lip­iec

5 lipca 2023 r.

5 lipca 2023. Grupy parafi­alne Chór Dziecięcy „Biedronki” oraz Min­is­tranci wraz z opieku­nami ze Starog­a­rdu Gdańskiego (razem 25 osób) wyruszyli na waka­cyjną wypoczynek. Rozpoczęli od wiz­yty w Pelplinie, gdzie udali się na Górę upamięt­ni­a­jącą wiz­ytę św. Jana Pawła II w 1999 roku. Następ­nie do Osieka, gdzie zamel­dowali się w parafi­al­nym domu piel­grzyma. Gdzie czyn­nie wypoczy­wali przez trzy dni do czego przy­czynili się także pan Ste­fanowi Kukowski oraz kawaler w Orderze Św. Stanisława Tadeusz Wło­dar­czyk (firma Iglo­tex ze Skór­cza) za kilka­dziesiąt pizz i 40 kg różno­ra­kich pierogów. Młodzież złożyła miłe podziękowania.

7 lipca 2023 r.

W dniu 7 lipca 2023r. w Elblągu miało miejsce spotkanie przed­staw­icieli naszego Orderu z Dyrek­torem Okrę­gowej Służby Więzi­en­nej w Olsz­tynie płk Woj­ciechem Szczudło. W trak­cie spotka­nia, w imie­niu Kapituły Medalu ( także w obec­ności Pro­boszcza Parafii pw. Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju– Pio­tra Łat­acza) Wielki Radca Kon­fed­er­acji Piotr Stec wręczył płk Woj­ciechowi Szczudło nadany przez Kapitułę Medal Świętego Woj­ciecha. Jest to efekt współpracy z naszym Orderem oraz wspar­cie Parafii w Świę­tym Gaju w orga­ni­za­cję uroczys­tości ku czci Św. Woj­ciecha, a także renowację i porząd­kowanie miejsca pamięci i kultu. Okrę­gowa Służba Więzi­enna także akty­wnie wspier­ała dzi­ała­nia naszego Orderu w pra­cach i orga­ni­za­cji wydarzeń patri­o­ty­cznych związanych z lokalną społecznoś­cią. Pan Dyrek­tor zadeklarował dal­szą współpracę z naszym Prze­o­ratem Pomorskim oraz wspar­cie prac i dzi­ałań, które będą miały miejsce w Świę­tym Gaju w następ­nych latach.

8 lipca 2023 r.

8 lipca 2023 w Sta­jni Goszyn odbyły się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Uczest­nicy stanęli do walki, jak co roku, by zdobyć puchar Wójta Gminy Tczew. Jeździectwo to wyjątkowa dyscy­plina, która łączy w sobie prawdziwą pasję, zalety per­son­alne, kul­turę — wdz­ięk i szyk, a każdy jeździec prezen­tuje umiejęt­ności konia w sposób wyjątkowy. Orga­ni­za­torami imprezy są: Klub Jeździecki Turze, Gmina Tczew i Sta­j­nia Goszyn. Część wiz­ual­iza­cji jest wykony­wana przez Ste­fana Kukowskiego i wspier­ana przez Prze­o­rat Pomorski. Zawody jak zawsze są orga­ni­zowane na najwyższym poziomie.

12 lipca 2023 r.

