wrze­sień

17 wrześ­nia 2020 r.

Już po raz szósty Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława inicjuje uroczyste spotkanie tych, którzy pamię­tają, iż w 1939 roku napadł na Pol­skę też Związek Radziecki. Trwałym wyrazem jest duża tablica gran­i­towa na budynku Fab­ryki Sztuk z naszej inic­jatywy i pro­jektu S.Kukowskiego. Rokrocznie zbier­amy się na dziedz­ińcu aby, oddać hołd bohater­skim obroń­com naszych granic. Chwalebny i eduka­cyjny jest udział wielu młodych ludzi w tym dziele. Także i w tym roku, przestrze­ga­jąc przepisy pan­demiczne, spotkaliśmy się składa­jąc znicze pamięci.Msze świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. pro­boszcz parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego Adam Gadom­ski w asyś­cie dwóch księży. Po mszy przes­zliśmy pod tablicę upamięt­ni­a­jącą agresję dwóch wrogów, dokonu­ją­cych rozbioru Pol­ski. Uroczys­tość rozpoczął starosta tczewski Mirosław Augustyn, mówiąc o bohat­er­ach tam­tych dni, wspom­i­na­jąc fakt iż jako prze­wod­niczący Rady Miasta trzy­mał na ręku małą Anię, która odsłoniła tę tablicę. Pod­kreślił chwalebny i eduka­cyjny udział wielu młodych ludzi w tym dziele. Poprosił o zabranie głosu pana Ste­fana Kukowskiego inic­ja­tora i reży­sera od lat tych uroczys­tości, także pro­jek­tanta tabl­icy, który powiedział, iż była to konieczność utr­wale­nia faktu czwartego rozbioru Pol­ski. Wiele orga­ni­za­cji i mieszkańców zauważyło, iż w Tczewie była zawsze uroczys­tość 1 wrześ­nia (napaści nazistów niemiec­kich), utr­wale­nia faktu zdradzieck­iej napaści Rosji Sowieck­iej. Wspom­niał też, że według IPN jest to jedyna znana im tablica z inskrypcją dwóch wrogów. Prowadzący całą uroczys­tość, Jarosław Bar­toszewski, kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, poprosił o złoże­nie zniczy. Zaczęto od starosty tczewskiego, pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicji Gajew­skiej, reprezen­tacji tczewskiego odd­zi­ału PIS, Prze­o­ratu Pomorskiego, Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Młodzieży Wszech­pol­skiej, mieszkańców Tczewa. Wartę hon­orową trzy­mali reprezen­tanci Grupy Rekon­struk­cyjnej Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich z dowódcą Adamem Zającem na czele. Grupa ta od lat wspaniale współpracuje z naszym Prze­o­ratem. Na dziedz­ińcu gościn­nej Fab­ryki Sztuk (współor­ga­ni­za­tora uroczys­tości) grupa młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych przed­staw­iła swój pro­gram słowno-​muzyczny o pięknym zabar­wie­niu nos­tal­giczno patri­o­ty­cznym. To dzięki zaan­gażowa­niu młodzieży, nauczy­cielki i pani dyrek­tor Tamary Małeck­iej. W imie­niu młodego pokole­nia, które chce pamię­tać o bohater­s­kich obroń­cach zachod­nich i wschod­nich granic przed­wo­jen­nej Pol­ski wys­tąpił Rafał Buca, przed­staw­iciel Młodzieży Wszech­pol­skiej. O konieczności pamięci o naszych bohat­er­ach, tych pozornie prze­granych, a dziś zwycięs­kich, bo stali się wzorem dla współczes­nej młodzieży. Wspani­ały kli­mat patri­o­ty­czny i inte­gra­cyjny pow­stał, gdy do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych zachę­cił pan Mar­iusz Dworakowski, który dał krótki kon­cert. Rozpoczęto śpiewy wszys­tkimi zwrotkami Mazurka Dąbrowskiego. W takim kli­ma­cie prowadzący Jarosław Bar­toszewski podz­iękował wszys­tkim: orga­ni­za­torom za zaan­gażowanie, za przy­by­cie staroś­cie i mieszkań­com, w tym roku dość sym­bol­iczne, uwzględ­ni­a­jące restrykcje pandemiczne.

