AD 2024

6 sty­cz­nia 2024 r.

W 2024 r. aż 865 miejs­cowości z Pol­ski i kra­jów za granicą zor­ga­ni­zowało tę inic­jatywę, w tym roku pod hasłem „W jasełkach leży”. Mieszkańcy Tczewa i regionu wyruszyli z trzech kierunków: z placu przy koś­ciele św. Józefa, z placu gen. Hallera (parafia św. Krzyża) i z placu przy pom­niku św. Jana Pawła II (parafia NMP Matki Koś­cioła), by wspól­nie spotkać się na „Kanonce” i tam pokłonić się Panu Jezu­sowi. Tczew po raz jede­nasty dołączył do grona wielu miast, których uli­cami 6 sty­cz­nia przeszedł Orszak Trzech Króli. W Orszaku wzięły udział całe rodziny, przed­szkola, uczniowie, przed­staw­iciele władz, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, zespoły i chóry. Obecny był także bp pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj, ks. dziekan Krzysztof Niem­czyk oraz liczni księża i siostry zakonne. Uczest­nicy masze­rowali pod swoimi sztan­darami lub szyl­dami. W punkcie wyjś­cia każdy otrzy­mał cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc kolorowe pieczę­cie trzech króli. gazetę orsza­kową, koronę oraz śpiewnik z kolę­dami. W ostat­nich kilku­nastu lat­ach roz­dano ich ponad 35.000 wśród uczest­ników poprzed­nio Wig­ilii Tczewskiej, teraz wśród Orszaku Trzech Króli. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem tych uroczys­tości był Ste­fan Kukowski, także autor śpiewnika. W cza­sie spotka­nia na „Kanonce” wręc­zono dyplomy i nagrody za najpiękniejszy strój czy włas­noręcznie wyko­naną koronę. Pod­czas spotka­nia był trady­cyjnie „poczęs­tunek Św. Rodziny:: gorąca kawa, herbata, grog oraz kilka­set ciast i słody­czy. W cza­sie trwa­nia uroczys­tości było wspólne śpiewanie kolęd z udzi­ałem świet­nych artys­tów Mar­iusza Dworakowskiego, Iwony Belki i Mar­iusza Kotwicy. O Epi­fanii i zaan­gażowa­niu kato­lików w radosne święto powiedział serdecznie ks. Bp. Arka­diusz Okroj. W imie­niu społeczeństwa tczewskiego życzenia złożył Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, zaś Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski podz­iękował wszys­tkim zgro­mad­zonym uczest­nikom Orszaku, a nade wszys­tko wielu zaan­gażowanym w to wielkie dzieło, w to radosne święto. Wiele dzieci weszło na scenę do Dzieciątka, Św. Rodziny i króli aby zro­bić sobie zdję­cia, które obok cer­ty­fikatów udzi­ału są pamiątką z kole­jnego Orszaku.

Prowadzący uroczys­tość ks. Woj­ciech Glin­iecki wymienił dobrodziejów: Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Starostwo Powia­towe w Tczewie, Urząd Miasta Tczew, Urząd Gminy Tczew, Zakład Usług Komu­nal­nych oraz Bank Spółdziel­czy w Tczewie. Współor­ga­ni­za­torów: Ośrodek Szkole­nia I Wychowa­nia OHP w Tczewie, Fab­ryka Sztuk, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Zabez­piecze­nie logisty­czne: Policja Powia­towa, Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Zaan­gażowani w orga­ni­za­cję Orszaku byli kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Andrzej Zblewski, Jarosław Bar­toszewski, Janusz Więcek, Leszek Meler, Piotr Rezmer oraz damy: Marika Wohlert, Ewa Michałowska. Wszys­tkim zaan­gażowanym w to wielkie (ponad tysiąc osób) dzieło serdeczne Bóg zapłać i do następ­nych dzi­ałań na rzecz społeczności.

https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h?v=APOdBYRlqII

6 sty­cz­nia 2024 r.

W sobotę uli­cami Elbląga już po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli. W jasełkach wzięły udział tłumy mieszkańców, którzy wspól­nie wyruszyli z placu Kaz­imierza Jagiel­lończyka do kat­edry, gdzie mędrcy pokłonili się Nowonar­o­d­zonemu. Trzej Królowie prowadzeni przez Gwiazdę Betle­jem­ską razem z mieszkań­cami Elbląga przy­o­dzianymi w korony tłum­nie ruszyli spod placu Jagiel­lończyka, by odnaleźć małego Jezusa. Po drodze nie zabrakło scenek rodza­jowych, bo Orszak to prze­cież uliczne przed­staw­ie­nie jasełkowe. Był dwór Heroda, gospoda przy kat­e­drze i sta­jenka wewnątrz kat­edry. W sta­jence królowie złożyli hołd i dary dla Bożej Dzieciny. Zakończe­niem była uroczysta msza święta. W tym roku w grupie orga­ni­za­torów Orszaku był Kawaler naszego Orderu Andrzej Kurpiewski i odpowiadał za nagłośnie­nie całej imprezy. Uczest­niczył wraz z Damą Adri­aną Pilarską w płaszczach orderowych. Była to również dobra okazja dla propagowa­nia Orderu św. Stanisława.

13 sty­cz­nia 2024 r.

13 sty­cz­nia 2024 r. Sto­warzysze­nie Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie od wielu lat orga­nizuje spotkanie opłatkowe zaprasza­jąc wielu dos­to­jnych gości. Spotkanie rozpoczęło się kolędą i wza­jem­nymi życzeni­ami, łamiąc się opłatkiem poświę­conym przez dziekana ks. prałata Mar­i­ana Mikoła­jczyka. Odczy­tano list grat­u­la­cyjny od min. Jana Józefa Kasprzyka — Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych. Odśpiewano kolędy, które wykony­wał pruszkowski chór „Pruszkowianka”. Wśród gości hon­orowych był Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który wraz z kawalerem Piotrem Szubar­czykiem i w asyś­cie kawalerów Krzysztofa Zbro­jkiewicza (Wielkiego sekre­tarza Kon­fed­er­acji) i Marka For­tuny wręczył orga­ni­za­torowi spotka­nia kaw. Tadeuszowi Rutkowskiemu medal Inki „ za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba”, co spotkało się z oklaskami wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Gospo­darza spotkało jeszcze wyróżnie­nie jako członka Drużyn Strz­elec­kich otrzy­mu­jąc Medal Legionowy im. Gen. Józefa Hallera. Medal taki otrzy­mał również Marek For­tuna. Krótką infor­ma­cję o Orderze Św. Stanisława i Kon­fed­er­acji przekazał Ste­fan Kukowski, zaś kaw. Piotr Szubar­czyk mówił o wpły­wie postawy Danuty Siedzikówny na współczesne pokole­nie Polaków i współczesny patri­o­tyzm. Brawo dla gospo­darzy za wspani­ałą i dos­to­jną uroczystość.

18 sty­cz­nia 2024 r.

Wśród muzyki kolę­dowej w restau­racji Piaskowa (kawalera Orderu Pio­tra Rezmera) na zaprosze­nie starosty tczewskiego Mirosława Augustyna spotkali się orga­ni­za­torzy 11. Tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Jak zawsze całość orga­ni­zował Ste­fan Kukowski. Oprawę muzy­czną przy­go­tował Mar­iusz Dworakowski — pos­tu­lant do Orderu ponad 30 podz­iękowań wręczali: biskup sufra­gan Arka­diusz Okrój, starosta Mirosław Augustyn, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Podz­iękowa­nia, wspólny śpiew kolęd, wspom­nienia, reflek­sje, wnioski na przyszłość. Liczniejszy, niż ostat­nie orszaki uważano za bardzo udany. Wręc­zono podz­iękowa­nia najbardziej akty­wnym Ks. Woj­ciechowi Glin­ieck­iemu, kawalerom z Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu, Janus­zowi Więck­owi, Andrze­jowi Zblewskiemu, Piotrowi Rezmerowi, Leszkowi Melerowi, oraz damie Marice Wohlert. Najak­ty­wniejszym: Fab­ryce Sztuk w Tczewie, Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie, Młodzieży Wszech­pol­skiej Okręgu Pomorskiego. Jak zawsze nieza­stą­pi­onemu Zakład­owi Usług Komu­nal­nych w Tczewie, Ochot­niczej Straży Pożarnej w Tczewie, Powia­towej Komendzie Policji w Tczewie. Serdeczne podz­iękowa­nia i bło­gosław­ieństwo ks. Biskupa, wspólny śpiew kolęd, poczęs­tunek, zakończył spotkanie. Do następ­nego roku !

