czer­wiec

3 czer­wca 2018 r.

3 czer­wca 2018. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia „Siostry Miłosierdzia Świętego Win­cen­tego a Paulo” oraz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława (Katarzyna Stu­dena) zor­ga­ni­zowały akcje chary­taty­wne w cza­sie pch­lego targu na Placu Hallera oraz w dniu patronki Tczewa Królowej Jad­wigi. Udało się uzbierać na loterii fan­towej kilka­set zło­tych. Pozyskana gotówka została dodana do waka­cyjnego wyjazdu dzieci — wolon­tar­iuszy na wakacje do Zakopanego. Najczęś­ciej są to dzieci i młodzież z ubogich rodzin zrzes­zona w „Wolon­taria­cie Win­cen­tyńskim”, którzy w ciągu całego roku szkol­nego opiekują się chorymi i ubogimi na tere­nie miasta Tczew. Młodzież z rodzin uboższych jest zde­cy­dowanie empaty­czniejsza i pomocna w orga­ni­zowa­niu akcji chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych naszego Przeoratu.

3 czer­wca 2018 r.

3 czer­wca 2018 w Świą­tyni Opa­trzności Bożej w Warsza­wie odbyły się uroczys­tości z okazji XI Święta Dziękczynienia. Tegoroczne obchody stanow­iły podz­iękowanie Koś­cioła za odzyskaną w 1918 roku niepodległość. Kon­cele­brze z udzi­ałem ok. 100 biskupów z Pol­ski i zagranicy prze­wod­niczył Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. W uroczys­tości uczest­niczył prezy­dent Andrzej Duda. „Dzięku­jemy w tej w eucharys­tii Panu Bogu za wiel­kich ludzi tego trud­nego stule­cia” – zaz­naczył na początku Mszy św. met­ro­polita warsza­wski kard. Kaz­imierz Nycz. Abp Grze­gorz Ryś powiedział w homilii, że wol­ność jest miejscem spotka­nia wszys­tkiego, co najpiękniej ludzkie z Ewan­gelią Jezusa Chrys­tusa. „Ucieczka od wol­ności to także ucieczka od tego, co jest najgłęb­szym przeko­naniem chrześ­ci­jaństwa: że człowiek jest więk­szy, niż warunki, w których żyje – mówił abp Ryś. – Wiara w wol­ność, to wiara w człowieka, który jest więk­szy niż wszys­tkie warunki, które podobno są koniecznoś­cią” – dodał. Wskazał też, że Koś­ciół ma swoje tytuły do dziękowa­nia Bogu za niepodległą Pol­skę. Dodał, że Koś­ciół ma ogromny wkład w dzieło niepodległości, ale sam też powinien dziękować Bogu za odzyskanie wol­ności. „Koś­ciół dziękuje Bogu za niepodległą a Pol­skę i za każdego człowieka, który w niej jest niepodległy, bo każdy człowiek, który w tym kraju przeżywa swoja wol­ność jest nie tylko oby­wa­telem Pol­ski, ale jest także oby­wa­telem Królestwa Bożego” – powiedział abp Ryś.

Pod­czas Mszy – po raz drugi w his­torii Pol­ski – zapłonęła Świeca Niepodległości, znak wol­nej Pol­ski. Została zapalona przez prezy­denta RP Andrzeja Dudę w otocze­niu Marsza­łka Sejmu Marka Kuch­cińskiego, Pry­masa Pol­ski abp Woj­ciecha Polaka i kard. Kaz­imierza Nycza. Ogień, od którego została zapalona pochodzi z Grobu Niez­nanego Żołnierza. Świeca Niepodległości została przekazana pol­skim biskupom w 1867 roku przez papieża Piusa IX z polece­niem i komen­tarzem: zapal­cie ją, gdy odzyska­cie wol­ności. Rzeczy­wiś­cie w roku 1920 świeca ta została zapalona w archikat­e­drze warsza­wskiej przez przed­staw­iciela sen­atu – mówił met­ro­polita warsza­wski. Z uroczys­tości otrzy­mal­iśmy zdję­cia od kawalera Jerzego Drą­gowskiego. Obiad w towarzys­t­wie, m.in. władz najwyższych koś­cioła i Państwa spożyli: kaw. Jarosław Bar­toszewski (Koman­do­ria Tczewska), Piotr Stec (Koman­do­ria Sztum­ska) i Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu.

