jest to jedna z wielu form pozyski­wa­nia fun­duszy na hos­picjum. Wielki Prałat OŚS dr.Józef Pick od lat w swo­jej parafii prowadzi Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej, świ­etlice środowiskowe dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, Stację Opieki Car­i­tas nad chorymi i starszymi, punkt wypoży­cza­nia sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego, gabi­net reha­bil­i­ta­cyjny. Przy takim doświad­cze­niu, real­nym wspar­ciu i pomocy damy Janki Lubawskiej pow­staje starog­a­rdzkie hos­picjum, tak niezbędne temu rejonowi. Nie pow­stanie w nowym budynku, ale w już ist­nieją­cym. Wielkiej pomocy udziela miasto i powiat starog­a­rdzki. Z takiej inic­jatywy pow­staje zbożne dzieło.