Spotkanie było także okazją do wręczenia podz­iękowań dar­czyń­com, którzy zebrali najwięcej darów (poś­ciel, ręczniki, ubra­nia) dla kobiet i mężczyzn bez­dom­nych i prze­by­wa­ją­cych na tere­nie Tczewa i okol­icy. Opiekę stał ma nad nimi ks. kapelan dr. Woj­ciech Glin­iecki. Wśród dar­czyńców byli członkowie Prze­o­ratu Pomorskiego, ale też II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące i Liceum Ekonomiczne.

8 lutego 2024 r.

Piotr Szubar­czyk (kawaler w Orderze) prowadzący spotkanie odczy­tał list grat­u­la­cyjny od min­is­tra Jana Józefa Kasprzaka. Gospo­darz miejsca p. Krzysztof Nawrot wraz z artys­tami malarzami panem Markiem Hołdą i Maciejem Tamkunem odsłonili dwa wielkie obrazy przed­staw­ia­jące zaślu­biny z morzem w Gdyni i w Pucku. Zaślu­biny z morzem wiążą się z wiz­ytą gen. Józefa Hallera na dworze hr. Witolda Kukowskiego w Kolibkach. Poświę­cona jest tym wydarzeniom tablica, przed którą złożono kwiaty i znicze, w tym Mateusz Kubicki przed­staw­iciel Gdańskiego IPN i Zastępca Bur­mistrza Miasta Puck. O roczni­cowej pamięci i trady­cji Zaślu­bin w Pucku mówił zastępca bur­mistrza Miasta Puck pan Piotr Ciskowski. O swoim Muzeum , pokazu­jąc wiele ory­gi­nal­nych arte­fak­tów, opowiadał p. Adam Woźniczka — gen. Józef Haller. Także poczet sztan­darowy w ludowych, góral­s­kich stro­jach uświet­nił tę uroczys­tość. Wspólny śpiew utworu „Za tę wol­ność..” wg melodii „Ciebie Boże…” z roz­danym tek­stem scalił w duchu wol­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Uroczys­tość uświet­nili przed­staw­iciele Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i Sto­warzyszenia Pił­sud­czyków. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z kawalerem Pawłem Szczepanikiem wręczył medal Polo­nia Sem­per Fidelis panu Adamowi Woźniczce, założy­cielowi i właś­ci­cielowi Muzeum gen. Józefa Hallera w Jur­czy­cach. Zaś w asyś­cie Krzysztofa Nawrota podz­iękowa­nia zasłużonym malar­zom i tym którzy włączyli się do orga­ni­za­cji tej uroczystości.

13 lutego 2024 r.

Min­is­ter Jan Józef Kasprzyk odznaczony.

13 lutego 2024 roku Tadeusz Rutkowski (Prze­wod­niczący Sto­warzyszenia Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie, kawaler w Kon­fraterni Staropol­skiej) reprezen­tu­jąc Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego wręczył w cza­sie uroczys­tej Gali Orderowej w Warsza­wie Sze­fowi Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Janowi Józe­fowi Kasprzykowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”.

Prowadzący odczy­tał pismo Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji upoważ­ni­a­jące zac­nego kawalera do wręczenia tego wyróżnienia za wiele lat pracy Pana Min­is­tra na rzecz Ojczyzny oraz współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim i Kon­fed­er­acją Orderu Świętego Stanisława. Wiele dzi­ałań patri­o­ty­cznych na Pomorzu ma zawsze patronat Pana Min­is­tra i Jego wspar­cie. Za co składamy serdeczne podziękowania.

23 lutego 2024 r.

23 luty 2024. Kole­jna, po Zbrodni Pomorskiej, inic­jatywa upamięt­ni­a­jąca tych co zginęli za Pol­skę, za pol­skość. Uczest­nicy spotka­nia zostali zapoz­nani ze zbio­rami w Muzeum Piaśnickim — dzięku­jemy. Po czym na w sali na ple­bani pob­liskiego Koś­cioła NMP Królowej Pol­ski w Wejherowie gdzie przy dużej życ­zli­wości ks. Pro­boszcza i kawie odbyła się dyskusja o dal­szym pielęg­nowa­niu pamięci o ludobójst­wie Słowian. Ste­fan Kukowski złożył kwiaty na głazie pamięci ‚Pokój Tobie, pokój z Tobą Pol­sko Ojczyzno moja”

1 marca 2024 r.

Szkoła Pod­sta­wowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie uroczyś­cie obchodz­iła Dzień Patrona Szkoły. Jak w poprzed­nich lat­ach zor­ga­ni­zowali debatę oks­fordzką na temat „Uczniowie nie powinni mieć zadawanych prac domowych”. Pod­czas uroczys­tości szkoła została odz­nac­zona Medalem INKI — zachowałam się jak trzeba. W imie­niu Kapituły Medalu deko­racji sztan­daru szkoły dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski w asyś­cie Adama Zająca — Prezesa Zarządu Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. To ułani mając wielo­let­nie przez wielo­let­nie doświad­cze­nie we współpracy ze szkołą oraz nasz kawaler w Orderze Piotr Szubar­czy­czyk (autor książki „Inka”) byli inic­ja­torami przyz­na­nia szkole tego wyróżnienia. Doce­niono wielo­let­nią dzi­ałal­ność szkoły szczegól­nie na różnorod­nej płaszczyźnie wychowaw­czej, ksz­tał­tu­jąc i kul­ty­wu­jąc pol­skość jako nor­mal­ność i honor. Uczniowie dostali od Kawalerów Orderu słody­cze, książki patri­o­ty­czne i koszulki z nadrukiem żołnierzy niezłom­nych. Uzgod­niono też z dyrekcją szkoły dal­sze wspólne dzi­ałanie patriotyczne.

1 marca 2024 r.

Z inic­jatywy Pio­tra Steca (Prze­ora Pomorskiego Orderu Św. Stanisława) odbyły się Obchody Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Sztu­mie. To już X edy­cja Sztum­skiego Rajdu Tropem Wilczym do miejsc pamięci związanych z pobytem Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Trasa Rajdu: Czernin — Zajezierze –Sztum — Tulice (przy pom­niku Inki, który pow­stał dzięki inic­jaty­wie i sumptem Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu). W wydarze­niu wzięło udział blisko100 osób, głównie młodzieży. Tak utr­walamy patri­o­tyzm. Cześć i chwała Bohaterom!

2 marca 2024 r.

Sko­rzys­tal­iśmy z zaproszenia na Zjazd Koor­dy­na­torów Orsza­ków w Polsce, który odbył się w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­wie. W trak­cie Zjazdu odwiedził nas ksiądz Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz, który podz­iękował uczest­nikom Zjazdu za zaan­gażowanie w lokalną ewan­ge­liza­cję mieszkańców miast i miasteczek. Po tym przed­staw­iono nam film pod­sumowu­jący tegoroczne Orszaki w Polsce i na świecie. Każda del­e­gacja otrzy­mała stosowne podz­iękowa­nia. O orsza­kach w Tczewie i pob­lis­kich miejs­cowoś­ci­ach Pomorza na przestrzeni dziesię­ciu lat mówił inic­ja­tor Ste­fan Kukowski. Na spotka­niu reprezen­towali orga­ni­za­torów wielce zasłużeni kawalerowie Orderu Janusz Więcek, Andrzej Zblewski, Ste­fan Kukowski oraz dama w Orderze Ewa Michałowska.

3 marca 2024 r.

Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej dokonał his­to­rycznego aktu deko­mu­niza­cji his­torii walk o wol­ność i niepodległość Pol­ski z nową sowiecką oku­pacją, rzeczy ważnej dla najnowszych dziejów Pol­ski. W hołdzie „Żołnier­zom Wyk­lę­tym” — bohaterom antyko­mu­nisty­cznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Pol­skiego, wal­czyli z bronią w ręku, jak i tym, którzy w inny sposób, prze­ci­w­staw­ili się sowieck­iej agresji i narzu­conemu reżi­mowi komu­nisty­cznemu, ustanowiono dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych. Trzeba ich przy­na­jm­niej przy­pom­nieć przed Bogiem i historią.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. W darach ołtarza uczest­niczył kawaler Orderu Ś.St. Andrzej Zblewski. Po mszy (z bardzo patri­o­ty­czną homilią) przes­zliśmy pod Tczewski Pan­teon Katyński, gdzie część artysty­czną przy­go­towali uczniowie z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Słowo o patri­o­tyzmie mieli nauczy­ciel his­torii i inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc wielką rolę młodego pokole­nia w kul­ty­wowa­niu pamięci o tych co poświę­cili swą wol­ność, swe życie za Ojczyznę. Wspom­nie­niem i mod­l­itwą odd­al­iśmy cześć bohaterom. Mod­l­itwę prowadził ks. Krzysztof Górny. Po czym zebrani uczest­nicy złożyli znicze pamięci i kwiaty. W del­e­gacji Orderu Ś.St. byli dama Mar­ica Wohlert, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Uroczys­tości uświet­niła grupa rekon­struk­cyjna Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i sztandary szkół średnich.

Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla dzieci na dys­tan­sie 196 metrów, wynik nie miał znaczenia liczył się udział — dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal — udział wzięło 25 uczest­ników. Bieg główny na dys­tan­sie 1963 metry — na cześć Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” — żołnierza Wojska Pol­skiego, Armii Kra­jowej i Zrzeszenia Wol­ność i Nieza­w­isłość. O godz. 12.00 hym­nem pol­skim z chórem Fisolki rozpoczęliśmy uroczys­tości. W biegu głównym 200 uczest­ników ruszyło na trasę. Udział wzięli miedzy innymi, członkowie sto­warzyszeń, uczniowie szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych, przed­staw­iciele 71 Batal­ionu Lekkiej Piechoty i wielu, wielu innych. Po biegu dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal. Potem na podium najlepsi uczest­nicy biegu ode­brali puchary z rąk starosty tczewskiego Mirosława Augustyna, pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk, inic­ja­tora i orga­ni­za­tora Ste­fana Kukowskiego i dyrek­tora TCS Tomasza Tobi­ańskiego. Dzięki Starostwu dla wszys­t­kich zebranych był słodki poczęs­tunek — kawa, herbata, ciasta przy­go­towane przez Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, kierowanego przez kawalera w Orderze Janusza Więcka. Wspani­ałe ciasta były darem kawalera w Orderze Leszka Mel­era i DPS w Damaszce. Poczęs­tunek wsparła również Marika Wohlert. Kawaler Witold Sos­nowski przy­go­tował wręczanie spec­jal­nych podz­iękowań dla orga­ni­za­torów i dar­czyńców, które wręczali Starosta Tczewski i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych i mini kon­cert chóru Fisolki pod batutą Mar­iusza Dworakowskiego przy dużej frek­wencji i słonecznej pogodzie zakończył te patri­o­ty­czne uroczystości.

3 marca 2024 r.

W Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Dzierz­go­niu, w powiecie sztum­skim, odbył się Bieg Tropem Wilczym. Tak jak w setkach miejsc w całej Polsce, na star­cie Biegu poświę­conego Żołnier­zom Wyk­lę­tym, stanęły tłumy zawod­ników w różnych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Sym­bol­iczny dys­tans 1963 m pokonał także przeor pomorski Orderu Świętego Stanisława BM, Piotr Stec.

4 marca 2024 r.

5 marca 2023 r.

Polacy zawsze, szczegól­nie w ważnych i trag­icznych momen­tach swoich dziejów, chwytali za oręż mod­l­itwy, także tej litani­jnej, czyli bła­gal­nego i nieustan­nego dia­logu z Bogiem, Jego Matką oraz świę­tymi i bło­gosław­ionymi. Słowa bła­gania Litanii Nar­odu Pol­skiego, kierowane są do świę­tych, wywodzą­cych z pol­skiej ziemi. Umiłowanie Boga i Ojczyzny jest w tę mod­l­itwę wpisane jako pod­sta­wowy obow­iązek każdego Polaka. Do tego religi­jnego i patri­o­ty­cznego charak­teru naw­iązuje muzyka skom­ponowana przez Mar­iusza Matuszewskiego – kawalera w Orderze Świętego Stanisława. I to od wezwa­nia do tego świętego – Biskupa i Męczen­nika – zaczyna się Lita­nia Nar­odu Pol­skiego, która jest darem kom­pozy­tora dla nar­odu. Darem do wielokrot­nego, nieustan­nego i dar­mowego wyko­rzys­ta­nia z wyraźną sug­estią: mod­l­itwą w intencji Ojczyzny. Upraszam więc wszys­t­kich ludzi dobrej woli, szczegól­nie Damy i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława o sze­rokie rozpropagowanie Litanii Nar­odu Pol­skiego, szczegól­nie w tych trud­nych cza­sach dla naszego ukochanego Narodu.

9 marca 2024 r.

W kryp­cie bazy­liki kat­e­dral­nej w Pelplinie spoczął dziś zmarły 4 marca w wieku 87 lat emery­towany biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej dr Piotr Krupa. Uroczys­tości rozpoczęła w piątek eksporta do kat­edry, której prze­wod­niczył met­ro­polita gdański abp Tadeusz Wojda. Kon­cel­e­bransami byli biskupi z Gdańska: Wiesław Szla­chetka, Piotr Przy­borek oraz z biskupi diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna i Arka­diusz Okroj. Mszy św. pogrze­bowej w sobotę prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W homilii bp Kasyna dzięku­jąc Zmarłemu za posługę hier­ar­cha naw­iązał do zwoła­nia biskupiego żeg­nanego emery­towanego biskupa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej: „Adve­niat reg­num tuum”, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dziękował w formie mod­l­itwy do Boga, prosząc, by przyjął Zmarłego do siebie. Kazn­odzieja pod­kreślił „trwanie biskupa Pio­tra przy prostym człowieku”. Dziękował za „pracę, gor­li­wość, zapał, trudy i cier­pi­enia, za delikatny uśmiech”. W uroczys­toś­ci­ach wzięła udział rodz­ina biskupa Pio­tra Krupy, około 200 kapłanów oraz wielu wiernych świec­kich z diecezji, w których pra­cował Zmarły. Ste­fan Kukowski bliżej poz­nał i współpra­cował ze śp. Bisku­pem wykonu­jąc społecznie całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie w czer­wcu 1999r. Biskup Piotr zawsze wspierał wszelkie dzi­ała­nia w Orderze, szczegól­nie na rzecz Koś­cioła Powszech­nego. Zawsze można było liczyć na Jego wspar­cie i pomoc. W del­e­gacji Orderu Świętego Stanisława byli: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, Leszek Meler i Ryszard Szwoch. Del­e­gacja była w hon­orowych stal­lach kat­edry i złożyła wiązankę. Po uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych zostali zaproszeni na kon­so­lację. Było wielu księży z Diecezji Pelplińskiej z którymi od wielu lat współpracują kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

9 marca 2024 r.

Spotkanie w zakładzie naszego wielce dobroczyn­nego kawalera Leszka Mel­era, któremu mieliśmy okazję wręczyć podz­iękowa­nia za wspieranie wielu dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, patri­o­ty­cznych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Podz­iękowa­nia złożyliśmy też jego zonie Danu­cie za wielo­let­nie wspieranie męża w tych zbożnych czy­nach, nie tylko w ramach Orderu.

15 marca 2024 r.

