październik

2 października 2022 r.

W pier­wszą niedzielę października 2022 r. w Piaśnickim Sank­tu­ar­ium odbyły się coroczne uroczys­tości patri­o­ty­czno — religi­jne celem uczcze­nie pamięci pomor­dowanych w lat­ach 19391940. W obchodach wzięli udział przed­staw­iciele wielu środowisk społecznych i poli­ty­cznych Pomorza i Kaszub. Uroczys­tej mszy św. z udzi­ałem okolicznych kapłanów prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej bp Wiesław Szla­chetka. Następ­nie odczy­tany został apel poległych. Pod­kreślano jak istotne jest pielęg­nowanie wartości, za które swoje życie odd­ali pomor­dowani w lasach piaśnic­kich — Bóg, Wol­ność i Ojczyzna.
Order Św. Stanisława reprezen­tował na uroczys­tości i wiązankę kwiatów złożył kawaler Hen­ryk Jarosz.

9 października 2022 r.

Kawaler Jarosław Bar­toszewski wraz z małżonką jako drużyna Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS wzięli udział w orga­ni­zowanej przez Związek Pił­sud­czyków RP Okręg Gdański II Ogólnopol­skiej Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej Służb Mundurowych pod patronatem Woje­w­ody Pomorskiego. Tegoroczne zma­gania odby­wały się na tere­nie Gdańska, Sopotu i Gdyni, a uczest­nicy musieli pokazać swoje umiejęt­ności strz­eleckie, rozwiązać krzyżówkę patri­o­ty­czną oraz test z zakresu I pomocy przedm­e­dy­cznej, odnaleźć w Sopocie pom­nik Misia Wojtka z armii Andersa i zro­bić z nim selfie, a także ułożyć hasło Spar­taki­ady. Zak­wa­terowanie w Domu Mary­narza w Gdyni umożli­wiło też nocny spacer po plaży połąc­zony ze zbieraniem bursz­tynów. Niedzielne pod­sumowanie (w którym wziął również udział Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS) objęło nie tylko wręcze­nie pucharów i nagród zwycięskim drużynom (Prze­o­rat Pomorski zajął IV miejsce w krzyżówce patri­o­ty­cznej oraz otrzy­mał wyróżnie­nie w konkur­sie na zdję­cie z Misiem Wojtkiem), ale także wręcze­nie odz­naczeń. Wręc­zono medale Danuty Siedzikówny „Inki” oraz „Polo­nia Sem­per Fidelis” zasłużonym dzi­ałac­zom Związku Pił­sud­czyków RP. Nato­mi­ast Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski oraz kawaler Jarosław Bar­toszewski za zasługi i wspar­cie dla ruchu krwio­daw­stwa i ratowa­nia życia ludzkiego otrzy­mali od przed­staw­icieli Kapituły w Niepokalanowie medale XX rocznicy Ustanowienia Św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego Patronem Hon­orowych Daw­ców Krwi w Polsce.

11 października 2022 r.

W warsza­wskim ogólnopol­skim stu­dio nagran­iowym nagrano roz­mowę redak­tora Pio­tra Szubar­czyka z dzi­ałaczem społecznym Ste­fanem Kukowskim z Tczewa. Roz­mowa doty­czyła odz­naczeń w Polsce, ale szczegól­nie o Orderze Świętego Stanisława. Z załąc­zonego nagra­nia można się dowiedzieć o kawaler­ach i damach dzi­ała­ją­cych w Orderze i losach tej zaszczyt­nej orga­ni­za­cji. Krótki czas nagra­nia nie poz­wolił poruszyć wszys­t­kich aspek­tów dzi­ałań orderowych. Pole­camy wywiad Order św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Ale także udoku­men­towane wzmi­anki o dzi­ałal­ności w Orderze są na www​.sw​-stanis​law​.pl oraz kossbm​.pl

13 października 2022 r.

