maj

1 maja 2016 r.

1 maja 2016 okazji 25-​lecia posługi pro­boszc­zowskiej w Parafii Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Maryi Panny w Wielkim Garcu ks. dr. Woj­ciecha Gruby odbyła się pro­mocja książki — kro­niki. Krótki opisami i bogatą doku­men­tacją fotograficzną proboszcz-​jubilat a jed­nocześnie autor książki ukazał różno­rakie formy współpracy dusz­pasterza z parafi­anami. Zawartość pub­likacji przed­stawił licznie zebranym w miejs­cowej świ­etl­icy parafi­anom i goś­ciom ks. prof. dr hab. Anas­tazy Nadolny z Pelplina. Pro­mocji towarzyszyły liczne słowa wdz­ięczności wobec ks. pro­boszcza i parafian. W imie­niu naszego Prze­o­ratu grat­u­lacje złożył przeor Ste­fan Kukowski. Udział wzięli również Państwo Anna i Łukasz Par­tyka. Uroczys­tość dopełnił piknik parafi­alny dla wszys­t­kich mieszkańców wsi i zapros­zonych gości.

3 maja 2016 r.

3 maja 2016. Wielkie, his­to­ryczne wydarze­nie we wsi Gręblin z udzi­ałem setek mieszkańców. Z inic­jatywy i fun­dacji kawalera Łukasza Par­tyki pow­stała uroczys­tość odsłonię­cia wspani­ałej tabl­icy pro­jektu Ste­fana Kukowskiego poświę­conej bło­gosław­ionemu karmeli­cie Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Prze­wod­niczył kon­cele­browanej Mszy Świętej prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych Prow­incji Krakowskiej ojciec Bog­dan Meger wraz z Wikar­iuszem Prow­incji o.Tadeusz Popielą i Asys­ten­tem Prow­incjon­al­nym o. Mar­iuszem Płu­ci­en­nikiem. Orga­ni­za­torem mszy był oczy­wiś­cie ks. Pro­boszcz dr Woj­ciech Gruba. W cza­sie mszy czyn­nie uczest­niczyli dama Alicja Słyszewska, kawalerowie Tomasz Jeschke, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Ryszard Rogaczewski, czy­ta­jąc i niosąc dary ofi­arne. Wśród nich ornat naszej fun­dacji dla księdza pro­boszcza. Pod koniec mszy Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski w asyś­cie koman­dora OŚS Bog­dana Wiśniewskiego udeko­rował Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława ks. Woj­ciecha Grubę za 25. lat także chary­taty­wnej dzi­ałal­ności w tejże parafii. Po czym pro­cesyjnie przes­zliśmy pod dom, w którym mieszkał bło­gosław­iony H.P. Januszewski. Tam po mod­l­itwach i poświęce­niu dokon­ali odsłonię­cia tabl­icy ojciec B. Meger i kawaler Ł. Par­tyka. Zwieńcze­niem tych uroczys­tości przy tabl­icy była insc­eniza­cja w wyko­na­niu uczniów Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie. Kwiaty pod tablicą składali samorzą­dowcy z Pelplina i wices­tarosta tczewski kawaler OŚS Witold Sos­nowski. Przy­był też na uroczys­tości kawaler Tadeusz Serocki. Wielce do rados­nego pikniku dla wszys­t­kich mieszkańców wsi przy­czynili się swoją hojnoś­cią kawalerowie Leszek Meler — dostar­cza­jąc ciasta i Tadeusz Wło­dar­czyk dając ok. 200 kg różno­ra­kich pro­duk­tów. Po uroczys­toś­ci­ach ksiądz pro­boszcz z naszym prze­o­rem wręczyli przy­go­towane najak­ty­wniejszym twór­com tego święta stosowne dyplomy. Otrzy­mali je, nasi kawalerowie Łukasz Par­tyka, Zbig­niew Ciec­holewski, Grze­gorz Płaza. A z terenu Gręblina, między innymi bardzo akty­wni soł­tys i Rada Sołecka, Ochot­nicza Straż Pożarna i szczegól­nie zasłużone Koło Gospodyń Wiejskich.

7 maja 2016 r.

W trag­icznych pożarach, jakie miały miejsce w miejs­cowoś­ci­ach Cygusy, Stary Dzierz­goń i Polaszki, gdzie kilka rodzin straciło dobytek swego życia i dach nad głową. Budynek nie nadaje się nawet do remontu. Dla tych rodzin właśnie zor­ga­ni­zowana została szy­bka pomoc. Z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca włączył się także nasz Prze­o­rat. Akcja cią­gle trwa, ale już udało się zor­ga­ni­zować kom­pletne wyposaże­nie kuchni, łóżka i łóżeczka dla dorosłych i dla dzieci, które trafi­ają do lokali zastępczych, w których zamieszkują poszkodowane rodziny. Trwała także zbiórka odzieży, dzięki której w krótkim cza­sie można było przekazać ofi­arom pożaru najpotrzeb­niejsze ubra­nia, obuwie i poś­ciel. Włączył się również kawaler Antoni Fila ze Sztumu. Najwięk­szym dar­czyńca był kawler Zbig­niew Ciec­holewski kupu­jąc dwie wer­salki i taborety. Duże łoże i dwa mat­er­ace zaspon­sorował Michał Woj­tuszkiewicz i Jarosław Daszek z firmy Meblex. Koor­dynował całość Ste­fan Kukowski.

8 maja 2016 r.

