sty­czeń

sty­czeń 2021 r.

Schro­nisko dla Bez­dom­nych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest nieza­leżną, katolicką orga­ni­za­cją, wspo­maga osoby bez­domne i ubo­gie, w duchu patrona św. Brata Alberta. Koło tczewskiep prowadzi ogrze­wal­nię dla osób bez­dom­nych Na obecny czas w ogrze­walni może prze­by­wać do 25 osób dzi­en­nie i mogą tam spędzać czas przez całą dobę. Mają możli­wość kąpieli ‚wymi­any odzieży , spoży­cia ciepłego napoju. Dodatkowo osoby bez­domne mogą w okre­sie od października do marca korzys­tać z ciepłych posiłków orga­ni­zowanych przez wolon­tar­iuszy. Od roku 2015 (sic) nasz kawaler Piotr Rezmer w poniedzi­ałki, wtorki i środy nieod­płat­nie przy­go­towuje zupy, często z „wkładką”. W schro­nisku utwor­zono 20 miejsc do siedzenia oraz 18 do leże­nia. Wydzielono również izo­latkę. Cały obiekt jest mon­i­torowany by zapewnić bez­pieczeństwo i porządek. Nadal i cią­gle jest potrzebna pomoc rzec­zowa: poś­ciel, poduszki, koce, mat­er­ace itp. artykuły oraz bielizna męska, niezniszc­zona uży­waną odzież i obuwie. Dlat­ego apelu­jemy do dam i kawalerów (wraz ze Schro­niskiem) o dobrowolne wpłaty na nasze konto:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie

ul. Gdańska 6, 83110 Tczew

(SGB Bank Spółdziel­czy w Tczewie)

nr. konta : 64 8345 0006 2002 2056 1853 0002

Wpłata pieniężna przekazana na ogrze­wal­nię, nie zostanie zmarnowana i będzie efek­ty­wnie wyko­rzys­tana na pomoc bez­dom­nym i potrze­bu­ją­cym. O dobrowol­nych wpłat­ach i darach prosimy poin­for­mować naszego jał­mużnika kawalera Witolda Sos­nowskiego, tel. 513 107 781

4 sty­cz­nia 2021 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł). Odpowiedź na apel św. Jana Pawła stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów, począwszy od dzieci i młodzieży.Artystą się staje poprzez pracę od młodości. Dlat­ego należy ksz­tał­tować ducha tworzenia i ekspresji w twór­c­zości od najmłod­szych lat.

Ogólnopol­ski konkurs na prezen­tację multimedialną

i prace w dowol­nej tech­nice plas­ty­cznej i formacie

DROGA ŚWIĘ­TOŚCI JANA PAWŁA II OD DOMU RODZIN­NEGO DO DOMU OJCA W NIEBIE

Orga­ni­za­torem konkursów jest ks. Mirosław Prze­chowski, Pro­boszcz Parafii p.w. św. Mał­gorzaty z Anti­ochii w Bzowie oraz Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Ste­fanem Kukowskim na czele.

Patronem konkursu był biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj

Uwzględ­ni­a­jąc reżim pan­demiczny pod­sumowal­iśmy Konkurs. Komisja zde­cy­dowała, iż każdy z młodych artys­tów otrzyma spec­jalne podz­iękowanie, album „Odblask Tajem­nicy” i płytę nagraną spec­jal­nie do wys­tawy ze kom­pozy­cją Grze­gorza Klim­czaka „O, cud” do słów Karola Wojtyły.Szkoła z najwięk­szą iloś­cią przysłanych dzieł (Pod­sta­wowa im. Jana Pawła II w Bobowie) wyróżniona została Medalem „Roku Świętego Jana Pawła II”. Medal taki otrzy­mali też: patron Konkursu J.E. Arka­diusz Okroj, orga­ni­za­tor — Parafia św. Mał­gorzaty w

Bzowie oraz ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski. Medale wręczali Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła II wraz z Piotrem Ste­cem– członkiem Kapituły.

