grudzień

4 grud­nia 2021 r.

Kole­jne spotkanie wig­ili­jne Prze­o­ratu Pomorskiego zro­bil­iśmy w warunk­ach reżimu pan­demicznego. Część dam i kawalerów miało istotne powody nie uczest­niczenia w naszym spotka­niu. Na spotka­niu słowo Boże głosił zaprzy­jaźniony z nami ks. dr Woj­ciech Glin­iecki. Kapelan nasz ks. Piotr Wysga mod­lił się za nas w Rzymie, zaś Ks. dr Józef Pick w tym cza­sie będąc w kon­cele­brze z ks. bisku­pem R. Kasyną miał intencję za damy i kawalerów Orderu. Na początku Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył wielce zasłużonemu kawalerowi, sekre­tar­zowi Rady Statu­towej Kon­fed­er­acji OŚS, pod­niesie­nie do klasy II — Krzyż Koman­dorski z Gwiazdą Sre­brną. Zaś „Cer­ty­fikaty Dobra” za hojne dzi­ałanie i akty­wność otrzy­mali kawalerowie: Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Łukasz Par­tyka, Andrzej Zblewski, Hen­ryk Jarosz i dama Anna Par­tyka. Przeła­mal­iśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia, odśpiewal­iśmy kolędy. Bogate meny i wielce nas­tro­jowy stół wig­ili­jny przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer (właś­ci­ciel restau­racji Piaskowa). Ciasta dostar­czył, jak zawsze, kawaler Leszek Meler. Po części sacrum i po kon­sumpcji był czas na omaw­ianie planów dzi­ałań w Prze­o­ra­cie i Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Radu­jmy się, czas bło­gosław­ieństwa Dzieciątka blisko.

6 grud­nia 2021 r.

Jak zawsze akty­wny, szczegól­nie w zakre­sie dobroczyn­ności, kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. zainicjował w okre­sie Bożego Nar­o­dzenia przekazanie setek ubrań, kurtek, poś­cieli, obrusów, zabawek itp.( w tym wiele nowych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dary zostają przekazy­wane rodzi­nom potrze­bu­ją­cym z terenu Tczewa i powiatu Tczewskiego. W roz­da­niu tak wielkiej ilości uczest­niczy, oprócz naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, Schro­nisko dla Bez­dom­nych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy i. św. Brata Alberta, kierown­ictwo i młodzież z tczewskiego Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia. Włączyły się także Szpi­tale Tczewskie i jał­mużnik w Prze­o­ra­cie Pomorskim Witold Sosnowski.

9 grud­nia 2021 r.

W sali Jana Pawła II przy Parafii Trójcy świętej w Wejherowie, dzięki staran­iom kawalera Hen­ryka Jarosza, odbyło się pod­sumowanie ogólnopol­skiego Konkursu Plas­ty­cznego „Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny” - życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego przeprowad­zonego na ziemi wejherowskiej wśród dzieci i młodzieży. O konkur­sie mówił pomysło­dawca — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, o Kar­dy­nale S. Wyszyńskim — naczel­nik IPN dr Arka­diusz Kaza­ński. Reżim pan­demiczny ograniczył ilość uczest­ników i sku­mu­lował ilość wręczanych podz­iękowań i nagród. Za orga­ni­za­cję i part­nerstwo w Konkur­sie medale Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego otrzy­mali: Lisius Gabriela — Starosta Powiatu Wejherowskiego, Kraszkiewicz Arka­diusz — Vice Prezy­dent Miasta Wejherowa, Poł­chowski Hen­ryk ‚Hen­ryk Jarosz — kawaler w Orderze Św. Stanisława (główny orga­ni­za­tor) ‚Szkoła Pod­sta­wowa Zgro­madzenia Sióstr Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego im. bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie ‚( ode­brała dyrek­tor szkoły Mar­lena Wilmańska), Szkoła Pod­sta­wowa nr 11 im. Teodora Bold­u­ana w Wejherowie (ode­brała dyrek­tor szkoły Wio­letta Podol­ska). Medale w imie­niu Kapituły Medalu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego wręczał Ste­fan Kukowski.

