luty

8 lutego 2024 r.

Piotr Szubar­czyk (kawaler w Orderze) prowadzący spotkanie odczy­tał list grat­u­la­cyjny od min­is­tra Jana Józefa Kasprzaka. Gospo­darz miejsca p. Krzysztof Nawrot wraz z artys­tami malarzami panem Markiem Hołdą i Maciejem Tamkunem odsłonili dwa wielkie obrazy przed­staw­ia­jące zaślu­biny z morzem w Gdyni i w Pucku. Zaślu­biny z morzem wiążą się z wiz­ytą gen. Józefa Hallera na dworze hr. Witolda Kukowskiego w Kolibkach. Poświę­cona jest tym wydarzeniom tablica, przed którą złożono kwiaty i znicze, w tym Mateusz Kubicki przed­staw­iciel Gdańskiego IPN i Zastępca Bur­mistrza Miasta Puck. O roczni­cowej pamięci i trady­cji Zaślu­bin w Pucku mówił zastępca bur­mistrza Miasta Puck pan Piotr Ciskowski. O swoim Muzeum , pokazu­jąc wiele ory­gi­nal­nych arte­fak­tów, opowiadał p. Adam Woźniczka — gen. Józef Haller. Także poczet sztan­darowy w ludowych, góral­s­kich stro­jach uświet­nił tę uroczys­tość. Wspólny śpiew utworu „Za tę wol­ność..” wg melodii „Ciebie Boże…” z roz­danym tek­stem scalił w duchu wol­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Uroczys­tość uświet­nili przed­staw­iciele Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i Sto­warzyszenia Pił­sud­czyków. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z kawalerem Pawłem Szczepanikiem wręczył medal Polo­nia Sem­per Fidelis panu Adamowi Woźniczce, założy­cielowi i właś­ci­cielowi Muzeum gen. Józefa Hallera w Jur­czy­cach. Zaś w asyś­cie Krzysztofa Nawrota podz­iękowa­nia zasłużonym malar­zom i tym którzy włączyli się do orga­ni­za­cji tej uroczystości.

13 lutego 2024 r.

Min­is­ter Jan Józef Kasprzyk odznaczony.

13 lutego 2024 roku Tadeusz Rutkowski (Prze­wod­niczący Sto­warzyszenia Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie, kawaler w Kon­fraterni Staropol­skiej) reprezen­tu­jąc Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego wręczył w cza­sie uroczys­tej Gali Orderowej w Warsza­wie Sze­fowi Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Janowi Józe­fowi Kasprzykowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”.

Prowadzący odczy­tał pismo Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji upoważ­ni­a­jące zac­nego kawalera do wręczenia tego wyróżnienia za wiele lat pracy Pana Min­is­tra na rzecz Ojczyzny oraz współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim i Kon­fed­er­acją Orderu Świętego Stanisława. Wiele dzi­ałań patri­o­ty­cznych na Pomorzu ma zawsze patronat Pana Min­is­tra i Jego wspar­cie. Za co składamy serdeczne podziękowania.

23 lutego 2024 r.

23 luty 2024. Kole­jna, po Zbrodni Pomorskiej, inic­jatywa upamięt­ni­a­jąca tych co zginęli za Pol­skę, za pol­skość. Uczest­nicy spotka­nia zostali zapoz­nani ze zbio­rami w Muzeum Piaśnickim — dzięku­jemy. Po czym na w sali na ple­bani pob­liskiego Koś­cioła NMP Królowej Pol­ski w Wejherowie gdzie przy dużej życ­zli­wości ks. Pro­boszcza i kawie odbyła się dyskusja o dal­szym pielęg­nowa­niu pamięci o ludobójst­wie Słowian. Ste­fan Kukowski złożył kwiaty na głazie pamięci ‚Pokój Tobie, pokój z Tobą Pol­sko Ojczyzno moja”