W miejs­cowości Miłomłyn jest jeden z pom­ników Danuty Siedzikówny — Inki przy którym Piotr Szubar­czyk i Ste­fan Kukowski złożyli znicze pamięci. Pom­nik pow­stał dzięki zaan­gażowa­niu pana majora Dar­iusza Kaz­imier­czyka któremu wręczyliśmy Medal INKI — za bez­in­tere­sowną pracę na rzecz upamięt­nienia dziel­nej san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady AK oraz żołnierzy „wyk­lę­tych”, wal­czą­cych o „Pol­skę wolną i czystą jak łza”.

13 października 2022 r.

W dniu Edukacji Nar­o­dowej, święta nauczy­cieli i wszys­t­kich pra­cown­ików oświaty, Ste­fan Kukowski– Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława wraz z Kawalerem Piotrem Szubar­czykiem złożyli życzenia, przede wszys­tkim sukcesów w życiu oso­bistym i pry­wat­nym, real­iza­cji wszys­t­kich twór­czych planów i zamierzeń oraz nigdy niesłab­nącego zapału i zaan­gażowa­nia w pracę na rzecz młodego pokole­nia, szczegól­nie na polu dzi­ałań patri­o­ty­cznych. Doce­ni­a­jąc wielo­let­nią dzi­ałal­ność pana Bogusława Fijasa — Wójta Gminy Ostróda i pani Ewy Mali­nowskiej — Kierown­ika Refer­atu Oświaty, Kul­tury i Sportu wręczyli Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”. Kapituła Medalu doceniła wielo­let­nią dzi­ałal­ność obu odz­nac­zonych, oblig­u­jąc do dal­szej pracy wychowaw­czej w duchu patri­o­tyzmu w myśl dewizy Orderu „Praemiando incitat”.

21 października 2022 r.

W Zes­pole Przed­szkolno – Szkol­nym w Tyrowie odbyła się uroczys­tość przekaza­nia Relik­wii Św. Jana Pawła II Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Tyrowie. W Uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyły też władze Tyrowa i Ostródy. Pod­czas kon­cele­browanej Mszy Świętej w Koś­ciele pw. Świętego Woj­ciecha w Tyrowie relik­wię na ręce Dyrek­tor Bożeny Bohdziewicz, przed­staw­icieli Rady Rodz­iców i uczniów przekazał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który wspom­niał też o wielkiej wys­tawie pol­s­kich artys­tów „Odblask Tajem­nicy” w roku JP II poświę­conej Ojcu Świętemu. Obchody święta szkoły uświet­niła obec­ność pocztów sztan­darowych ze szkół w Sam­borowie, Brzy­dowie, Idzbarku i Durągu. Na zakończe­nie mszy uczniowie zaprezen­towali pro­gram artysty­czny przy­bliża­jący syl­wetkę patrona szkoły – Jana Pawła II. Relik­wiarz pro­jektu Kukowskiego przed­stawia postać św. Jana Pawła II na skale, do czego naw­iązał ofi­ar­o­dawca cytu­jąc „Budu­j­cie dom na skale, a skałą jest Jezus Chrys­tus”. Bądź­cie wszyscy uczniowie uni­ami Chrys­tusa będąc jak skała. Po uroczys­toś­ci­ach, w cza­sie rautu była możli­wość przekaza­nia infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach w Orderze Św. Stanisława.

27 października 2022 r.

Zakończe­niem mszy świętej w archikat­e­drze warsza­wskiej św. Jana kon­cele­browanej przez kard. Kaz­imierza Nycza wraz z kilkudziesię­cioma bisku­pami była mod­l­itwa o beat­y­fikację w kapl­icy Pry­masa Tysią­cle­cia. Po tych uroczys­toś­ci­ach była okazja do krótkiego spotka­nia z Emi­nencją i wręczenia pub­likacji o dzi­ała­ni­ach Kon­fed­er­acji Orderu w Roku kard. Ste­fana Wyszyńskiego i książki wieńczącą kon­fer­encję naukową „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”. Z zaskocze­niem i życ­zli­woś­cią przyjął Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz słowa Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego. Było to kole­jne spotkanie z księdzem kar­dy­nałem Nyczem.