5 czer­wca 2018 r.

5 czer­wca 2018. Sre­brny jubileusz ks pro­boszcza parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie Adama Gadom­skiego pow­itał dos­to­jnego Jubi­lata ks. pro­boszcz senior prałat Piotr Wysga (nasz kawaler), wręcza­jąc przy­wiezione z Watykanu od papieża Fran­ciszka bło­gosław­ieństwo na dal­sze lata posługi kapłańskiej. Bło­gosław­ieństwo w pięknych sre­brnych ramach. Mszę Świętą kon­cele­brował ksiądz prałat Mar­ian Szczepiński z udzi­ałem około 30 kapłanów. W homilii kon­cel­e­brans pod­kreślił drogę życiową jubi­lata, jego dzi­ała­nia dusz­paster­skie, ale także społeczne. Niespodzianką, która rozrad­owała Jubi­lata, było wręcze­nie przez Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego Medalu 250 lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną na rzecz społeczności w kole­jnych parafi­ach koś­cioła pelplińskiego”. Wręcze­niu towarzyszyła Anna Bubka — koman­dor tczewski. Ks. Adam ze wzrusze­niem podz­iękował swoim rodz­i­com i rodzinie, kole­jnym pro­boszc­zom w których parafi­ach był wikar­iuszem. Podz­iękował też wszys­tkim obec­nym, którzy wypełnili koś­ciół, z władzami samorzą­dowymi na czele.

8 czer­wca 2018 r.

8 czer­wca 2028. Uroczys­tości patronalne w parafii ku czci Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. rozpoczęły się pro­cesyjnym wejś­ciem i wniesie­niem relik­wii Świętego Jana Pawła II przez del­e­gatów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ( Pio­tra Cymanowskiego, Ste­fana Kukowskiego, Łukasza Par­tykę, Ryszarda Szwocha, Bog­dana Wiśniewskiego). Mszę Świętą spra­wował wikar­iusz biskupi ks. prałat Mar­ian Szczepiński, który na początku pobło­gosławił nową mozaikę bł. s. Marty Wieck­iej. Niespodzianką, która rozrad­owała gospo­darza, Wielkiego Prałata ks. Józefa Picka było wręcze­nie przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego „Medalu 100. lecia Niepodległości”. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych, przy ogrom­nym tor­cie fun­dacji kawalera Leszka Mel­era i poczęs­tunku gospo­darza mieliśmy okazję zaprezen­tować dzi­ałal­ność Orderu Świętego Stanisława.

9 czer­wca 2018 r.

