sty­czeń

6 sty­cz­nia 2020 r.

Wierni prag­nący przy­być do miejsca nar­o­dzenia Jezuska gro­madzili się w trzech stronach miasta. Na Placu Hallera Zespół Szkół Katolic­kich wydawał tczewskie śpiewniki orsza­kowe, cer­ty­fikaty udzi­ału w Orszaku z pieczę­cią pier­wszego króla, korony, nakle­jki, gazetę orsza­kową. Król Mel­chior Pier­wszy (ks. Damian Glin­iecki ) for­muje swój orszak, na czele ryc­erz ( już po raz siódmy pan Janusz Konkel), potem Królowa Jad­wiga, patronka szkoły i całego miasta Tczew, wraz z dworem. Za dworem JE ks. biskup Arka­diusz Okroj, ks.Proboszcz Adam Gadom­ski i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. W orszaku uczest­niczyli w stro­jach im przy­należnych członkowie tczewskiego Bractwa Kurkowego oraz Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Za nimi szła grupa mod­er­a­torów inicju­jąca okrzyki „w górę serca, siostro, bra­cie” — „Zbaw­iciela w żło­bie macie” oraz śpiewy kolęd, gra­jąc na instru­men­tach. Za nimi uczniowie szkoły, dołączą mieszkańcy miasta. Radośni, krzyk­liwi, zaprasza­jący do orszaku.Halabardnicy kierują ks. biskupa, pro­boszcza i wielkiego kan­clerza na scenę. Król Mel­chior Pier­wszy nisko kła­nia się Dzieciątku ofi­arowu­jąc kadzidło. Prowadzący ksiądz Damian Szul­man wita przy­byłych gości na sce­nie i inicjuje śpiew kolędy. Orszak drugi tworzyli pra­cown­icy Fab­ryki Sztuk, przed­staw­iciele orga­ni­za­cji pozarzą­dowych: Tczewskiego Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, Nad­wiślańskiego Klubu Kra­joz­naw­czego „TRSOV” oraz mieszkańcy miasta. Oprawą muzy­czną zajęła się Kociewsko-​Kaszubska Orkies­tra Dęta „Tor­peda” oraz zespół Quis ut Deus. Przed wymarszem mod­er­a­tor opowiadał o his­torii orszaku w Polsce, przed­staw­iał pro­gram wydarzenia oraz zachę­cał do wspól­nego śpiewu i wznoszenia okrzyku: „Chrys­tus się rodzi, nas oswo­bodzi”. Cesarz Kacper Pier­wszy, Tomasz Tobi­ański znany społecznik prowadzi orszak w towarzys­t­wie aniołków. Szejk Bal­tazar Pier­wszy Eligiusz Micha­lak, wielce zasłużony we wszys­t­kich orsza­kach na tere­nie Tczewa, konno przy­bywa do naszego Betle­jem. Asys­tuje mu dama na koniu oraz dwóch pięknie ubranych giermków. Za sze­jkiem idą z chorąg­wiami Orszaku reprezen­tanci Klubu Kawaleryjskiego. Za nimi podążali dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski i starosta Mirosław Augustyn. Za nimi grupy młodzieży szkol­nej z Liceum Eko­nom­icznego i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, Gra­jąc na gitarach prowadzili setki ludzi Młodzieżowy Zespół Totus Tuus. Szejk Bal­tazar złożył korny ukłon Bożemu Dziecku wręczają dro­go­cenny dar — mirrę i dołączył do grupy króli. JE biskup ks. Arka­diusz Okroj, który wygłosił piękną i poucza­jącą homilię, zakońc­zoną mod­l­itwą za ofi­ary tragedii w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem starosta tczewski pan Mirosław Augustyn, który życzył wszys­tkim mieszkań­com Tczewa i powiatu pomyśl­ności w nowym roku AD 2020. Głos zabrała święta rodz­ina, która w imie­niu nowonar­o­d­zonego synka podz­iękowała wszys­tkim zgro­mad­zonym za przy­by­cie, królom za hojne dary, księżom za służbę w koś­ciele. Gorące oklaski zebrała liczna grupa (naszej damy Katarzyny Stu­deny) ze Sto­warzyszenia Dzieci Maryi która w ramach uwiel­bi­enia zatańczyła na sce­nie „Kołysankę dla Jezuska”. Prowadzący poprosił inic­ja­tora tczewskiego orszaku Ste­fana Kukowskiego, który podz­iękował wielu ludziom dobrej woli, orga­ni­za­cjom społecznym i grupom za wielkie zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję siód­mego już tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Prowadzący ksiądz zaprosił uczest­ników na „poczęs­tunek świętej rodziny”, czyli na gorącą kawę, herbatę, wiele rodza­jów ciast oraz słody­cze, jabłka, ponad 1200 butelek słod­kiego napoju. Były także dania z grila dla kilkuset osób, pierogów na gorąco 80 kg — wszys­tko przy­go­towane i wydawane przez Sto­warzysze­nie Miłosierni.Podbijano cer­ty­fikaty uczest­nictwa w orszaku« wyp­isy­wano imi­enne cer­ty­fikaty dla rodzin. Cer­ty­fikaty wydawane co roku w Tczewie świad­czą o prze­by­ciu całej trasy królewskiej, są pamiątką i stanowią wartość kolekcjon­er­ską. Nowoś­cią w tym roku w konkur­sie była nagroda dla grupy jed­norod­nie ubranej oraz na strój całej rodziny, na samodziel­nie wyko­nana koronę, na dowolną pracę plas­ty­czną. Bło­gosław­ieństwo księdza Biskupa i wspólne śpiewy kolęd przy akom­pa­ni­a­men­cie pana Mar­iusza Dworakowskiego zakończyło ofic­jalne uroczys­tości. Oczy­wiś­cie długo trwało jeszcze robi­e­nie wspól­nych zdjęć z księdzem Bisku­pem, z