W dniu 15 marca 2024 r. odszedł do Domu Pana w wieku 85 lat Kawaler Orderu św. Stanisława BM, w lat­ach 20122022 Wielki Mis­trz Królewskiego Orderu Św. Stanisława dr Mar­ian Król.

Był jeden z pier­wszych dzi­ałaczy w Orderze św. Stanisława w Polsce. Mar­i­anie, pozosta­niesz w Naszej pamięci i ser­cach. Zapisany czy­nami jest Twój testament.

Requi­escat In Pace.

Nasze najszcz­er­sze kon­do­lencje z powodu śmierci męża składamy żonie Danucie.

24 marca 2024 r.

W roku 1920 na mocy trak­tatu wer­sal­skiego pow­stało Wolne Miasto Gdańsk. Granica prze­b­ie­gały w okoli­cach Sobowidza, Miłobądza, Kol­nika (z inic­jatywy i wg pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego pow­stał tu pom­nik, przy którym od lat są uroczys­tości patri­o­ty­czne). Pol­ska miała władzę zwierzch­nią m.in. nad koleją, ochroną celna, własną pocztę. Wojska Frontu Pomorskiego w skład, którego wchodził Pułk Ułanów Kre­chowiec­kich wraz z gen. Józe­fem Hallerem przyłączały kole­jne miasta do macierzy. Dowódca w Tczewie powiedział: „Ślubuję, że tej ziemi nie odd­amy nigdy!”. Po czym zawołał „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Kul­mi­nacją tej oper­acji były zaślu­biny z morzem 10 lutego 1920 w Pucku. Po zaślu­bi­nach był raut w ryc­er­skim dworze w Kolibkach u hr. Witolda Kukowskiego. Zaślu­biny zostały utr­walone na brą­zowej tabl­icy w Meche­linkach w cza­sie uroczys­tości zor­ga­ni­zowanej przez Kon­fed­er­ację Orderu. 24 marca 1920 roku grupa 15 pol­s­kich żołnierzy wraz z ofi­cerem z Pułku Ułanów Kre­chowiec­kich udawała się do swo­jej jed­nos­tki. Wów­czas podeszło do nich kilku­nastu żołnierzy z niemieck­iego odd­zi­ału Sicher­heitswehr z żądaniem odd­a­nia broni. Polacy odmówili, wów­czas wywiązała się strze­lan­ina, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. 28 marca 1920 roku w Tczewie odbył się uroczysty pogrzeb pol­s­kich żołnierzy, którzy zginęli w Pszczółkach. Byli to Teodor Leliwa Sław­iński i Tomasz Drzewicki. Przy biciu dzwonów i udziale całego kor­pusu ofi­cer­skiego odprowad­zono trumny na tczewski cmen­tarz. Tomasz Drzewiecki nadal spoczywa na cmen­tarzu w Tczewie. Mimo kom­plet­nego przy­go­towa­nia pro­jek­tów przez Ste­fana Kukowskiego tabl­icy i całej uroczys­tości na dworcu w Pszczółkach nie dano nam możli­wości real­iza­cji więc grupa rekon­struk­cyjna Ułanów Zaniemeńs­kich z Adamem Zającem na czele, zde­cy­dowała się na rajd rowerowy. Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława przy­go­towała pro­jekty i zor­ga­ni­zowała w Tczewie: pow­i­tanie row­erzys­tów, wręcze­nie wszys­tkim cer­ty­fikatu udzi­ału w Rajdzie, podz­iękowań za pomoc w orga­ni­za­cji (Gminie Tczew i OHP w Tczewie oraz dla wszys­t­kich wodę, kawę i ciastka (zaan­gażowany kaw. Janusz Więcek). Rys his­to­ryczny o incy­den­cie na dworcu w Pszczółkach przy­bliżył zebranym w sposób wielce erudy­cyjny Łukasz Brząd­kowski — prezes Sto­warzyszenia Dawny Tczew. W cza­sie spotka­nia Prezes Związku Inwalidów Wojen­nych I Prezes Związku Żołnierzy Wojska Pol­skiego wręczył Medale za Zasługi trzem członkom grupy rekon­struk­cyjnym. Po czym wszyscy zgro­madzeni przes­zli na pob­liski cmen­tarz gdzie złożono kwiaty i znicze pamięci. Mod­l­itwę za poległych obrońców i za przyszłość Ojczyzny poprowadził inic­ja­tor i pro­jek­tant tych uroczys­tości Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława.

24 marca 2024 r.

24 marca 2024 r. Miasto Tczew (orga­ni­za­tor główny) zainicjował Śni­adanie Wielka­nocne dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa, a szczegól­nie do osób samot­nych, zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej. Do współor­ga­ni­za­cji tego wydarzenia zapros­zono Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie Wszyscy uczest­nicy mieli okazję skosz­tować zupy chrzanowej oraz smakołyków przy­go­towanych przez młodocianych pra­cown­ików OHP Tczewie.

Zaś 4 kwiet­nia Sto­warzysze­nie Górki orga­ni­zowało piknik rodzinny na skw­erze 750-​lecia Miasta Tczewa. Wydarze­nie rozpoczęło się od odsłonię­cia rzeźby Win­cen­tego Witosa, Na najmłod­szych czekały konkurencje sportowe na boisku oraz konkurs plas­ty­czny. Tczewski OHP ser­wował pop­corn i watę cukrową. Są to prak­ty­czne medody uczenia empatii młodzieży do innych osób przez kadrę — Ewę Michałowską i Janusza Więcka z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława.

28 marca 2024 r.

Kapłani.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i dzi­ałali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Koś­cioła przyjmij nasze uwiel­bi­e­nie i dziękczynie­nie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Two­jej miłości, aby ich kapłaństwo ujaw­ni­ało Twoją obec­ność w Koś­ciele. Ponieważ są naczy­ni­ami z gliny, mod­limy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapi­eni­ach zostali zmi­ażdżeni. Spraw, by w wąt­pli­woś­ci­ach nigdy nie pod­dawali się roz­paczy, nie ule­gali poku­som, by w prześlad­owa­ni­ach nie czuli się opuszczeni. Natch­nij ich w mod­l­itwie, aby codzi­en­nie żyli tajem­nicą Two­jej śmierci i zmartwych­w­sta­nia. W chwilach słabości poślij im Two­jego Ducha. Pomóż im wych­walać Two­jego Ojca Niebieskiego i mod­lić się za bied­nych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Now­inę ubogim, a przygnębionym i zroz­pac­zonym — uzdrowie­nie. Niech dar Maryi, Two­jej Matki, dla Two­jego ucz­nia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która ufor­mowała Ciebie na swój ludzki wiz­erunek, ufor­mowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Two­jego Ducha, na chwałę Boga Ojca.

31 marca 2024 r.

3 kwiet­nia 2024 r.

3 kwiet­nia w Starog­a­rdzie Gd. było spotkanie redak­tora naczel­nego Gazety Pol­skiej Tomasza Sakiewicza oraz kon­cert gitarowy Pawła Piekar­czyka — barda Pol­skiej praw­icy. Na pełnej sali udział w dyskusji o bieżącej poli­tyce, najważniejszych tem­at­ach i prob­lemach Pol­ski wzięli też dama Adri­ana Pilarska, kawalerowie Bog­dan Wiśniewski i Ste­fan Kukowski, który wręczył oby­dwu bohaterom spotka­nia medale „Polo­nia Sem­per Fidels”, co spotkało się z gorą­cymi brawami publiczności.

12 kwiet­nia 2024 r.

