sty­czeń

6 sty­cz­nia 2023 r.

To już 10 lat orga­ni­zowa­nia Tczewskiego Orszaku Trzech Króli z grupą orga­ni­za­cyjną pod inic­ja­torem tego wydarzenia Ste­fanem Kukowskim. Dodać należy, iż zespół ten orga­ni­zował przez 10 lat Wielką Tczewską Wig­ilię dla wszys­t­kich mieszkańców miasta, gro­madząc często ponad 5.000 osób przy „jed­nym stole”. Jak co roku uli­cami Tczewa trzej królowie podążali za gwiazdą betle­jem­ską, by oddać hołd świętej rodzinie i złożyć dary Jezu­sowi. Na star­cie z darami ustaw­ili się: Mel­chior, Kacper i Bal­tazar. Wszyscy oni z trzech stron ruszyli, by pokłonić się i obdarować Króla Królów. I tak Mel­chior z pl. Hallera ruszył jako pier­wszy (pan Michał Samp) w towarzys­t­wie biskupa pomoc­niczego Arka­diusza Okroja, ks. pro­boszcza Adama Gadom­skiego i Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Za nimi szła Św. Jad­wiga Królowa — patronka Zespołu Szkół Katolic­kich i miasta Tczewa. W wielkiej licz­bie staw­iło się Bractwo Kurkowe. Dalej szli współor­ga­ni­za­torzy tego Orszaku, czyli Szkoła Katolicka. Drugi orszak wyruszył spod Fab­ryki Sztuk. Król Kacper — lekarz Woj­ciech Chylicki w dos­to­jnej bryczce w towarzys­t­wie ks. pro­boszcza Andrzeja Piekarnikar­czyka, pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicji Gajew­skiej i posła RP Kaz­imierza Smolińskiego. Na koniec z pod pom­nika św. Jana Pawła II pomknął król Bal­tazar (pan Tomasz Kajzer). Na czele orszaku na koniu jechał ryc­erz (doświad­c­zony wielce Eligiusz Micha­lak), za nim podążał starosta tczewski Mirosław Augustyn w towarzys­t­wie Orga­ni­za­tora trze­ciego orszaku — kawaler Orderu Św. Stanisława Witolda Sos­nowskiego. W poszczegól­nych orsza­kach wydawano za darmo korony, cer­ty­fikaty udzi­ału w orszaku, tczewskie śpiewniki orsza­kowe. Wszyscy uczest­nicy trzech orsza­ków wraz z tczewianami dotarli na tczewską Kanonkę, gdzie spotkali się ze Świętą Rodz­iną. Przynieśli ze sobą bib­li­jne dary: kadzidło, złoto, mirrę i pokłonili się dzieciątku Jezus. W rados­nym nas­troju wznos­zono okrzyki, kła­ni­ano się Jezuskowi. Na sce­nie witał wszys­t­kich dos­to­jnych gości ks. Woj­ciech Glin­iecki. Pan Prze­mysław Radziszewski, jeden z najlep­szych solistów w Polsce, przy akom­pa­ni­a­men­cie Mar­iusza Dworakowskiego intonował szereg kolęd skutecznie inicju­jąc wspólne śpiewy. O orszaku trzech króli — świę­cie Objaw­ienia Pańskiego mówił ks. biskup Arka­diusz Okrój, o trady­cji, o rodzinie, o radości z Nar­o­dzenia. W imie­niu społeczności mówił starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Inic­ja­tor orsza­ków Ste­fan Kukowski zaczął, iż „Jezus malusieńki nie płacze z zimna”, gdyż setki gorą­cych serc przy­byłych na orszak Go ogrzeje i podz­iękował ludziom i orga­ni­za­cjom dobrej woli, którzy przy­czynili się do tego zbożnego dzieła. Na sce­nie „Dzieci Maryi” odtańczyły taniec uwiel­bi­enia. Poczęs­tunek Świętej Rodziny dla wszys­t­kich gości to setki ciast, gorąca kawa, herbata, ale także kiełbasy z grilla. W namio­cie orga­ni­za­cyjnym na cer­ty­fikat­ach udzi­ału w Orszaku przy­bi­jano kole­jne pieczę­cie i przyj­mowano korony samodziel­nie wyko­nane, które wezmą udział w konkur­sie. Wspólne kolęd śpiewanie, wiele zdjęć z królami i świętą rodz­iną było dal­szym wspól­nym udzi­ałem wspól­noty radości i zjed­noczenia. Z ramienia Prze­o­ratu Pomorskiego szczegól­nie włączyli się w orga­ni­za­cję: dama Anna Bubka, Katarzyna Stu­dena i Halina Cybul­ska oraz kawalerowie Jarosław Bar­toszewski, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski oraz pos­tu­lanci Janusz Więcek, Sła­womir Zyganowski, .Patronatem tczewski Orsza­kiem objęli Biskup J.E. Arka­diusz Okroj, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. Do następ­nego Orszaku !