Trzema Królami, z Wielkim Kan­clerzem OŚS. Z roz­danych śpiewników z kolę­dami wspól­nie śpiewano kolędy, częs­towano się jabłkami, kawą, herbatą. Sza­cuje się iż dużo ponad dwa tysiące ludzi sko­rzys­tało ze wspól­nego świę­towa­nia. Głównym orga­ni­za­torem siód­mego już orszaku był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława oraz Starostwo Powia­towe, Zespół Szkół Katolic­kich, Fab­ryka Sztuk, parafia NMPMK, Wiesław Micha­lak, Sto­warzysze­nie Miłosierni. Udział brali: Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP, Bractwo Kurkowe, Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Klub Kawaleryjski 18 Pułku Ułanów Pomors­kich, Powia­towa Komenda Policji, Straż Miejska w Tczewie, Ochot­nicza Straż Pożarna, z naszego Prze­o­ratu byli: koman­dor Anna Bubka, kawalerowie Andrzej Zblewski, Jarosław Bartoszewski.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Po raz szósty odbył się w Pelplinie Orszak Trzech Króli. Zgod­nie z miejs­cową trady­cją trzy orszaki (czer­wony, niebieski i zielony) dochodzą z różnych miejsc Pelplina i spotkają się przed Urzę­dem Miasta i Gminy, gdzie są witani przez ks. bpa Ryszarda Kasynę, ks. pro­boszcza Tadeusza Brzez­ińskiego oraz wło­darzy bur­mistrza i prze­wod­niczącego RM. Kolędy śpiewane są z towarzysze­niem Pelplińskiej Orkiestry Dętej. Po wysłucha­niu przemówień ks. biskupa i bur­mistrza prowadzący Bog­dan Wiśniewski poprosił zebranych o min­utę ciszy, aby ucz­cić pamięć ofiar pożaru w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem wszyscy uczest­nicy orszaku (w licz­bie kilkuset osób) udali sie do kat­edry, aby oddać pokłon Dzieciątku i uczest­niczyć w mszy św. Po jej zakończe­niu w kruż­gankach roz­dawano cer­ty­fikaty, cieple napoje i drożdżówki. Jak zwykle w orga­ni­za­cję Orszaku Trzech Króli włączyła się Pelplińska Koman­do­ria Orderu Św. Stanisława B.M. w osobach koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego, kawalera Leszka Mel­era i Ryszarda Rogczewskiego.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Z trzech różnych miejsc ważnych dla Starog­a­rdu Gdańskiego wyruszyły tegoroczne orszaki Trzech Króli. Jeden pod prze­wo­dem Prezy­denta Miasta Janusza Stankowiaka , drugiemu prze­wod­niczył Starosta Starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła, a trze­ciemu trady­cyjnie Król Kurkowy Mar­iusz Szwarc, tym razem w towarzys­t­wie dos­to­jnej królowej. Orszaki spotkały się na Rynku, gdzie próbował je zatrzy­mać jak zawsze prze­biegły król Herod, ale oczy­wiś­cie na udało się to jemu i wszyscy trzej, zgod­nie za prze­wo­dem gwiazdy udały się karetą, dalej do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie przy­witała ich św. Rodz­ina Państwa Katarzyny i Macieja Bielińs­kich z maleńkim synkiem Maksy­mil­ianem. Po odd­a­niu pokłonu Orszak wszedł za Św. Rodz­iną i Królami do koś­cioła. Nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd połąc­zone ogromną radoś­cią i jed­noś­cią. Jak miło było patrzeć gdy wszyscy razem śpiewali i nie tylko dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. W tym roku widać było jak zawsze współprace wszys­t­kich środowisk i agend Mieszkańców, Miasta Powiatu i Gminy. Prze­cież wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi i kochamy Boże Nar­o­dze­nie. Czy to nie piękne! I o to właśnie chodzi!. Na koniec w i mie­niu księdza Biskupa podz­iękował i wygłosił słowo koń­cowe ks. prałat Mar­ian Szczepiński – wikar­iusz biskupi i kapłani obecni w koś­ciele udzielili wspól­nego bło­gosław­ieństwa. Według sza­cunków było około 3000 uczest­ników. Ale radość i jed­ność była wielka, kon­statuje główny inic­ja­tor i orga­ni­za­tor starog­a­rdzkiego Orszaku ks. Józef Pick — Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Dnia 06.01.2020r. w koś­ciele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczen­nika mszą świętą odbył się po raz trzeci Orszak Trzech Króli. Roz­dano śpiewniki kolę­dowe wydane spec­jal­nie na tę radosną okazję sumptem Urzędu Gminy. Orszak przemierzył uli­cami wsi Sub­kowy gro­madząc ponad 230 uczest­ników, dochodząc do Domu Kul­tury Sub­kowy, w którym wspólne kolę­dowanie uświet­niał zespół Quis ut Deus pod batutą Adama Makowskiego. Dla wszys­t­kich uczest­ników miejs­cowy Car­i­tas przy­go­tował poczęs­tunek w postaci gorącej kawy, herbaty oraz ciasta. Serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich uczest­ników za obec­ność, współor­ga­ni­za­torom i dar­czyń­com oraz trzem królom złożył główny orga­ni­za­tor Łukasz Par­tyka, kawaler Prze­o­ratu Pomorskiego oraz ks. pro­boszcz kan. Feliks Kamecki. Zapraszamy za Rok!

