kwiecień

2 kwiet­nia 2021 r.

Zas pan­demii mocno ograniczył naszą dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Z radoś­cią przyjęliśmy propozy­cję Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, które prze­jęły znaczny ciężar logisty­czny. Życ­zli­wość kierown­ictwa Ośrodka z p. Januszem Więck­iem na czele oraz od lat współpracu­ją­cym z Prze­o­ratem Pomorskim p. Woj­ciechem Różanowskim spowodowała, iż kilka­dziesiąt rodzin i osób samot­nych otrzy­mało w jed­no­ra­zowych opakowa­ni­ach posiłek, ciasto, napoje. Ciasta i posiłek przy­go­towywała kuch­nia Ośrodka. Część pro­duk­tów i napoi otrzy­mal­iśmy z tczewskiego Banku Żywności. Dołącza­l­iśmy także życzenia z Okazji Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego z optymisty­cznym Alleluja. Otrzy­mal­iśmy od wszys­t­kich, którzy otrzy­mali dary serdeczne życzenia i zapewnienia o mod­l­itwie. W następ­nych lat­ach i bez reżimu pan­demicznego będziemy pamię­tali o potrze­bu­ją­cych z miasta i powiatu tczewskiego przy­go­towu­jąc śni­adanie wielkanocne.

4 kwiet­nia 2021 r.

Dnia 4 kwiet­nia 2021r w Auli Jana Pawła II, przy Parafii Trójcy Świętej w Wejherowie, została otwarta wys­tawa upamięt­ni­a­jąca 81 rocznicę zbrodni katyńskiej „KATYŃ 1940” Wys­tawę przy­go­towała Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława oraz Wejherowska Wspól­nota Pokoleń. Mate­ri­ały na wys­tawię, w postaci obrazów i plakatów otrzy­mal­iśmy z Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku. Obrazy i plakaty zaw­ier­ają infor­ma­cje związane z trans­portem pol­s­kich ofi­cerów do Koziel­ska, ich oso­biste przed­mioty i pamiątki, rozkazy o rozstrze­la­niu ofi­cerów pod­pisane przez Stalina, wspom­nienia rodzin pomor­dowanych oficerów.Naszą wys­tawę odwiedzili władze samorzą­dowe Wejherowa ; prezy­dent Krzysztof Hilde­brand, v-​ce prezy­dent Arka­diusz Kraszkiewicz, Komen­dant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca oraz mieszkańcy miasta. Wys­tawę zainicjował i przy­go­tował Kawaler Orderu św. Stanisława a zarazem Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń — Hen­ryk Jarosz oraz jego koledzy ze wspól­noty Edward Formela i Mieczysław Sellin.

13 kwiet­nia 2021 r.

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej. IPN odd­aje hołd ofi­arom sowieck­iego mordu.Ludobójstwo, doko­nane przez funkcjonar­iuszy NKWD na blisko 22 tys. oby­wa­telach II Rzeczy­pospo­litej. Wśród ofiar byli także mieszkańcy Powiatu Tczewskiego. To właśnie ku ich pamięci, w 2017 r. wznie­siono z inic­jatywy i według pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego wielki Tczewski Pan­teon Katyński. Składa się z gran­i­towego epitafium i słupów sym­bol­izu­ją­cych sowieckie obozy zagłady. Zna­j­duje się na nim również aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom z terenu Powiatu Tczewskiego. Przy Pan­teonie Katyńskim, w imie­niu mieszkańców Powiatu Tczewskiego i Miasta Tczewa kwiaty złożyli starosta tczewski Mirosław Augustyn, wiceprze­wod­nicząca rady powiatu Alicja Gajew­ska oraz prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, przed­staw­iciele: Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława – Ste­fan Kukowski, szwadronu kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich — Adam Zając, dyrek­tor II LO — Dorota Koś­ci­jańczuk, przed­staw­iciel Kon­wentu Orga­ni­za­cji Kom­bat­anc­kich Powiatu Tczewskiego oraz szkół pon­ad­pod­sta­wowych powiatu tczewskiego.

16 kwiet­nia 2021 r.

