AD 2012

8 grud­nia 2009 r.

Ks. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przyjął w pałacu biskupim na audi­encji kawalerów nasze­go­prze­o­ratu: Tadeusza Serock­iego, Ste­fana Kukowskiego, Leszka Mel­era, Włodz­imierza Mroczkowskiego Kaz­imierza Smolińskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka. Zapoz­nal­iśmy eksce­lencję z naszymi doko­na­ni­ami i planami orderowymi. Otrzy­mal­iśmy bło­gosław­ieństwo na dal­sza dzi­ałal­ność. Po audi­encji goś­cił nas również kon­ser­wa­tor Diecez­jalny i Dyrek­tor Muzeum Ks. Win­centy Pyt­lik, z którym omówiliśmy dal­szą współpracę. Podz­iękował S. Kukowskiemu za stałe wspo­ma­ganie przy­or­ga­ni­za­cji wielu wys­taw w Muzeum Diecezjalnym.