sier­pień

6 sierp­nia 2023 r.

W niedzielę do san­nick­iego pałacu zaw­itały znamien­ite osobowości świata kul­tury i sztuki. Gośćmi spec­jal­nymi byli Ewa Minge i Ste­fan Kukowski. Był to dzień kon­certu z cyklu Chopin-​muzyka-​poezja. Szczel­nie wypełniły się sale kon­cer­towe w pałacu i na sce­nie pojaw­iły się Beata Bil­ińska, która zasi­adła za fortepi­anem i aktorka, Monika Dryl. Spod pal­ców pianistki popłynęły urzeka­jące dźwięki muzyki Fry­deryka Chopina. Towarzyszyła im poezja Juliana Tuwima i Wisławy Szym­borskiej, w niesamowitej inter­pre­tacji Moniki Dryl. Na sce­nie pojawił się Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, który przyp­iął Medal Polo­nia Sem­per Fidelis Mon­ice Patrow­icz, dyrek­tor Europe­jskiego Cen­trum Artysty­cznego im. Fry­deryka Chopina w San­nikach. Medal nadany został przez Kapitułę Medalu „w uzna­niu wielo­let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie kul­tury pol­skiej”. Współor­ga­ni­za­torami wydarzenia byli Europe­jskie Cen­trum Artysty­czne im. Fry­deryka Chopina w San­nikach, Towarzystwo im. Fry­deryka Chopina w Warsza­wie oraz Paryska Gale­ria Quan­tum. Potem był czas na przy­bliże­nie dzi­ałal­ności Orderu Św. Stanisława i dal­szej współpracy.

11 sierp­nia 2023 r.

Mszą za ofi­ary mordu w lasach Piaśnicy kon­cele­browaną przez bpa Wiesława Szla­chetkę rozpoczęto uroczys­tości. Potem w uroczys­tości otwar­cia udział wzięli przed­staw­iciele władz rzą­dowych i samorzą­dowych, przed­staw­iciele duchowieństwa, Wojska Pol­skiego oraz mieszkańcy Wejherowa. Zaprosze­nie dostał też Ste­fan Kukowski, współor­ga­ni­za­tor na ziemi wejherowskiej miejsca pamięci wraz rad­nym miasta — kawalerem Hen­rykiem Jaroszem. His­to­rycznie pier­wszym na proskryp­cyjnej liś­cie wrogów trze­ciej Rzeszy był hr. dr Witold Kukowski. W Lasach Piaśnic­kich życie straciło od 12 tys. do 14 tys. ludzi. Ofi­ary mor­dowano najczęś­ciej strza­łem w tył głowy. Zbrod­nia nazy­wana jest m.in. „Kaszub­skim Katyniem”. Pod­czas uroczys­tości głos zabrał m.in. min­is­ter kul­tury Piotr Gliński, który zaz­naczył, że zbrod­nia piaśnicka, która miała unices­t­wić pol­ski naród, miała być zapom­ni­ana. Niemcy próbowali zatrzeć jej ślady w 1944 roku, a później w cza­sach PRL-​u nie zad­bano o jej pamięć. Pod­kreślił, że his­to­ria „Pomorskiego Katy­nia” zachowała się dzięki rodzi­nom pomor­dowanych oraz dzi­ałac­zom społecznym. Wys­tawa stała została otwarta dla zebranych zaraz po poświęce­niu budynku przez Biskupa Wiesława Szla­chetkę. Spotkanie w Wejherowie było również miejscem omówienia z Preze­sem IPN Karolem Nawrockim utr­wala­nia miejsc pamięci inicjowanych i orga­ni­zowanych przez Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława: stra­jki szkolne na Kociewiu 29 wrześ­nia w Kas­parusie oraz uroczys­tości obchody Nar­o­dowego Święta Niepodległości 10 listopada w Mechelinkach.

12 sierp­nia 2023 r.

