grudzień

4 grud­nia 2020 r.

W piątek 4 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. Jana Kil­iana. Byłego posła PIS, wielo­let­niego współor­ga­ni­za­tora z naszym Prze­o­ratem uroczys­tości patri­o­ty­cznych i społecznych. Cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbyła się w parafii pw św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gdańskim. Po mszy nastąpiło przewiezie­nie urny z prochami zmarłego na cmen­tarz na Srebrzysku.

Mszę pogrze­bową cele­browało trzech pro­boszczów ze starog­a­rdz­kich parafii — ks. prałat Józef Pick, ks. Euge­niusz Sten­cel oraz ks. Dar­iusz Nenca. Uroczys­tości rozpoczęły się od pośmiert­nego uhonorowa­nia Jana Kil­iana za zasługi w dzi­ałal­ności pub­licznej i społecznej Zło­tym Krzyżem Zasługi. Medal rodzinie wręczyli Rachela Wysocka oraz woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich. Zaś Medal 100.leia Niepodległości Pol­ski na ręce rodziny Zmarłego, zgod­nie z decyzją Kapituły Medalu, wręczył Wielki Prałat Świa­towej Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława ks. dr Józef Pick.

6 grud­nia 2020 r.

Młodzież Wszech­pol­ska — Okręg Pomorski orga­nizuje akcje uświadami­a­jącą mieszkańców Tczewa o potrze­bie wspar­cia lokalnego szpi­tala. Sami też orga­nizują wspar­cie Zachę­cają do dokony­wa­nia przelewów z tytułem „covid” na konto szpitala:

PKO Bank Pol­ski SA 31 1020 1811 0000 0402 0342 3530.

Wolon­tar­iusze z Car­i­tas parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego zor­ga­ni­zowali kole­jną akcję, aby wspomóc naszych chorych z tczewskiego hos­picjum. Sami zebrali 150 kg jabłek. Następ­nie osoby chętne zro­biły mus jabłkowy dla naszych chorych. W akcje byli zaan­gażowani nie tylko parafi­anie, lecz również ludzie z innych parafii, a także wspól­nota Odnowy w Duchu Świę­tym. Zatem cały Tczew ma swój udział w tym pięknym dziele. Łącznie 17 osób włączyło się w to piękne dzieło. Dzielmy się dobrem !!!

Prze­o­rat Pomorski włączył się w te akcje, wykonu­jąc pro­jekty graficzne i wydruki (kaw. Grze­gorz Płaza) i przekazu­jąc w darze baner infor­ma­cyjny (zaw­ies­zony na pło­cie szpi­tala) i grafiki w wer­sji elek­tron­icznej, (S. Kukowski) rozsyłanej w medi­ach społecznoś­ciowych (A.Zblewski) oraz wszys­tkie nakle­jki na słoiki. Spon­sor (kaw. S. Lubawski).

6 grud­nia 2020 r.

Niech owa licha, uboga, chyląca się sta­jenka i pokłon Magów napawają otuchą

i udzielają potrzeb­nych duchowych mocy, byśmy właś­ci­wie umieli odczy­tać nakaz powrotu od Sta­jenki i uda­nia się do swoich domostw drogą Prawdy, Dobra, Miłości i Życia, tj. zupełnie inną niż sug­erowaną przez Herodów naszych cza­sów drogą obłudy, fałszu, pod­stępu i zakłamania…

Miłość Nowonar­o­d­zonego, to „wierze­nie, iż Chrys­tus nar­o­dził się w betle­jem­skim żło­bie, lecz biada nam, jeśli nie nar­o­dził się w tobie”.

Bło­gosław­ieństwa Dzieciątka na szczęśli­wość i wszelką pomyśl­ność dni

Anno Domini 2021. Damy i kawalerowie dos­to­jnego Orderu bądźmy w gotowości służe­nia innym.

9 grud­nia 2020 r.

W cza­sie reżimu pan­demii utrud­nione wielce są dzi­ała­nia chary­taty­wne. Prze­o­rat nas także w ten sposób prag­nie docenić jedyną Przy­chod­nię „Med­ical”, która nadal także „na żywo” przyj­muje pac­jen­tów Tczewa i okolic mają­cych inne choroby niż koron­awirus. Tej służ­bie zdrowia też należy się chwała i cześć.

12 grud­nia 2020 r.