Medale „Inki — zachowałam się jak trzeba”, za wielo­let­nią dzi­ałal­ność budu­jącą i utr­wala­jącą pol­skość, otrzy­mali: Formela Edward — Wejherowska Wspól­nota Pokoleń, Sychowski Fran­ciszek — prze­wod­niczący Komisji konkur­sowej, Hinca Zenon – komen­dant Straży Miejskiej w Wejherowi, dr Kaza­ński Arka­diusz naczel­nik IPN, Serocki Piotr Naczel­nik Starostwa Powia­towego. Potem kawaler Hen­ryk Jarosz, starosta wejherowski i vice-​prezydent miasta wręczali wszys­tkim obec­nym uczniom dyplomy i nagrody. Spec­jalny zestaw nagród, wręczył w imie­niu Prezy­denta RP Andrzeja Dudy, Kar­czewski Piotr — doradca społeczny prezy­denta. Pod­kreślono wysoki poziom prac artysty­cznych i różnorod­ność tech­nik plas­ty­cznych. Pozostałych kilka­dziesiąt uczniów otrzy­mało w swoich szkołach spec­jalne podz­iękowa­nia. Po uroczys­toś­ci­ach był czas na poczęs­tunek oraz reflek­sje z ucz­ni­ami na temat konkursu i Pry­masa Tysią­cle­cia. Także z opieku­nami, władzami miasta i powiatu zarysowal­iśmy zakres dal­szej dobrej współpracy w myśl dewizy orderowej „Praemi­ano incitat”.

9 grud­nia 2021 r.

Czas reżimu pan­demicznego znacznie ogranicza kon­takty i wyjazdy, ale doce­ni­anie dzi­ałań prospołecznych w ramach Orderu Świętego Stanisława nie może być cią­gle prze­suwane. Kan­clerz Kapituły Medalu wyko­rzys­tał czas wspólny na omaw­ianie przyszłości Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława i w obec­ności przy­jaciół i członków Orderu wręczył Prze­orowi Prze­o­ratu Warsza­wskiego Zbyszkowi Nowakowi „Medal Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” za wielo­let­nie dzi­ała­nia chary­taty­wne i akty­wny udział w I Inwest­y­turze Kon­fed­er­acji OŚS w kom­plek­sie zamkowym Wrochem 6 listopada 2021 r. Zawodowa dzi­ałal­ność Prze­ora, jak zawsze pod­kreśla, jest „pośred­nicząca”, są siły wyższe i dlat­ego otrzy­mał od Ste­fana Kukowskiego cer­ty­fikowane relik­wie św. Fran­ciszka z Asyżu umieszc­zone w relik­wiarzu pro­jek­towanym przez dar­czyńcę. Szczęść Boże na dal­sze lata chary­taty­wnej działalności.

11 grud­nia 2021 r.

11 grud­nia w tczewskiej Farze za wielkie zasługi w krzewie­niu idei bł. Kard. Ste­fana Wyszyńskiego, na wniosek prał. Pio­tra Wysgi, Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wręczył ks. dr. Woj­ciechowi Glin­ieck­iemu Medal Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Ksiądz Woj­ciech, szczegól­nie w roku 2021, orga­nizu­jąc wiele dzi­ałań społecznych pod­kreślał rolę Pry­masa Tysią­cle­cia. Zor­ga­ni­zował również na tere­nie miasta wielką wys­tawę otwartą w niedzielę 12 wrześ­nia 2021r. poświę­coną kard. Ste­fanowi Wyszyńskiemu, który za swoje zasługi i dzi­ałal­ność nie tylko religi­jną, ale i w obronie praw człowieka, nar­odu i Koś­cioła nazwany jest Pry­masem Tysią­cle­cia. Inic­ja­torem i autorem wys­tawy był ks. dr Woj­ciech Gliniecki.

Po wręcze­niu medalu, ks. Woj­ciech podz­iękował za takie wyróżnie­nie, a zgro­madzeni wierni nagrodzili swego opiekuna szcz­erymi, gorą­cymi oklaskami. Po uroczystym wręcze­niu rozpoczęła się msza święta. ”Praemiando inci­tat” , liczymy na dal­sze wspani­ałe pomysły i współpracę z Orderem Świętego Stanisława.