Zakończyła się wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” – odpowiedź na List Jana Pawła II do artys­tów. Jak napisał Grze­gorz Górny w pamiątkowej Księdze wys­tawy: „W swej wędrówce poszuki­wacze teo­fanii orga­ni­zowali obo­zowiska, które stawały się oazami ducha rozległych pustyn­nych przestrzeni­ach dzisiejszej kul­tury. Zatrzy­mu­jąc się w drodze, rozpościer­ali swe płótna, które przy­chodzili oglą­dać ludzie sprag­nieni prawdzi­wej sztuki, a nie błyskotli­wych imi­tacji”. Przez ponad rok wys­tawa podróżowała przez całą Pol­skę, prezen­tu­jąc dzieła wybit­nych współczes­nych twór­ców, którzy w swej sztuce pode­j­mują tem­atykę sakralna, inspirują się moty­wami bib­li­jnymi, his­torią Koś­cioła, nauczaniem św. Jana Pawła lub oso­bistą reflek­sją metafizy­czną. Wys­tawa goś­ciła w Muzeum Archi­diecez­jal­nym w Kiel­cach, w Muzeum Ochorow­iczówka w Wiśle, w kruż­gankach cys­ter­s­kich w Pelplinie, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie, w Fab­ryce Sztuk w Tczewie, w Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie, w Pałacu Rem­bielińskiego w Warsza­wie, w Sank­tu­ar­ium NMP Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i św. Jana Pawła w Toruniu, w Browarze B we Włocławku, a także wirtu­al­nie w Galerii Towarzystwa Pomocy Polakom w Lon­dynie oraz w Zakładzie Karnym w Sztu­mie i Aresz­cie Śled­czym w Gdańsku. Ostat­nim przys­tankiem były Krzes­zow­ice. Dzięku­jemy wszys­tkim artys­tom, którzy wzięli udział w wys­tawie: Karolowi Bąkowi, Andrze­jowi Boj Woj­tow­ic­zowi, Krzyszto­fowi Izdebskiemu-​Cruz, Wacła­wowi Jagiel­skiemu, Bar­barze Kaczmarowskiej-​Hamilton, Dar­ius­zowi Kale­cie, Krzyszto­fowi Klimkowi, Jarosła­wowi Kukowskiemu, Danielowi Pawłowskiemu, Józe­fowi Stolor­zowi, Krzyszto­fowi Wiśniewskiemu oraz Lucynie Ordon-​Klimczak i Grze­gor­zowi Klim­cza­kowi. Dzięku­jemy. Dzięku­jemy wszys­tkim dobrodziejom, dar­czyń­com i mece­na­som, a zwłaszcza Fun­dacji Orlen, przed­siębiorstwu Tau­ron oraz miesięcznikowi Poz­naj Świat i Galerii Quantum.

Orga­ni­za­torzy: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego wraz z Prze­o­ratem Pomorskim OŚS Stanisława i Marcin Kołpanowicz

18 kwiet­nia 2021 r.

Ks. Piotr Wysga — Prałat Hon­orowy Jego Świą­to­bli­wości, Kanonik Hon­orowy Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej, ale także wielo­letni kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława BM odz­nac­zony najwyższym Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu, zapisał się na kar­tach his­torii parafii, miasta. Ks. Piotr Wysga przez lata inicjował szereg wydarzeń o charak­terze sakral­nym, kul­tur­al­nym, społecznym. Wiele inic­jatyw ks. Prałata splata się z inic­jaty­wami kawalerów w Orderze. W tych cza­sach reżimu pan­demicznego pozostała tylko bardzo skromna oprawa wręczenia za wiele zasług, szczegól­nie za zaan­gażowanie w propagowa­nia sztuki chrześ­ci­jańskiej i idei Świętego Jana Pawła II.

Z okazji 80 urodzin Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył dos­to­jnemu Jubi­la­towi „Medal Roku Świętego Jana II”. Praemiando inci­tat, szanowny Kawalerze. Życzymy też zdrowia, wytr­wałości w codzi­en­nej pracy dusz­paster­skiej. Życzymy też dal­szego bło­gosław­ionego dzi­ała­nia na niwie katolick­iej. O wyróżnie­niu medalem poin­for­mowano wiernych na stronie inter­ne­towej Parafii Św. Krzyża w Tczewie i w medi­ach społecznościowych.