Po raz 7 zor­ga­ni­zowal­iśmy (z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego) uroczys­tości upamięt­ni­a­jące tych co zginęli w lasach katyńs­kich i tych którzy zginęli w locie do Smoleńska. Mod­l­itwę za tych, którzy zginęli za wol­ność, za umiłowanie Ojczyzny zamor­dowani przez siepaczy z NKWD i w katas­trofie lot­niczej poprowadził ks. pro­boszcz kan. Jacek Spy­chal­ski. Popros­zony o głos inic­ja­tor uroczys­tości pod­kreślił konieczność kul­ty­wowa­nia pamięci przez młode pokole­nie Polaków, szczegól­nie gdy pro­gramowo nakazano nie nauczać o Katyniu, Ince, Żołnierzach Niezłom­nych. Pięknie śpiewała uczen­nica II LO o tych co zginęli za Ojczyznę i Boga. Mocno wybrzmi­ała deklaracja uczniów o swym patri­o­tyźmie Były też del­e­gacje i poczty sztan­darowe szkół śred­nich miasta i powiatu. Wiele del­e­gacji samorządów, orga­ni­za­cji, przed­staw­iciele grup społecznych odd­a­jąc hołd pomor­dowanym złożyło znicze pamięci i wiązanki biało-​czerwone. Podz­iękowa­nia przed­staw­iciela Rodziny Katyńskiej p. Jerzego Wierzbowskiego:„Dęby Pamięci niech rosną i szu­mią mod­l­itwy „Wieczny odpoczynek…”Nie wiem czy będę jeszcze miał okazję podz­iękować za mon­u­ment pamięci, za ten Tczewski Pan­teon Katyński. Zabi­jano strza­łem w tył głowy. Dbano, aby nie zostaw­iać świad­ków, ich też mor­dowano. Ciała zabitych Polaków wrzu­cano warst­wami do zbiorowych grobów. W obec­nej sytu­acji poli­ty­cznej wydano nakaz zabi­ja­nia pamięci o tych którzy ginęli za Boga i Ojczyznę. Usunąć mamy ze szkół, czy także z przestrzeni pub­licznej ? Dlat­ego proszę, dlat­ego wołam !: pamię­ta­j­cie o tych co za Ojczyznę wolną życie odd­ali, nie zgodzili się na kolab­o­rację z obcym nar­o­dem, nie zrezyg­nowali z pol­skości. Dziękuję za to panu Ste­fanowi Kukowskiemu za roz­mach, za wizję, która się speł­nia. Także Starostwu Powia­towemu za wspar­cie tego dzieła. Dziękuję dyrekcji i uczniom tego Liceum za dbanie i za uroczys­tości, za pamięć. Wy, młodzież pol­ska nieś­cie te prawdy. Jak słusznie powiedział nasz święty Papież Polak „Człowiek nie może poz­wolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nie ogranic­zonej wol­ności, nie może zagu­bić w sobie krzyku sum­ienia, jako głosu prawdy, która go prz­erasta, ale równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Bóg wam zapłać. Del­e­gacja policji, starosta tczewski Mirosław Augustyn i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski złożyli też kwiaty pod tablicą poświę­coną wielu poległym polic­jan­tom, która mieści się na skw­erze Ofiar Katy­nia, To też inic­jatywa i pro­jekty S.Kukowskiego. Hołd ich pamięci !

20 kwiet­nia 2024 r.

20 kwiet­nia 2024 r. w Bazylice Świętego Michała Archan­ioła — Sank­tu­ar­ium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce odbyła się Inwest­y­tura do Prze­o­ratu Krakowskiego nowych pos­tu­lan­tów. Goś­ciem hon­orowym był Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski G.C.C.St.S, który w asyś­cie Wielkiego Sekre­tarza Kon­fed­er­acji Krzysztofa Zbro­jkiewicza G.C.C.St.S. przyj­mował pos­tu­lan­tów do Prze­o­ratu Krakowskiego. Mszę Świętą w intencji ś.p.kaw. Michała Daszczyszaka oraz Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława (w tym zdrowie gen. Stanisława Rospondtka) cele­brował Przeor klasz­toru Paulinów na Skałce, rek­tor Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Zakonu Paulinów O.dr Mar­iusz Tabul­ski OSPPE. Marsza­łkiem cer­e­monii był Piotr Stec G.C.C.St.S. — Przeor Pomorski, Wielki Radca w Kon­fed­er­acji. Rozpoczął inwest­y­turę — odczy­tał dekret i wolę Wielkiego Mis­trza o zgod­ności przy­go­towanej uroczys­tości ze Statutem Orderu. Postępu­jąc w zgodzie z dawnym oby­cza­jem Ojciec Przeor mod­lił się i udzielił Bożego bło­gosław­ieństw nad insyg­ni­ami orderowymi i mieczem cer­e­mo­ni­al­nymi. Potem Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji przeprowadził cer­e­monię ślubowa­nia pos­tu­lan­tów w szeregi Prze­o­ratu Krakowskiego Orderu Świętego Stanisława przyjęto pos­tu­lan­tów, Uhonorowano też Orga­ni­za­cje Sto­warzysze­nie „Gra Fal” im. Mar­iusza Zaruiskiego w Krakowie i Małopol­skie Cen­trum. Edukacji w Krakowie. Funkcję Miecznika powier­zono Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu G.C.C.St.S.- Kan­cler­zowi Prze­o­ratu Pomorskiego i sekre­tar­zowi w Radzie Kon­sty­tucyjnej Kon­fed­er­acji. Płaszcze orderowe zakładał Paweł Dunikowski G.C.C.St.S. W imie­niu inwest­owanych, pro­mowanych, odz­nac­zonych i nagrod­zonych, podz­iękowa­nia za wyróżnienia złożył kawaler Mar­iusz Jabłoński. Wielki Mis­trz wręczył Kaw. Pawłowi Dunikowskiemu Krzyż Szlachecki (Nobil­iti Cross), gdyż posi­ada on udoku­men­towane szlachectwo w kilkusetlet­nim rodzie herbu Abdank. Po czym w jego asyś­cie wręczył Ojcu Mar­ius­zowi Tabul­skiemu Medal „Pro Eccle­sia” przyz­nany przez Kapitułę Medalu. Na zakończe­nie uroczys­tości przeor Paulinów Ojciec Mar­iusz Tabul­ski przy ołtarzu Św. Stanisława odmówił litanię do tego świętego i udzielił wszys­tkim błogosławieństwo.„Niech Wasze oblicze odnowione duchem Bożym jaśnieje miłoś­cią, a przez Wasze dzi­ała­nia niechaj rozsławia się Naród Pol­ski, by podobał się Bogu, który zbawia nasze dusze”. „Niech Wam, Damom i Kawalerom Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika oraz waszym rodzi­nom, bło­gosławi, prowadzi oraz strzeże, przez wstaw­i­en­nictwo świętego Stanisława, Bóg Wszech­mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty”. „Amen”.

Następ­nie w rados­nej już atmos­ferze Damy i Kawalerowie pozowali do wspól­nych fotografii we wnętrzu świą­tyni. Wszyscy zebrani udali się wraz z Ojcem Prze­o­rem do krypty w podziemi­ach bazy­liki — Pan­teonu Zasłużonych, Sepul­crum Patriae, zwanej także Cmen­tarzem Wiel­kich Polaków. Po czym udali się wszyscy do refek­tarza Ojców Paulinów na wspólny obiad. Był czas na krótkie przed­staw­ie­nie przez kawalerów swoich dokonań i planów. Podz­iękowano O. Mar­ius­zowi Tabul­skiemu za serdeczność i gościnę i Wielkiemu Mis­tr­zowi Kon­fed­er­acji Ste­fanowi Kukowskiemu, który wraz ze swymi kawalerami sprawnie i uroczyś­cie przeprowadził inwest­y­turę. Krótko zarysowano plan przyszłych wspól­nych dzi­ałań w Orderze związanych z jubileuszami.

25 kwiet­nia 2024 r.

W Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie odbył się kon­cert i wys­tawa jubileuszowa De salute ani­marum — 200 lat stol­icy biskupiej w

Diecezja chełmińska pow­stała 28 lipca 1243 r. na mocy dekretu Wil­helma z Mod­eny. Z niewielkimi zmi­anami w wów­czas wyty­c­zonych grani­cach pozostawała aż do 1821 r. Pier­wszym bisku­pem diecezji został Hei­den­ryk, który na stolicę biskupią wybrał Chełmżę. W 1824 r. na mocy bulli papieża Piusa VII De salute ani­marum stolicę prze­nie­siono do Pelplina, pozostaw­ia­jąc jej nazwę bez zmian.

