luty

17 lutego 2023 r.

Del­e­gacja Dubieńskiej Admin­is­tracji Państ­wowej z Ukrainy odwiedzili firmę Iglo­tex, której właś­ci­cielem jest nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, który zadeklarował poprzez del­e­gację z Dubna przekazanie auto­busu wojsku ukraińskiemu. Jest to kole­jny już dar naszego kawalera. Pobyt gości z Ukrainy zakończył się uroczystym spotkaniem w Zes­pole Szkół Rol­niczych w Bolesła­wowie, na którym nasi goś­cie wzięli udział w niezwykłym wid­owisku przy­go­towanym przez uczniów tej placówki. Wys­tęp artysty­czny nie wyma­gał tłu­maczenia na język ukraiński. Młodzi artyści pokazali trudną his­torię wojenną Pol­ski, a także w prze­j­mu­jący sposób zapewnili o sol­i­darności Polaków z Ukraiń­cami. Starosta dubieński Wse­wołod Pekarski otrzy­mał Medal Polo­nia Sem­per Fidelis, który w imie­niu kapituły wręczył Ste­fan Kukowski, wielki mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława BM. To wyróżnie­nie „za wielo­let­nią współpracę ukrainsko-​polską oraz za kul­ty­wowanie pol­skości na Ukrainie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Pod­czas spotka­nia starosta Kaz­imierz Chyła na znak wspar­cia, ale także uzna­nia za odwagę, hart ducha, nieustę­pli­wość, wolę walki i ogromną wrażli­wość na potrzeby rodaków przyz­nał Wse­wołodowi Pekarskiemu, prze­wod­niczącemu Dubieńskiej Admin­is­tracji Państ­wowej, który jest odpowied­nikiem starosty, Medal Starosty Starog­a­rdzkiego. Dzięku­jemy Wam za wszys­tko. Musimy wal­czyć i się nie pod­damy. Dla nas każdy gest jest ważny – pod­kreślił Wse­wołod Pekarski.

17 lutego 2023 r.

Od marca 2022 roku do dnia dzisiejszego pod opieką i przy udziale Kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka jest wielu uchodźców z Ukrainy. Najpierw było to ok. 20 osób. Teraz jest to grupa 50 osób. Obok udostęp­nienia im nowych mieszkań Kawaler Tadeusz udostęp­nił swój dawny dom w Skór­czu. Pon­adto zapew­nia im pomoc w poszuka­niu pracy, w tym w fir­mie Iglo­tex, Restau­racji i Hotelu Molto Bene. Dzieciom które przy­jechały z matką pomogli znaleźć miejsce w przed­szko­lach i szkołach. Pon­adto udzielają wspar­cia dla ich rodzin pozosta­ją­cych w obszarze dzi­ałań wojen­nych w Ukrainie wysyła­jąc potrzebne zaopa­trze­nie. Pon­ad­to­Tadeusz do końca marca 2023 przekaże dla Sił Zbro­jnych Ukrainy za pośred­nictwem Starosty z Dubna auto­bus, który będzie dowoził wojsko na front.

24 lutego 2023 r.

24 lutego 2023r, w rocznicę bar­barzyńskiej napaści i wojny, którą puti­nowska Rosja rozpoczęła na Ukrainie, z inic­jatywy Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława odbyły się w Sztu­mie uroczys­tości, upamięt­ni­a­jące to wydarze­nie. Pod sztum­skim Głazem Pamięci, oprócz kawalerów Pio­tra Steca, Antoniego Fili i Zdzisława Frączaka, przy­byli także dzi­ałacze społeczni i samorzą­dowi, nauczy­ciele oraz liczna grupa rodzin ukraińs­kich, które znalazły schronie­nie na Pow­iślu. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a okoliczne wys­tąpi­e­nie miał Przeor pomorski Piotr Stec. Rodziny ukraińskie, nie kryjąc wzruszenia, odśpiewały przy Głazie hymn Ukrainy.