październik

1 października 2020 r.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posi­ada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II

Do ludzi dobrego serca.

Bła­gania o pomoc pol­skim mis­jonar­zom, oo Kapucynom, pracu­ją­cym na misji w Bacaraanga w Repub­lice Środ­kowej Afryki nie powinny pozostać bez naszej życ­zli­wości, naszemu współczu­ciu, naszej pomocy. Tam od 12 lat służy Bogu i ludziom brat Tomasz Świtała.

Repub­lika Środ­kowej Afryki to wg ONZ jeden z najuboższych kra­jów Afryki i świata. Kraj zróżni­cow­any etnicznie

i językowo, niesta­bilny poli­ty­cznie, często wstrząsany zamachami stanu gdzie lud­ność narażona jest na rabunki, gwałty i śmierć ze strony łupieżców z Czadu, Kamerunu i Soma­lii. 80 % lud­ności żyje w skra­jnym ubóst­wie. Miesięczny dochód tych ludzi to 8 dol. Anal­fa­betyzm wśród młodych 45% — wśród dorosłych 65%. 65% dzieci w wieku 514 lat zami­ast uczyć się musi pra­cować. Na barkach mis­jonarzy spoczywa nie tylko praca dusz­paster­ska w parafii wielkości pol­skiej diecezji, ale także sze­roko pojęta pomoc bied­nej lud­ności — od doży­wia­nia do budowy studni, pomocy san­i­tarnej, punk­tów eduka­cyjnych, domów i kaplic.

Ludzie dobrego serca !

Pol­ska jedna złotówka w tym kraju to koszt całodzi­en­nego wyży­wienia dla jed­nego dziecka! Nasz pro­jekt, do którego poczynil­iśmy rozez­nanie i przy­go­towa­nia, pole­gałby na wybu­dowa­niu szkoły o pro­filu zawodowym im.Świętego Stanisława. Tam młodzi ludzie zdoby­wal­iby nie tylko wiedzę ogólną ale i umiejęt­ności pozwala­jące im i ich rodzi­nom radzić sobie w życiu. Byłoby to trwałe odd­zi­ały­wanie na tamte­jszą społeczność, a nie jed­no­ra­zowy gest. Nasze przed­sięwz­ię­cie trafi bezpośred­nio do benefic­jen­tów, bez udzi­ału orga­ni­za­cji i fun­dacji. Liczymy na serdeczny odzew ludzi dobrego serca — to wielka sprawa dla naszych braci chrześ­ci­jan w Afryce.

Koor­dy­na­torem i kore­spon­den­tem jest Ste­fan Kukowski: tel. +48 602 406 168, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

Proszę o infor­ma­cję o wpła­cie, także po to by przekazać spec­jalne podz­iękowa­nia od Zakonu Kapucynów.

Konto na które należy wpła­cać dobrowolne datki: konto naszej Kus­todii zakon­nej Tchad-​RCA. Konto jest obsługi­wane przez naszego ekonoma Kus­todii — wpła­cane pieniądze w całości trafi­ają do:

Credit Lyon­nais, Paris Anjou 20 Boule­vard Malesherbes, 75008 Paris. Vice Province Capucins Tchad-​RCA IBAN FR06 3000 2009 6500 0000 5505 D45 BIC CRLYFRPP

Proszę dopisać: Tomasz Świtała Szkoła św. Stanisława

Pieniądze najlepiej przesyłać w euro. Niem­niej w złotówkach można przesłać — z tym że w takim wypadku bank pobiera opłaty za wymi­anę złotówek na euro, gdyż do nas dochodzą pieniądze tylko w euro. Przekazuję afrykańskie pozdrowienia. Życzę otwartości na Ducha Świętego i słucha­nia tego co mówi. Pole­cam się mod­l­itwie i sam też zapew­niam brat Tomasz Świtała OFM Cap — mis­jonarz, Bocaranga, Repub­lika Środ­kowoafrykańska, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

Spotkanie z bratem Tomaszem, wspólne roz­mowy, wspólna kolacja i dal­sze uzgod­nienia współpracy były dodatkowym, dobrym przeży­ciem. W spotka­niu uczest­niczył też ks. Józef Pick — Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława. Dowiedzieliśmy się o wiel­kich kłopotach i biedzie lud­ności, ewan­ge­liza­cji i konieczności wspiera­nia zakonu kapucynów w ich wielkim dziele.

