listopad

7 listopada 2019 r.

Abp Sła­woj Leszek Głódź prze­wod­niczył Mszy św. pogrze­bowej za śp. ks. kan. Pio­tra Lewańczyka, pro­boszcza parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. Wraz z met­ro­pol­itą modlili się biskupi Wiesław Szla­chetka oraz Zbig­niew Zieliński i wielu kapłanów. Pro­boszcza parafii w Wejherowie żeg­nały także tłumy wiernych. Obecna była również najbliższa rodz­ina, przy­ja­ciele oraz zna­jomi zmarłego księdza. Zapamię­tamy ks. Pio­tra jako kapłana bardzo gor­li­wego, pełnego zapału, uśmiech­niętego i otwartego na ludzi. Ks. pro­boszcz współpra­cował blisko i serdecznie z naszymi kawalerami Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, dlat­ego piękny wie­niec złożyli i cześć odd­ali kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki.

11 listopada 2019 r.

Na zaprosze­nie Infułata Mieczysława Józe­fczyka w Domu Parafi­al­nym Kat­edry Św. Mikołaja w Elblągu odbył się wieczór poe­t­y­cko — muzy­czny dla weter­anów II wojny światowej,Żołnierzy Nar­o­dowych Sił Zbro­jnych, Żołnierzy Armii Kra­jowej, a dla nas Żołnierzy Niezłom­nych. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewa­nia Hymnu Pol­skiego. Ksiądz Infułat Mieczysław Józe­fczyk, Żołnierz Armii Kra­jowej, oso­biś­cie uczest­niczył w tym wydarze­niu, opisał nie łatwą swoją drogę życiową, od dziecię­cych lat, poprzez udział w Pow­sta­niu Warsza­wskim, i dlaczego swoją dal­szą drogę życiową poświę­cił Bogu. Zapros­zona młodzież ze szkoły pod­sta­wowej nr 15 im. Armii Kra­jowej przed­staw­iła swój pro­gram poetycki.Spotkanie zakończył kon­cert w wyko­na­niu muzyków i aktorów Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego pod dyrekcją inic­ja­tora spotka­nia, prowadzącego i instru­men­tal­istę, kawalera naszego Prze­o­ratu Bogusława Tadrowskiego. Spotkanie zakończyło się poczęs­tunkiem kawą i słody­czami, gdzie długo roz­maw­iano o sytu­acji w naszej Ojczyźnie.

14 listopada 2019 r.

Kon­cert z udzi­ałem dzieci z Przed­szkola nr 8 oraz ich rodz­iców, tczews­kich zespołów wokalnych, muzyków był zwieńcze­niem chary­taty­wnego pro­jektu “Serce dla Afryki”. Pod­czas kon­cer­tuze­brano na rzecz keni­jskiego przed­szkola blisko sie­dem tysięcy zło­tych. Kon­cert rozpoczął się odśpiewaniem mod­l­itwy ojcze nasz w języku suahili. Solistkę wspierał wokalnie wielki zespół złożony z chórzys­tów Nie­boskłon­nych, Pas­sion­atki i dzieci z Przed­szkola nr 8. Po brawurowym wyko­na­niu pieśni na sce­nie pojaw­iła się pani dyrek­tor ósemki Jolanta Jank. Zaprosiła pochodzącą z Kenii, a mieszka­jąca w Tczewie Anstellę Nkhatą i wyjaśniła, że Anstella pracuje w przed­szkolu jako nauczy­cielka języka ang­iel­skiego. Keni­jskie dzieci są ubo­gie, a przed­szkole w miejs­cowości Meru ma wiele potrzeb. Dyrekcja przed­szkola pod hasłem Serce dla Afryki postanow­iła zainicjować akcję chary­taty­wną na rzecz dzieci z Kenii. Pro­jekt trwa już trzy lata, a jej kole­jnym ele­mentem był przedświąteczny kon­cert chary­taty­wny pod­czas którego Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i szerze­nie wartości patri­o­ty­cznych w przed­szkolu, ale także na ziemi tczewskiej wręczył pani dyrek­tor Jolan­cie Jank Medal 100. Lecia Niepodległości. Gorące oklaski zgro­mad­zonej pub­liczności potwierdz­iły wartość tego wyróżnienia.

