kwiecień

10 kwiet­nia 2022 r.

10 kwiet­nia 2022 r. Młodzież z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP wraz z kadrą z inic­jatywy naszego pos­tu­lanta Janusza Więcka we współpracy z Kon­fed­er­acją Orderu św. Stanisława oraz Fun­dacją dla Tczewa zor­ga­ni­zowała zbiórkę pub­liczną na rzecz ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę pod tczewskimi koś­ciołami. Tego dnia w Koś­ciele rzym­skoka­tolickim przy­pada Niedziela Pal­mowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W ulicznej kweś­cie udział wzięło ponad 20 wolon­tar­iuszy, którzy nie patrząc na niesprzy­ja­jącą tego dnia pogodę zbier­ali datki od wszys­t­kich ludzi dobrej woli. W sumie udało się uzbierać ogromną kwotę, tj. ponad 10 000 zł , które przez­naczyliśmy na przy­go­towanie wyprawek szkol­nych dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy. To kole­jny dowód na to, że nawet w tych cięż­kich cza­sach wspar­cie bliźniego jed­noczy ludzi, a nawet najm­niejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lep­szy świat.

13 kwiet­nia 2022 r.

13 kwiet­nia 2022 r.na uroczys­tości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zapraszał mieszkańców miasta i powiatu starosta tczewski Mirosław Augustyn. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Kon­cele­browaną mszę odprawił ks. Jacek Spy­chal­ski — dziekan tczewski w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach. Przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim (jed­nym z najwięk­szych w Polsce) rozpoczęły się uroczys­tości hym­nem Pol­skim. Potem była mod­l­itwa za wszys­t­kich pol­s­kich patri­otów zamor­dowanych w lasach katyńs­kich. Licznie zebrani mieszkańcy, del­e­gacje sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych, służb mundurowych, szkół wysłuchali frag­menty porusza­ją­cych listów ofi­cera pol­skiego wojska, zamor­dowanego przez Ros­jan w Katyniu, pisanych do jego żony. Insc­eniza­cję przy­go­towywali uczniowie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego na którego tere­nie zna­j­duje się Pan­teon. Składa się z gran­i­towego epitafium i słupów sym­bol­izu­ją­cych sowieckie obozy zagłady. Zna­j­duje się na nim również aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom z terenu Powiatu Tczewskiego.W bardzo emocjon­al­nym tonie Pan Jerzy Wierzbowski — przed­staw­iciel Rodz­ina Katyńska mówił: „Bo nie można zakopać pamięci w dołach. Nie można ! Teraz, w obec­nej wojen­nej sytu­acji na wschodzie nasz krzyk „nie można” musi brzmieć mocno. „Ofi­arom ludobójstwa sowieck­iego z obozów NKWD Ostaszków, Kozielsk, Staro­bielsk i innych miejsc kaźni związanych ze Zbrod­nią Katyńską”. Ten napis wyryty w kamie­niu musi być wyryty w naszych ser­cach, w naszej pamięci. Niech ten Tczewski Pan­teon Katyński, jeden z najwięk­szych w Polsce, będzie ceno­tafem, miejscem czci i pamięci. Katyń to zbrod­nia ludobójstwa, zbrod­nia wojenna, zbrod­nia prze­ci­wko ludzkości, zbrod­nia prze­ci­wko poko­jowi, zbrod­nia komu­nisty­czna. Nie o zem­stę, leczo pamięć wołają ofi­ary! Dęby Pamięci nich rosną i szu­mią mod­l­itwy „Wieczny odpoczynek…”

Dlat­ego proszę, dlat­ego wołam !: pamię­ta­j­cie o tych co za Ojczyznę wolną życie odd­ali, nie zgodzili się na kolab­o­rację z obcym nar­o­dem, nie zrezyg­nowali z pol­skości… Możemy wybaczyć tym zbrod­niar­zom, ale zapom­nieć o tych nie­ludz­kich czy­nach nam nie wolno. Szczegól­nie młodzież będąc spad­ko­biercą trady­cji chrześ­ci­jańskiej, trady­cji patri­o­tyzmu i bohaterstwa Polaków niech niesie w przyszłość naszej Ojczyzny prawdę i pamięć”.

Jerzemu Wierzbowskiemu nadano Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Medal wręczył Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn oraz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski. Spec­jalne podz­iękowa­nia za zaan­gażowanie w przy­go­towanie uroczys­tości otrzy­mali z ich rąk II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Męski chór Echo i Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia z Tczewa. Podz­iękowa­nia należą się też kawalerom z Prze­o­ratu Pomorskiego: Piotrowi Rezmerowi i Leszkowi Melerowi. Po tym licznie zebrani mieszkańcy złożyli kwiaty i znicze — odd­a­jąc hołd pomor­dowanym. W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego znicz składał kawaler Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Krótki kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu prawie 100. let­niego Męskiego Chóru Echo zakończył uroczys­tości. Starosta Mirosław Augustyn podz­iękował wszys­tkim zebranym, pocz­tom sztan­darowym, a szczegól­nie orga­ni­za­torowi od lat i spir­i­tus movens uroczys­tości panu Ste­fanowi Kukowskiemu. Potem wszyscy zebrani zostali zaproszeni na kawę i różno­rakie ciasta, naw­iązu­jąc nowe oso­biste kontakty.