6 sty­cz­nia 2020 r.

We wsi Turze bar­wny korowód kilkuset mieszkańców po mszy świętej z koś­cioła pw. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy przeszedł uli­cami do szopy betle­jem­skiej, gdzie czekała na nich święta rodz­ina, przed­staw­ie­nie jasełkowe oraz gorący poczęs­tunek przy­go­towany przez gospo­dynie. Wspól­nie śpiewano kolędy i w parku przy ognisku radośnie świę­towano nar­o­dziny Dzieciątka. Główny orga­ni­za­tor ks. pro­boszcz Krzysztof Piątkiewicz wspaniale inte­grował zebranych wiernych. Jak zawsze można było liczyć na członków Ochot­niczej Straży Pożarnej. Przy orga­ni­za­cji kole­jnego orszaku zasłużyli się nasi kawalerowie z Pomorskiego Prze­o­ratu Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiemczyński.

10 sty­cz­nia 2020 r.

Inau­gu­racją obchodów Roku św. Jana Pawła II w Polsce stał się wernisaż w kieleckim Muzeum Diecez­jal­nym pt. „Odblask tajem­nicy” poświę­cony papieżowi-​Polakowi, jako odpowiedź artys­tów na list papieża z 1999 roku. Spotkanie zostało zor­ga­ni­zowane we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, który jest inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem tej wys­tawy w wielu mias­tach w Polsce i poza grani­cami. Rok 2020 został dedykowany przez Sejm RP św. Janowi Pawłowi II, który w maju br. obchodz­iłby swoje setne urodziny. W uroczys­tości wziął udział biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski, patron wys­tawy. Zaś naczel­nym patronem jest Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Komis­arz wys­tawy, ks. dr Paweł Tkaczyk – dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach zauważył, że wszys­tko, „co prezen­tują artyści w związku z setną rocznicą urodzin papieża może dać nam satys­fakcję. Te prace zwracają uwagę przede wszys­tkim na nauczanie Jana Pawła II. Poprzez ekspozy­cję chcemy znaleźć odpowiedź na pyta­nia doty­czące związku między artys­tami, a Koś­ciołem, między sztuką, a wiarą, czyli kwestii porus­zonych przez papieża w liś­cie. W pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Za pomocą prezen­towanych dzieł próbują przekazać nam swoje doświad­cze­nie wiary. To jest oczy­wiś­cie bardzo trudne zadanie, ale sam Jan Paweł II porówny­wał ich rzemiosło z pracą Boga stwarza­jącego świat — zauważył ksiądz Tkaczyk. Biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski stwierdził iż sztuka jest tak bogata, że zawsze trzeba szukać w niej czegoś więcej niż dotąd. Ta wys­tawa zachęca nas w pewien sposób do szuka­nia w sztuce har­monii i piękna — dodał biskup, który tego dnia jako pier­wszy został odz­nac­zonych Medalem Roku Jana Pawła II. Medale otrzy­mali też ks. Paweł Tkaczyk – dyr. Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach, ks. Jan Oleszko – rek­tor klasz­toru na Kar­czówce, ks. Leszek Sko­rupa – dyr. Wydawnictwa „Jed­ność”. Medale wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława wraz z Krzysztofem Witkowskim — członkiem Kapituły Medalu. Wielce zasłużony artysta Marcin Koł­panow­icz otrzy­mał Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. Wys­tawa składa się z blisko 50 prac, wyko­nanych przez 12. artys­tów z całej Pol­ski. Są to: Karol Bąk, Andrzej Boj Woj­tow­icz, Dar­iusz Kaleta, Wacław Jagiel­ski, Krzysztof Wiśniewski, Józef Stolorz, Krzysztof Klimek, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Daniel Pawłowski, Jarosław Kukowski i Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Przed wernisażem w kapl­icy biskupiej była uroczysta Msza Święta w intencji orga­ni­za­torów, dobrodziejów i artys­tów. Mszę uświet­nili także kawalerowie Orderu Świętego Stanisława ziemi kieleck­iej w pur­purowych płaszczach. Tłum zwiedza­ją­cych był zach­wycony wys­tawą, która będzie do 12 lutego w tym pięknym muzeum.

