AD 2009

10 wrzś­nia 2013 r.

Kawaler Ste­fan Lubawski zainicjował, a kawaler Zbig­niew Ciec­holewski przyjął jego propozy­cje, wyko­na­nia na szczegól­nych warunk­ach (pokry­wają jedynie koszt robo­cizny) piszcza­łek organowych dla koś­cioła NMP Matki Koś­cioła w Starog­a­rdzie. Zor­ga­ni­zowano zakup spec­jal­isty­cznego wózka o wartości ponad 29 000 zł. dla Michała Marzy­ck­iego — osoby z poraże­niem móz­gowym. Dzięki tej inic­jaty­wie doszło w dni­ach 721 wrześ­nia do spon­sorowanego wyjazdu, ciężko chorego dziecka — Franka Kacpury, który wraz z matką mogli pole­cieli do spec­jal­isty­cznego cen­trum naukowo-​medycznego do Tokio w Japonii. Trady­cyjnie już wspomógł w czer­wcu Sto­warzysze­nie 2-​go Pułku Ułanów Rokit­ni­ańs­kich z okazji święta pol­skiej kawa­lerii, które odbyło się w Starog­a­rdzie — zaspon­sorował on oper­ację usunię­cia zaćmy u emeryta pana M.Słomy. Nad to oso­biś­cie wspomógł i zor­ga­ni­zował pomoc finan­sową „Down Up” — sto­warzysze­nie wspier­a­jące osoby z zespołem Downa. Radu­jemy się wraz z obdarowanymi z cen­nych darowizn.

Brawo Kawalerze!