20 wrześ­nia 2020 r.

Prze­o­rat Mazowiecki Orderu Świętego Stanisława pod­jął się trud­nego zada­nia w cza­sie ograniczeń pan­demicznych — uroczys­tego otwar­cia wys­tawy “Odblask Tajemnicy”w Sali Kolum­nowej Pałacu Rem­bielińskiego w Warsza­wie w siedz­i­bie Związku Kom­bat­an­tów RP i Byłych Więźniów Poli­ty­cznych oraz eksponowa­nia dzieł 12 czołowych artys­tów pol­s­kich do 30 wrześ­nia. Dzieła malarskie są odpowiedzią na list Jana Pawła II z roku 1999 do artys­tów. Komitet hon­orowy objął kmdr dypl. H.L. Kali­nowski. Mszę świętą za orga­ni­za­torów i artys­tów odprawił ks. dr prałat Paweł Woj­tas z pięknym słowem bożym. Prowadze­nie uroczys­tości objął komis­arz wys­tawy kaw. Zbig­niew Szy­mański, kan­clerz Prze­o­ratu Mazowieck­iego. Komis­arz wys­tawy wraz z prze­o­rem Mazowsza OŚSt. Romanem Orliczem Prze­o­rat Mazowsza Orderu Świętego Stanisława w porozu­mie­niu z Kapitułą Sto­warzyszenia Kon­fraterni Mazowieck­iej Odz­naki Św. Flo­ri­ana Mazovia w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II na mocy uprawnień statu­towych, nadała Złoty Medal Urodzin Św.Jana Pawła II. prałata oraz kawalera Adama Mikoła­jczyka. Członkowie Kapituły Medalu „Roku Św. Jana Pawła II” Ste­fan Kukowski, Zbig­niew Nowak i Marcin Koł­panow­icz wręczyli medale orga­ni­za­torowi wys­tawy — Prze­o­ra­towi Mazowsza Orderu Świętego Stanisława i komis­ar­zowi wys­tawy — kaw. Zbig­niewowi Szy­mańskiemu, za zaan­gażowanie w propagowanie sztuki chrześ­ci­jańskiej i idei Świętego Jana Pawła II. Medale także otrzy­mali artyści Krzysztof Izdebski-​Cruz, pani Natalia Cruss i Józef Stolorz. Wyróżniony medalem został znany dzi­en­nikarz i pis­arz Grze­gorz Górny, autor erudy­cyjnego wstępu do naszego albumu. Wśród wiel­kich artys­tów byli jeszcze Karol Bąk, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Krzysztof Wiśniewski. W cza­sie mszy i wys­tawy obec­nych było w galowych stro­jach sześ­ciu kawalerów z Prze­o­ratu Mazowsza, dwóch z Prze­o­ratu Warsza­wskiego i dwóch z Pomorskiego (Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski). Wieczór uświet­nił poe­mat muzy­czny Grze­gorza Klim­czaka „O, cud” do słów Karola Woj­tyły wyko­nany przez Lucynę Ordon Klim­czak (mez­zoso­pran) i Grze­gorz Klim­czak (fortepian). List grat­u­la­cyjny przysłał nam Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu Do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób represjonowanych „życząc, by wys­tawa spotkała się z dobrym przyję­ciem odwiedza­ją­cych i stała się inspiracją dla innych podob­nych przed­sięwz­ięć”. Łączył się z duchowo z członkami Prze­o­ratu oraz ze wszys­tkimi uczest­nikami uroczys­tości i z serca bło­gosławił JE kard. Kaz­imierz Nycz, Met­ro­polita Warsza­wski. Wszyscy zaproszeni goś­cie otrzy­mali spec­jalne piękne albumy z płytą poe­matu muzy­cznego, a dla wszys­t­kich przy­go­towano fold­ery. Głównym dar­czyńcą wys­taw jest firma Orlen, a part­nerem Tau­ron. Po kon­cer­cie i obe­jrze­niu wys­tawy Prze­o­rat Mazowsza zaprosił dos­to­jnych gości i artys­tów na wspani­ały poczęstunek.