Na zaprosze­nie Towarzystwa Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Ressti­tuta” wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski uczest­niczył we Mszy Świętej w Archikat­e­drze św. Jana z okazji 105 rocznicy Intron­iza­cji. Wśród gości zapros­zonych i odz­nac­zonych Medalem Pamięci Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego był m.in. prof. Juliusz A.Chróścicki oraz pro­boszcz parafii archikat­e­dral­nej ks. prałat Bog­dan Bar­tołd. Zwieńcze­niem było wręcze­nie Towarzys­twu Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Resti­tuta” Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nanym przez Kapitułę Medalu całemu Towarzys­twu. Na ręce Prezesa Zarządu Towarzys­twu pana Tomasza Kocenta medal i cer­ty­fikat złożył prze­wod­niczący Kapituły Ste­fan Kukowski. Powołano też Komitet budowy Pom­nika Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego oraz Komitet Hon­orowy Komitetu Budowy Pom­nika, w skład którego wejś­cie zapro­ponowano Wielkiemu Mis­tr­zowi Kon­fed­er­acji Ste­fanowi Kukowskiemu. Zro­biono też doku­men­tację fotograficzną do wyboru miejsca pod tablicę.

29 października 2022 r.

Dnia 29 października 2022 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej im. Jana Bernarda Szlagi odbyło XXII Pelplińskie Spotkanie Dusz­paster­skie pt. Dziedz­ictwo biskupa Jana Bernarda Szlagi odczy­tane na nowo. W jej trak­cie można było się wiele dowiedzieć o postaci bp. Jana Bernarda Szlagi. Prelekcje doty­czyły nie tylko jego dzi­ałal­ności jako Biskupa Pelplińskiego, ale również jak feli­eton­isty w „Piel­grzymie”, prorek­tora na KUL-​u i dzi­ałal­ności naukowej. Po każdej z trzech sesji była czas na pyta­nia do prele­gen­tów. Goś­cie mieli okazję wysłuchać kilku wys­tąpień znaw­ców poszczegól­nych aspek­tów życia bohat­era tejże kon­fer­encji. Jed­nym z prele­gen­tów był Bog­dan Wiśniewski (Koman­dor Pelplińskim z Prze­o­ratu Pomorskiego), który przy­bliżył słuchac­zom Pelplin – miasto biskupa Jana Bernarda Szlagi. Udział wzięli i kawalerowie z Koman­dorii Pelplińskiej OŚS, Ste­fan Kukowski który wypowiadał się o ścisłej współpracy z Bisku­pem Pelplińskim w cza­sie przy­go­towywa­nia miasta na wiz­ytę papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Pelplinie. S.Kukowski wykony­wał pro pub­lico całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty. Była też możli­wość wręczenia ks. bp. Ryszardowi Kasynie i bp. Arka­dius­zowi Okro­jowi naszego wyda­nia książki „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”, omaw­ia­jąc też dzi­ałal­ność Kon­fed­er­acji szczegól­nie w Roku Pry­masa Tysiąclecia.

30 października 2022 r.