12 lipca 2023 wernisaż wys­tawy obrazów „Lon­dyn żywy. Emi­gra­cyjne portrety Bar­bary Kaczmarowskiej-​Hamilton” odbył się w Warsza­wie w Przys­tanku His­to­ria IPN. Zaprasza­ją­cym był Prezes Karol Nawrocki. Wys­tawa to 12 pastelowych portretów wybit­nych emi­gra­cyjnych twór­ców niezłom­nych ze środowiska pol­skiego wychodźstwa w Wielkiej Bry­tanii. Jej tytuł „Lon­dyn żywy” naw­iązuje do serii wydawniczej pol­s­kich pis­arzy na wychodźst­wie, poświę­conej klasykom lit­er­atury. Ów żywy Lon­dyn to miejsce sym­bol­iczne i realne, gdzie od lat 40. po 90. XX wieku, poza zasięgiem komu­nisty­cznej cen­zury, rozwi­jała się pol­ska kul­tura. W dyskusji o wys­tawie, która odbyła się pod­czas wernisażu, wzięli udział Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, dr hab. Maciej Zakrzewski oraz dr Paweł Lib­era. Wśród zapros­zonych hon­orowych gości był Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu z żoną, który odz­naczył artys­tkę z Lon­dynu medalem „Polo­nia sem­per fidelis” -”’za dzi­ała­nia patri­o­ty­czne i obronę dobrego imienia Pol­ski oraz za kul­ty­wowanie pol­skości w kraju i za granicą poprzez różnorodne dzi­ała­nia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wśród znakomi­tości byli Ewa Minge i Jarosław Kukowski. Pani Kacz­marowska Hamil­ton wys­taw­iała w lat­ach poprzed­nich swe prace na wys­tawach „Odblask Tajem­nicy”, „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” i „Piękna nasza Pol­ska cała” orga­ni­zowane przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława, które w wer­sji elek­tron­icznej obiegły cały świat.

15 lipca 2023 r.

Patronat Hon­orowy Obchodów 700. lecia Waplewa Wielkiego: Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter Kul­tury, Sztuki i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, J.E. dr Jacek Jezier­ski — Biskup Elbląski, dr hab. Jacek Friedrich — Dyrek­tor Muzeum Nar­o­dowego w Gdańsku, Mieczysław Struk - Marsza­łek Wojew­ództwa Pomorskiego, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława.

Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą św. kon­cele­browaną za 700 lat lokacji Waplewa. Ks. pro­boszcz odczy­tał przesłanie i bło­gosław­ieństwo od J.E. Jacka Jezier­skiego — biskupa elbląskiego. Do mszy służył nasz wielce hojny kawaler Antoni Fila. Po mszy w imie­niu Kapituły medal „Pro Ecle­sia” ks. pro­boszc­zowi Arka­dius­zowi Borzyszkowskiemu i medal „Polo­nia sem­per fidelis” Ojcu ks. Zbig­niewowi Braunowi OFM wręczali Wielki Radca Piotr Stec i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Potem pro­cesyjnym prze­jś­ciem dotar­liśmy pod Głazie Pamięci, na którym odsłonięto tablicę 700. lecia (wśród nich dobroczyńca Ste­fan Kukowski). Posadze­nie Dębu Pamięci przed budynkiem Świ­etl­icy w Waplewie Wielkim dokonał mieszkaniec Waplewa O. Z.Braun. Kwiaty złożyli w imie­niu Orderu Św. Stanisława Antoni Fila, Zdzisław Frątczak. God­nie reprezen­tował nas także gen Józef Gedymin Kra­jew­ski orz zawsze Adam Zając — prezes Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z Pruszcza Gd. W Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej po przy­wi­ta­niu dos­to­jnych gości przez prowadzącego Ste­fan Kukowski wraz z Piotrem Ste­cem wręczyli Gminie Stary Targ (na ręce wójta p. Wiesława Kaźmier­skiego) przyz­nany przez Kapitułę Medalu medal „Polo­nia sem­per fidelis”, co spotkało się z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych gości. Przekazano na ręce wójta listy grat­u­la­cyjne i przesła­nia od pana min­is­tra Jarosława Sel­l­ina oraz od dyrek­tora Muzeum II Wojny Świa­towej — prof. Grze­gorza Berendta. Do orga­ni­za­cji obchodów wielce przy­czynili się z Orderu Św. Stanisława Piotr Stec pomysło­dawca i współor­ga­ni­za­tor Głazu Pamięci wraz tablicą, dębu 700 lecia, prowadząc także całe uroczys­tości oraz Ste­fan Kukowski wykonu­jąc chary­taty­wnie całą wiz­ual­iza­cję (loga, plakatu, banerów, tabl­icy gran­i­towej, zaproszeń, cer­ty­fikatów, itd.) Oby­d­waj dona­torzy otrzy­mali medale „Zasłużony dla Gminy Stary Targ”. Po dwóch mery­to­rycznych refer­at­ach na temat 700. lecia Waplewa i zasłużonego rodu Sier­akows­kich część gości pod­jechało do Tulic, gdzie złożyli kwiaty pod pom­nikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Pod­kreślono, iż pom­nik Inki pow­stał przed laty z inic­jatywy prze­ora Pio­tra Steca, pro­jektu Ste­fana Kukowskiego i całkow­itym sumptem Prze­o­ratu Pomorskiego. Zad­bany pom­nik jest miejscem spotkań patri­o­ty­cznych. Ksiądz A.Borzyszkowski poprowadził mod­l­itwę za zmarłych. Słowo o bohaterst­wie patri­otów pol­s­kich (kon­tynu­a­torów dzi­ałań z Rodu Sier­akows­kich) mówił wicem­i­nis­ter w Min­is­terst­wie Akty­wów Państ­wowych pan Karol Rabenda, któremu wręc­zono medal „Inki-​zachować się jak trzeba”. Kwiaty w imie­niu dam i kawalerów złożyli Ste­fan Kukowski, Antoni Fila, Andrzej Zblewski. Przez wójta Wiesława Kaźmier­skiego kawalerowie Orderu zostali zaproszeni na Fes­ti­walu Smaków i Kier­maszu Rękodzieła. Pod­sumowa­nia uroczys­tości dokon­al­iśmy w gościn­nych pro­gach kawalera Antoniego Filii i jego żony Alicji.

