maj

2 maja 2023 r.

Północny szlak Św. Woj­ciecha był głównym tem­atem spotka­nia z ks. bp. Jack­iem Jezier­skim z Prze­o­rem Pomorskim (członkiem Wielkiej Kapituły Kon­fed­er­acji) Piotrem Ste­cem i Ste­fanem Kukowskim Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji i zarazem pomysło­dawcą Szlaku. Omówiono założe­nia tworzenia w Polsce północ­nej inten­sy­fikacji kultu św. Woj­ciecha, jako rozsz­erzenia idei woj­ciechowych wśród starszych piel­grzymów, ale nade wszys­tko wśród młod­szego pokole­nia. W miarę możli­wości tworzenia zrębów pod szlaki piesze, rowerowe, moto­cyk­lowe i wodne. Wspólne szukanie osób i insty­tucji, które zech­ci­ałyby się zaan­gażować w to wspólne dzieło. Mając przy­chyl­ność i bło­gosław­ieństwo Biskupa Elbląskiego jesteśmy dobrej myśli. Szczęść nam Boże.

8 maja 2023 r.

Z okazji dnia Św. Stanisława spotkaliśmy się w koś­ciele pw. Św. Stanisława B.M. w Sub­kowach. W cza­sach przed reżimem pan­demicznym i za poprzed­niego pro­boszcza ks. Feliksa Kameck­iego w tym koś­ciele odby­wały się inwest­y­tury i inne uroczys­tości. Na obec­nym spotka­niu uczest­niczyli wraz z żon­ami koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Adam Wika-​Czarnowski, Paweł Szczepanik, Ste­fan Kukowski, u którego po uroczys­toś­ci­ach przy kawie omówiono dal­sze dzi­ała­nia Prze­o­ratu Pomorskiego na tere­nie Gdyni oraz tworze­niu Północ­nego Szlaku Św. Woj­ciecha i kole­jnego spotka­nia na 25 lecia parafii w Łebie.

13 maja 2023 r.

W przed­dzień ogólnopol­s­kich Uroczys­tości ku czci Św. Stanisława w Bazylice Świętego Michała Archan­ioła Sank­tu­ar­ium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce w mszy wiec­zornej i pro­cesji uczest­niczyli Ste­fan Kukowski z małżonką i Józef Kra­jew­ski — Chałubow­icz z Prze­o­ratu Pomorskiego. Na mszy zostal­iśmy pow­i­tani, zaś po mszy zostal­iśmy zaproszeni na spotkanie z O. Mar­iuszem Tabul­skim, prze­o­rem klasz­toru na Skałce, rek­torem Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Zakonu Paulinów. Pod­czas krótkiego spotka­nia omówiliśmy dal­szą współpracę z Orderem.

14 maja 2023 r.

Na początku Mszy na Skałce abp Marek Jędraszewski powiedział „Msza jest o bło­gosław­ieństwo dla ojczyzny, o budowanie przez nią życia społecznego i nar­o­dowego na niewzruszal­nych fun­da­men­tach Deka­logu i oby­d­wóch przykazań miłości, a w szczegól­ności na prawdzie i wza­jem­nym poszanowa­niu”. W uroczys­toś­ci­ach, które rozpoczęły się pro­cesją z kat­edry na Wawelu do bazy­liki paulinów na Skałce, wzięło udział kilkudziesię­ciu pol­s­kich biskupów, przed­staw­iciele różnych stanów, sto­warzyszeń i bractw koś­ciel­nych, służby mundurowe, reprezen­tanci władz i samorządów, liczne del­e­gacje w stro­jach region­al­nych, kor­pus dyplo­maty­czny, żeńskie i męskie zgro­madzenia zakonne. Oczy­wiś­cie staw­ili się też kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

W pochodzie nie­sione były relik­wie świę­tych i bło­gosław­ionych związanych z archi­diecezją krakowską.