Ksiądz pro­boszcz z radoś­cią zobow­iązał się do przekazy­wa­nia wszys­tkim uczest­nikom podz­iękowań i nagród, za co jesteśmy wdz­ięczni. Konkurs dla młodych artys­tów, którzy stworzyli wspani­ałe prace w różnorod­nych tech­nikach w Roku Świętego Jana Pawła II, jako uzu­pełnie­nie wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” uważamy za udany.

http://pbzowo.diecezja–pelplin​.pl/​p​o​d​s​u​m​o​w​a​n​i​e–konkursu-​o-​janie-​pawle-​ii–zdjecia-​4-​stycznia-​2021-​r/​

5 sty­cz­nia 2021 r.

5 sty­cz­nia 2021r. na cmen­tarzu w Jerzwałdzie spoczął wybitny malarz — pejza­żysta Alfons Kołakowski. Repa­tri­ant ze Wschodu, który jako dziecko zesłany w głąb Rosji, powró­cił do Ojczyzny wraz z bratem w 1997r. His­to­ria jego życia stała się fabułą wybit­nego i wielokrot­nie nagradzanego filmu „Bra­cia”, autorstwa Woj­ciecha Sta­ro­nia. Jego życie jest obrazem wielu pol­s­kich losów oraz potęgi sztuki, która dla artys­tów — ludzi niezwykle wrażli­wych, jest sed­nem życia i nie rzadko siłą przetr­wa­nia, nawet w naj­trag­iczniejszych okolicznoś­ci­ach i to pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną. Do końca życia pozostał człowiekiem niezwykle szla­chet­nym i pozostawił po sobie piękną spuściznę.

W trak­cie Mszy Św. spra­wowanej w Zalewie, śp. Alfons Kułakowski został pośmiert­nie uhonorowany Medalem 100– lecia Niepodległości oraz pożeg­nany spec­jal­nymi lis­tami przesłanymi od Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego. Medal wręczył i list odczy­tał Piotr Stec — Wielki Radca wielkiej Kapituły kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. oraz Marsza­łka wojew­ództwa warmińsko-​mazurskiego.

W intencji zmarłego została również zamówiona Msza Święta od Świa­towej Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława BM

6 sty­cz­nia 2021 r.

Kole­jny już Orszak Trzech Króli orga­ni­zował Prze­o­rat Pomorski przyj­mu­jąc kon­cepcję Ste­fan Kukowskiego orga­ni­zowa­nia w reżimie pan­demicznym. Za zgodą dziekana ks.Jacka Spy­chal­skiego (za co serdecznie dzięku­jemy) orszak był w koś­ciele NMP w Tczewie. Królami byli bardzo zasłużeni w orga­ni­za­cję sied­miu poprzed­nich Orsza­ków: Micha­lak Eligiusz, Łukasz Par­tyka, Adam Zając, którzy także czy­tali lekcje. Dary składali: Micha­lak Wiesław, kawaler w Orderze Jarosław Bar­toszewski i przed­staw­iciel Szwadronu Ułanów.

Przed drzwiami wejś­ciowymi, ubrani w stroje straży orsza­kowej i z hal­abardą oraz z flagami orsza­kowymi stali heroldowie z tczewskiej Młodzieży Wszech­pol­skiej i tczewskiego Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP wręcza­jąc wszys­tkim wiernym: śpiewniki orsza­kowe (wydrukowane spec­jal­nie na tczewski orszak), korony i nakle­jki na ubra­nia. Wspo­ma­gała ich dama Orderu Anna Par­tyka. Limit wiernych to tylko 200 osób w potężnym koś­ciele. Przed koś­ciołem stali też chorążowie prezen­tu­jąc chorąg­wie orsza­kowe. W cza­sie mszy po składa­niu darów ofi­arnych przed ołtarzem, trzej królowie podes­zli do żłóbka składa­jąc mirrę, kadzidło i złoto Nowonar­o­d­zonemu Dzieciątku w głębo­kich pokłonach. Grupa „aniołków” — dzieci ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej adorowali od początku mszy świętej Dzieciątko, odtańczyła taniec uwiel­bi­enia i pokory. Po mszy głos zabrał ksiądz Dziekan, udzielił bło­gosław­ieństwa wiernym, podz­iękował orga­ni­za­torom i wręczał przy­go­towane spec­jalne podz­iękowa­nia. We wręcza­niu uczest­niczyli kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski.

