AD 2016

28 kwiet­nia 2012 r.

W sobotę bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie byliśmy na uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych pier­wszego biskupa pelplińskiego. W Mszy św. prze­wod­niczył abp Celestino Migliore, nuncjusz apos­tol­ski. Homilię wygłosił abp Hen­ryk Muszyński, pry­mas senior. Wśród 31 arcy­biskupów i biskupów z Pol­ski i z zagranicy obecny był abp Mieczysław Mokrzy­cki ze Lwowa. Sym­bol­iczny był fakt przy­by­cia na pogrzeb ks. kard Józefa Glempa, który w 1988 roku kon­sekrował ks. J.B.Szlagę na biskupa ówczes­nej diecezji chełmińskiej. W sobot­nie przed­połud­nie kat­e­drę, kruż­ganki dawnego opactwa cys­ter­skiego i plac kat­e­dralny wypełniły tysiące kapłanów i wiernych. Abp Muszyński przy­pom­niał, że zmarły biskup miał 72 lata, 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej, „nie doczekał jed­nak kanon­icznego wieku 75 lat określa­ją­cych wiek czyn­nej służby biskupiej”, powiedział met­ro­polita gnieźnieński.

W dni­ach żałoby mod­l­itwą i obec­noś­cią pod­czas pogrzebu prag­nęliśmy wesprzeć śp. Biskupa Pelplińskiego w jego drodze do Pana, który niech będzie Mu wieczną nagrodą. Był zawsze wśród dam i kawalerów najmil­szym goś­ciem. Odz­nac­zony został Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława.

Według naszych odczuć odszedł za wcześnie. Dzisiaj w oso­bie nuncjusza apos­tol­skiego żegna go cały Kościół,żegna go Koś­ciół pelpliński, duchowieństwo, zgro­madzenia zakonne, kapituły, alumni, żeg­nają go środowiskanaukowe, do których należał prawie do samego końca.

Nie ukry­wam, że mnie oso­biś­cie również łączyły ze Zmarłym bard­zoserdeczne więzy – wspom­ina przeor Ste­fan Kukowski. To z dos­to­jnym Bisku­pem współpra­cow­ałem od kilku­nastu lat. Zawsze mi będzie Gobrakowało…