23 wrześ­nia 2020 r.

„Cztery pory roku w poezji z Kociewia” to cykl kon­certów poezji i muzyki, orga­ni­zowany w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie przez koman­dora Orderu Świętego Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego — ani­ma­tora, autora sce­nar­iuszy i prowadzącego kon­certy. Pier­wszy, zaty­tułowany „Wiosna”, odbył się 23 wrześ­nia 2020 r. Wier­sze twór­ców związanych z Kociewiem inter­pre­towała gdańska aktorka Elż­bi­eta Goe­tel. Towarzyszyło jej dwoje młodych utal­en­towanych instru­men­tal­istów: Nikola Freda – wiolon­czela Michał Müller – skrzypce. Grafika Ste­fana Kukowskiego. Part­nerem Prze­o­rat Pomorski. Jak na czas pan­demii duża frekwencja.

25 wrześ­nia 2020 r.

Z okazji 40-​leia NSZZ „Sol­i­darność” oraz wydarzeń 50-​lecia wydarzeń Grud­nia ‚70. odbyły się uroczys­tości w których wzięli udział, m.in.: Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisław Szwed, Komen­dant Główny OHP Bog­dan Ścibut, przed­staw­iciele Komendy Głównej OHP, komend OHP, cen­trów ksz­tałce­nia i wychowa­nia OHP, Międzyza­kład­owej Komisji Koor­dy­na­cyjnej NSZZ „Sol­i­darność” Pra­cown­ików OHP, Prze­wod­niczący Zarządów Regionów NSZZ „Sol­i­darność”, dzi­ałacze związkowi NSZZ „Sol­i­darność”. Został zapros­zony Ste­fan Kukowski, wielo­letni wielce zasłużony społeczny dzi­ałacz OHP, nadal ściśle współpracu­jący z OHP im. Jana Pawła II. Uroczyste obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice św. Bry­gidy, pod­czas której homilię wygłosił Kra­jowy Dusz­pasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Pod­czas mszy Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wręczył medale „Roku Świętego Jana Pawła II” Odz­nac­zonymi osobami zostali: Sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej Stanisław Szwed, ksiądz prałat Jarosława Sroka oraz Komenda Główna OHP, w imie­niu której medal ode­brał Komen­dant Główny Bog­dan Ścibut. W sali „Akwen” Komisji Kra­jowej NSZZ „Sol­i­darność” wojew­ódzki komen­dant OHP w Gdańsku Adam Matuszewski poprowadził panel dyskusyjny pn. „NSZZ „Sol­i­darność” wczo­raj i dziś”. Spotkanie w sali „Akwen” zakończył wys­tęp artysty­czny uczest­ników gdańskiego Hufca Pracy oraz absol­wen­tów gdańskiej Muzy­cznej Szkoły, którzy zaśpiewali m.in. piosenki Jacka Kacz­marskiego. Potem było złoże­nie kwiatów pod Pom­nikiem Poległych Stoczniow­ców 1970. W cza­sie obiadu zarysowal­iśmy z Komedą Główną plan współpracy a Kon­fed­er­acją Orderu Św. Stanisława.

25 wrześ­nia 2020 r.

Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej obchodz­iło 50 lecie dzi­ałal­ności. Wśród zapros­zonych gości byli kawalerowie Ste­fan Kukowski i Jarosław Bar­toszewski (były prezes tego Towarzystwa). Oby­d­waj wyróżnieni nagro­dami spec­jal­nymi. Po ofic­jal­nej części był kon­cert zespołu Bell­canti, w pro­gramie znane utwory klasy­czne z oper, operetek i musi­cali w autorskiej inter­pre­tacji zespołu. Potem raut w cza­sie którego można było omówić dal­szą współpracę między TMZT a naszym Przeoratem.