20 lipca 2023 r.

Prze­o­rat Pomorski sko­rzys­tał z okazji i włączył się do spotka­nia bardzo cenionych artys­tów którzy brali udział w wys­tawie „Odblask Tajem­nicy” orga­ni­zowanej w Roku Jana Pawła II przez Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława. Nasi kawalerowie wykony­wali: grafikę — Ste­fan Kukowski, cater­ing — Piotr Rezmer, słod­kości — Leszek Meler. Obecny także na spotka­niu był Przeor Pomorski — Piotr Stec. Artyści biorący udział w spotka­niu to: Krzysztof Izdebski-​Kruz, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Koł­panow­icz i oczy­wiś­cie właś­ci­ciel Ate­lier Jarosław Kukowski. Byli też: Grze­gorz Klim­czak wraz z Lucyną Ordon-​Klimczak — artys­tką Opery Krakowskiej, którzy skom­ponowali i wykony­wali ora­to­rium do „Odblasku Tajem­nicy”. Całe artysty­czne spotkanie prowadz­iła dr Kat­rina Sadrak. Patronat nad całoś­cią wydarzenia miała paryska Gale­ria Quan­tum, part­nerem był Bank Spółdziel­czy w Tczewie. W ten dzień pra­cownię artysty­czną zamieniono w mag­iczne miejsce, pełne wzruszeń, uniesień, rozmów o sztuce, życiu. Władze lokalne god­nie reprezen­tował starosta tczewski Mirosław Augustyn. Tak spotkały się osoby, które z Orderem współpracują od lat, w tym także uczest­nicząc w wys­tawach ”Kar­dy­nał S. Wyszyński” czy „Piękna nasza Pol­ska cała”. Liczymy na dal­szą współpracę.

24 lipca 2023 r.

4 kwiet­nia 2017 roku uroczyś­cie otwarto Tczewski Pan­teon Katyński (według słów prof. Mirosława Golona z IPN to jeden z najwięk­szych w Polsce). Aż 7 z 20 Dębów Pamięci przez­nac­zono dla pomor­dowanych polic­jan­tów powiatu tczewskiego. Następ­nym etapem uczczenia było odsłonię­cie w lipcu 2022 r. wielkiej mar­murowej tabl­icy na budynku przed­wo­jen­nej komendy policji przy ul. Lecha. Kon­tynu­acją pomysłów i wszys­t­kich pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego jest odsłonię­cie tabl­icy „Skwer Ofiar Katy­nia” oraz Dębu Pamięci posad­zonego dla uhonorowa­nia polic­jan­tów Komendy Powia­towej Policji Państ­wowej w Tczewie. Uroczys­tość rozpoczęła się emocjon­al­nym i mery­to­rycznym refer­atem red. Pio­tra Szubar­czyka. W śród zapros­zonych hon­orowych gości był pomysło­dawca cyklu upamięt­nień Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława). Uroczys­tego odsłonię­cia tabliczki z nazwą dokonał Komen­dant Powia­towy Policji w Tczewie — Marcin Mali­nowski, Prezy­dent Miasta Tczewa – Mirosław Pobłocki oraz Pan Jerzy Wierzbowski. Pani Emilia Maćkowiak ze Sto­warzyszenia Rodz­ina Katyńska w Gdańsku sym­bol­icznie podsy­pała zasad­zony dąb ziemią katyńską. Pani Hanna Śliwa — Wiele­siuk podz­iękowała Komen­dan­towi Powia­towemu Policji w Tczewie za współpracę z Rodz­iną Katyńską w Gdańsku, wręcza­jąc mu stosowne odz­nacze­nie. Kapelan tczews­kich polic­jan­tów — ksiądz Jan Buk przeprowadził mod­l­itwę, po której dokonał poświęce­nia skweru.