Na wys­tawie zostały zaprezen­towane eksponaty związanych z his­torią diecezji, m. in. kielich z fun­dacji bp. Pio­tra Tylick­iego dla kat­edry w Chełmży z roku 1603, kielich eucharysty­czny, będący darem papieża Jana Pawła II dla biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi oraz zabytkowe ornaty. To także wyjątkowa okazja, by zapoz­nać się z na co dzień niedostęp­nymi dla zwiedza­ją­cych, eksponowanych w Rezy­dencji Biskupiej, portre­tami biskupów chełmińs­kich rezy­du­ją­cych w Pelplinie od 1824 r. oraz biskupów pelplińs­kich. Na wys­tawie zna­jdą Państwo także eksponaty związane z patron­ami diecezji chełmińskiej i pelplińskiej (m. in. obraz Świętej Roza­lii i patronek prus­kich z lat 30. XVII wieku z Rezy­dencji Biskupiej) oraz zdję­cia i pocztówki archi­walne z XX wieku, ukazu­jące przed­wo­jenny Pelplin.

Wernisaż uświetni kon­cert zespołu ARTE CON BRIO, który będzie wyjątkową podróżą po utworach muzy­cznych na przełomie 200 lat. Wśród spec­jal­nie zapros­zonych gości byli ci kawalerowie którzy od lat wielu współpracują z Muzeum Diecez­jal­nym i są jego dar­czyń­cami: Leszek Meler, Bog­dan Wiśniewski i Ste­fan Kukowski — współau­tor wielu wys­taw i komis­arz, pro­jek­tant dziesiątek fold­erów, zaproszeń, itp. Był też Jarosław Kukowski portre­tował biskupa Jana Bernarda Szlagę, ale też eksponował swoje dzieła w wys­tawach indy­wid­u­al­nych (w cza­sie wiz­yty papieża Jana Pawła II) i później.

27 kwiet­nia 2024 r.

Piel­grzymki piesze, rowerowe, autokarowe przy­były do Świętego Gaju, by ucz­cić św. Woj­ciecha w sank­tu­ar­ium jego męczeńskiej śmierci. Mszy św. kon­cele­browanej przy ołtarzu polowym prze­wod­niczył bp Jacek Jezier­ski. W uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyli: władze świeckie, przed­staw­iciele służb mundurowych, harcerze, del­e­gaci Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Jak co roku dostąpili zaszczytu niesienia relik­wii Św. Stanisława gdyż właśnie kawalerowie Orderu wal­nie przy­czynili się do renowacji Świętego Gaju i piel­grzy­mowa­nia po cza­sie pan­demii. w uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyli: Piotr Stec — Przeor Pomorski, Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, Antoni Fila i Ryszard Szwoch. w wygłos­zonym kaza­niu bp Jezier­ski przy­pom­niał zgro­mad­zonym osobę patrona diecezji elbląskiej. — Życie św. Woj­ciecha było z wielu powodów nieu­dane. Jak zauważył, sym­bol­icznie opowiada o tym czy­tana pod­czas liturgii ewan­geliczna przy­powieść o ziarnie pszenicy, które musi obum­rzeć w ziemi, aby wydać plon. — Odnosimy ten obraz i to porów­nanie przede wszys­tkim do Jezusa ukrzyżowanego, który zmartwych­w­stał, ale sto­su­jemy je także do nas samych. Rozwój i postęp nie dokonuje się bowiem wyłącznie poprzez naty­ch­mi­as­towy sukces. Dobro wyrasta raczej z trudu, z poświęce­nia, a nawet z cier­pi­enia – pod­kreślił bp Jezier­ski. Po uroczys­toś­ci­ach kawalerowie na wniosek ks. Pio­tra Łat­acza, kapelana Sank­tu­ar­ium wręczyli dwóm zasłużonym mieszkań­com Medale Świętego Woj­ciecha które zapro­jek­towane przez Ste­fana Kukowskiego zostały fun­dowane przez Prze­o­rat Pomorski.

2728 kwiet­nia 2024 r.

„Służyć i dać życie – piel­grzymi nadziei” – to hasło przyświecało tegorocznym uroczys­toś­ciom odpus­towym ku czci świętego Woj­ciecha – jed­nego z głównych patronów Pol­ski. Mszę św. poprzedz­iła trady­cyjna pro­cesja z relik­wiami męczen­nika, która w niedzielę rano wyruszyła z koś­cioła św. Michała Archan­ioła przeszła głównymi uli­cami miasta. Za sre­brną trumną św. Woj­ciecha szli licznie zebrani duchowni, osoby życia kon­sekrowanego, mieszkańcy Gniezna i piel­grzymi. Służyć i dać życie – piel­grzymi nadziei — pod­kreślił pry­mas Pol­ski, abp Woj­ciech Polak, i dodał: wiemy, że taka postawa była postawą świętego Woj­ciecha, on oddał swoje życie za Chrys­tusa. Ten świę­towo­j­ciechowy zasiew krwi wciąż nas do tego mobi­lizuje i wzywa, żebyśmy my też uczyli się takiej postawy – miłości, zaan­gażowa­nia w życiu, odd­a­nia, gor­li­wości, pasji, pomocy drugim. Żyjemy w świecie, który często naz­nac­zony jest indy­wid­u­al­izmem, moc­nym zap­a­trze­niem w siebie, taka postawa służby miłości, jaką pokazy­wał nam święty Woj­ciech pozwala nas otwierać na drugich, widzieć, że są inni wokół nas. I takiej postawy dziś bardzo potrzeba”. Sumie odpus­towej prze­wod­niczył abp Józef Górzyński. Met­ro­polita warmiński w homilii pod­kreślał, że Polacy na sztan­darach wyp­isy­wali to, za co warto umierać – Bóg, honor, Ojczyzna. „Jeśli w tej tri­adzie zabraknie Boga, dwie pozostałe wartości tracą wymiar nad­przy­rod­zony. Stają się ziem­skimi wartoś­ci­ami, którym treść nada­jemy już sami, w zależności od doraźnych potrzeb. Wśród dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława był Walde­mar Wilk — Wielki Mis­trz, który przed uroczys­toś­ci­ami otrzy­mał Medal Świętego Woj­ciecha z rąk członka Kapituły Medalu Ste­fana Kukowskiego. Po mszy na zaprosze­nie Pry­masa Pol­ski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z małżonką wziął udział w obiedzie, gdzie była możli­wość krótkiej roz­mowy z abp. Woj­ciechem Polakiem, któremu Ste­fan Kukowski w imie­niu Kapituły wręczył Medal „Bł. Hilarego Pawła Januszewskiego”. Dołączył też udoku­men­towane zapisy o wielo­let­nich dzi­ała­ni­ach dam i kawalerów Kon­fed­er­acji w celu upamięt­nienia miejsce urodzenia Bło­gosław­ionego Januszewskiego oraz o orderowej opiece nad Świę­tym Gajem. W cza­sie obiadu była również możli­wość roz­mowy z abp. Wacławem Depo.

3 maja 2024 r.

Święto Kon­sty­tucji 3 Maja jest jed­nym z najważniejszych świąt państ­wowych w Polsce. Obchod­zone jest na pamiątkę uch­wale­nia pier­wszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasad­niczej, czyli nadrzęd­nego aktu prawnego określa­jącego zasady dzi­ała­nia państwa oraz prawa i obow­iązki oby­wa­teli. Uch­walona 3 maja 1791 roku przez Sejm Cztero­letni Kon­sty­tucja była „ostat­nia wolą i tes­ta­mentem gas­nącej Ojczyzny”, a po utra­cie przez Pol­skę niepodległości przez 123 lata rozbiorów przy­pom­i­nała o pol­skiej suw­eren­ności. Jak zawsze Prze­o­rat Pomorski otrzy­muje zaprosze­nie i uczest­niczy w wydarzeni­ach patri­o­ty­cznych. Tym razem w świę­cie orga­ni­zowanym przez Starostwo Tczewskie brała udział dama w Orderze Marika Wohlert , reprezen­tu­jąc Prze­o­rat Pomorski, składa­jąc sym­bol­iczną wiązankę kwiatów odd­a­jąc hołd twór­com pol­skiej Kon­sty­tucji. Pro­jek­tan­tem tej wielkiej tabl­icy — pom­nika jest Ste­fan Kukowski.

