AD 2012

21 kwiet­nia 2012 r.

Ks. dr. hab. Wiesław Śmigiel został w sobotę decyzją papieża Benedykta XVI nowym bisku­pem pomoc­nicznym Diecezji Pelplińskiej, a zarazem najmłod­szym bisku­pem w Polsce. W uroczys­tości kon­sekra­cyjnej w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie uczest­niczyło 10 biskupów, władze pańs­towe i samorzą­dowe, wierni i nasz Prze­o­rat, zapros­zony oso­biś­cie prze ks. Biskupa. Głównym kon­sekra­torem ks. Wiesława Śmigla był arcy­biskup Sła­woj Leszek Głódź — met­ro­polita gdański i pry­mas Pol­ski senior abp Hen­ryk Muszyński. Jako dewizę biskupiego posługi­wa­nia nom­i­nat wybrał słowa„Omnibus omnia factus”.

Przed obi­a­dem mieliśmy krótkie spotkanie z ks. prałatem dr. Piotrem Tislerem, pos­tu­la­torem w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym i kan­on­iza­cyjnym Sługi Bożego ks.bpa Kon­stan­tyna Dominika. Prze­o­rat nasz ma zamiar wesprzeć księdza w tym zbożnym dziele. Po obiedzie złożyliśmy życzenia w imie­niu wszys­t­kich dam i kawalerów nowemu biskupowi sufraganowi. Nasz kawaler Leszek Meler w darze przekazał wielki tort podzi­wiany przez wszys­t­kich. Jak zawsze był czas na roz­mowę z bisku­pem Wiesławem Meringiem oraz z arcy­bisku­pem Sła­wo­jem Leszkiem Glodziem.