28 lipca 2023 r.

Polic­janci z Komendy Powia­towej Policji w Tczewie rozpoczęli swoje święto mszą świętą w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie. Nabożeństwo w intencji polic­jan­tów i pra­cown­ików Policji odprawił, Ksiądz Biskup Arka­diusz Okroj. Na placu przed świą­tynią rozpoczęła się uroczysta akademia, pod­czas której funkcjonar­iusze otrzy­mali akty mianowa­nia na wyższe stop­nie pol­i­cyjne. Przed­staw­iciele władz samorzą­dowych wręczyli nagrody dla wyróż­ni­a­ją­cych się polic­jan­tów oraz pra­cown­ików cywilnych. Pod­czas cer­e­monii uhonorowano I Zastępcę Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie mł. insp. Radosława For­tunę Medalem XXX-​lecia pow­sta­nia NSZZ Polic­jan­tów oraz medalem Polo­nia Sem­per Fidelis z rąk Wiel kiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego, któremu asys­tował Komen­dant Powia­towy Policji w Tczewie insp. Marcin Mali­nowski. Na zakończe­nie uroczys­tości przemówie­nie wygłosił insp. Bogusław Zięba, Starosta Tczewski — Mirosław Augustyn oraz Bur­mistrz Miasta i Gminy Pelplin — Pan Mirosław Chyła. Prze­maw­ia­jący podz­iękowali polic­jan­tom za ich za ich zaan­gażowanie w wykony­wa­niu obow­iązków w codzi­en­nej służ­bie i pra­cown­ikom Policji za sum­i­enną i rzetelną pracę.

29 lipca 2023 r.

Po raz pier­wszy w his­torii Orderu Św. Stanisława (po reak­tywacji powo­jen­nej) mogliśmy uhonorować post mortem naszego Kawalera Carla Albrechta Schacka von Wit­te­nau, który został przyjęty do Orderu Św. Stanisława 14 maja 1777 r. przez króla Pol­ski Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Jego wier­ność Królowi i ówczes­nej Rzeczy­pospo­litej zasłużyła na nasze odz­nacze­nie Medalem „Polo­nia sem­per fidelis”. W Koś­ciele pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie odbyło się uroczyste pośmiertne uhonorowanie Carla Albrechta Schacka von Wit­te­nau medalem „Polo­nia Sem­per Fidelis” przez Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji w asyś­cie gen­er­ała wojska aus­tral­i­jskiego kaw. Józefa Gedymina Kra­jew­skiego Chałubow­icza. Wielce mery­to­ryczną, obsz­erną lau­dację wygłosił prof. dr hab. Mar­iusz Białecki. Wykazał się on wielką sprawnoś­cią orga­ni­za­cyjną, mery­to­ryczną także od lat 32 orga­nizu­jąc plener rzeźbiarsko-​malarski, pode­j­mu­jąc mnóstwo inic­jatyw społecznych, artysty­cznych i dzięki temu wieś ma zasłużoną sławę jako „wioska cudów”. W ramach sze­rok­iej akcji „Pole sztuk” był także wykład „Szak jako szef reg­i­mentu pieszego koron­nego królewicza jego­mości”, który wygłosi dr Tomasz Karpiński. Także „Od (Ostat­niej) Wiecz­erzy do fast­foodu. O jedze­niu w sztuce.” – wygłosił dr hab. prof. nadzw. Piotr Birecki (Uni­w­er­sytet im. M. Kopernika w Toruniu), kon­cert muzy­czny „Suita Sor­gen See” – Daniel Bloom. Był też czas na obfity i różnorodny raut przy­go­towany dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych przez gościn­nego ks pro­boszcza Andrzeja Mama­jka. Wszys­tkie uroczys­tości zaszczy­cili: J.E. Jacek Jezier­ski — biskup elbląski, ks. prof. dr hab. Ste­fan Ewer­towski, ks. dr Piotr Towarek, Kacper Płażyński — poseł na Sejm R.P. Prze­o­rat Pomorski god­nie reprezen­towali kaw. Antoni Fila i płk Zdzisław Frątczak. Z radoś­cią naw­iąza­l­iśmy nowy kon­takt z prof. Mar­iuszem Białeckim — Preze­sem Roz­woju Wsi Rodowo.