30 kwiet­nia 2022 r.

Tłumy piel­grzymów uczest­niczyły w uroczys­toś­ci­ach w Świę­tym Gaju ku czci świętego Woj­ciecha. To miejsce, w którym, jak potwierdzają bada­nia, pier­wszy patron Pol­ski praw­dopodob­nie poniósł męczeńską śmierć w 997 roku. Wierni z diecezji elbląskiej i archi­diecezji gdańskiej do Świętego Gaju zmierzyli pieszo, autokarami i row­erami. W tej niewielkiej wsi w okoli­cach Elbląga zna­j­duje się sank­tu­ar­ium św. Woj­ciecha — mis­jonarza i męczen­nika, pier­wszego patrona Pol­ski i patrona diecezji elbląskiej. Przed­miotem kultu w sank­tu­ar­ium są relik­wie śred­niowiecznego mis­jonarza i biskupa czeskiej Pragi. Wierni prze­chodzą z nim w pro­cesji z koś­cioła w Świę­tym Gaju. Zaszczytem było niesie­nie relik­wiarza z relik­wią św. Woj­ciecha przez kawalerów Świętego Stanisława B.M. (Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Jarosław Bar­toszewski, Ryszard Szwoch). Uroczys­temu prze­marszowi towarzyszyła orkies­tra. Przy ołtarzu polowym uczest­niczyliśmy w uroczys­tej mszy świętej, której prze­wod­niczył biskup elbląski Jacek Jezier­ski, ukazu­jąc życio­rys męczen­nika, a następ­nie prze­wod­nicze­nie mszy objął przy­były z Białorusi J. E. Ks. Biskup Witeb­ski Aleh Butkiewicz. Na mszę polową przy­było nie tylko wiele osób pry­wat­nych, ale także władze powiatu, okolicznych miast i gmin, del­e­gacje Straży Pożarnej, Służby Więzi­en­nej, Policji, Lasów Państ­wowych oraz piesze i rowerowe piel­grzymki młodzieży. Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wielce przy­czyniła się do przy­go­towa­nia tego miejsca na przyję­cia rzesz piel­grzymów. Do współpracy zapros­zono pen­i­tenc­jar­iuszy z Zakładu Karnego ze Sztumu i Lasy Państ­wowe. Odnowiono wielce staran­nie wszys­tkie stacje Drogi Krzyżowej, uporząd­kowano teren, który po kilku lat­ach prz­erwy zarósł i zdz­iczał. zro­biono nowe sze­rokie met­alowe schody (stare się rozsy­pały). Wykon­awcą i funda­torem był kawaler w Orderze Antoni Fila. On też był w służ­bie ołtarza, jako wielo­letni lek­tor. Naszego pomysłu były też pro­jekty całej wiz­ual­iza­cji, wielkiej scenografii, plakaty (200 sztuk), cer­ty­fikaty udzi­ału w piel­grzymce (500 sztuk), podziękowania-​certyfikaty dobra. Pro­jekty i fun­dacja wydruków Ste­fana Kukowskiego. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się cer­ty­fikaty udzi­ału w piel­grzymce, pier­wszy raz wydawane, czym sprawnie zajął się kawaler Zdzisław Frątczak. Po mszy świętej, odprowadzil­iśmy relik­wie do koś­cioła. Potem było spotkanie wszys­t­kich współt­worzą­cych uroczys­tości, dar­czyńców. Rozpoczęliśmy od podz­iękowań, wręczanie Cer­ty­fikatów Dobra „Za wielkie zasługi w renowacji Świętego Gaju…”. Wręczeń dokony­wali Biskup Elbląski Jacek Jezier­ski i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Pier­wszy okolicznoś­ciowy medal „Św. Woj­ciecha” otrzy­mał J.E. Aleh Butkiewicz — Prze­wod­niczący Episkopatu Białorusi, Biskup Diecezji Witeb­skiej. Dal­sze podz­iękowa­nia wraz z medalami otrzy­mali J.E. Jacek Jezier­ski, kus­tosz Sank­tu­ar­ium ks. Piotr Łat­acz, Piotr Stec — Prze­ora Pomorski, wielce zasłużony w renowację Świętego Gaju, kawaler Orderu Antoni Fila. Medale i cer­ty­fikat także otrzy­mali: Starosta Elbląski, wójt Gminy Rych­liki, przed­staw­iciel Zakładu Karnego i Lasów Państ­wowych oraz zaan­gażowany w to zbożne dzieło pan płk. rez Adam Poćwiar­dowski. Wśród dos­to­jnych gości był także pan Zbig­niew Toczek prezes Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Pro­jek­towane przez Ste­fana Kukowskiego medal jest nadawany za szczególne zasługi w krzewie­niu idei Świętego Woj­ciecha. Medal wpisuje się w sze­roką akcję Kon­fed­er­acji Świętego Stanisława „Polo­nia sem­per fife­lis” i stąd logo Orderu. Funda­torem medalu jest Prze­o­rat Pomorski. potem, w cza­sie obiadu była okazja do wielu rozmów o orderze, dzi­ała­ni­ach na rzecz Koś­cioła i Pol­ski. Naw­iązano wiele bilat­er­al­nych kon­tak­tów. Wielka ewan­ge­liza­cja w Świę­tym Gaju rozpoczęta.