8 maja 2016 r. Dzień Świętego Stanisława obchodzil­iśmy uroczyś­cie w koś­ciele parafi­al­nym pw. naszego patrona w Sub­kowach na zaprosze­nie pro­boszcza ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego. Ten koś­ciół ś.p. biskup Jan Bernard Szlaga dał nam, abyśmy pieczę nad nim mieli. W pro­fesyjnym wejś­ciu do koś­cioła i Mszy Świętej kon­cele­browanej pod prze­wod­nictwem ks. Infułata Stanisława Grunta wzięli dama Alicja Słyszewska, pos­tu­lan­tka Ala Par­tyka kawalerowie Piotr Cymanowski, Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke (wszyscy z Sub­ków) oraz Woj­ciech Antoniewicz i Ste­fan Kukowski. Miejs­cowi członkowie Prze­o­ratu nieśli relik­wie, dary ofi­arne, czy­tali lekcje i mod­l­itwę wiernych. Modlil­iśmy się też za zdrowie dam, kawalerów ich rodziny oraz za akty­wność chary­taty­wną na rzecz tych, którzy potrze­bują naszej pomocy.

15 maja 2016 r.

15 maja 2016 r. pod­wójny jubileusz obchodził kapelan naszego Prze­o­ratu ks. dr Józef Pick — 35 lat posługi kapłańskiej i 60 lat życia. Byliśmy na uroczys­tej, kon­cele­browanej przez kilku­nastu księży Mszy Świętej w cza­sie której del­e­gacja: Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski, Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski oraz Kawaler Grze­gorz Płaza wręczyli Jubi­la­towi Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Wypełniony wiernymi koś­ciół gorą­cymi oklaskami przyjął otrzy­manie przez swego pro­boszcza i dziekana tego krzyża. To najwyższe odz­nacze­nie otrzy­mał „na wniosek Prze­ora Pomorskiego za ogrom zasług dla dobra całego społeczeństwa, dzi­ałal­ności chary­taty­wnej szczegól­nie w Parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gdańskim ” w cza­sie 35 let­niej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i społecznej. O takiej dzi­ałal­ności na rzecz społeczeństwa mówił także prezy­dent miasta Starog­ard Gdański składa­jąc życzenia i grat­u­lacje Jubi­la­towi w imie­niu całego samorządu. Po mszy wszyscy goś­cie i wierni zostali zaprosze­nie do sali na wyśmien­ity obiad. Po obiedzie zostal­iśmy uraczeni naprawdę wielkim tortem darowanym Księdzu Józe­fowi przez naszego kawalera Leszka Mel­era. Wśród gości był również kawaler Ryszard Szwoch. Wspólne „sto lat” i wzmi­anki o dzi­ałal­ności Orderu zakończyło to dos­to­jne spotkanie.

28 maja 2016 r.

28 maja 2016 r. Jubileusz 25 lat kapłaństwa obchodził ks. kanonik Win­centy Pyt­lik, dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie. Wiele lat współpracy na niwie kul­tury chrześ­ci­jańskiej, jak wiele wys­taw i kon­certów muzy­cznych mocno wspier­anych przez kawalerów Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka oraz wiele pro­jek­tów i real­iza­cji plas­ty­cznych Ste­fana Kukowskiego zaowocow­ały zaprosze­niem na uroczys­tości jubileuszowe. W cza­sie mszy piękną i bardzo oso­bistą homilię głosił ks.biskup włocławski Wiesław Mer­ing. Po mszy świętej w cza­sie przyję­cia mogliśmy także wspom­nieć o Orderze z ks. prałatem Mar­i­anem Szczepińskim z Kościerzyny i kawalerem ks. Krzysztofem Czają. Wśród zapros­zonych gości byli także dama Alicja Słyszewska i Ryszard Rogaczewski. W imie­niu całego naszego Prze­o­ratu Pomorskiego złożyliśmy życzenia i stosowny dar.

29 maja 2016 r.

W niedzielę, 29 maja w Śli­wicach odbyły się obchody 1050 rocznicy chrztu Pol­ski rozpoczęte Mszą świętą w koś­ciele parafi­al­nym. W cza­sie Mszy Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan kukowski w towarzys­t­wie kawalera Ryszarda Szwocha, ale takze Łukasza Par­tyki i Andrzeja Zblewskiego wręczył za wiele zasług chary­taty­wnych i społecznych pro­boszc­zowi prała­towi Andrze­jowi Kos­sowi medal 250.lecia Orderu Świętego Stanisława. Wyróżnie­nie do wzbudz­iło zaskocze­nie pro­boszcza i długie, gorące oklaski zgro­mad­zonych wiernych. Po mszy korowo­dem bryczek w orszaku świę­tych, królów i sławnych Polaków prze­jechal­iśmy do amfiteatru przy Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Śli­wicach. Tam chór „Orfeusz” rozpoczął kon­cert „Bogurodz­icą” Prawie 40 postaci his­to­rycznych w staran­nie włas­noręcznie przy­go­towanych stro­jach stanęło do konkursu o najpiękniejszy strój. Prze­wod­niczył ks. infułat Stanisław Grunt i przeor Ste­fan Kukowski. Prze­o­rat fun­dował nagrody i spec­jalne dyplomy. Wyróżnie­nie wręczał wójt Gminy. Potem był Apel His­to­ryczny (autorstwa S.Kukowskiego) w wyko­na­niu młodzieży przed­staw­ia­jący dzieje chrześ­ci­jaństwa pol­skiego. Adam Węsier­ski przed­stawił wykład „Co nam dał Chrzest Pol­ski?”. Na zakończe­nie wys­tąpił zespół „Retro Voice”. To kole­jny jubileusz 1050 we współpracy i pod patronatem naszego Przeoratu.