marzec

1 marca 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. obchody Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych były w Wejherowie wyjątkowo uroczyste. Poprzedz­iła je uroczysta msza św. z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym w koś­ciele pod wezwaniem Chrys­tusa Króla. Potem prze­marsz z akom­pa­ni­a­mentem Orkiestry Reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej do Bramy Piaśnick­iej, apel poległych i składanie kwiatów pod pom­nikiem Polaków poległych za wol­ność Ojczyzny w lat­ach 193989. We wszys­t­kich tych uroczys­toś­ci­ach brał udział nasz kawaler Hen­ryk Jarosz, akty­wny samorzą­dowiec i społecznik.

5 marca 2017 r.

W niedzielę 5 marca 2017 r. w Gołu­biu uroczyś­cie uczc­zono 73. rocznicę śmierci przy­wódcy Tajnej Orga­ni­za­cji Wojskowej „Gryf Pomorski” oraz jego pod­komend­nych. Trady­cyjnie obchody rozpoczęły się od mszy świętej, którą cele­brował i homilę głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Po mszy uczest­nicy prze­marowali na czele z Kom­panią i Orkiestrą Reprezen­ta­cyjną Mary­narki Wojen­nej oraz ułanami z II Pułku Szwoleżerów Roki­ti­ańs­kich pod krzyż upamięt­ni­a­jący TOW „Gryf Pomorski”. W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach poza licznie zgro­mad­zonymi samorzą­dow­cami z terenu powiatu kar­tuskiego, wzięli także udział par­la­men­tarzyści oraz Min­is­ter Obrony Nar­o­dowej Antoni Macierewicz, który wydarze­nie to objął także swoim patronatem.

Uroczys­tości nad Jeziorem Dąbrowskim zwieńczył Apel Poległych oraz złoże­nie wiązanek kwiatów pod krzyżem. Druga część obchodów odbyła się na tere­nie Cen­trum Edukacji i Pro­mocji Regionu w Szym­barku, gdzie ich uczest­nicy mieli okazję obe­jrzeć rekon­strukcję his­to­ryczną, jak również wziąć udział w biesi­adzie par­tyzanck­iej. Ksiądz Infułat Stanisław Grunt i Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski zostali zaprosze­nie na poczęs­tunek do ple­bani, gdzie mogliśmy przekazać panu Min­istrowi Antoniemu Macierewic­zowi o dzi­ałal­ności Orderu i poprosić o patronat nad zamier­zonymi uroczys­toś­ci­ami orga­ni­zowanymi przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Zostało to z radoś­cią i wielką uwagą przyjęte przez pana Ministra.

25 marca 2017 r.

W dniu 25.03.2017r. odbyło się w Alek­sandrowie Łódzkim spotkanie Dam i Kawalerów poszczegól­nych Prze­o­ratów Orderu Św. Stanisława B. M. Inic­ja­torem spotka­nia był Wielki IX Mis­trz Orderu Św. Stanisława B. M. Jan Zbig­niew Potocki, orga­ni­za­torem Ste­fan Kukowski Wielki Kan­clerz Orderu. Gospo­darzem Stanisław Syguła Przeor Łódzki. Celem spotka­nia było omówie­nie strate­gii dal­szej pracy w Orderze Świętego Stanisława. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali: Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz, ks. dr Józef Pick — kapelan Orderu, Grze­gorz Stańczyk — Koman­dor Gdyński, Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński.

Na spotka­niu porus­zone zostały następu­jące kwestie:

 1. Zjed­nocze­nie całego Orderu Św. Stanisława real­i­zowana przez Wielkiego Mis­trza Orderu J.Z.Potockiego,
 2. Rejes­tracji Orderu, uzgod­nienia z prawnikami. Pod­jęła się dama Ewa Potocka z zespołem. Pier­wsze założe­nia w ciągu miesiąca, zakończe­nie najlepiej do końca roku.
 3. Powołanie przez Wielkiego Mis­trza Wielkiej Kapituły, w miejsce obec­nej Wielkiej Rady Dorad­czej. W celu m.in. uak­tu­al­nienia statutu Orderu, połączenia Orderu na całym świecie,
 4. Podział tery­to­ri­alny na prze­o­raty. Podanie zarysu granic. Próba powoła­nia nowych Koman­dorii lub Prze­o­ratów. Zadanie dla Prze­ora na Pol­skę w uzgod­nie­niu z już ist­nieją­cymi Prze­o­ratami (w ciągu 2 m-​cy),
 5. Zde­cy­dowanie przyjęto, że Order ma być orga­ni­za­cją nie masową, a wyłącznie elitarną,
 6. Prośba o doku­men­towanie dzi­ałań dobroczyn­nych na stronie inter­ne­towej i w kro­nikach swo­jego Przeoratu,
 7. Przyjęto jed­no­myśl­nie kon­tyn­uowanie wartości króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego takich jak: wiara, praca chary­taty­wna, praca na rzecz drugiego człowieka,
 8. Poczynić stara­nia o pełny i prawny sta­tusu kapelanów i Wielkiego Prałata, na poziomie Diecezji, Episkopatu i Watykanu,
 9. Zapro­ponowano stworzenia siedz­iby Orderu,
 10. Omówiono kon­fer­encję pt.:„Ład moralny odnowy Rzecz­pospo­litej”. Do cen­nej inic­jatywy Królewskiego Orderu włączy się Prze­o­rat Pomorski i Łódzki,
 11. Zobow­iązano wiel­kich mis­trzów i wiel­kich kan­clerzy do spotka­nia zjed­noczeniowego w Poz­na­niu w ciągu miesiąca.

Pod koniec spotka­nia wszyscy del­e­gaci — Damy i Kawalerowie Orderu Św. Stanisława B. M. oświad­czyli, że przys­tępują do wspól­nych rozmów w celu zjed­noczenia Orderu i oświad­czają, że dal­sze prace prowad­zone będą w zespołach roboczych.