Jego Świą­to­bli­wość Papież Fran­ciszek

Celem dzi­ałal­ności Kon­fed­er­acji jest służba w odbu­dowa­niu i wdroże­niu porządku opartego na pod­stawie uni­w­er­sal­nych wartoś­ci­ach chrześ­ci­jańs­kich: dobra, prawdy, miłości, spraw­iedli­wości i prawa moralne Doty­chcza­sowe dzi­ała­nia, opier­a­jące się głównie na Prze­o­ra­cie Pomorskim który od kilku­nastu lat jako wzór i dro­gowskaz wiernie służy Koś­ciołowi Powszech­nemu i Ojczyźnie. Wielką radoś­cią i wspar­ciem byłoby obję­cie dzi­ałal­ności patronatem i udzie­le­nie bło­gosław­ieństwa Jego Świą­to­bli­wości Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława B.M. Byłoby to wielkim wspar­ciem w łącze­niu i podz­iękowaniem za doty­chcza­sową dzi­ałal­ność i zmo­bi­li­zowałoby to damy i kawalerów do inten­sy­wniejszej pracy dla ludzi potrze­bu­ją­cych wspar­cia i pomocy.

15 sierp­nia 2023 r.

15 sierp­nia br. odbyły się kole­jne zainicjowane przez Prze­o­rat Pomorski uroczys­tości patri­o­ty­czne związane z 84. rocznicą mordu na Michale Różanowskim — żołnierzem II Batal­ionu Strzel­ców z Tczewa i 103 rocznicy zwycięstwa nad bol­szewickim wojskiem, w dniu Święta Wniebowz­ię­cia NMP. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą z udzi­ałem kawalerów Orderu Świętego Stanisława (Ste­fan Kukowski, Józef Kra­jew­ski, Piotr Szubar­czyk, Andrzej Zblewski) oraz ułanów ze Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w koś­ciele pw. Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Nabożeństwo cele­brował ks. Pro­boszcz Alek­sander Ces­ling. Następ­nie, wierni i goś­cie udali się pod pom­nik wznie­siony z inic­jatywy Prze­o­ratu Pomorskiego na dawnej granicy Pol­ski i Wol­nego Miasta Gdańsk. Jak co roku, złożono sym­bol­iczne kwiaty oraz zapalono znicze ku pamięci żołnierzy. W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach wzięli udział m.in.: Zastępca Wójta Gminy Tczew Katarzyna Beringer-​Kusio, Poseł na Sejm RP Mag­dalena Sroka, Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek. Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu Tadeusz Dzwonkowski, który przy­go­tował nagłośnie­nie i zapewnił oprawę muzy­czna do wspól­nych śpiewów pieśni patri­o­ty­cznych. Wszyscy zgro­madzeni otrzy­mali śpiewniki patri­o­ty­czne opra­cow­ane i roz­dane przez Prze­o­rat Pomorski. Była okazja, aby za wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, szczegól­nie wśród młodzieży odz­naczyć Medalem „Polo­nia Sem­per Fidelis” pana Tadeusza Dzwonkowskiego. Medal wręczał Ste­fan Kukowskie — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława w asyś­cie gen. Józefa Gedymina Kra­jew­skiego. Po części ofic­jal­nej Gmina Tczew zaprosiła wszys­t­kich na ciasto i kawę.

24 sierp­nia 2023 r.

2427 sierp­nia w Sławie odbył się XXXV Jubileuszowy Rajd Hon­orowych Daw­ców Krwi, którego celem były pop­u­laryza­cja idei hon­orowego krwio­daw­stwa i zasad czer­wonokrzys­kich, inte­gracja środowiska hon­orowych daw­ców krwi PCK.Wziął w nim udział także Kan­clerz Prze­o­ratu Jarosław Bar­toszewski wraz z drużyną PCK z Gdańska, która pokony­wała różne konkurencje sportowo-​rekreacyjne i wykazy­wała się umiejęt­noś­ci­ami kierow­ców, pilotów i członków załóg samo­chodowych oraz zna­jo­moś­cią his­torii i zabytków Ziemi Lubuskiej, pow­sta­nia PCK i przepisów ruchu dro­gowego Pod­czas uroczys­tego zakończenia rajdu kawaler Jarosław Bar­toszewski przy­bliżył zebranym his­torię i idee Orderu Św. Stanisława i wręczył wielo­let­nim orga­ni­za­torom Rajdu – Bogusławie Fediuk – Pelińskiej i Janowi Kowal­czykowi Medale Inki. Oboje są zasłużonymi hon­orowymi daw­cami krwi, orga­ni­za­torami i prop­a­ga­torami różnych akcji czer­wonokrzys­kich, pro­mują i prowadzą kursy udziela­nia I pomocy przedm­e­dy­cznej i są zaan­gażowani w pomoc dla ukraińs­kich uchodźców.