kwiecień

15 kwiet­nia 2020 r.

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Woj­tyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pis­arzem i poetą. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.

Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Poje­dynczy twórcy być może tak, ale wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tematy.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza. Św. Jan Paweł w swym „Liś­cie do artys­tów” pisze m.in.: „Gdy idąc za głosem natch­nienia [artyści] tworzą dzieła naprawdę wartoś­ciowe i piękne, nie tylko wzbo­ga­cają dziedz­ictwo kul­tur­owe każdego nar­odu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspól­nego.(…) Dlat­ego wys­tawa „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów i może pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną, przy­bliża­jącą współczes­nemu człowiekowi wartości chrześ­ci­jańskie za pomocą plas­ty­cznie wyrażonego Piękna. Zor­ga­ni­zowane przez szkoły czy parafie zwiedzanie wys­tawy może być cen­nym uzu­pełnie­niem pracy dusz­paster­skiej. Po obję­ciu wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” patronatem przez biskupa w poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach dochodzi patronat Pry­masa Polski.

Poszuki­wacze epi­fanii, wg. Grze­gorza Górnego: Zapamię­ta­jmy nazwiska artys­tów: Karol Bąk, Andrzej Boj-​Wójtowicz, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Wacław Jagiel­ski, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Dar­iusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof Wiśniewski. Oraz orga­ni­za­tora tego przed­sięwz­ię­cia, Wielkiego Kan­clerza Orderu św. Stanisława, Ste­fana Kukowskiego, któremu, jako absol­wen­towi Wydzi­ału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, bliskie są zagad­nienia związków między Sacrum a sztuką. Z pewnoś­cią mogliby się oni pod­pisać pod słowami Czesława Miłosza, gdy stwierdzał: „Kiedy czy­tamy list papieski do artys­tów, serce nam powiada, że każde jego słowo jest prawdą, cho­ciaż prawdą w skali mileniów, nie jed­nego krótkiego momentu w dzie­jach. Chcielibyśmy, żeby już wiek dwudzi­esty pier­wszy przyniósł potwierdze­nie jego prawdy w postaci dzieł promi­en­nych i czystych, świad­czą­cych że choroby nęka­jące kilka pokoleń zostały przezwyciężone. I być może wtedy to, co wydaje się nam niemożliwe, okaże się możliwe”.

Panosząca się pan­demia wstrzy­mała wernisaże w niek­tórych mias­tach Pol­ski i Europy, dlat­ego wys­tawa jest wirtu­al­nie dostępna w medi­ach społecznoś­ciowych. Formę taką akcep­tują też dobrodzieje Tau­ron i Orlen. Już o wys­tawie można dowiedzieć się z wielu spra­woz­dań i z relacji telewiz­yjnej TVP3, oto niek­tóre z nich:

21 kwiet­nia 2020 r.

Wiele akcji chary­taty­wnych, które Prze­o­rat orga­ni­zował na dużą skalę od wielu lat w okre­sie Świąt Wielka­noc­nych nie mogło się odbyć. Wiadomo przepisy pan­demiczne. Rozpisal­iśmy jedynie prośby o wspar­cie zakonu Sióstr Win­cen­tynek, które szyją maseczki — roz­da­jąc je potrze­bu­ją­cym rodzi­nom i szpi­talom. W darze otrzy­mal­iśmy 100 maseczek, które roz­dal­iśmy na początku pan­demii potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. Na szpi­tale tczewskie wykon­al­iśmy banery z podz­iękowaniem za służbę na rzecz społeczeństwa tczewskiego (link: Tczewianie dziękują medykom. „Jesteśmy z wami” ).

Przy­go­towu­jemy się też do wielkiej mszy dziękczyn­nej, marszu i fes­tynu za wyjątkowo łagodny prze­bieg i min­i­malną ilość zakażeń koron­awirusem na tere­nie całej ziemi tczewskiej.