13 grud­nia 2021 r.

Trady­cyjnie przed Świę­tami Bożego Nar­o­dzenia biskup pelpliński Ryszard Kasyna zaprasza do Pelplina, aby podz­iękować za całoroczną współpracę i złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkanie rozpoczął kon­cert w bazylice kat­e­dral­nej utworów Bożonar­o­dzeniowych w wyko­na­niu zespołu „Na cały głos”. Część dal­sza uroczys­tości było w goty­ckim refektarzu.

Od wielu lat także jest zapraszany na te spotka­nia Prze­o­rat Pomorski, w tym roku reprezen­towany przez Leszka Mel­era, Annę i Łukasza Par­tyków i Ste­fana Kukowskigo. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji złożył na ręce Eksce­lencji życzenia dla wszys­t­kich kapłanów i osób kon­sekrowanych, dzięku­jąc za życ­zli­wość, patronat i wspar­cie dzi­ałań Orderu Świętego Stanisława. Potem była możli­wość składa­nia życzeń, uwzględ­ni­a­jąc reżim pan­demiczny, z innymi zapros­zonymi gośćmi. Był także poczęs­tunek dla wszys­t­kich i czas na roz­mowy, szczegól­nie z samorzą­dow­cami na temat naszej przyszłorocznej akcji „Polo­nia. Polo­nia sem­per fitelis”.

15 grud­nia 2021 r.

Posumowanie ogólnopol­skiego Konkursu lit­er­ack­iego „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński. Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”organizowanego przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława było w Pelplinie. Życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała zostało zawarte w pra­cach lit­er­ac­kich. Oprawę plas­ty­czną tworzyły prace plas­ty­czne uczniów z tczewskiej edy­cji Konkursu S. Wyszyńskiego. Prace lit­er­ackie nadesłane z całej Pol­ski oce­niali i uroczys­tość orga­ni­zowali kawalerowie Bog­dan Wiśniewski i Jarosław Bar­toszewski. Zaś z Diecezji Pelplińskiej bardzo zaan­gażowany orga­ni­za­tor ks. dr Łukasz Sim­iński, który wraz z J.E. bisku­pem Ryszar­dem Kasyną wręczali dyplomy i nagrody przy­byłym uczniom i opiekunom. Reżim pan­demiczny zmusił orga­ni­za­torów do wręcz sym­bol­icznego spotka­nia uczniów, opiekunów i orga­ni­za­torów. Wyświ­et­lono krótki film o Kar­dy­nale, wyczy­tano listę uczniów– lau­re­atów. Po wręcze­niu obec­nym nagród Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu S. Wyszyńskiego poprosił odz­nac­zonych „Medalem Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” o wys­tąpi­e­nie i wręczył medale: Biskupowi Pelplińskiemu, ks. Łukas­zowi Sim­ińskiemu, Bog­danowi Wiśniewskiemu i Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu. S.Kukowski, pomysło­dawca całego konkursu orga­ni­zowanego w całej Polsce, wspom­niał o ogólnopol­skim pod­sumowa­niu konkursu plas­ty­cznego i mul­ti­me­di­al­nego w Częs­to­chowie. Wów­czas jeszcze była możli­wość rozpoczę­cia mszą świętą przed Czarną Madonną, Królową Pol­ski kon­cele­browaną przez abpa Wacława Depo i z jego udzi­ałem pod­sumowanie w Muzeum Monet i Medali. W Pelplinie w Bib­liotece Diecez­jal­nej był czas na wspólne zdję­cia i na omówie­nie przy kawie doty­chcza­sowych wspól­nych dzi­ałań, jak i zarys dal­szych. Zain­tere­sowanie wzbudz­iła przyszłoroczna inna wielka akcja Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława: „Polo­nia. Polo­nia sem­per fidrlis” wraz z przy­bliże­niem postaci ks. Bolesława Domańskiego, absol­wenta Col­legium Mar­i­anum i Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie. Prawie świąteczny poczęs­tunek dostar­czył kawaler Leszek Meler, przy­go­towali całość, jak zawsze wielce życ­zliwi, pra­cown­icy Bib­lioteki Diecezjalnej.