Niech owa licha, uboga, chyląca się sta­jenka i pokłon Magów napawają otuchą i udzielają potrzeb­nych duchowych mocy, byśmy właś­ci­wie umieli odczy­tać nakaz powrotu od Sta­jenki i uda­nia się do swoich domostw drogą Prawdy, Dobra, Miłości i Życia, tj. zupełnie inną niż sug­erowaną przez Herodów naszych cza­sów drogą obłudy, fałszu, pod­stępu i zakłamania…

Miłość Nowonar­o­d­zonego, to „wierze­nie, iż Chrys­tus nar­o­dził się w betle­jem­skim żło­bie, lecz biada nam, jeśli nie nar­o­dził się w tobie”.

Bło­gosław­ieństwa Dzieciątka na szczęśli­wość i wszelką pomyśl­ność dni Anno Domini 2021. Damy i kawalerowie dos­to­jnego Orderu bądźmy w gotowości służe­nia innym.

22 grud­nia 2020 r.

Wys­tawa „Odblask tajem­nicy” jest odpowiedzią twór­ców na list św. Jana Pawła II do artys­tów z 1999 r. Ojciec Święty zachę­cał w nim artys­tów, aby przed­staw­iali w swych dziełach tajem­nice Boga – mówił pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor wys­taw Ste­fan Kukowski. W tej chwili gości ona w Toruniu i chwała orga­ni­za­torom, że pod­jęli się trudu, aby pokazać te dzieła na żywo, ale także w formie wirtu­al­nej i przekazać innym odbior­com – wyjaś­nia Kukowski. Decyzją o.Tadeusza Rydzyka wys­tawa prezen­towana jest w Sank­tu­ar­ium Najświęt­szej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i św. Jana Pawła II. Papież Polak wiedział, że sztuka, która przez wieki inspirowała się religią, odchodzi od wiary. Dlat­ego św. Jan Paweł II wys­tosował pier­wszy w his­torii list do artys­tów – pod­kreśla ojciec dr Zdzisław Klafka CSsR, rek­tor Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu.80 proc. dzieł sztuki w świecie płynie z inspiracji bib­li­jnej. Rozu­miał to i czuł św. Jan Paweł II. Dlat­ego bardzo prag­nął w Koś­ciele artys­tów, którzy uzu­peł­ni­ają tę funkcję kapłańską, bo oni w swoich dziełach wyrażają to, co niewidzialne – wskazuje o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Ekspozy­cja jest też okazją do głęb­szej reflek­sji nad nauczaniem św. Jana Pawła II – mówił kus­tosz wys­tawy Andrzej Jaworski​.Ci, którzy przyjdą do tej świą­tyni w Toruniu, będą mogli zobaczyć i prze­myśleć naukę wielkiego Papieża Polaka, który kierował do nas różne słowa, a które dziś możemy odbierać przez sztukę współczesną – oce­nia Andrzej Jaworski​.Za inic­jatywę i orga­ni­za­cję wys­tawy malarstwa Odblask Tajem­nicy, która ma kole­jną odsłonę w Toruniu wręczali medale Roku Jana Pawła II O. Zdzisła­wowi Klafce (Rek­torowi Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu), Insty­tu­towi „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II (na ręce kura­tora wys­tawy P. Andrzeja Jaworskiego) oraz Pani Katarzynie Cegiel­skiej (Dyrek­torowi Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu) reprezen­tanci Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława: dama Anna Par­tyka, kawaler Łukasz Par­tyka i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS (zrzesza­jącej prze­o­raty na świecie) Ste­fan Kukowski. Zdję­cia z odsłony wys­tawy są dziełem Urszuli Niewiarowskiej-​Kukowskiej. News z wys­tawy jest na: www​.radiomaryja​.pl/​informacje/​wystawa-​odblask–tajem­nicy.

22 grud­nia 2020 r.

Nasz kawaler z Wejherowa Hen­ryk Jarosz zakupił pro­dukty żywnoś­ciowe i zro­bił świąteczny podarunek, dla rodziny z Wejherowa, pana Dar­iusza, który jest ren­cistą, jest osobą chorą , mieszka­jącą z matką, która porusza się na wózku inwalidzkim. W tym dłu­gotr­wałym cza­sie pan­demii, rodz­ina jest w bardzo trud­nej sytu­acji. radoś­cią dla tej rodziny była przede wszys­tkim pamięć o nich w tym trud­nym dla nich pan­demicznym czasie.