maj

3 maja 2024 r.

Święto Kon­sty­tucji 3 Maja jest jed­nym z najważniejszych świąt państ­wowych w Polsce. Obchod­zone jest na pamiątkę uch­wale­nia pier­wszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasad­niczej, czyli nadrzęd­nego aktu prawnego określa­jącego zasady dzi­ała­nia państwa oraz prawa i obow­iązki oby­wa­teli. Uch­walona 3 maja 1791 roku przez Sejm Cztero­letni Kon­sty­tucja była „ostat­nia wolą i tes­ta­mentem gas­nącej Ojczyzny”, a po utra­cie przez Pol­skę niepodległości przez 123 lata rozbiorów przy­pom­i­nała o pol­skiej suw­eren­ności. Jak zawsze Prze­o­rat Pomorski otrzy­muje zaprosze­nie i uczest­niczy w wydarzeni­ach patri­o­ty­cznych. Tym razem w świę­cie orga­ni­zowanym przez Starostwo Tczewskie brała udział dama w Orderze Marika Wohlert , reprezen­tu­jąc Prze­o­rat Pomorski, składa­jąc sym­bol­iczną wiązankę kwiatów odd­a­jąc hołd twór­com pol­skiej Kon­sty­tucji. Pro­jek­tan­tem tej wielkiej tabl­icy — pom­nika jest Ste­fan Kukowski.

8 maja 2024 r.

8 maja w uroczys­tość patronalną św. Stanisława, biskupa i męczen­nika, głównego Patrona Pol­ski Parafia pw. Niepokalanego Poczę­cia NMP wraz z Prze­o­ratem Pomorskim zor­ga­ni­zowali doroczną mszę św. na której wspom­ni­ano też bł. Hilarego Januszewskiego (pochodzącego z Gręblina). Dama i kawalerowie złożyli dary ołtarza. Piękną homilię wygłosił ks. pro­boszcz dr Woj­ciech Gruba ku czci św. Stanisława. Po mszy był odpowiedni czas na podz­iękowanie za całoroczną opiekę i cześć Bło­gosław­ionemu Januszewskiemu. Inic­ja­tor miejsca czci kawaler w Orderze Łukasz Par­tyka wraz z księdzem pro­boszczem wręczyli pięć medali „Bło­gosław­ionego H. Januszewskiego” mieszkań­com z pob­lis­kich wsi. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji krótko przekazał infor­ma­cje o dzi­ałal­ności Orderu Św. Stanisława, infor­mu­jąc o wręcze­niu „Medalu Bł. Januszewskiego” pry­ma­sowi Pol­ski abp. Woj­ciechowi Polakowi w raz z wydrukowaną broszurą infor­ma­cyjną o tworze­niu sank­tu­ar­ium. Po uroczys­toś­ci­ach del­e­gacja Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie: Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Marika Wohlert złożyli kwiaty pod tablicą bł. H. Januszewskiego. Podz­iękowal­iśmy też mieszkań­com za całoroczną opiekę nad miejscem pamięci.

12 maja 2024 r.

W niedzielę, 12 maja, o godz. 9.00 z kat­edry na Wawelu wyruszyła trady­cyjna pro­cesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski i archi­diecezji krakowskiej. O godz. 10.00 na Skałce przy Ołtarzu Trzech Tysią­cleci rozpoczęła się Msza Święta. W uroczys­tości uczest­niczyli: Episkopat Pol­ski, przed­staw­iciele władz państ­wowych i samorzą­dowych, par­la­men­tarzyści, reprezen­tanci uczelni, orga­ni­za­cji społecznych i wierni. Moty­wem prze­wod­nim tegorocznych uroczys­tości była 10. rocznica kan­on­iza­cji św. Jana Pawła II i 650-​lecie kat­edry wawel­skiej. W pro­cesji brali też udział kawalerowie Prze­o­ratu Krakowskiego. Kon­fed­er­acja orderu Św. Stanisława fun­dowała 12 ornatów, które były darem ołtarza. Dar uzgad­niał przeor Krakowski Paweł Dunikowski z O. Prze­o­rem Mar­iuszem Tabul­skim. Prze­o­rat Pomorski uroczys­tości ku czci Św. Stanisława współor­ga­ni­zował 8 maja na mszy polowej w Gręblinie, koło Pelplina.

12 maja 2024 r.

