lip­iec

16 lipca 2022 r.

W Muzeum Monet i medali Jana Pawła II odbyła się uroczys­tość 10-​lecia dzi­ałal­ności Fun­dacji Wspiera­nia Kul­tury, Sztuki i Trady­cji Rękodzieła Artysty­cznego im. Św. Królowej Jad­wigi z siedz­ibą w Częs­to­chowie. Fun­dacja wraz z wolon­tar­iuszami stworzyli, między innymi, rep­liki obrazów Jana Mate­jki, wyko­nane metodą haftu krzyżykowego: Bitwa pod Grun­wal­dem, Jan Sobieski pod Wied­niem, Zamo­jski pod Byczyną.W cza­sie uroczys­tości Fun­dacja została odz­nac­zona Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Odz­nacze­nie ode­brał Prezes — Adam Panek. Medal Polo­nia Sem­per Fidelis został przyz­nany przez Kapitułę Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława MB, a wręczył Hon­orowy Członek Kon­fed­er­acji — Krzysztof Witkowski. Uzgod­niono współpracę z Fun­dacją na polu dzi­ałal­ności społecznej.

19 lipca 2022 r.

O godz. 10.00 odsłonię­ciem tabl­icy pamiątkowej poświę­conej funkcjonar­ius­zom Komendy Powia­towej Policji Państ­wowej w Tczewie. Pamiątkowa tablica umieszc­zona została na pier­wszym budynku zaj­mowanym przez przed­wo­jenną Policję w Tczewie. Pow­stała w hołdzie funkcjonar­ius­zom Policji Państ­wowej z Komendy Powia­towej w Tczewie wiezionym w obozie w Ostaszkowie i zamor­dowanym przez sowieckie NKWD, pogrze­banym w dołach śmierci w Twerze w 1940 roku oraz zamor­dowanym przez Niem­ców w lat­ach 19391945. Odsłonię­cia tabl­icy dokon­ali: Komen­dant Główny Policji Państ­wowej gen. insp. dr Jarosław Szym­czyk, Komen­dant Wojew­ódzki Policji w Gdańsku gen. nadinsp. Andrzej Łapiński, dyrek­tor gdańskiego Odd­zi­ału IPN dr Paweł Piotr Warot i Ste­fan Kukowski. Pomysło­dawcą pow­sta­nia tabl­icy i zarysu uroczys­tości był tczewski społecznik p. Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Pier­wsze jego pro­jekty tabl­icy i zarysy całej orga­ni­za­cji uroczys­tości pow­stały już w roku 2016. Pro­jekt sfi­nal­i­zowano dzięki zaan­gażowa­niu Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku. Wie­niec w imie­niu mieszkańców Tczewa i powiatu złożyli: starosta Mirosław Augustyn,prezydent miasta Mirosław Pobłocki i Ste­fan Kukowski, który osobno złożył wie­niec w imie­niu Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława i udzielał wywiadów mediom.

O godz. 11.00 w Koś­ciele pw. Pod­wyższenia Krzyża Św. w Tczewie odpraw­iono Mszę św. w intencji polic­jan­tów. Cele­brował ją ks. Biskup dr Ryszard Kasyna. Pod­czas nabożeństwa zbier­ane były datki z przez­nacze­niem dla podopiecznych Fun­dacji Pomocy Wdowom i Siero­tom Po Poległych Polic­jan­tach. W Mszy św. zgod­nie z cer­e­mo­ni­ałem pol­i­cyjnym udział wzięli pomorscy funkcjonar­iusze z kadrą kierown­iczą na czele.

O godz. 12.00 rozpoczęła akademia na Placu Gen­er­ała Józefa Hallera w Tczewie. Pod­czas apelu na placu kilkudziesię­ciu polic­jan­tów otrzy­mało wyróżnienia w postaci odz­naczeń państ­wowych i resor­towych tj. Złote, Sre­brne i Brą­zowe Medale za Dłu­go­let­nią Służbę oraz Sre­brne i Brą­zowe Odz­naki „Zasłużony Polic­jant” oraz awanse w stop­ni­ach służbowych. Złoty Medal potrzy­mał Marcin Mali­nowski– Komen­dant Powia­towy, który pod­jął pro­jekt S.Kukowskiego i doprowadził do tych uroczystości.

Na uroczys­tość zaproszeni zostali przed­staw­iciele władz samorzą­dowych, współpracu­ją­cych służb oraz insty­tucji. Funkcję gospo­darza cer­e­monii pełnił Komen­dant Wojew­ódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Uroczys­tości towarzyszył pokaz pol­i­cyjnego sprzętu przy­go­towany przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku. Wys­taw­iono także stoisko infor­ma­cyjne Zespołu ds. Doboru Wydzi­ału Kadr i Szkole­nia KWP w Gdańsku, gdzie można było uzyskać wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące pro­ce­dury kwal­i­fiku­jącej do służby w Policji. Polic­janci z tego wydzi­ału przeprowadzili także pokaz tech­nik i tak­tyk interwencji.

Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach był raut, w cza­sie którego dziękowano zaan­gażowanym osobom. Przy wręcze­niu Ste­fanowi Kukowskiemu pod­kreślono, iż był on spir­i­tus movens tych wszys­t­kich zdarzeń na ziemi tczewskiej. Panowie gen­er­ałowie policji zadeklarowali dal­szą współpracę z Orderem Świętego Stanisława.