7 sty­cz­nia 2023 r.

Od siostry Goretti dostal­iśmy zaprosze­nie na doroczne uroczys­tości bożonar­o­dzeniowe. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski współpracuje z tym ośrod­kiem, które zaj­mują się osobami o więk­szej niesprawności fizy­cznej i umysłowej. Przed­staw­iono jasełka w ich wyko­na­niu, kon­cert kolęd innych artys­tów i tczewskiego chóru „Fisolki”. Przez prawie trzy godziny było bardzo radośnie i inte­gra­cyjnie. Popros­zony o głos gość hon­orowy Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji w asyś­cie Mar­iusza Dworakowskiego — pos­tu­lanta do Orderu wręczył na ręce siostry Medal „Pro eccle­sia” Zgro­madze­niu Sióstr Benedek­tynek Samary­tanek Krzyża Chrys­tu­sowego w Bielawkach za wielo­letni wkład w kul­ty­wowanie pol­skości. wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw i wytr­wałość w ich realizację.

25 sty­cz­nia 2023 r.

Jubileuszowy, 10 Orszak Trzech Króli za nami. Do restau­racji „Piaskowa” Pio­tra Rezmera po raz dziesiąty starosta tczewski i Ste­fan Kukowski zaprosił na spotkanie pod­sumowu­jące tczewski Orszak. Dla kilkudziesię­ciu osób i orga­ni­za­cji przy­go­towano podz­iękowa­nia: „Jaśniejąca gwiazda niech wskazuje nam zawsze drogę w życiu, jak wskazała nam drogę do nowonar­o­d­zonego Jezusa na 10. Tczewskim Orszaku Trzech Króli. Oby czyste intencje i czyny z których korzys­tali wszyscy zgro­madzeni na tym rados­nym spotka­niu były trwałe i pożyteczne. Jesteśmy wdz­ięczni za zaan­gażowanie, licząc na dal­sze dzi­ała­nia na rzecz Koś­cioła Powszech­nego”. Za wielkie zaan­gażowanie, wkład własny i udział w Orszaku podz­iękowa­nia wręczali J.E. Arka­diusz Okroj — Biskup Pomoc­niczy Pelpliński, Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski i Ste­fan Kukowski — pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor wraz z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Św. Stanisława wszys­t­kich Orsza­ków. Zaan­gażowani w to wielkie dzieło byli damy Anna Bubka, Katarzyna Stu­dena, i Halina Cybul­ska, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Leszek Meler, Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski, pos­tu­lanci: Janusz Więcek i Sła­womir Zyganowski. Do szczegól­nie zaan­gażowanych należały: Zespół Szkół Katolic­kich i Fab­ryka Sztuk. Dalej młodzież z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, z tczewskiego OHP i Młodzieży Wszech­pol­skiej. Po raz 10 podz­iękowanie z rąk ks. Biskupa podz­iękowanie ode­brał Eligiusz Micha­lak (tym razem bez swego rumaka), Jiry Stu­deny, dar­czyńcy Leszek Meler i Jacek Zyw­ert. Zawsze zabez­pieczali tczewska Policja, Straż Miejska i Ochot­nicza Straż Pożarna. Imi­enne podz­iękowa­nia były dla księży zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję. Za część religi­jno — artysty­czną podz­iękowano wielkiemu artyś­cie Prze­mysła­wowi Radziszewskiemu i