październik

7 października 2018 r.

Tysiące mieszkańców Wejherowa i okolic wzięło udział w dorocznej uroczys­tości w Sank­tu­ar­ium Bło­gosław­ionej Męczen­nicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Cen­tral­nym punk­tem uroczys­tości była Msza Święta spra­wowana przez Met­ro­pol­itę Gdańskiego ks. abp. Sła­woja Leszka Głódzia. Ks. abp. Sła­woj Leszek Głódź dokonał poświęce­nia nowych pom­ników, mon­u­men­tów i płyt nagrob­nych na Paleniskach — Grobach Kre­ma­to­ryjnych. Ważnym ele­mentem uroczys­tości było prze­j­mu­jące „Requiem Piaśnickie” zaprezen­towane w Kapl­icy Leśnej przez aktorów Teatru Otwartego z Gdańska. W uroczys­tości wzięli udział m.in. marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego, prze­wod­niczący Rady Miasta Wejherowa, prezy­dent miasta Wejherowa, dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie Teresa Pat­sidis i inni. W uroczys­tości wzięli udział Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Ś. S. — Hen­ryk Jarosz (główny ani­ma­tor), Piotr Stec — koman­dor sztum­ski, Adam Wika-​Czarnowski i Grze­gorz Sobczyński. Księdzu dziekanowi Danielowi Nowakowi za wiele lat patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności, szczegól­nie w roku niepodległości, Piotr Stec i Hen­ryk Jarosz wręczyli Medal 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości, co spotkało się z akcep­tacją ks. Arcy­biskupa i zgro­mad­zonej pub­liczności. Kawalerowie złożyli wiązankę kwiatów pod pom­nikiem ofiar w Piaśnicy. Akcen­tem uroczys­tości było odsłonię­cie i złoże­nie kwiatów pod tablicą zna­j­du­jącą się przy drodze do mogił piaśnic­kich, upamięt­ni­a­jącą życie i przeogromne zasługi dla pol­skości Pomorza hra­biego Witolda Kukowskiego (18821939), patri­oty, ostat­niego właś­ci­ciela Kolibek. Zamor­dowanego w Piaśnicy. Tablicę ufun­dowali kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Po uroczys­tości goś­cie Orderu zostali zaproszeni przez kawalera Hen­ryka Jarosza do restau­racji na obiad.

7 października 2018 r.

Aby ucz­cić jubileusz 20 lecia Wielkiego Prze­o­ratu Świętego Stanisława Aus­trii spotkali się w Eggen­burgu damy i kawalerowie z Aus­trii, Niemiec, Wielkiej Bry­tanii i Pol­ski. Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk pod­pisał porozu­mie­nie o współpracy z księ­ciem Toskanii i Tran­syl­wanii San­dor i Hertą Mar­garete Hab­s­burg, wręcza­jąc im Pier­wszą Klasę orderu Świętego Stanisława. Otrzy­mał w zamian najwyższe odz­naczenia od Arcyk­się­cia. Po Mszy Świętej w goty­ckim koś­ciele odpraw­ianej przez Ojca Krzysztofa odbyła się uroczysta Inwest­y­tura przy­go­towana bardzo sprawnie przez Wielkiego Prze­ora dr. Alexan­dra Graff de Pancsova. Po tym na placu przed koś­ciołem było pow­i­tanie przez władze miasteczka Eggen­burg, salwa pow­italna, salwa z armaty i kon­cert orkiestry. Po czym uroczysta kolacja jubileuszowa w Stadtho­tel w cza­sie której zasłużonemu kawalerowi przekaza­l­iśmy Medal 250. lecia Orderu Ś.S. Na uroczys­tości aus­tri­ack­iego Jubileuszu został też zapros­zony Ste­fan Kukowski.

Była też okazja do przekaza­nia książki o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego Arcyk­siężnej i Wielkiemu Prze­orowi Austrii.

12 października 2018 r.

12 października członkowie Koman­dorii Pelplińskiej pożeg­nali ukochaną Krystynę, żonę naszego kawalera Ryszarda Rogaczewskiego. Po Mszy Świętej wraz z kilko­rga księżmi odprowadzil­iśmy cichą i dobrą do Domu Pana. Koman­dor Bog­dan Wiśniewski w imie­niu Orderu złożył wiązankę kwiatów, a proszeni na kon­so­lację wśród członków rodziny i w gronie wielu przy­jaciół wspom­i­nal­iśmy przy­jaciółkę Orderu. Mszę Świętą cele­brował ks. infułat Tadeusz Bziez­iński. Ta pamięć i spokój są potrzebne i trzy­ma­jąc się tego, nie usta­jemy w mod­l­itwach za naszych zmarłych. Wszys­t­kich zmarłych.

„Zmarli przy­ja­ciele nie spoczy­wają w ziemi, ale żyją w naszych ser­cach; tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami” — Alek­sander Dumas.

31 października 2018 r.

VI Tczewski Bal Świę­tych był kolorowy, rozśpiewany i roz­tańc­zony. Prze­masze­rował długim korowo­dem uli­cami miasta.Tysiące prze­branych za aniołów i świę­tych mieszkańcy (dzieci, ale i całe rodziny) spotkali się, by przez zabawę i mod­l­itwę wspom­i­nać tych, którzy wes­zli do chwały niebieskiej. Z placu przy Galerii Kociewskiej ruszył w stronę pl. Hallera roz­tańc­zony i rozśpiewany korowód. Tam rozpoczęła się zabawa z wodzire­jem, uczest­nicy zaczęli świę­towanie odtańcze­niem poloneza. Potem kon­cert sławnego zespołu Siewcy Led­nicy, zespół tańców z chorąg­wiami, mnóstwo wspól­nych zabaw . A z dyni, a z dyni to wspani­ała zupa dyniowa ser­wowana przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera. Liczną prze­braną grupę prowadz­iła pos­tu­lan­tka Orderu Katarzyna Stu­dena. Całą wiz­ual­iza­cję kole­jnego Balu przy­go­tował przeor Ste­fan Kukowski. Kilka­naś­cie tysięcy zaproszeń i plakaty fun­dacji kawalera Grze­gorza Płazy. Wśród dobrodziejów są też kawalerowie Zbyszek Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Główny orga­ni­za­tor to ks. Piotr Pruski, Parafia św. Krzyża, Zespół Szkół Katolic­kich, Prze­o­rat Pomorski. Patroni Balu to: Biskup Pelpliński, Starosta Tczewski, Prezy­dent Miasta Tczew i nasz Wielki Kanclerz.