Po odzyska­niu niepodległości przez Pol­skę w 1918 roku oraz zakońc­zonym niepowodze­niem plebis­cy­cie na Warmii, Mazu­rach i Pow­iślu w 1920 roku (choć w samym Pos­tolinie 83 proc. głosów odd­ano za Pol­ską) Pos­tolin pozostawał sil­nym ośrod­kiem pol­skości na tere­nie ówczes­nych Niemiec. Dzi­ałała tu filia pow­stałego w 1922 roku Związku Polaków w Niem­czech, a w lat­ach 19291939 funkcjonowały z powodze­niem Przed­szkole i Szkoła Pol­ska. 30 października 2022r. w koś­ciele parafi­al­nym w Pos­tolinie odbyły się orga­ni­zowane przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława uroczys­tości związane ze 100-​leciem pow­sta­nia Związku Polaków w Niem­czech oraz upamięt­ni­a­jące ist­nie­nie Szkoły Pol­skiej w Pos­tolinie. Wydarze­nie, w duchu Sem­per Fidelis Polo­nia, rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, w trak­cie której Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, wraz ze Piotrem Ste­cem Wielkim Radcą Kon­fed­er­acji wręczyli pro­boszc­zowi ks. Stanisła­wowi Gadzinie medal „Pro Eccle­sia”. Odz­naczyli też osoby zasłużone dla lokalnej społeczności medalami „Polo­nia Sem­per Fidelis” i „Medalem Inki”. Par­la­men­tarzyści Tadeusz Cymański, Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor Leszek Czarnobaj oraz wice­wo­je­w­oda pomorski Alek­sander Jankowski wręczyli potomkom dzi­ałaczy poloni­jnych medale Rodła. Wielki Mis­trz podz­iękował inic­ja­torowi tego wielkiego wydarzenia Piotrowi Ste­cowi za inic­jatywę, wytr­wałość wkład pracy. Po Mszy Świętej odsłonięto pamiątkową tablicę, przy­go­towaną (proj. S.Kukowski) i ufun­dowaną przez Pio­tra Steca. Pod tablicą licznie przy­byli goś­cie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. A po uroczys­tości na wszys­t­kich czekał duży okolicznoś­ciowy tort ze Znakiem Rodła. Obchodom towarzyszyła wys­tawa ikon Zenona Chrześ­ci­jańskiego. Po uroczys­toś­ci­ach dos­to­jni goś­cie zostali zaproszeni przez kawalera w Orderze Antoniego Filę do wielce gościn­nego domu, gdzie omaw­iano dal­sze prace.

31 października 2022 r.

Na X edy­cję Tczewskiego Balu Świę­tych została zapros­zona parafia pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Szkół Katolic­kich. Współinic­ja­torem i autorem wiz­erunku był Ste­fan Kukowski. Z placu przy koś­ciele pw. św. Józefa rozśpiewany korowód z relik­wiami przeszedł na plac Hallera. Przez dziesięć lat wydarzyło się wiele dobra. Pojaw­iła się alter­natywa – postaw­ie­nie na świę­tość i radość z nieba. Pod­czas wszys­t­kich edy­cji tysiące osób, a przede wszys­tkim całe rodziny, poprzez zabawę i mod­l­itwy poz­nawało syl­wetki świę­tych. TBŚ to czas rodzinny, pełen radości, mod­l­itwy i śpiewu. Uczest­nicy budzą w sobie myśl, że i oni mogą zostać świę­tymi. Koor­dy­na­torem Tczewskiego Balu Świę­tych był ks. Robert Ratkowski. Mieszkańcy wzięli udział w polonezie, który rozpoczęła św. Jad­wiga – patronka miasta. Poczęs­tunek przy­go­tował Prze­o­rat Pomorski Św. Stanisława wraz z Ośrod­kiem Szkole­nia i Wychowa­nia — OHP (Janusz Więcek– pos­tu­latem w Orderze Św. Stanisława). Dobrodzie­jami byli: Piekar­nia Leszek Meler (z Prze­o­ratu Pomorskiego) i Jacek Zyw­ert (piekar­nia Sam­bor). Gwiazdą X edy­cji była Arka Noego. Zespół dziecięcy, znany w Polsce, który wykonał znane utwory religi­jne. Kapituła medalu przyz­nała zespołowi (za ponad dwadzieś­cia lat służby ludziom i Bogu) medal „Pro Eccle­sia”. Pro­boszcz parafii św. Krzyża ks. Adam Gadom­ski wraz z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Ste­fanem Kukowskim wręczyli medal na ręce pana Roberta Friedricha. W szcz­erych słowach usłyszeliśmy podz­iękowanie za tak wielkie wyróżnie­nie i deklarację dal­szej współpracy. Do następ­nego roku!