maj

3 maja 2017 r.

3 maja 2017 na zaprosze­nie pro­boszcza ks. Woj­ciecha Gruby, do parafii Wielki Garc, na tere­nie której położony jest Gręblin z udzi­ałem setek mieszkańców przy­byli z Koman­dorii Pelplińskiej Prze­o­ratu Pomorskiego damy Anna Par­tyka i Alicja Słyszewska oraz kawalerowie Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke, Tadeusz Serocki i orga­ni­za­tor spotka­nia koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Mszy Świętej Prze­wod­niczył prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych Prow­incji Krakowskiej ojciec Bog­dan Meger. Orga­ni­za­torem mszy był ks. pro­boszcz. Czy­ta­nia i dary ofi­arne były udzi­ałem naszych dam i kawalerów. Po mszy pro­cesyjnie przes­zliśmy pod domw którym mieszkał bło­gosław­iony H.P. Januszewski. Kwiaty pod tablicą składali bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski i wice­bur­mistrz Dar­iusz Górski, lokalne władze oraz del­e­gacja szkoły. Zapros­zono też Ste­fana Kukowskiego Wielkiego Kan­clerza Orderu (pro­jek­tanta tabl­icy i orga­ni­za­tora poprzed­niej uroczys­tości), który w towarzys­t­wie państwa Par­tyków złożył kwiaty i oddał hołd bło­gosław­ionemu karmeli­cie Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Kwiaty złożyli też kawalerowie Koman­dorii Pelplińskiej. Była recy­tacja wier­sza, wspólna mod­l­itwa i wspólny śpiew. Po uroczys­toś­ci­ach, przy poczęs­tunku, zadeklarowal­iśmy dal­szą współpracę z Zakonem Krakows­kich Karmelitów i parafią Wielki Garc.

8 maja 2017 r.

8 maja 2017. Na zaprosze­nie pro­boszcza koś­cioła św. Stanisława BiM ks.kan. Feliksa Kameck­iego w dniu naszego Patrona na uroczystą mszę św. kon­cele­browaną przez pro­boszcza i pre­pozyta Kapituły Kole­giack­iej w Koronowie Ryszarda Hirsza w towarzys­t­wie ponad 20 księży z diecezji pelplińskiej. Wśród zapros­zonych z Prze­o­ratu Pomorskiego byli: damy Anna Par­tyka, Alicja Strzeszewska, kawalerowie Piotr Cymanowski i Tomasz Jeschke (wszyscy ze wsi Sub­kowy) oraz koman­dor Bog­dan Wiśniewski i koman­dor Anna Bubka. Zaszczyt wniesienia na ołtarz relik­wii przy­padł prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu. Uroczys­tości rozpoczęły się poświęce­niem nowego sztan­daru Świętego Stanisława dla parafii. Wszyscy pro­cesyjnie wes­zli do koś­cioła. W homilii prowadzący ksiądz przy­bliżył postać świętego Stanisława, naw­iązu­jąc do hero­icznych czynów aktu­al­nych także w cza­sach współczes­nych. Po mszy świętej spotkaliśmy się na obfitej agapie, gdzie przy stole była okazja do krótkiego przed­staw­ienia dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu i zaapelowa­nia do pro­boszczów o pole­ca­nia kandy­datów na damy i kawalerów do naszej orga­ni­za­cji. Zaprosil­iśmy tez osoby zgro­mad­zone na 18 maja na Kon­cert Papieski do Muzeum Diecez­jal­nego w Pelplinie, który orga­nizuje dyrek­tor ks. Wincety Pyt­lik, a wspiera od lat nasz Pomorski Przeorat.

9 maja 2017 r.

9 maja 2017. Orga­ni­za­torami Dnia God­ności Osoby Niepełnosprawnej już od kilku są Pol­skie Sto­warzysze­nie Osób z Upośledze­niem Umysłowym oraz Urząd Miasta Tczewa. Zabawa na Starówce trwała kilka godzin. Wszyscy mieli okazję do podzi­wia­nia i zakupu wyrobów przy­go­towanych przez uczest­ników warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej. W pro­gramie były wys­tępy sceniczne osób niepełnosprawnych indy­wid­u­alne i w zespołach artysty­cznych. Był poczęs­tunek, kier­masze (w tym DPS z Damaszki, którego dyrek­torem jest nasz kawaler Arka­diusz Kiem­czyński). Gwiazdą był zespół mieszkańca Tczewa ANDRE, który przy­ciągnął wielu swych fanów i mieszkańców. W tym roku z inic­jatywą orga­ni­za­cji loterii fan­towej wyszedł nasz Prze­o­rat Pomorski. Przy­go­towal­iśmy plan­szę, 500 losów oraz 500 fan­tów (szk­lanic otrzy­manych dzięki Wielkiemu Mis­tr­zowi J.Z.Potockiemu). Całość opra­cował Ste­fan Kukowski, orga­ni­za­cja przekaza­nia PSOUU to zasługa koman­dor Anny Bubka.