9 czer­wca 2018. Z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle” i Prze­o­ratu pomorskiego Orderu Świętego Stanisława zor­ga­ni­zowano II Rajd Rowerowy pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych z metą w Tuli­cach k/​Sztumu. To w tej wsi szwadron Bry­gady Armii Kra­jowej dowod­zony przez ppor. Zdzisława Badochę „Żelaznego” został zaatakowany przez grupę oper­a­cyjną Urzędu Bez­pieczeństwa i Mil­icji Oby­wa­tel­skiej. Mimo 3-​krotnej przewagi „utr­walaczy władzy ludowej” zostali oni kom­plet­nie rozbici. Ranny został dowódca „Żelazny”. Ran­nych, z oby­dwu prze­ci­wnych stron, opa­try­wała san­i­tar­iuszka Danuta Siedzikówna „Inka”. Żołnierze podziemia antyko­mu­nisty­cznego nie rabowali, nie mor­dowali lud­ności cywilnej, ale wal­czyli z siłą narzu­conym przez Związek Sowiecki sys­te­mem komu­nisty­cznym. Żołnierze Wyk­lęci wal­cząc o wolną Pol­skę ginęli, byli katowani i mor­dowani w więzieni­ach. Pod tablicą upamięt­ni­a­jącą te wydarzenia odśpiewano hymn Rzeczy­pospo­litej Pol­ski, złożono kwiaty i min­utą ciszy uczc­zono pomordowanych.Uczestnicy rajdu to młodzież ze Sztumu i okolic, Mal­borka, Tczewa — dla wszys­t­kich to doskon­ała lekcja his­torii. Wśród odd­a­ją­cych hołd wyróż­niał się Klub Gazety Pol­skiej z Elbląga im. Lecha Kaczyńskiego. Po uroczys­tości uczest­nicy Rajdu Wilczym Tropem spotkali się przy ognisku, kiełbasie z grilla i napo­jach. Wów­czas wręczano puchary: Prof. Mirosława Golona z Gdańskiego IPN, posła Kaz­imierza Smolińskiego, Pio­tra Steca — Prze­wod­niczącego Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle” i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława (także autora całej wiz­ual­iza­cji). Puchary były dla najliczniejszej grupy, najliczniejszej rodziny, dla najmłod­szego uczest­nika, najs­tarszego uczest­nika i najdłuższej trasy Rajdu. Z naszego Prze­o­ratu oprócz prze­ora udział w orga­ni­za­cji wziął Piotr Stec (główny orga­ni­za­tor), kawaler Andrzej Zblewski, wydruki wykonał kawaler Grze­gorz Płaza. Wspierał ten rajd kawaler Antoni Fila.

9 czer­wca 2018 r.

9 czer­wca nagrodę Prezy­denta miasta Tczew Mirosława Pobłock­iego Przeor Ste­fan Kukowski otrzy­mał „za osiąg­nię­cia w dziedzinie twór­c­zości artysty­cznej, upowszech­ni­a­nia i ochrony kultury…Gratulując sukcesów oraz dzięku­jąc za doty­chcza­sowe osiąg­nię­cia, które rozsław­iły naszą małą ojczyznę życzę dal­szych sukcesów, wytr­wałości pracy, energii i pasji w zdoby­wa­niu kole­jnych celów”.

Grat­u­lacji i kwiaty otrzy­mał przeor także od prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej Jarosława Bar­toszewskiego i innych orga­ni­za­cji współpracu­ją­cych z naszym prze­o­rem, który jest najak­ty­wniejszym dzi­ałaczem ziemi tczewskiej, autorem pom­ników, tablic, inic­ja­torem i orga­ni­za­torem wielu uroczys­tości patri­o­ty­cznych i religijnych.

10 czer­wca 2018 r.

10 czer­wca. Sto­warzyszenia Ogród Nadziei i Szpi­tale Tczewskie S.A. byli głównym orga­ni­za­torem akcji chary­taty­wnej, której celem jest propagowanie wśród społeczeństwa postaw altru­isty­cznych, otwartych na drugiego człowieka, cier­piącego, dobi­ja­jącego do brzegu życia, rozpowszech­ni­anie idei opieki paliatywno-​hospicyjnej. Pon­adto udzielanie porad psy­cho­log­icznych osobom dotknię­tym przez los poprzez orga­ni­zowanie wypoczynku, rozry­wki, wspar­cia mate­ri­al­nego dla dzieci i młodzieży po star­cie najbliższej osoby (rodzic, opiekun, rodzeństwo) oraz niesie­nie pomocy duchowej pac­jen­tom i ich rodzi­nom. Zebrane datki( w tym roku prawie 30.000 zło­tych) przez­naczane są na zakup sprzętu ułatwia­jącego pielę­gnację chorego, popraw­ia­jącego kom­fort pobytu pac­jenta w odd­ziale. Tak jak od wielu lat nasz prze­o­rat wspiera tę akcję poprzez dostar­czanie fan­tów do loterii, grafiki ale tez w zbiórce do puszek (m. in. nasz jał­mużnik Witold Sosnowski).

1112 czer­wca 2018 r.

II Między­nar­o­dowe Sym­pozjum Famil­i­o­log­iczne na Wydziale Teologii UWM w Olsz­tynie „Biznes rodzinny w kon­tekś­cie inte­gracji nauk human­isty­cznych, ekonomii i gospodarki”.