Bądź pełen empatii i bądź dobry. Te wpłaty bezpośred­nio dotrą do potrze­bu­ją­cych. Każda, nawet drobna włata, będzie wielką radoś­cią i wielkim dobrem, tam w Afryce dziesię­ciokrot­nie więk­szym niż u nas. Może przy okazji jakiejś uroczys­tości zami­ast buki­etu kwiatów ? Może jakaś zbiórka wśród zna­jomych, przy­jaciół, w zakładzie pracy ? Prosimy, błagamy — bądź dobry !

Złóż cegiełkę do budowy szkoły zawodowej im. Św. Stanisława BM.

4 października 2020 r.

Uroczyste obchody 80. urodzin ks. prałata Fran­ciszka Kameck­ego w Grucznie. Nasze życzenia: prosimy przyjąć w imie­niu dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława B.M. najlep­sze wyrazy i myśli serdeczne kieru­jące się do Dos­to­jnego Sol­enizanta, Kapłana, który z dusz­pasterstwa uczynił nie tylko drogę prowadzącą wiernych ku Chrys­tu­sowi, ale także pokazu­jący im, jak ułożyć sobie życie, aby być dobrym dla innych ludzi i świata. Umiał Ksiądz, jak mało kto, dotrzeć do młodych i wydoby­wać z nich nat­u­ralne dobro i pię­kno. Liczne inic­jatywy i niesz­ablonowe pomysły zapewne poz­woliły jeszcze lep­iej przy­bliżać wiernych do Pana Boga i Koś­cioła. Pelpliński Poeta Janusz St. Pasierb pisał, że „poeta jest Twoim bratem”. Był więc i Ksiądz poetą, który swoim słowem przy­bliżał Słowo Księgi, pisząc wier­sze, „które można by mówić z głowy do ludzi na odległość ręki” (J. St. Pasierb). Erazm z Rot­ter­damu przekony­wał, że Pan Bóg jest zakochanym poetą. I takim poetą był Ksiądz Prałat, za co dzięku­jemy. Życzmy długich jeszcze i owoc­nych lat życia, życ­zli­wości ludzi, opieki Bożej Opa­trzności. Życzmy też, żeby długo jeszcze mógł Ksiądz mówić słowami swo­jego wier­sza: „Panie podzi­wiam stwor­zony świat”. Ad mul­tos annos. Życzenia pod­pisali także ks. dr Józef Pick i koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Skromna del­e­gacja (wiadomo, czas pan­demi), kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego — Jarosław Bar­toszewski i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski wręczyli na mszy Jubi­la­towi Medal Roku Jana Pawła II. Potem wręczyli spec­jalne życzenia i wyko­nany przez naszego kawalera Leszka Mel­era wielki tort, (który na piknikowym spotka­niu wzbudził nie lada sen­sację). W cza­sie biesi­ad­nego spotka­nia musieliśmy refer­ować o wys­tawie papieskiej „Odblask Tajem­nicy”, roz­da­jąc wielce nobli­wym osobom także albumy. W tej sprawie umówiliśmy się z prof. dr. hab. Woj­ciechem Pikorem.

4 października 2020 r.

W Lasach Piaśnic­kich odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące ofi­ary masowych zbrodni z lat 19391945. W tym okre­sie zamor­dowanych zostało około 12 tysięcy mieszkańców Pomorza, w tym powiatu wejherowskiego. Miejsce to nie jest jed­nak tylko grobem. Fakt, że tu dziś jesteśmy dowodzi tri­umfu dobra nad złem. Święty Jan Paweł II mówił „Musi­cie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć…”. Śmierć, która naw­iedz­iła przed laty to miejsce nie zwyciężyła, kul­ty­wowana przez nas marty­lolo­gia piaśnicka jest prze­jawem miłości, która zło śmierci pokon­ała. Dlat­ego wciąż chcemy mówić o piaśnick­iej marty­lologii. Chcemy czcić członków naszych rodzin, kapłanów, dzi­ałaczy poli­ty­cznych i społecznych. Udział w uroczys­toś­ci­ach wziął dzi­ałacz społeczny, przed­staw­iciel Prze­o­ratu Pomorskiego kaw. Hen­ryk Jarosz, inic­ja­tor i real­iza­tor (wraz z Tadeuszem Trockim) tabl­icy poświę­conej Witoldowi Kukowskiemu, patri­o­cie, filantropowi, dzięki któremu, mi​.in. pow­ięk­szono teren Pol­ski nad Bał­tykiem o prawie 500 ha i i kilka kilo­metrów brzegu. Kaw. H.Jarosz złożył wiązankę kwiatów na gro­bie pomor­dowanych i przy tabl­icy pamiątkowej Świętego jana Pawła II.

7 października 2020 r.