Zebraną znaczną kwotę PSOUU przez­naczył na pomoc najuboższym.

11 maja 2017 r.

11 maja 2017 r. przeor Ste­fan Kukowski wraz z Koman­dorem Tczewskim Anną Bubka brali udział w uroczys­toś­ci­ach jubileuszowych 10. lecia Fab­ryki Sztuk w Tczewie. Już od 10 lat Fab­ryka Sztuk prowadzi szereg dzi­ałań związanych ze sferą kul­tury w przestrzeni miasta Tczew i regionu Pomorskiego. Stary pofab­ryczny obiekt, w którym dzi­ałało Muzeum Wisły, został prze­bu­dowany i grun­towanie zmod­ern­i­zowany. Placówka zor­ga­ni­zowała 329 wys­taw, na których zaprezen­towało się 423 artys­tów z kraju i zagranicy. Dzi­ałal­ność eduka­cyjna to przeprowad­zonych 6600 zajęć eduka­cyjnych. W sumie przez placówkę przewinęło się w ciągu dekady blisko pół mil­iona osób! Wśród dzi­ałań tych były wspólne z naszym Prze­o­ratem Pomorskim: czterokrotna współor­ga­ni­za­cja Orszaku Trzech Króli, dwukrotne uroczys­tości 17 wrześ­nia (wraz z gran­i­tową wielką tablicą), uroczys­tości Pamięci o Wołyniu, 150 lecia Pow­sta­nia Sty­czniowego i inne. Za wielką życ­zli­wość i współpracę chary­taty­wną i społeczną Wielka Kapituła Orderu przyz­nała Fab­ryce Sztuk Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława, który wręczyli Koman­dor Tczewski Anna Bubka i Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski.

13 maja 2017 r.

Z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca odbył się pier­wszy Rajd Rowerowy pamięci Rot­mistrza Witolda Pileck­iego z finalem we wsi Gapi­ory u pana Witolda Downar-​Zapolskiego. Dopisaly nie tylko pogoda, ale także frek­wencja (ponad 100 uczest­ników rajdu) i doskonale humory. Trasę pokon­aly ekipy ze Sztumu, Mal­borka (w tym liczna z PTTK), Kwidzyna i Tczewa. Najmłod­sza uczest­niczka Maja miała 4 lata, najs­tarsza zaś 71, grat­u­lacje dla pani Janiny. Puchary za te konkurencje wręczał inic­ja­tor Rajdu. Puchary za najliczniejszą rodz­inę oraz za najliczniejszą zor­ga­ni­zowaną grupę uczest­nicząca w rajdzie (dla Klubu Gazety Pol­skiej z Tczewa) puchary wręczał funda­tor kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł RP i wicem­i­nis­ter. Kan­clerz Orderu ŚS Ste­fan Kukowski wręczał puchar za najlep­szy patri­o­ty­czny strój, który przy­padł kawalerowi Antoniemu Fila. Przed­staw­iciel Gdańskiego IPN Piotr Szubar­czyk wygłosił emocjon­alne przemówie­nie o losach Rot­mistrza Witolda Pileck­iego i w imie­niu prof. Mirosława Golona wręczył puchar za najwięk­szy zespół, który pokonał najdłuższą trasę. Puchar ode­brała przed­staw­icielka Ama­torskiej Grupy Rowerowej z Tczewa. Wszyscy uczest­nicy Rajdu otrzy­mali spec­jalne imi­enne dyplomy uczest­nictwa pod­pisane przez patronów tego wspani­ałego rajdu pamięci, który był obsługi­wany przez kawalerów Andrzeja Zblewskiego oraz Jarosława Bar­toszewskiego (wraz dwoma wolon­tar­iuszami w mundurach). Dla wszys­t­kich star­czyło ciasto od kawalera Leszka Mel­era i kiełbasy z grila od kawalera P. Steca. Drukował plakaty, dyplomy, podz­iękowa­nia kawaler Grze­gorz Płaza. Wszys­tkie pro­jekty i współor­ga­ni­za­cja prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Wspo­ma­gał finan­sowo to całe przed­sięwz­ię­cie kawaler Antoni Fila i Zbig­niew Ciec­holewski. Liczna grupę uczest­ników zmo­bi­li­zowała Koman­dor Tczewski Anna Bubka. Wręczane dyplomy i podz­iękowa­nia były pod­pisane przez Prof. Mirosława Golona Dyrek­tora Gdańskiego IPN , wicem­i­nis­tra Kaz­imierza Smolińskiego, prezesa Samorządne Pow­iśle Pio­tra Steca i Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego. Wszyscy uczest­nicy jed­no­myśl­nie rzekli — do następ­nego roku.