8 maja 2024 r.

8 maja w uroczys­tość patronalną św. Stanisława, biskupa i męczen­nika, głównego Patrona Pol­ski Parafia pw. Niepokalanego Poczę­cia NMP wraz z Prze­o­ratem Pomorskim zor­ga­ni­zowali doroczną mszę św. na której wspom­ni­ano też bł. Hilarego Januszewskiego (pochodzącego z Gręblina). Dama i kawalerowie złożyli dary ołtarza. Piękną homilię wygłosił ks. pro­boszcz dr Woj­ciech Gruba ku czci św. Stanisława. Po mszy był odpowiedni czas na podz­iękowanie za całoroczną opiekę i cześć Bło­gosław­ionemu Januszewskiemu. Inic­ja­tor miejsca czci kawaler w Orderze Łukasz Par­tyka wraz z księdzem pro­boszczem wręczyli pięć medali „Bło­gosław­ionego H. Januszewskiego” mieszkań­com z pob­lis­kich wsi. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji krótko przekazał infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Orderu Św. Stanisława, infor­mu­jąc o wręcze­niu „Medalu Bł. Januszewskiego” pry­ma­sowi Pol­ski abp. Woj­ciechowi Polakowi w raz z wydrukowaną broszurą infor­ma­cyjną o tworze­niu sank­tu­ar­ium. Po uroczys­toś­ci­ach del­e­gacja Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie: Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Marika Wohlert złożyli kwiaty pod tablicą bł. H. Januszewskiego. Podz­iękowal­iśmy też mieszkań­com za całoroczną opiekę nad miejscem pamięci.

12 maja 2024 r.

W niedzielę, 12 maja, o godz. 9.00 z kat­edry na Wawelu wyruszyła trady­cyjna pro­cesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski i archi­diecezji krakowskiej. O godz. 10.00 na Skałce przy Ołtarzu Trzech Tysią­cleci rozpoczęła się Msza Święta. W uroczys­tości uczest­niczyli: Episkopat Pol­ski, przed­staw­iciele władz państ­wowych i samorzą­dowych, par­la­men­tarzyści, reprezen­tanci uczelni, orga­ni­za­cji społecznych i wierni. Moty­wem prze­wod­nim tegorocznych uroczys­tości była 10. rocznica kan­on­iza­cji św. Jana Pawła II i 650-​lecie kat­edry wawel­skiej. W pro­cesji brali też udział kawalerowie Prze­o­ratu Krakowskiego. Kon­fed­er­acja orderu Św. Stanisława fun­dowała 12 ornatów, które były darem ołtarza. Dar uzgad­niał przeor Krakowski Paweł Dunikowski z O. Prze­o­rem Mar­iuszem Tabul­skim. Prze­o­rat Pomorski uroczys­tości ku czci Św. Stanisława współor­ga­ni­zował 8 maja na mszy polowej w Gręblinie, koło Pelplina.

12 maja 2024 r.

Z okazji Dnia Dziecka nasz kawaler Adam Wika-​Czarnowski przekazał księdzu pro­boszc­zowi parafii O. Jezuitów grill gazowy 4. pal­nikowy. Na Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 12 maja zbu­dował do koś­cioła „chmurę” o gabary­tach 4,0 x 1,80 x 07 m. , która wisi­ała bardzo wysoko, jak życzyła sobie sios­tra co dało oczeki­wany efekt.

16 maja 2024 r.

W Komendzie Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Tczewie odbyły się w tczewskiej jed­nos­tce uroczys­tości z okazji Dnia Strażaka. Maj to trady­cyjnie czas świę­towa­nia tej mundurowej for­ma­cji. Majowe święto to przede wszys­tkim okazja do podz­iękowa­nia tym, którzy na co dzień wyjeżdżają do wypad­ków i pożarów. Liczba inter­wencji rośnie z roku na rok — choć zmieni­ają się pro­por­cje — rzadziej strażacy wyjeżdżają do akcji związanych z gasze­niem ognia — częś­ciej do kolizji i wydarzeń na dro­gach. Pod­czas uroczys­tej zbiórki związanej z powia­towymi obchodami Dnia Strażaka wręc­zono odz­naczenia i awanse. Święto to było okazją do podz­iękowa­nia Mar­i­anowi Lewandowskiemu — komen­dan­towi Ochot­niczej Straży Pożarnej za oso­biste, wielo­let­nie zaan­gażowanie i wspieranie wielu dzi­ałań patri­o­ty­cznych i religi­jnych orga­ni­zowanych przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji odz­naczył komen­danta Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami gości hon­orowych i strażaków.

19 maja 2024 r.

13 maja doszło do pożaru domu mieszkalnego w Miłobądzu (gm. Tczew). W wyniku pożaru zniszcze­niu uległ dorobek życia trzyosobowej rodziny. Spłonęło pokrycie dachowe, a część mieszkalna została zalana w wyniku prowad­zonych przez służby dzi­ałań. Szy­bko ruszyła fala pomocy dla pogorzel­ców. 19 maja odbył się fes­tyn dla pogorzel­ców. Pod­czas niedziel­nego fes­tynu w Szkole Pod­sta­wowej w Miłobądzu zebrano blisko 49 000 zł! To jest nasz sukces! Dziękuję Wam za wspar­cie, za obec­ność, za miłe słowa — mówił orga­ni­za­tor zrzutki, Sła­womir Kus­sowski. Podz­iękowano też Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za dostar­cze­nie ponad 500 fan­tów (dłu­gopisy, książki, szk­lan­ice), które wzbo­gaciły loterie fan­towe przy­czy­ni­a­jąc się do zwięk­szenia zysków.

25 maja 2024 r.

Walne Zebra­nia Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

Zebranie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów i podz­iękowań za pracę przez Ste­fana Kukowskiego. Wręczył dystynktoria

III klasy Orderu św. Stanisława następu­ją­cym Kawalerom:

- Ryszardowi Szwochowi

- Bogusła­wowi Tadrowskimu

- Ryszardowi Rogaczewskiemu.

Wręczył też cer­ty­fikaty dobra wielu osobom za częstą pomoc w różnych działaniach.

Kaw. Józef Ged­imin Krajewski-​Chołubowicz przekazał przyz­nany przez Recon­hec­i­mento Zakon Tem­plar­iuszy z Brazylii Ste­fanowi Kukowskiemu (Wielkiemu Mis­tr­zowi Kon­fed­er­acji) medal Honor Za Zasługi.

Następ­nie ustępu­jący Prezes Ste­fan Kukowski przed­stawił pro­ponowany plan dzi­ała­nia na rok 20242025

- Rok Święty i 100.lecie urodzin Ste­fana Kar. Wyszyńskiego w Krakowie.

- Inka w Waplewie

- Tropem Wilczym w Tczewie i Sztumie

- Uroczys­tości Katyńskie w Tczewie

- 17 wrześ­nia Tczew

- 15 sierp­nia (coroczne) w Kolniku

- Orszak Trzech Króli w Tczewie, Pelplinie

- 25. lecie wiz­yty papieża JP II w Pelplinie.

- Współor­ga­ni­za­cja uroczys­tości błog. Hilarego Januszewskiego w Gręblinie 2024 i 2025

- 700-​lecie parafii w Świę­tym Gaju (pamiątkowa tablica na głazie)

- Udział w przy­go­towa­niu dwóch pamiątkowych tablic dedykowanych rodzinie Sier­akows­kich w Waplewie

- 17 czer­wca 2024 w pos­tolińskiej Parafii odbędą się uroczys­tości z 45.leciem kapłaństwa Proboszcza

- Umieszcze­nie tablic z Praw­dami Polaków spod znaku Rodła na ścianie koś­cioła pw. Św. Andrzeja Boboli w Sztumie

- Uroczys­tości patri­o­ty­czne 10 listopada w Muzeum w Mechelinkach

- Jubileusz Rok Święty 2025

25 maja 2024 r.