26 sty­cz­nia 2020 r.

Ks.dr Piotr Mali­nowski zaprosił dobroczyńców na mszę świętą odpraw­ianą przez bpa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej JE Arka­diusza Okroja do koś­cioła Św. Andrzeja Boboli w Swarożynie. Intencją mszalną było dziękczynie­nie za duszę zmarłego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego (odz­nac­zonego Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława) oraz za dobroć jego żony Marii i syna Roberta. W ten sposób naw­iązu­jemy do ponad 250 let­niej trady­cji, wpisanej wów­czas w statut Orderu, aby dbać o duszę tych kawalerów, których Pan powołał do siebie. Po mszy był wspani­ały kon­cert kolę­dowy w wyko­na­niu Eleni i wspólne śpiewy kolę­dowe. Pod­czas wiec­zornego posiłku nasz przeor pomorski miał okazję wspom­nieć o naszej dzi­ałal­ności społecznej także na rzecz tej parafii.

29 sty­cz­nia 2020 r.

W tym roku mija dokład­nie 100 lat od momentu, kiedy Starog­ard powró­cił do Państwa Pol­skiego. Wielka radość towarzyszyła tamte­jszym wydarzeniom. Mieszkańcy wiwa­towali na cześć wkracza­jącej do Starog­a­rdu „Błęk­it­nej Armii” z gen­er­ałem Józe­fem Hallerem na czele. W tym roku rozpoczęto uroczys­tości sym­bol­icznym wjaz­dem gen. Józefa Hallera do miasta, pow­i­tanie przez prezy­denta miasta i ks. dr. Józefa Picka — naszego Wielkiego Prałata Orderu. Potem wspólny prze­jazd w asyś­cie koni na starog­a­rdzki Rynek, na spotkanie z mieszkań­cami. Wiec­zorem kon­cert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W cza­sie kon­certu z Okazji 100 — lecia powrotu Starog­a­rdu do Macierzy Wielki Kan­clerz Orderu wręczył zespołowi medal 100. lecia Niepodległości Pol­ski. Jesteśmy wzruszeni i wdz­ięczni za to wyróżnie­nie — usłyszeliśmy od dyry­genta zespołu.

31 sty­cz­nia 2020 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pelplinie i Kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa przy­bliża­jąca his­to­ryczne wydarzenia, które doprowadz­iły do powrotu Pomorza i Pelplina do Pol­ski. Kon­fer­encję prowadził i był jed­nym z prele­gen­tów Bog­dan Wiśniewski, koman­dor pelpliński naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ryszard Szwoch wygłosił referat „Pelplin w ostat­nim okre­sie niewoli i pier­wszych lat­ach II RP”. Spec­jalne podz­iękowa­nia dostał Przeor Ste­fan Kukowski za kilka­dziesiąt lat współpracy z miastem Pelplin, w tym chary­taty­wna oprawa całej wiz­yty Ojca Świętego w 1999 r. Wśród zapros­zonych gości byli kawalerowie Ryszard Rogaczewski i Tadeusz Serocki. Wielką zauważalną przez wszys­t­kich, wręcz sen­sacją, było wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu „100 lecia Niepodległości”. Jest to pier­wszy przy­padek w kraju — przyz­nanie przez kapitułę medalu całemu miastu. O kawaler­ach (prezy­dent RP, pre­mier RP, pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak, kar­dy­nałowie S.Dziwisz, K.Nycz, itd) tego medalu mówił wręcza­jący Ste­fan Kukowski. Lau­dację odczy­tał kawaler Leszek Meler, zasłużony kawaler z Pelplina.