15 listopada 2019 r.

Szkoła Muzy­czna w Tczewie wraz z Prze­o­ratem Pomorskim zaprasili na KON­CERT MONIUSZKOWSKI z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki do Cen­trum Kul­tury i Sztuki mieszkańców powiatu tczewskiego. W cza­sie kon­certu świet­nie przy­go­towanego przez nauczy­cieli i dyrekcję Szkoły Muzy­cznej roz­dano wiele cen­nych nagród dla uczest­ników konkursu plas­ty­cznego dla uczniów szkoły, którzy w różnymi tech­nikami plas­ty­cznymi wyrazili twór­c­zość Stanisława Moniuszki. Uczniowie, ale także nauczy­ciele przed­staw­ili dzi­ała Moniuszki w różnorod­nych for­mach muzy­cznych. Co słusznie zauważył Ste­fan Kukowski, prze­wod­niczący juri (także autor całej wiz­ual­iza­cji): dzi­ałanie artysty­czne muzyki i plas­tyki są bardzo zbieżne. Prze­o­rat Pomorski dostar­czył całej wiz­ual­nej oprawy tego dzieła dla Tczewa. Kon­cert był ucztą dla ucha, a prace plas­ty­cznych dla oka. Dobra współpraca naszego Przeoratu.

23 listopada 2019 r.

Obchody zain­au­gurowała kon­fer­encja popularno-​naukowa w Bib­liotece Diecez­jal­nej poświę­cona dzi­ałal­ności jubi­lata. Ks. prałat dr Ireneusz Smagliński wita­jąc licznie zebranych stwierdził, dalej: „pro­fil radia, który sobie od początku założyliśmy i go kon­tynu­u­jemy to ukazanie piękna i osiąg­nięć ludzi, którzy kochają Boga i drugiego człowieka”. Mówca naw­iązał do misji kapłana w medi­ach, stwierdza­jąc, że „dzisiaj konieczna jest obec­ność kapłana w przestrzeni medi­al­nej bo właśnie tam współczesny człowiek pyta o Boga, chce Go spotkać, poz­nać i z Nim się zaprzy­jaźnić a szczegól­nie potrze­bują tego ludzie młodzi”. W wys­tąpi­e­niu koman­dor pelplińskiego Orderu ŚS Bog­dana Wiśniewskiego mocno wybrzmi­ała obec­ność rozgłośni w środowisku lokalnym, szczegól­nie w pro­mocji i wspiera­niu kul­tury regionów. Po kon­fer­encji odbyła się gala jubileuszowa, pod­czas której podz­iękowano pra­cown­ikom radia a rozgłoś­nia wręczyła wyróżnienia osobom i insty­tucjom najbardziej ją wspier­a­ją­cym, w tym także kawalerowie: Ste­fan Kukowski, Leszek Meler, Kaz­imierz Smoliński, Bog­dan Wiśniewski. Za propagowanie patri­o­tyzmu i dzi­ała­nia na rzecz pol­skości Radio Głos z Pelplina zostało odz­nac­zone Medalem 100 Lecia Niepodległości, który wręczył Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie Bog­dana Wiśniewskiego. Cen­tral­nym punk­tem obchodów była Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Wśród kon­cel­e­bran­sów był biskup pomoc­niczy Arka­diusz Okroj oraz wielu kapłanów. Mówiąc o misji radia biskup stwierdził, że „świat potrze­buje dzisiaj prawdzi­wych mis­jonarzy nadziei, a nie pro­roków nieszczęść”.Podczas liturgii zespół „Na cały głos” wykonał „Missa vox Pelplinie”. Są to stałe części Mszy św. spec­jal­nie skom­ponowane na tę okazję. Potem dla zapros­zonych gości był wspani­ały poczęstunek.