Drugi kon­cert poezji i muzyki „Cztery pory roku w poezji z Kociewia” w trud­nym cza­sie reżymu pan­demii orga­ni­zowany w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie przez koman­dora pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego — ani­ma­tora, autora sce­nar­iuszy i prowadzącego kon­certy. Dopisała wierna pub­liczność z Pelplina i Starog­a­rdu, władze Pelplina. Wśród gości Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, dama Anna Par­tyka i Urszula Niewiarowska. Ponad godzinny kon­cert i gorące oklaski dla wykon­aw­ców. Retrans­misja w radiu Głos. Mis­tr­zowskie wyko­nanie skrzypka i organ­isty. Zaprosil­iśmy już na kon­cert następny.

13 października 2020 r.

W 100. lecie Szkoły Pod­sta­wowej w Swarożynie, w 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II zor­ga­ni­zowano konkurs plas­ty­czny na który wpłynęło ponad 250 prac obrazu­ją­cych cytat Ste­fana Żerom­skiego „Człowiek to jest rzecz święta, której krzy­wdzić nikomu nie wolno”. Nagrody i dyplomy wręczano uczniom z rodz­i­nami w cza­sie Dnia Nauczy­ciela. Prze­o­rat był dar­czyńcą podz­iękowań, a Ste­fan Kukowski prze­wod­niczył juri. Z dyrekcją szkoły omówiono także wspólne dzi­ała­nia na rzecz idei JPII, uroczys­tości wręcza­nia sztan­daru szkoły i 100 lecia.

13 października 2020 r.

W ramach Odblasku Tajem­nicy, jako odpowiedzi na list Jana Pawła II do artys­tów świata, zor­ga­ni­zowano kon­cert słowno — muzy­czny w reży­serii i prowadze­niu Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława. Patronat objęli Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, bur­mistrz Pelplina Mirosław Chyła i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski. Uwzględ­ni­a­jąc warunki epi­demi­o­log­iczne przy „pełnej sali” wspani­ały kon­cert dali artyści muzycy i aktorzy. Tek­sty zgrupowane w pię­ciu odsłonach (Miłość, Rodz­ina, Ojczyzna, Koś­ciół, Mod­l­itwa) czy­tała gdańska aktorka Elż­bi­eta Goe­tel. Monika Janeczek-​Toporowska i Agata Glejt śpiewały tek­sty Karola Woj­tyły do muzyki Sła­womira Hodunia. Po kon­cer­cie spec­jalne podz­iękowa­nia i płytę z nagraniem „O, cud” do słów Karola Woj­tyły kom­pozy­cji G.L. Klimków wszys­tkim artys­tom wręczyli orga­ni­za­torzy Kon­certu. Za wiele lat dzi­ałań społecznych, a szczegól­nie w tym roku, medale „Roku Świętego Jana Pawła” Kapituła Medalu przyz­nała Miejskiemu Ośrod­kowi Kul­tury w Pelplinie (medal ode­brał dyrek­tor Piotr Łaga) oraz Bog­danowi Wiśniewskiemu za wielo­let­nie krzewie­nie sztuki chrześ­ci­jańskiej. Medale wręczał Kan­clerz Kapituły w towarzys­t­wie wielce zasłużonej damy w Orderze Anny Partyki.

31 października 2020 r.

Uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych to uczcze­nie niez­naną nam w więk­szości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich chcemy uwiel­bić samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. W tym trud­nym cza­sie lęku i niepokoju, prosil­iśmy świę­tych o ich wstaw­i­en­nictwo. W związku z wymogami san­i­tarnymi Tczewski Bal przy­brał formę uwiel­bi­enia w trzech najwięk­szych tczews­kich parafi­ach. W koś­ciele farnym, w koś­ciele św. Józefa o oraz w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. W każdej świą­tyni była ado­racja i czuwanie przy relik­wiach połąc­zone z uwiel­bi­e­niem. Można było sko­rzys­tać ze spowiedzi św. Na zakończe­nie wierni dokon­ali aktu zaw­ierzenia Jezu­sowi poprzez wstaw­i­en­nictwo św. Jadwigi-​patronki Tczewa oraz wszys­t­kich świę­tych. Koor­dy­na­torem Balu od tego roku jest ks. Robert Ratkowski – wikar­iusz tczewskiej fary. Uwzględ­ni­a­jąc czas pan­demii przy­było wiele dzieci i młodzieży. Był także główny inic­ja­tor tczewskiego Balu ks. Woj­ciech Korzeniak, ale i kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS — ks. prał. Piotr Wysga. Przy takiej formie udział naszego Prze­o­ratu w tym roku był niewielki.