Z okazji Dnia Dziecka nasz kawaler Adam Wika-​Czarnowski przekazał księdzu pro­boszc­zowi parafii O. Jezuitów grill gazowy 4. pal­nikowy. Na Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego 12 maja zbu­dował do koś­cioła „chmurę” o gabary­tach 4,0 x 1,80 x 07 m. , która wisi­ała bardzo wysoko, jak życzyła sobie sios­tra co dało oczeki­wany efekt.

16 maja 2024 r.

W Komendzie Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Tczewie odbyły się w tczewskiej jed­nos­tce uroczys­tości z okazji Dnia Strażaka. Maj to trady­cyjnie czas świę­towa­nia tej mundurowej for­ma­cji. Majowe święto to przede wszys­tkim okazja do podz­iękowa­nia tym, którzy na co dzień wyjeżdżają do wypad­ków i pożarów. Liczba inter­wencji rośnie z roku na rok — choć zmieni­ają się pro­por­cje — rzadziej strażacy wyjeżdżają do akcji związanych z gasze­niem ognia — częś­ciej do kolizji i wydarzeń na dro­gach. Pod­czas uroczys­tej zbiórki związanej z powia­towymi obchodami Dnia Strażaka wręc­zono odz­naczenia i awanse. Święto to było okazją do podz­iękowa­nia Mar­i­anowi Lewandowskiemu — komen­dan­towi Ochot­niczej Straży Pożarnej za oso­biste, wielo­let­nie zaan­gażowanie i wspieranie wielu dzi­ałań patri­o­ty­cznych i religi­jnych orga­ni­zowanych przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji odz­naczył komen­danta Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami gości hon­orowych i strażaków.

19 maja 2024 r.

13 maja doszło do pożaru domu mieszkalnego w Miłobądzu (gm. Tczew). W wyniku pożaru zniszcze­niu uległ dorobek życia trzyosobowej rodziny. Spłonęło pokrycie dachowe, a część mieszkalna została zalana w wyniku prowad­zonych przez służby dzi­ałań. Szy­bko ruszyła fala pomocy dla pogorzel­ców. 19 maja odbył się fes­tyn dla pogorzel­ców. Pod­czas niedziel­nego fes­tynu w Szkole Pod­sta­wowej w Miłobądzu zebrano blisko 49 000 zł! To jest nasz sukces! Dziękuję Wam za wspar­cie, za obec­ność, za miłe słowa — mówił orga­ni­za­tor zrzutki, Sła­womir Kus­sowski. Podz­iękowano też Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za dostar­cze­nie ponad 500 fan­tów (dłu­gopisy, książki, szk­lan­ice), które wzbo­gaciły loterie fan­towe przy­czy­ni­a­jąc się do zwięk­szenia zysków.

25 maja 2024 r.

Walne Zebra­nia Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

Zebranie rozpoczęło się od wręczenia dyplomów i podz­iękowań za pracę przez Ste­fana Kukowskiego. Wręczył dystynktoria

III klasy Orderu św. Stanisława następu­ją­cym Kawalerom:

- Ryszardowi Szwochowi

- Bogusła­wowi Tadrowskimu

- Ryszardowi Rogaczewskiemu.

Wręczył też cer­ty­fikaty dobra wielu osobom za częstą pomoc w różnych działaniach.

Kaw. Józef Ged­imin Krajewski-​Chołubowicz przekazał przyz­nany przez Recon­hec­i­mento Zakon Tem­plar­iuszy z Brazylii Ste­fanowi Kukowskiemu (Wielkiemu Mis­tr­zowi Kon­fed­er­acji) medal Honor Za Zasługi.

Następ­nie ustępu­jący Prezes Ste­fan Kukowski przed­stawił pro­ponowany plan dzi­ała­nia na rok 20242025

- Rok Święty i 100.lecie urodzin Ste­fana Kar. Wyszyńskiego w Krakowie.

- Inka w Waplewie

- Tropem Wilczym w Tczewie i Sztumie

- Uroczys­tości Katyńskie w Tczewie

- 17 wrześ­nia Tczew

- 15 sierp­nia (coroczne) w Kolniku

- Orszak Trzech Króli w Tczewie, Pelplinie

- 25. lecie wiz­yty papieża JP II w Pelplinie.