29 lipca 2023 r.

Cytaty z lau­dacji wygłos­zonej przez prof. Mar­iusza Białeckiego:

Karl Albrecht (Karol Woj­ciech) Schack von Wit­te­nau (zapisy­wano również jako Szak), urodził się w 02.02.1717 roku w Stange­bergu (obec­nie Stążki) w rodzin­nym gnieździe jed­nych z najz­nakomit­szych rodów dawnych Prus, herbu — modry wilk na czer­wonym polu, wspięty z czerwono-​modrej sza­chown­icy. Szlachta ta przez dwieś­cie lat posi­adała zespół dóbr rodowych min. w Stążkach, Balewie, Rodowie Dużym i Małym, Górowychach Małych, Jeziornem, Jaw­tach i położonym niedaleko Susza Nip­kowie Wielkim i w Nip­kowie Małym. … W służ­bie Rzeczy­pospo­litej złożył najwięk­szą ofi­arę, w wyniku walk prowad­zonych z kon­fed­er­atami barskimi 18 III 1769 r. pod Piotrkowem Try­bunal­skim stracił jedynego syna Augusta. Po pier­wszym rozbiorze Pol­ski w 1772, król pruski na jego prośbę wyraził zgodę na dal­szą służbę w wojsku pol­skim. Gen­erał lejt­nant reg­i­mentu im. królewicza Karol Woj­ciech Szak von Wit­te­nau zmarł 28 sty­cz­nia 1782 r., pochowany został w rodzin­nej kryp­cie w koś­ciele św. Stanisława Kostki w Rodowie. Obecny Koś­ciół wraz z częś­cią wyposaże­nia ist­nieje dzięki donacji Karla Albrechta Schacka von Wit­te­nau. Prze­jdźmy do odz­naczeń: jest 14 V 1777 r. Karol Woj­ciech zostaje odz­nac­zony przez króla pol­skiego Stanisława Augusta Poni­a­towskiego Orderem św. Stanisława w koś­ciele św. Krzyża w Warszawie.

Kapituła Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nała to odz­nacze­nie Gen­er­ałowi lejt­nant­nowi reg­i­mentu im. królewicza Karolowi Woj­ciechowi Sza­kowi von Wit­te­nau za służbę i wier­ność królowi pol­skiemu Stanisła­wowi Augus­towi Poni­a­towskiego oraz za deter­mi­nację w walce o swo­body religi­jne na tere­nie dawnych ziem Rzeczy­pospo­litej oraz Prus Królews­kich i Książę­cych. „PRAEMIANDO INCI­TAT” — „Nagradza­jąc, zachęca” — głosi dewiza umieszc­zona w obu odz­naczeni­ach. We wstępie statutu Orderu św. Stanisława czy­tamy: „aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi, naprzód wzgląd zna­j­dował, a po tym ich także zasługi jakowym pub­licznym łaski królewskiej zaszczytem ozdo­bione były i żeby się przez takowy sposób, wszyscy do chwaleb­nego w dobrym naślad­owa­nia i do najcel­niejszych dla Rzecz­pospo­litej czyn­ności zachę­cali”. Na koniec pragnę podz­iękować Kapit­ule Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” w oso­bie Pana Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika za to zaszczytne wyróżnie­nie Karola Woj­ciecha Szaka von Wit­te­nau, które w godny sposób przy­wraca Jego pamięć i należną mu godność.”