Główna teza, którą prezen­tował nasz kawaler, Antoni Fila, właś­ci­ciel firmy „Fila”: to, że u pod­staw każdego kryzysu, czy to społecznego, eko­nom­icznego rodzin­nego czy oso­bis­tego jest erozja zasad moral­nych. His­to­ria aż nadto to dowodzi. Do pow­sta­nia tego sym­pozjum nasz kawaler znacznie się przy­czynił i był jed­nym z czterech głównych pan­elistów. Fran­ciszkanin — pra­cownik naukowy Gre­go­ri­anum, postawił tezę, że prowadze­nie firmy jest też powołaniem, podob­nym do powoła­nia do życia kon­sekrowanego. Na zdję­ciu uczest­nicy spotka­nia. Pier­wszy z lewej ks. prof. dr habil­i­towany Marek Żmudz­iński, dziekan Wydzi­ału Teologii Uni­w­er­sytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsz­tynie w środku Antoni Fila. Grat­u­lu­jemy inic­jatywy i naukowego wkładu na Sympozjum.

15 czer­wca 2018 r.

15 czer­wca 2018 był finał i uroczysta gala IV Konkursu Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej, na które napłynęło wybranych 120 prac, miał miejsce w Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim, we wspaniale odrestau­rowanym pałacu Sier­akows­kich. Orga­ni­za­torami wydarzenia byli: Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle — Piotr Stec, wójt Gminy Stary Targ — Wiesław Kaźmier­ski, Przeor Pomorski Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski oraz waplewskie Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej. Galę i wręcze­nie nagród uświet­nił wys­tęp Zespołu Pieśni i Tańca z Mal­borka. Każdy z wyróżnionych i nagrod­zonych uczest­ników oprócz dyplomu otrzy­mał wspani­ały prezent i medal okolicznoś­ciowy. Nagrod­zono także wielu nauczy­cieli. W trak­cie uroczys­tości Medal „100-​lecia Niepodległości” z rąk członków Kapituły Medalu Pio­tra Steca i Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego otrzy­mał Mar­iusz Krause — dzi­ałacz społeczny, inic­ja­tor i orga­ni­za­tor wielu wydarzeń kul­tur­al­nych i patri­o­ty­cznych, nauczy­ciel przekazu­jący wartości patri­o­ty­czne, pod­kreśla­jące 100. lecie niepodległości Polski.

20 czer­wca 2018 r.

W Pelplinie odbył się kon­cert „Pol­skie drogi do Niepodległości” w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Kon­cert inspirowany i przy­go­towany pod kierunk­iem Bog­dana Wiśniewskiego, koman­dora Pelplińskiego Orderu Świętego Stanisława. W przy­go­towa­niu byli pomocni Ste­fan Kukowski (wiz­ual­iza­cja, także patronat) i Leszek Meler (dar­czyńca). Wspani­ały, na wysokim poziomie wykon­aw­czym, brawami zmus­zony do bisowa­nia, kon­cert będzie miał jeszcze swoje dwie edy­cje z innym reper­tu­arem. Tak przy­go­towu­jemy siebie, lud­ność Pelplina i całego powiatu tczewskiego do czczenia 100 rocznicy niepodległości.

27 czer­wca 2018 r.