Przy wyjś­ciu z koś­cioła Heroldowie ubrani w stroje straży orsza­kowej wydawali cer­ty­fikaty z pieczę­ci­ami trzech króli– trady­cyjnie roz­dawanym uczest­nikom Orszaku. Za wszys­tkie wydruki dzięku­jemy kawalerowi Grze­gor­zowi Płazie.

Herod wiedział gdzie nar­o­dził się Mes­jasz i nawet wskazał drogę Mędr­com. Aby Jezusa spotkać, to oprócz umysłu, trzeba otworzyć także serce. Wierni Koś­cioła zdają sobie sprawę, iż Herod był śmiertel­nym zagroże­niem dla Dziecka, które mogło również i jego duszę uleczyć. Jezus wyciąga rękę także do dzisiejszych Herodów. Od nich zależy, co z tym darem uczynią. Naj­cen­niejszym darem dla Jezusa nie było złoto, kadzidło lub mirra, ale obec­ność Mędr­ców przy Nim.Kto wraca z Betle­jem tą samą drogą, którą do niego przyszedł, ten nie spotkał Jezusa. Z tym przeko­naniem zakończyliśmy inny niż w lat­ach poprzed­nich tczewski Orszak Trzech Króli, nie było nas tym razem tysiące, ale tylu, ilu mogło wejść do świątyni.

O naszym orszaku jest też na https://​youtu​.be/​w​-​K​f​m​A​e​N​89​c

6 sty­cz­nia 2021 r.

Orszak Trzech Króli w Pelplinie. Trady­cji stało się zadość. Pomimo ograniczeń wynika­ją­cych z pan­demii zor­ga­ni­zowano w Pelplinie nami­astkę Orszaku Trzech Króli. W tym roku przes­zli oni — tylko w towarzys­t­wie bur­mistrza – z Domu Kul­tury do bazy­liki kat­e­dral­nej, gdzie pow­itał ich i przed­stawił wiernym – głównie dzieciom – ks. infułat Tadeusz Brzez­iński – pro­boszcz pelplińskiej parafii. Trzej Królowie uczest­niczyli we mszy św. Po jej zakończe­niu złożyli złoto, mirrę i kadzidło Nowonar­o­d­zonemu, leżącemu w żłóbku w bocznej nawie kat­edry. Wzbudzili powszechne zain­tere­sowanie dzieci. Wśród part­nerów tegorocznego pelplińskiego orszaku była Pelplińska Koman­do­ria Orderu św. Stanisława B.M. z Bog­danem Wiśniewskim na czele.

28 sty­cz­nia 2021 r.

Dzięku­jemy Siostrze Annie Tyckun za lata współpracy z Orderem Świętego Stanisława, za dar opieki nad Win­cen­tyńską Młodzieżą Maryjną, tak bliską naszemu sercu.Życzymy Siostrze jak najwięcej wytr­wałości w wierze i pogody ducha czer­panej z miłości do naszego Pana, a także zdrowia i światła tak jas­nego, aby żadna siła nie przyćmiła blasku obranej przez Siostrę drogi wyz­nac­zonej przez św. Win­cen­tego a Paulo do umiłowa­nia Pana Jezusa. Szczęść Boże Siostro! Wielki Kan­clerz Kapituły wręczył też siostrze Medal Roku Świętego Jana Pawła II. Omówiliśmy też lata współpracy na polu chary­taty­wnym, religi­jnym, patri­o­ty­cznym, być może przenoszą to na teren ziemi kartuskiej.