Uhonorowanie Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego

25 maja 2024 r.

Już trady­cyjnie pod koniec maja na tczewskim osiedlu Górki odbyła się majówka. Mnóstwo atrakcji czekało na tczewian przy­byłych na skwer 750-​lecia miasta Tczewa. Nie zabrakło dmuchańców, kajaków, akty­wności na świeżym powi­etrzu i muzyki. Imprezę przy­go­towało miasto Tczew i sto­warzysze­nie Górki. Od wielu lat pod­czas tego fes­tynu nasza dama w Orderze Katarzyna Stu­dena orga­nizuje loterię fan­tową mając wspar­cie w Ste­fanie Kukowskim (ele­menty graficzne) i otrzy­mu­jąc z Prze­o­ratu Pomorskiego fanty do losowa­nia. Zyski są przez­naczane na kolonie let­nie dzieci ze Sto­warzyszenia Miłosierdzia. Współpracu­jąc od lat wielu z Prze­o­ratem Pomorskim.

26 maja 2024 r.

W Komendzie Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Tczewie odbyły się w tczewskiej jed­nos­tce uroczys­tości z okazji Dnia Strażaka. Maj to trady­cyjnie czas świę­towa­nia tej mundurowej for­ma­cji. Majowe święto to przede wszys­tkim okazja do podz­iękowa­nia tym, którzy na co dzień wyjeżdżają do wypad­ków i pożarów. Liczba inter­wencji rośnie z roku na rok — choć zmieni­ają się pro­por­cje — rzadziej strażacy wyjeżdżają do akcji związanych z gasze­niem ognia — częś­ciej do kolizji i wydarzeń na dro­gach. Pod­czas uroczys­tej zbiórki związanej z powia­towymi obchodami Dnia Strażaka wręc­zono odz­naczenia i awanse. Święto to było okazją do podz­iękowa­nia Mar­i­anowi Lewandowskiemu — komen­dan­towi Ochot­niczej Straży Pożarnej za oso­biste, wielo­let­nie zaan­gażowanie i wspieranie wielu dzi­ałań patri­o­ty­cznych i religi­jnych orga­ni­zowanych przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji odz­naczył komen­danta Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami gości hon­orowych i strażaków.

28 maja 2024 r.

W dniu 28 maja 2024 r. w siedz­i­bie Paulinów na „Skałce” w Krakowie w budynku Sem­i­nar­ium Duchownego odbyła się prezen­tacja książki pod tytułem „Użyteczni dla Koś­cioła 550 lat fun­dacji klasz­toru Paulinów na Skałce” pod redakcją Ojca dr. Mar­iusza Tabul­skiego oraz Karoliny Kali­nowskej, wydanej przez „Pau­lianum,” w której przed­staw­iciele uczelni krakows­kich i świata nauki w IV rozdzi­ałach ujęli tem­atykę poświę­coną „doświad­cze­niu dziejów.” Pamięć i Tożsamość, ”Lau­damus Te” i „Kro­n­ice roku jubileuszowego stworzyli ” kom­pendium wiedzy poświę­conej idei pau­li­ańskiej, his­torii zakonu w Krakowie. Prezen­tacja tego dzieła poprzed­zona była wys­tawą arche­o­log­iczną i wykładami. Przed­staw­iciele insty­tucji turysty­cznych, zwró­cili uwagę na ten walor jaki ona speł­nia w życiu kul­tur­al­nym Krakowa. W spotka­niu brał udział kawaler Paweł Dunikowski Przeor Krakowskiej Kon­fed­er­acji Orderu św. BM, który miał też skromny udział w tej Konferencji.

1 czer­wca 2024 r.

Fes­tyn Samorządowo-​Komunalny za nami. Piękna pogoda tłumy mieszkańców, mnóstwo atrakcji przy­go­towanych przez Urząd Miejski, miejskie jed­nos­tki i spółki komu­nalne. Dziękuję wszys­tkim, którzy z nami zde­cy­dowali się spędzić Dzień Dziecka na Bul­warze Nad­wiślańskim i tym, którzy wszys­tkie te atrakcje przy­go­towali i pomogli w orga­ni­za­cji. Dmuchańce, wys­tępy dziecię­cych i młodzieżowych zespołów, wręcze­nie nagród w konkur­sie „Tczew słońcem mal­owany (od kilku­nastu lat prze­wod­niczy jury Ste­fan Kukowski). Jak zawsze pod­czas tego fes­tynu dama w Orderze Prze­o­ratu Pomorskiego Katarzyna Stu­dena zor­ga­ni­zowała loterię otrzy­mu­jąc fanty (książki, setki dłu­gopisów i szk­lanic do losowa­nia. Zyski są przez­naczane na kolonie let­nie dzieci ze Sto­warzyszenia Miłosierdzia.

6 czer­wca 2024 r.

W 25. rocznica wiz­yty Ojca Św. Jana Pawła II w Pelplinie to okazja to reflek­sji. Wśród zapros­zonych gości był Ste­fan Kukowski, który w owym cza­sie przy­go­tował społecznie całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty: logo wiz­yty pelplińskiej, deko­rację 3. kilo­metrowej trasy (setki metrów trans­par­en­tów z cytatami z pisma świętego i setki flag). Oprócz tego opra­cow­anie wiz­ual­iza­cji całego wielkiego Cen­trum Pra­sowego dla kilkuset dzi­en­nikarzy z całej Pol­ski, a naj­ciekawsze to przy­go­towanie wnętrza pałacu biskupiego i sali jadal­nej w której obiad jadł Papież i kar­dy­nałowie (kwiaty, obrusy, sztućce, spec­jalne ser­wetki, ser­wisy). Wykonał też pro­jekty kolorystyki 60 elewacji budynków miasta i elewacji kat­edry. Osob­nym zadaniem było zapro­jek­towanie i potem real­iza­cja trzech wiel­kich przestrzen­nych „witaczy” na rogatkach miasta. Po zakończe­niu wiz­yty zadanie następne: współor­ga­ni­za­cja kilku­nastu spotkań na tere­nie diecezji z ludźmi i orga­ni­za­c­jami, którzy przy­czynili się do wiz­yty papieskiej. Tak więc wiz­yta papieża w Pelplinie wryła się w pamięć miasta i zapros­zonego goś­cia na rocznicę, który całkowicie chary­taty­wnie wykonał to zbożne dzieło.

27 czer­wca 2024 r.

Uroczys­tości w goty­ckim koś­ciele pw. św. Michała Archan­ioła w Pos­tolinie. Woj­ciech Skibicki elbląski biskup pomoc­niczy udzielił bierz­mowa­nia kilkudziesię­ciu młodym ludziom. Msza św. kon­cele­browana poświę­cona była jubileuszowi 45. lecia posługi kapłańskiej pro­boszc­zowi prał. kan. Stanisła­wowi Gadzinie. Gośćmi hon­orowymi byli Piotr Stec — Przeor Pomorski oraz Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. Obaj w imie­niu Kapituły wręczyli medal ”Polo­nia Sem­per Fidelis” z okazji 45 Rocznicy Święceń Kapłańs­kich za wierną służbę Bogu i Ojczyźnie oraz ofi­arną posługę kapłańską…” Potem wielu posłów, sen­a­torów, samorzą­dow­ców składało życzenia i grat­u­lacje. W krótkim wys­tąpi­e­niu S.Kukowski zwró­cił się do młodzieży z apelem o obronę Krzyża i god­ności Ojczyzny. Po uroczys­toś­ci­ach w koś­ciele dla setek parafian był wielki tort, zaś grupa zapros­zonych gości udała się na kolację. Niespodzianką był kon­cert na trąbkę w wyko­na­niu Ojca Redemp­to­rysty. Był czas na omówie­nie działań.