Mar­ius­zowi Dworakowskiemu. Całą wielka logistykę (scenę, namioty, bari­erki) zawdz­ięcza­l­iśmy Urzę­dowi Miejskiemu i Zakład­owi Usług Komu­nal­nych. Zawsze liczyć mogliśmy na Szwadron Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i Bractwo Kurkowe. Podz­iękowa­nia otrzy­mali również media, które zapraszały społeczność na radosne spotka­nia orsza­kowe. Pod­czas spotka­nia wspólny śpiew kolęd intonował ks. Woj­ciech Glin­iecki. Jubileuszowe spotkanie zgro­madz­iło mniejszą ilość osób. Po okre­sie pan­demicznym jest to zjawisko które dotknęło wszys­tkie dzi­ała­nia pub­liczne. Mamy nadzieję, iż pow­ili wrócimy do masowej orga­ni­za­cji. W cza­sie orszaku roz­dawal­iśmy wszys­tkim cer­ty­fikaty udzi­ału, korony oraz tczewskie śpiewniki orsza­kowe. Orga­nizu­jąc prze 10 lat wielkie spotka­nia wig­ili­jne i potem orsza­kowe roz­dal­iśmy już ok. 46.000 śpiewników z kolę­dami. Był też poczęs­tunek „świętej rodziny”(kawa, herbata, ciasta) ale także kilka­set kiełbas z grilla. Konkurs na najpiękniejszą koronę przeprowadz­iła i nagrody wręczała przed­staw­icielka Fab­ryki Sztuk. Po ofic­jal­nych podz­iękowa­ni­ach był czas na wspólne zdję­cia z bisku­pem i starostą, który podz­iękował panu Ste­fanowi Kukowskiemu za orga­ni­za­cję i zaan­gażowanie. Przy kawie i cias­tach były krótkie reflek­sje osób z sali. Pod­sumowanie tczewskiego Orszaku dokonał Ks. Biskup, dzięku­jąc za wielki wkład i wysiłek orga­ni­za­cyjny licząc na dal­szą akty­wność osób zaan­gażowanych w dzieła ewan­ge­liza­cyjne udziela­jąc paster­skiego bło­gosław­ieństwa. Po ofic­jal­nym spotka­niu, pod­czas pry­wat­nej kolacji, był czas na omówie­nie z bp. Arka­diuszem dal­szej współpracy Kon­fed­er­acji Orderu z Koś­ciołem, a zwłaszcza z Diecezją Pelplińską na najbliższe miesiące i lata.

29 sty­cz­nia 2023 r.

Wielki Finał czyli Kon­cert Wiec­zoru odbył się z udzi­ałem wybit­nego solisty Syl­wes­tra Targosza-​Szalonka. Pod­czas gali finałowej, na „Fes­ti­walu Serc” w Parafii Chrys­tusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie Chór Męski Har­mo­nia z Wejherowa jak i Chór męski Echo z Tczewa otrzy­mały medal „Polo­nia Sem­per Fidelist” „Za 100. let­nią dzi­ałal­ność na niwie kul­tury pol­skiej. Za artysty­czne, społeczne, patri­o­ty­czne szerze­nie pol­skości i obronę dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą”. Medale zostały wręc­zone dyry­gen­towi obu chórów Leszkowi Gołąbowi i preze­som chórów, przez Hen­ryka Jarosza (kawalera Orderu Św. Stanisława) i Ste­fana Kukowskiego — prze­wod­niczącego Kapituły Medalu. Bur­zliwe oklaski pub­liczności potwierdz­iły słuszność decyzji Kapituły. Po kon­cer­cie w koś­ciele było spotkanie przy kawie , gdzie omówiono dal­szą współpracę z księdzem pro­boszczem infułatem Danielem Nowakiem i panem Marcinem Drewą — doradcą prezy­denta RP a Kon­fed­er­acją Orderu Św. Stanisława.