100 lecie koś­cioła parafi­al­nego w Turzu. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna prze­wod­niczył Mszy św. z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy oraz set­nej rocznicy pow­sta­nia tamte­jszej świą­tyni. W cele­brze uczest­niczyło prawie 20 księży dekanatu skarszewskiego. Nasz Prze­o­rat Pomorski współt­worzył te uroczys­tości, dając w darze całą wiz­ual­iza­cję, w tym banery, zaproszenia, plakaty, okazjon­alne śpiewniki dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Mod­l­itwę wiernych prowadz­iła koman­dor Anna Bubka, dary ofi­arne także kawalerowie: Arka­diusz Kiem­czyn­ski, Grze­gorz Płaza, Andrzej Zblewski. W darach był także fun­dowany wspani­ały pur­purowy ornat. W uroczys­toś­ci­ach brał jeszcze udział kawaler Ryszard Szwoch. Koman­dor Bog­dan Wiśniewski asys­tował kan­cler­zowi Ste­fanowi Kukowskiemu przy wręcza­niu „Medalu 100 lecia Odzyska­nia Niepodległości”, który otrzy­mała parafia za utrzy­manie koś­cioła i pol­skości w cza­sie 100 lat koś­cioła. Medal wręc­zono na ręce pro­boszcza ks. Mirosława Prze­chowskiego. Bur­zliwe oklaski świad­czyły o wdz­ięczności wiernych za otrzy­mane wyróżnie­nie. Po mszy świętej na sce­nie wys­tępował z kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych zespół „Na cały głos” pod dyrekcją ks. Zbig­niewa Gieł­dona. Był także wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych z roz­danych śpiewników i dar­mowy poczęs­tunek. Na sce­nie tej przeor pomorski wręczył zespołowi „Na cały głos”, Grze­gor­zowi Płaza i Arka­dius­zowi Kiem­czyńskiemu wiele dyplomów za akty­wny udział w akc­jach charytatywnych.

29 czer­wca 2018 r.

Głównie „Sto­warzysze­nie Miłosierdzia” stale z naszym Prze­o­ratem współpracu­ją­cym, pomimo trud­ności z którymi się spo­tykamy, pozysku­jemy żywność krótkoter­mi­nową. Rozdys­ponowywana jest wśród rodzin potrze­bu­ją­cych taką pomoc, ale także świ­etlic środowiskowych prowad­zonych chary­taty­wnie przez siostry miłosierdzia. Przez ostat­nie tygod­nie pozyskaliśmy łącznie około 2500 kg mięsa, nabi­ału, warzyw i owoców które są sys­tem­aty­cznie dzielone i przekazy­wane naszym podopiecznym. Wysoko zam­rożone mięsa otrzy­mały także Siostry Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo z DPS Wol­sz­tyn, które również prowadzą sze­roką pomoc chary­taty­wną. Z ramienia Prze­o­ratu zaj­muje się tą dzi­ałal­noś­cią Katarzyna Stu­dena, wspier­ana przez Annę Bubka i Ste­fana Kukowskiego. Nasza dzi­ałal­ność została skierowana na pozyski­wanie środ­ków finan­sowych na wyjazd waka­cyjny do Zakopanego 70 dzieci z różnych środowisk, głównie najuboższych i z wolon­tariatu win­cen­tyńskiego — przez cały rok pracu­ją­cych chary­taty­wnie na rzecz potrzebujących.

30 czer­wca 2018 r.

III „Święto Ryby” to impreza chary­taty­wna orga­ni­zowana w Ocy­plu na rzecz Pawła z miejs­cowości Zel­go­szcz — chłopca czeka­jącego na przeszczep nerki i jego lecze­nie. Orga­ni­za­torami byli: soł­tys Ocy­pla, właś­ci­cielka ośrodka wypoczynkowego „Jubi­lat”, Gminny Ośrodek Kul­tury w Lubi­chowie i spir­i­tus movens Edward Dem­biński. Pod­czas imprezy ser­wowane były pyszna dania rybne i inne region­alne potrawy przy­go­towane przez koła Gospodyń Wiejs­kich. W ramach „ Święta” zor­ga­ni­zowano: powodze­niem cieszącą się loterię fan­tową, zawody węd­karskie dla dorosłych i dzieci, mecze siatkówki wcza­sow­icze — ocy­placy. Wys­tępowały zespoły region­alne, zespół szan­towy z Tczewa, znane w regionie piosenkarki i zespół muzy­czny gra­jący do tańca, który kończył imprezę. Każdy zespół i zaan­gażowane osoby otrzy­mały spec­jalne „Cer­ty­fikaty Dobra”. Całą wiz­ual­iza­cję przy­go­tował Ste­fan Kukowski, wspar­cia przy loterii fan­towej udzielił Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Pozyskana kwota dla Pawła wyniosła ponad 5 tyś.złotych.