18 maja 2017 r.

Kon­cert papieski z cyklu kon­certów czwartkowych jest orga­ni­zowany od kilku lat prze dyrek­tora Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­cen­tego Pyt­lika ESSH, ważnego kawalera Zakon Ryc­er­ski Świętego Grobu Bożego w Jero­zolimie. Kon­certy są wspo­ma­gane przez kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Do wyróż­ni­a­ją­cych się hojnoś­cią należą Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Na kon­cer­tach bywają również nasze damy i kawalerowie. Muzyka jest pięknem…

20 maja 2017 r.

W cza­sie Rodzin­nej Majówki na osiedlu Górki orga­ni­zowanej dla mieszkańców osiedla, ale i całego społeczeństwa tczewskiego Sto­warzysze­nie Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa przeprowadz­iło loterię losową, z której zebrana kwota została przez­nac­zona na dzi­ałal­ność statu­tową tej wspani­ałej orga­ni­za­cji chary­taty­wnej. Nasz Prze­o­rat Pomorski włączył się do akcji przy­go­towu­jąc losy i dostar­cza­jąc także ponad 300 fan­tów (głównie szk­lanic), które przy­cią­gały potenc­jal­nych chęt­nych. Przeor wraz z kawalerem Jarosławem Bar­toszewskim złożyli odpowied­nie podz­iękowanie orga­ni­za­torowi pikniku Panu Kaz­imier­zowi Mok­wie, wyraża­jąc wdz­ięczność za umożli­wie­nie tej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Wśród naprawdę wielu atrakcji była to jedyna akcja dobroczynna.

27 maja 2017 r.

Na zaprosze­nie Sto­warzyszenia Klubu Kawaleryjskiego 18. Pułku Ułanów Pomors­kich wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Święta Pułku oraz 15. lecia Klubu w Mirowie Dużym. Wielu dos­to­jnych gości po polowej Mszy Świętej uczest­niczyło nada­niu wyższych stopni kawaleryjs­kich, odz­naczeń i przyję­ciu nowych członków Klubu. Klub Kawaleryjski 18. Pułku Ułanów Pomors­kich „Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości patri­o­ty­czne, chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu oraz za współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława” Klub został odz­nac­zony Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Medal wręczał Wielki Kan­clerz Orderu i Przeor Pomorski Ste­fan Kukowski w asyś­cie kawalera Łukasza Par­tyki Preze­sowi Klubu Kawaleryjskiego Pawłowi Mietlińskiemu w asyś­cie dowódcy Szwadronu Reprezen­ta­cyjnego 18 pułku Ułanów Sła­womirowi Zię­tarskiemu. Po tych uroczys­toś­ci­ach wzięliśmy udział w odsłonię­ciu kopii tablic z koszar 18 PU mieszczą­cych się na Cytadeli w Grudz­iądzu — miejsca stacjonowa­nia pułku przed wojną. Obe­jrzeliśmy wspani­ały pokaz woltyżerki i umiejęt­ności posługi­wa­nia się szablą ułańską w trak­cie którego jeździec m.in. ściął na pół jabłko umieszc­zone na głowie płk pił­sud­czyków Juliana Micha­sia. W cza­sie ułańskiego poczęs­tunku mogliśmy omówić dal­szą współpracę z Klubem Kawaleryjskim i z Sto­warzysze­niem Rodzin Katyńs­kich z Gdańska.