W cza­sie homilii bp Jan Kopiec wskazał na poję­cie dobra wspól­nego, które choć pochodzi z nauki społecznej, to pre­cyzyjnie odw­zorowuje zobow­iązanie, by mogło się real­i­zować Jezu­sowe prag­nie­nie: „nie zostawię was siero­tami”. Porządek Koś­cioła i porządek świata są odmi­enne, ale powinny kierować się razem do wspól­nego dobra. – Do pomyśl­nego wyniku dzi­ała­nia wykazy­wanego przez tzw. świat powinna dochodzić wiara i wynik przeży­wanych prób w trud­nych momen­tach, ale wtedy trzeba szukać wspar­cia z Wysoka – mówił bp Jan Kopiec zaz­nacza­jąc, że „ziemia ta, poprzez roz­dar­cie, jest zjed­noc­zona w ser­cach Polaków, jak żadna inna” i zachę­cał, aby „wspól­nie dbać o dobro wspólne”. Homilię tę każdy członek naszego Orderu powinien wziąć do serca i do stosowa­nia. Więk­szą grupę dam i kawalerów mieli wielki mis­trz Jan Zbig­niew Potocki oraz wielki mis­trz Walde­mar Wilk. Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­towali: Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski z małżonką, Wielki Kan­clerz Stanisław Hendryk oraz Mał­gorzata Ciecierska-​Hendryk — prze­wod­nicząca Sądu Hon­orowego. O orga­ni­za­cję w cza­sie spotka­nia zad­bali Jacek Żyrkowski — przeor Małopol­ski OŚS i przeor Krakowski OŚS — Paweł Dunikowski, dzięki jego staran­iom wspani­ały pul­pit met­alowy pod mszał i bieliznę ołtar­zową nieśli w darze ołtarza Ste­fan Kukowski i jako trzeci Józef Krajewski-​Chałubowicz. Po mszy wielu członków Orderu spotkało się trady­cyjnie na obiedzie, w cza­sie którego można było poroz­maw­iać o dal­szej drodze dzi­ałań, oby najwięcej wspól­nych, aby „wspól­nie dbać o dobro wspólne” w naszym Orderze, w naszej Ojczyźnie.

28 maja 2023 r.

W uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego w koś­ciele NSPJ w Gdyni została odpraw­iona dziękczynna msza św. za 50 lat posługi kapłańskiej ks. prałata Hen­ryka Lew Kiedrowskiego, której prze­wod­niczył ks. biskup diecezji gdańskiej Piotr Przy­borek. Od 29 lat sprawuje opiekę duchową nad gdyńskimi rzemieśl­nikami. Życzenia z okazji jubileuszu w imie­niu wszys­t­kich rzemieśl­ników zrzes­zonych w gdyńskim Cechu złożyła kapelanowi Starszyzna Cechowa. Kawalerowie Kon­fed­er­acji Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława BM uhonorowali ks. Prałata Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Adam Wika Czarnowski wygłosił lau­dację a Paweł Szczepanik wręczył medal. Niech dobry Bóg obdarzy naszego Kapelana dobrym zdrowiem!

28 maja 2023 r.

W niedzielę, 28 maja 2023 roku o godz. 14.00 w Gręblinie, została odpraw­iona msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem prow­inc­jała Pol­skiej Prow­incji Św. Józefa Zakonu Braci NMP z Góry Karmel o. dr. Wiesława Strz­eleck­iego z klasz­toru w Krakowie. Słowo Boże wygłosił przeor klasz­toru w Gdańsku o. Jarosław Pyzia OCarm. Na mszy obecni też byli: klerycy z WSD Karmelitów w Krakowie, bur­mistrz MiG Pelplin Mirosław Chyła, Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława reprezen­towali Ste­fan Kukowski, Jarosław Bar­toszewski, gen .Józef Giedymin Kra­jew­ski (wręczał dary ołtarza). Ksiądz pro­boszcz Woj­ciech Gruba otrzy­mał od Ojca Prow­inc­jała „Kopię poda­nia Pawła Januszewskiego (o. Hilarego) z prośbą o przyję­cie do Zakonu Braci NMP z Góry Karmel — Karmelici”, co może stanowić swego rodzaju „relik­wię” po bło­gosław­ionym. Nato­mi­ast ubiegłoroczni budown­iczy kapliczki: Krzysztof Kam­rowski, Fran­ciszek Żółtek, Tadeusz Habas, Jolanta Par­tyka — otrzy­mali medal „Bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski” od Kapituły Medalu. Uroczys­tości uświet­niły dwa chóry: „Cho­rus Nepo­mu­cen­sis” z Godziszewa i „Lut­nia” z Mal­borka. Całość koor­dynowała soł­tys Sołectwa Gręblin Katarzyna Borys, która zaprosiła wszys­t­kich zgro­mad­zonych na uroczys­tości na swo­jskie ciasta i kawę. Miejsce kultu jest pod szczególną pieczą Prze­o­ratu Pomorskiego, który zainicjował i fun­dował wielka tablicę umieszc­zoną na domu — miejsca zamieszka­nia Bło­gosław­ionego i pamiątkowe medale.