- Współor­ga­ni­za­cja uroczys­tości błog. Hilarego Januszewskiego w Gręblinie 2024 i 2025

- 700-​lecie parafii w Świę­tym Gaju (pamiątkowa tablica na głazie)

- Udział w przy­go­towa­niu dwóch pamiątkowych tablic dedykowanych rodzinie Sier­akows­kich w Waplewie

- 17 czer­wca 2024 w pos­tolińskiej Parafii odbędą się uroczys­tości z 45.leciem kapłaństwa Proboszcza

- Umieszcze­nie tablic z Praw­dami Polaków spod znaku Rodła na ścianie koś­cioła pw. Św. Andrzeja Boboli w Sztumie

- Uroczys­tości patri­o­ty­czne 10 listopada w Muzeum w Mechelinkach

- Jubileusz Rok Święty 2025

25 maja 2024 r.

Uhonorowanie Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego

25 maja 2024 r.

Już trady­cyjnie pod koniec maja na tczewskim osiedlu Górki odbyła się majówka. Mnóstwo atrakcji czekało na tczewian przy­byłych na skwer 750-​lecia miasta Tczewa. Nie zabrakło dmuchańców, kajaków, akty­wności na świeżym powi­etrzu i muzyki. Imprezę przy­go­towało miasto Tczew i sto­warzysze­nie Górki. Od wielu lat pod­czas tego fes­tynu nasza dama w Orderze Katarzyna Stu­dena orga­nizuje loterię fan­tową mając wspar­cie w Ste­fanie Kukowskim (ele­menty graficzne) i otrzy­mu­jąc z Prze­o­ratu Pomorskiego fanty do losowa­nia. Zyski są przez­naczane na kolonie let­nie dzieci ze Sto­warzyszenia Miłosierdzia. Współpracu­jąc od lat wielu z Prze­o­ratem Pomorskim.

26 maja 2024 r.

W Komendzie Powia­towej Państ­wowej Straży Pożarnej w Tczewie odbyły się w tczewskiej jed­nos­tce uroczys­tości z okazji Dnia Strażaka. Maj to trady­cyjnie czas świę­towa­nia tej mundurowej for­ma­cji. Majowe święto to przede wszys­tkim okazja do podz­iękowa­nia tym, którzy na co dzień wyjeżdżają do wypad­ków i pożarów. Liczba inter­wencji rośnie z roku na rok — choć zmieni­ają się pro­por­cje — rzadziej strażacy wyjeżdżają do akcji związanych z gasze­niem ognia — częś­ciej do kolizji i wydarzeń na dro­gach. Pod­czas uroczys­tej zbiórki związanej z powia­towymi obchodami Dnia Strażaka wręc­zono odz­naczenia i awanse. Święto to było okazją do podz­iękowa­nia Mar­i­anowi Lewandowskiemu — komen­dan­towi Ochot­niczej Straży Pożarnej za oso­biste, wielo­let­nie zaan­gażowanie i wspieranie wielu dzi­ałań patri­o­ty­cznych i religi­jnych orga­ni­zowanych przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji odz­naczył komen­danta Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Co spotkało się z gorą­cymi oklaskami gości hon­orowych i strażaków.

28 maja 2024 r.

W dniu 28 maja 2024 r. w siedz­i­bie Paulinów na „Skałce” w Krakowie w budynku Sem­i­nar­ium Duchownego odbyła się prezen­tacja książki pod tytułem „Użyteczni dla Koś­cioła 550 lat fun­dacji klasz­toru Paulinów na Skałce” pod redakcją Ojca dr. Mar­iusza Tabul­skiego oraz Karoliny Kali­nowskej, wydanej przez „Pau­lianum,” w której przed­staw­iciele uczelni krakows­kich i świata nauki w IV rozdzi­ałach ujęli tem­atykę poświę­coną „doświad­cze­niu dziejów.” Pamięć i Tożsamość, ”Lau­damus Te” i „Kro­n­ice roku jubileuszowego stworzyli ” kom­pendium wiedzy poświę­conej idei pau­li­ańskiej, his­torii zakonu w Krakowie. Prezen­tacja tego dzieła poprzed­zona była wys­tawą arche­o­log­iczną i wykładami. Przed­staw­iciele insty­tucji turysty­cznych, zwró­cili uwagę na ten walor jaki ona speł­nia w życiu kul­tur­al­nym Krakowa. W spotka­niu brał udział kawaler Paweł Dunikowski Przeor Krakowskiej Kon­fed­er­acji Orderu św. BM, który miał też skromny udział w tej Konferencji.